Đề thi môn Hoá học lớp 11 nâng cao học kỳ II (mã đề 113)

doc5 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1124 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi môn Hoá học lớp 11 nâng cao học kỳ II (mã đề 113), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở GD- ĐT Quảng Ninh
Trường THPT Hoàng Quốc Việt
§Ò thi m«n Ho¸ häc líp 11 n©ng cao häc kú II.
Nă m học 2007-2008 (M· ®Ò 113)
Họ và tên:
Lớp:..
Điền kết quả vào các ô sau:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
C©u 1 : 
Trong phân tử etilen,các góc HCH và HCC hầu như bằng nhau và bằng
A.
1020
B.
109o5
C.
90o
D.
120o
C©u 2 : 
X là ancol bậc II, công thức phân tử C6H14O. Đun A với H2SO4đ ở 170oC chỉ tạo một anken duy nhất. Tên của X là 
A.
2,2 -Đi metyl butan3-ol 
B.
2,3 - Đi metyl butan3-ol 	
C.
1,2,3 -Trimetyl propan1-ol
D.
3,3 -Đi metyl butan2-ol
C©u 3 : 
§èt ch¸y hçn hîp ancol ®ång ®¼ng cã sè mol b»ng nhau, ta thu ®­îc khÝ CO2 vµ h¬i H2O cã tØ lÖ mol: : = 4 : 5. C«ng thøc ph©n tö cña 2 ancol lµ:
A.
CH4O vµ C2H6O
B.
C3H8O vµ C5H12O
C.
C2H6O2 vµ C4H10O2 
D.
C4H10O
C©u 4 : 
Ancol etylic có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng từ:
A.
Etylen
B.
Dung dịch glucozơ 
C.
etyl clorua
D.
T ất cả những chất trên
C©u 5 : 
Nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi, độ tan trong nước của ancol đều cao hơn so với hiđrocacbon, dẫn xuất halogen, ete có phân tử khối chênh lệch không nhiều là do:
A.
ancol có liên kết ion
B.
ancol có nhóm OH. 
C.
ancol có liên kết hiđro liên phân tử
D.
ancol có liên kết cộng hoá trị.
C©u 6 : 
Đốt cháy hoàn toàn 2,24l 1 ankin X thu được 8,96 lít khí CO2 ( các thể tích khí đo ở đktc ).Biết (X) tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3, công thức cấu tạo đúng của(X) là:
A.
CH3-CH2-C≡CH
B.
CH3-C≡CH
C.
HC≡CH
D.
CH3-C≡C-CH3
C©u 7 : 
Theo qui tắc Mac-cop-nhi-cop ,trong phản ứng cộng axit hoặc nước vào nối đôi của anken thì phần mang điện dương cộng vào :
A.
cacbon mang nối đôi ,bậc thấp hơn
B.
cacbon bậc thấp hơn
C.
cacbon mang nối đôi ,có ít H hơn
D.
cacbon bậc cao hơn
C©u 8 : 
Mét ancol no X, khi ®èt ch¸y b mol cÇn 3,5b mol O2. LËp luËn ®Ó x¸c ®Þnh c«ng thøc cña ancol X.
A.
C3H5(OH)3
B.
C2H4(OH)2
C.
C3H6(OH)2
D.
C4H8(OH)2
C©u 9 : 
Hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ kế tiếp nhau trong cùng một dãy đồng đẳng , phân tử của chúng chỉ chứa một loại nhóm chức . Chia X thành 2 phần bằng nhau :
-Phần I : Đem đốt cháy hoàn toàn rồi cho toàn bộ sản phẩm cháy (chỉ gồm CO2 và hơi H2O) lần lượt qua bình I đựng H2SO4 đặc , bình II đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình I tăng 2,16 gam , ở bình II có 7 gam kết tủa-Phần II : Cho tác dụng hết với Na dư thì thể tích H2 (ở đktc) thu được là bao nhiêu ?
A.
1,12 lít
B.
0,224 lít 
C.
2,24 lít 
D.
0,56 lít 
C©u 10 : 
Có 3 lọ không nhãn chứa 3 khí riêng biệt là: propan, propilen,propin. Để nhận biết mỗi khí có trong bình ta lần lượt dùng các thuốc thử theo thứ tự đã cho nào sau đây:
A.
HBr và dung dịch AgNO3/NH3
B.
Dung dịch NaOH, nước vôi trong
C.
Dung dịch AgNO3/NH3, nước brom
D.
Dung dịch AgNO3/NH3
C©u 11 : 
Số đồng phân Ankin của C5H8 có phản ứng tạo kết tủa với dung dịch AgNO3 trong NH3 là:
A.
2
B.
3
C.
5
D.
4
C©u 12 : 
Để điều chế etilen trong phòng thí nghiệm, ta dùng cách nào sau đây:
A.
Nung nóng metan ở 15000 C sau đó làm lạnh nhanh
B.
