Đề thi môn: Hóa - Khối 11 có đáp án

doc10 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn: Hóa - Khối 11 có đáp án, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tænh ,Thaønh phoá : PHUÙ YEÂN
Tröôøng :THPT chuyeân Löông Vaên Chaùnh
Moân : Hoùa - Khoái 11
Teân giaùo vieân bieân soaïn :Ñinh Thò Tuyeát
Soá maät maõ 
 Phaàn naøy laø phaùch
Soá maät maõ
ÑEÀ:
Caâu 1: 
 1. Moät pin ñieän goàm moät ñieän cöïc laø moät sôïi daây baïc nhuùng vaøo dung dòch AgNO3 vaø ñieän cöïc kia laø moät sôïi daây platin nhuùngvaøo dung dòch muoái Fe2+ vaø Fe3+ .
 a, Vieùt phöông trình phaûn öùng khi pin hoaït ñoäng töï phaùt.
 b, Tính E0 cuûa phaûn öùng.
 c, Neáu [Ag+]baèng 0,10 M nhöng caû[ Fe2+]vaø[ Fe3+]ñeàu baèng 1,0 M thì phaûn öùng 
coù dieãn bieán nhö ôû phaàn (a) khoâng? 
Bieát ; 
 2. Tính söï bieán ñoåi naêng löôïng töï do theo jun ôû 250C vaø haèng soá caân baèng ñoái vôùi phaûn öùng sau: 	3 Sn4+(aq) + 2 Cr(r) ® 3 Sn2+(aq) + 2 Cr3+(aq)
 Bieát ; 
Caâu2:
 1. Trong dung dòch H2SO4 60% isobutylen ñime hoùa taïo ra hoãn hôïp hai chaát ñoàng phaân C8H16 . Hoãn hôïp naøy ñöôïc goïi laø ñiisobutylen , khi bò hyñro hoùa taïo thaønh 2,2,4-trimetylpentan (thöôøng goïi laø isooctan). Hôïp chaát isooctan naøy ñöôïc taïo ra khi cho khi cho isobutan taùc duïng vôùi isobutylen khi coù maët cuûa H2SO4 hoaëc hiñroflorua khan laøm xuùc taùc. Vieát phöông trình phaûn öùng vaø cô cheá hai phaûn öùng treân.
 2. An ken A C6H12 coù ñoàng phaân hình hoïc, taùc duïng vôùi dung dòch Br2 cho hôïp chaát ñibrom B. B taùc duïng vôùi KOH trong ancol ñun noùng cho ñien C vaø moät ankin D. C bò oxi hoùa bôûi KMnO4 ñaäm ñaëc vaø noùng cho axit axetic vaø CO2. Haõy cho bieát caáu taïo cuûa A
Caâu 3:
Pha250 ml dung dòch baèng caùch hoøa tan 0,02 mol amoniac vaø 0,03 mol axit fomic
a, Xaùc ñònh thaønh phaàn caùc chaát ôû traïng thaùi caân baèng.
 b,Töø ñoù suy ra giaù trò pH gaàn ñuùng cuûa dung dòch .
 pKa1 (HCOOH/HCOO-) = 3,8 ; pKa2 (NH4+/NH3) = 9,2
 2. Khi cho CO2 loäi qua moät dung dòch goàmBa(OH)2 0,1M vaø Sr(OH)2 0,1M .
 a, Hoûi chaát naøo keát tuûa naøo tröôùc .
 b, Khi muoái thöù hai baét ñaàu keát tuûa thì tæ leä muoái thöù nhaát coøn laïi trong dung dòch laø bao nhieâu ?
 c, Coù theå duøng phöông phaùp keát tuûa phaân ñoaïn ñeå taùch caùc ion Ba2+ vaø Sr2+ ra khoûi nhau khoâng?
 Cho bieát tích soá tan ; 
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
Caâu 4: 
 1. Hoøa tan m gam hoãn hôïp A goàm Fe vaø kim loaïi M coù hoùa trò khoâng ñoåi taùc duïng vôùi ñung dòch axit HCl dö thì thu ñöôïc 1,008 lít khí ôû ñktc vaø dung dòch chöùa 4,575 gam muoái khan .Tính m?
 2. Hoøa tan heát cuøng löôïng hoãn hôïp A ôû phaàn (1)trong dung dòch chöùa hoãn hôïp HNO3 ñaëc vaø H2SO4 ôû nhieät ñoä thích hôïp thì thu ñöôïc 1,8816 lít hoãn hôïp hai khí ôû ñktc coù tæ khoái hôi so vôùi hiñro baèng 25,25 .Xaùc ñònh teân kim loaïi M.
