Giáo án Hóa học 11 - Chương 2 - Tiết 12: Dãy đồng đẳng axit cacboxylic no đơn chức (dãy đồng đẳng của axit axetic)

doc3 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 725 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 11 - Chương 2 - Tiết 12: Dãy đồng đẳng axit cacboxylic no đơn chức (dãy đồng đẳng của axit axetic), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG II : ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC – ESTE .
TIEÁT : 12 . DAÕY ÑOÀNG ÑAÚNG AXIT CACBOXYLIC NO ÑÔN CHÖÙC .
(DAÕY ÑOÀNG ÑAÚNG CUÛA AXIT AXETIC)
Kieåm tra baøi cuõ : 
 Andehit no ñôn chöùc ? Coâng thöùc chung ?
‚ Tính chaát hoùa hoïc cuûa Andehit – Vieát phöông trình phaûn öùng ?
Troïng taâm :
Naém vöõng CTCT ; Caùch goïi teân.
Tính chaát hoùa hoïc cuûa Axit Cacboxylic no ñôn chöùc – Phöông phaùp ñieàu cheá Axit Axetic.
Ñoà duøng daïy hoïc :
Phöông phaùp – Noäi dung :
Phöông phaùp
Noäi dung
Neâu vaán ñeà + Ñaøm thoaïi.
Moâ hình phaân töû Axit Axetic.
VD : : 
Axit propanoic.
Axit 3 - Metyl Butanoic.
 .
 .
Nguyeân töû H trong nhoùm linh ñoäng hôn trong do nhoùm aûnh höôûng maïnh ñeán .
Ñaøm thoaïi.
Ñaøm thoaïi.
I. ÑOÀNG ÑAÚNG – DANH PHAÙP :
1. Ñoàng ñaúng :
Axit Cacboxylic no ñôn chöùc laø nhöõng hôïp chaát höõu cô maø phaân töû coù 1 nhoùm Cacboxyl lieân keát vôùi goác Hidrocacbon no.
Coâng thöùc chung : .
 Hoaëc : .
2. Danh phaùp : 
a/ Teân thoâng thöôøng : coù lieân quan ñeán nguoàn goác tìm ra chuùng (Baûng 3/27).
VD : : Axit Fomic.
 : Axit Axetic.
 : Axit Propionic.
b/ Teân quoác teá : Töông töï nhö Andehit thay ñuoâi “AL” thaønh “OIC”, theâm “AXIT” tröôùc teân.
II. TÍNH CHAÁT VAÄT LÍ :
C1 ® C5 : loûng (ÑK thöôøng).
C6 ® trôû leân : raén.
 cuûa axit > röôïu töông öùng do trong phaân töû axit taïo 2 lieân keát hidro beàn hôn röôïu.
(daïng dime).
C1 ® C3 : tan voâ haïn trong nöôùc, töø C4 ® ñoä tan giaûm.
III. TÍNH CHAÁT HOÙA HOÏC :
Chuû yeáu theå hieän ôû nhoùm Cacboxyl 
Þ 
· Phaûn öùng theá nguyeân töû H cuûa nhoùm (tính axit).
· Phaûn öùng theá caû nhoùm cuûa nhoùm (este hoùa).
Tính axit : Caùc axit Cacboxylic trong daõy ñoàng ñaúng coù ñaày ñuû tính chaát cuûa 1 axit yeáu.
a/ Söï ñieän ly :
Trong nöôùc : Þ dung dòch coù vò chua, laøm quì tím ® ñoû.
b/ Phaûn öùng Kim loaïi : dd Axit Cacboxylic taùc duïng vôùi caùc KL ñöùng tröôùc H Þ Muoái + H2­. 
VD :
.
c/ Phaûn öùng vôùi Bazô vaø OÂxit bazô :
VD : .
 .
d/ Phaûn öùng vôùi Muoái cuûa Axit yeáu hôn :
VD : 
Phaûn öùng vôùi röôïu : (phaûn öùng este hoùa)
ÑK : Xuùc taùc : H2SO4 ñaëc , to .
µ Toùm taét : 
 Þ Phaûn öùng este hoùa.
Cuûng coá : 
PHAÀN GHI NHAÄN THEÂM
BAÛNG 3/27 – TEÂN GOÏI MOÄT SOÁ AXIT CACBOXYLIC NO ÑÔN CHÖÙC
Coâng thöùc
Teân thoâng thöôøng
Teân quoác teá
Axit Fomic
Axit Metanoic
AxitAxetic
Axit Etanoic
Axit Propionic
Axit Propanoic
Axit n - Butyric
Axit Butanoic
Axit Iso - Butyric
Axit 2-MetylPropanoic
¯ Nguyeân nhaân tính axit :
Töông töï nhö röôïu, lieân keát CHT trong nhoùm cuûa axit bò phaân cöïc veà phía nguyeân töû oxi.
Maët khaùc, aûnh höôûng huùt electron cuûa nhoùm cacbonyl laøm maät ñoä electron treân nguyeân töû oxi cuûa nhoùm giaûm ñi. Do vaäy, söï phaân cöïc cuûa lieân keát CHT trong nhoùm veà phía oxi trôû neân maïnh hôn.
Keát quaû laø nguyeân töû H trong nhoùm cacbonyl cuûa axit linh ñoäng hôn cuûa röôïu. Trong nöôùc caùc axit cacboxylic ñieän li thaønh ion : 
 .
Söï ñieän li naøy coù tính chaát thuaän nghòch. 

File đính kèm:

  • docChuong 2 AndehitAxitCacboxylicEste Tiet12 DayDongDangAxitCacboxylicNoDonChuc.doc
Đề thi liên quan