Caâu 5:Moät hoãn hôïp goàm hai hiñrocacbon maïch hôû, trong phaân töû moãi chaát chöùa khoâng quaù moät lieân keát ba hay hai lieân keát ñoâi. Soá cacbon trong moãi chaát toái ña baèng 7. Ñoát chaùy hoaøn toaøn 0,05 mol hoãn hôïp thì thu ñöôïc 5,6 lít khí CO2 ôû ñktc vaø 4,14 gamH2O. Tìm coâng thöùc phaân töû cuûa hai hiñrocacbon.
____________________________________Heát_________________________________
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
ÑAÙP AÙN
Caâu 1:
1.a)Sô ñoà pin 
- Ñieän cöc traùi: Fe2+ Fe3+ + 1e	
- Ñieän cöc phaûi: Ag+ +1e Ag	
-Phaûn öùng xaûy ra trong pin: Fe2+ + Ag+ ® Fe3+ + Ag
b) E0pin = 0,8 - 0,77 =0,03 (V);
E0pin >0 DG0 < 0 ôû ñkc phaûn öùng töï xaûy ra theo chieàu vieát ôû treân. 
c) Epin = E0pin - ;
Vaäy phaûn öùng xaûy ra theo chieàu ngöôïc laïi.
2)Ta coù 3 Eo = + 0,15 (V)
 2 E0 = - (- 0,74) (V)
 3 Sn4+ + 2 Cr 3 Sn2+ + 2 Cr3+ E0pö = + 0,89(V)
Naêng löôïng töï do DG0= -nFEo = -6.96500.0,89 = - 515310 (J) = - 515,31 (kJ)
Haèng soá caân baèng K=;
K raát lôùn neân coi nhö phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn.
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
Caâu 2:
1) Phaûn öùng chung:
*Cô cheá phaûn öùng:
H2SO4 ® H+ + HSO4-
HSO4- ® H+ + SO42-
2) -Phaûn öùng ñime hoùa hai phaân töû isobutylen ® cation octylic;
(A) phaûn öùng vôùi isobutan vaø taùch nguyeân töû H lieân keát vôùi C baäc 3
- Cation (B) taïo ra laïi phaûn öùng vôùi isobutylen taïo (A) môùi:
Töø ñoù caùc phaûn öùng (1’) vaø (2’) luaân phieân nhau taïo saûn phaåm isooctan.
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
2) 
Söï oxi hoùa ñien coù 6 C cho ra CH3COOH vaø CO2, vaäy phaûi coù 2 mol CH3COOH vaø 2 mol CO2. Muoán coù CH3COOH phaûi coù hôïp phaàn CH3CH= ; coøn CO2 laø do =CH-CH= . Vaäy ñien seõ coù caáu taïo CH3CH=CH-CH=CHCH3 (hexañien-2,4).
B phaûi coù 2 Brom ôû cacbon caïnh nhau(C3 vaø C4):
CH3CH2-CHBr-CHBr-CH2CH3 ;
Do ñoù A phaûi coù noái ñoâi giöõa C3 vaø C4;
CH3CH2CH=CHCH2CH3 (coù ñoàng phaân cis-trans);
Caùc phaûn öùng:
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
Caâu 3:
1)	NH3 + HCOOH ® NH4+ + 	HCOO- 
Phaûn öùng ñöôïc coi laø gaàn nhö hoaøn toaøn
(1) NH3 + 	HCOOH ®	NH4+ + 	HCOO- 
[ ]bñ 0,04	0,12	0	0
[ ]tg 0,04	0,04	0,04	0,04
[ ]cb 0 	0,08	0,04 0,04
Vaäy dung dòch chöùa HCOOH, NH4+ vaø HCOO- coi nhö laø caùc chaát chuû yeáu. Caùc phaûn öùng xaûy ra:
(2) HCOOH+	H2O Æ HCOO- +	H3O+	K30 = Ka1 = 1,6.10-4
(3) NH4+ +	H2O Æ NH3 +	H3O+	K40 = Ka2 = 6,3.10-10
(4) HCOO- +	H2O Æ HCOOH +	OH- K50 = Kb1 = 6,3.10-11
Vì K30 >> K40 , K50 neân caân baèng (2) chieám öu theá. 
Thaønh phaàn caùc chaát trong heä caân baèng:
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
Vaäy giaù trò noàng ñoä [NH3] cho thaáy söï caân ñoái caùc chaát bieåu thò noàng doä caùc chaát HCOOH, NH4+ vaø HCOO- laø ñuùng, phaûn öùng (1) laø phaûn öùng öu theá duy nhaát.
2) a) Æ 
 Æ 
Keát tuûa seõ ñöôïc taïo thaønh kh tích soá noàng ñoä caùc ion thaønh phaàn vöôït quaù tích soá tan cuûa chaát khoù tan (ôû moät nhieät ñoä xaùc ñònh).
Khi cho khí CO2 loäi qua dung dòch M(OH)2 seõ taïo keát tuûa:
M(OH)2 +CO2 ® MCO3¯ +H2O
¯SrCO3 seõ ñöôïc taïo thaønh khi 
	 hay 
¯BaCO3 seõ ñöôïc taïo thaønh khi 
	 hay 
Nhö vaäy khi thì SrCO3 seõ keát tuûa tröôùc.
b)Khi BaCO3 baét ñaàu keát tuûa thì ; [Sr2+] luùc baáy giôø coøn laïi trong dung dòch laø
=> Tæ leä Sr2+ coøn laïi trong dung dòch laø 
c) Vì tæ leä Sr2+ coøn laïi trong dung dòch khaù lôùn neân khoâng theå duøng phöông phaùp keát tuûa phaân ñoaïn ñeå taùch caùc ion Sr2+ vaø Ba2+ ra khoûi dung dòch.
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
Caâu 4:
1) Fe + 2HCl ® FeCl2 + H2
	 a a a
 M + nHCl ® MCln + H2
 b b 
m=56a + bm;
mmuoái = m+35,5(2a + nb);
m = 4,575 – 35,5.0,09 = 1,38;
2) Cho hoãn hôïp A taùc duïng vôùi HNO3 ñaëc vaø H2SO4 ® hoãn hôïp khí coù =50,5 : Trong hoãn hôïp khí coù NO2 (M=46) 50,5 laø SO2 (M=64);
Phaûn öùng oxi hoùa 
Fe – 3e ® Fe3+
a 3a
M – ne ® Mn+
b nb
Phaûn öùng khöû
NO3- + 2H+ + e ® NO2 + H2O
 x x
SO42- + 4H+ + 2e ® SO2 + H2O
 2y y
AÙp duïng ñònh luaät baûo toaøn electron:
3a + nb = x + 2y; 	(1)
maø 	
56a + bM = 1,38	(4)
Töø 1, 2, 3, 4 : M=9n
Bieän luaän n=3 => M=27
Vaäy M laø kim loaïi Al.
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
Caâu 5: 
2 hiñro cacbon maïch hôû coù soá nguyeân töû C trong moãi chaát ≤ 7 , khoâng quaù 2 lieân keát p.
nhh = 0,05;
Goïi CTPT trung bình cuûa 2 hiñro cacbon laø 
 0,05 0,25 0,23
Ñaët hiñro cacbon coù k2 = 2 laø B vaø hiñro cacbon kia laø A
k1 = 0 => b=0,035 =>a = 0,015
k1 = 1 => b=0,02 =>a = 0,03
Ñaët n: soá nguyeân töû C cuûa A
 m:soá nguyeân töû C cuûa B
Ta laïi coù (vôùi 5 ≤ n hoaëc m ≤7);
TH1 : 
a = 0,03 ; b = 0,02;
=> 0,03n + 0,02m = 0,25 => 3n + 2m = 25 
n
5
6
7
hay
m
5
6
7
m
5
3,5
2
n
5
4,333
3,667
CTPT cuûa 2 hiñro cacbon C5H10 vaø C5H8 
	hoaëc C7H14 vaø C2H2 ;
PHAÀN NAØY LAØ PHAÙCH
TH2 : 
a = 0,015 ; b = 0,035;
=> 0,015n + 0,035m = 0,25 => 3n + 7m = 50 
(vôùi 5 ≤ n hoaëc m ≤7);
m
2
3
4
5
6
7
n
12
9,667
7,33
5
2,667
0,333
CTPT cuûa 2 hiñro cacbon C5H8 vaø C5H12 ;
======================

File đính kèm:

  • docDE THI HOA 11 DAP AN.doc
Đề thi liên quan