Cracking propan
C.
Đehiđro hoá etan
D.
Đun nóng rượu etylic với H2SO4 đặc, ở nhiệt độ 1700 C
C©u 13 : 
Hỗn hợp khí X gồm 2 anken đồng đẳng kế tiếp. Đốt hoàn toàn 2,24 lít X t ạo ra 5,376 lit CO2 (cùng ĐK). Hiđrat hóa hoàn toàn một thể tích X ở điều kiện thích hợp cho hỗn hợp ancol Y trong đó tỷ lệ khối lượng ancol bậc 1 và bậc 2 là 28:15. % khối lượng mỗi ancol trong Y tương ứng là :
A.
11,72%; 54 % và 34,28%
B.
10,74% và 84,26%
C.
53,48% và 34,88%
D.
53,49 %; 11,63% và 34,88%
C©u 14 : 
Trong phaân töû buta-1,3-ñien , Cacbon ôû traïng thaùi lai hoaù:
A.
sp
B.
sp2
C.
sp3
D.
sp3d
C©u 15 : 
Ñoát chaùy hoaøn toaøn moät löôïng hiñrocacbon A roài daãn toaøn boä saûn phaåm ñi qua bình ñöïng nöôùc voâi trong coù dö., khoái löôïng bình taêng 18,6gam vaø coù 30gam keát tuûa.Theå tích oxi(ñktc) tham gia phaûn öùng laø:
A.
5,4l 
B.
2,24l 
C.
10,08l
D.
1,12l
C©u 16 : 
7 gam một anken A làm mất màu hoàn toàn dung dịch chứa 16 gam Br2, khi hidro hoá A ta thu được hidrocacbon có nhánh. Tên của A là:
(1) 2-metylbut-1-en; (2) 3- metylbut-1-en; (3) 2-metylbut-2-en
A.
Chỉ có (3)
B.
Cả (1), (2), (3) 
C.
Chỉ có (2)
D.
Chỉ có (1)
C©u 17 : 
Phaùt bieåu döôùi ñaây sai laø:
A.
Tecpen coù nhieàu trong tinh daàu thaûo moäc.
B.
Tecpen laø saûn phaåm truøng hôïp cuûa isoâpren
C.
Tecpen vaø daãn xuaát chöùa oxi cuûa chuùng ñöôïc duøng nhieàu laøm höông lieäu trong coâng nghieäp cheá bieán thöïc phaåm, mó phaåm.
D.
Trong keïo cao su baïc haø coù mentol vaø menton
C©u 18 : 
Một olefin X tác dụng với HBr cho hợp chất Y .X tác dụng với HCl cho chất Z .Biết %C trong Z > %C trong Y là 16,85%.X là:
A.
C3H6
B.
C4H8
C.
C5H10
D.
C6H12
C©u 19 : 
Cộng nước vào iso-butilen ta được sản phẩm gồm:
A.
1 ancol bậc 3 duy nhất.
B.
1anccol bậc1,1anccol bậc2
C.
1anccol bậc1,1anccol bậc3
D.
1anccol bậc2,1anccol bậc3
C©u 20 : 
ABC à PVC.Vaäy A,B,C laàn löôït laø:
A.
etilen ;1,2-ñicloetan ; vinyl clorua
B.
etilen ; 1,1-ñicloetan ; vinyl clorua
C.
axetilen ;1,2-ñicloetan ; vinyl clorua
D.
axetilen ;1,1-ñicloetan ; vinyl clorua .
C©u 21 : 
Rifominh là quá trình:
A.
Dùng xúc tác và nhiệt độ để làm biến đổi cấu trúc của hiđrocacbon.
B.
Chưng cất phân đoạn.
C.
Dùng xúc tác làm biến đổi cấu trúc của hidrocacbon.
D.
Bẻ gẫy phân tử hidrocacbon mạch dài thành những hidrocacbon mạch ngắn 
hơn.
C©u 22 : 
Isopren tác dụng với Br2(tỷ lệ 1:1) cho tối đa số sản phẩm hữu cơ là :
A.
2
B.
3
C.
4
D.
5
C©u 23 : 
Cho 6 gam hoãn hôïp 2 ancol no ñôn chöùc trong daõy ñoàng ñaúng taùc duïng vöøa ñuû vôùi Na kim loaïi taïo ra 8,2 gam chaát raén vaø V lít khí H2 ( ÑKC ) .V coù giaù trò laø
A.
1,12 lít
B.
3,36 lít
C.
4,48 lít
D.
2,24 lít
C©u 24 : 
Cho caùc phaûn öùng sau:
1/ C2H4 + Br2 à C2H4Br2
2/ C2H2 + H2O à CH3CHO
3/ 3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O à 3C2H4(OH)2 + 2MnO2 + 2KOH
4/ C2H2 + HCl à CH2=CH-Cl
5/ C4H6 + 11/2O2 à 4CO2 + 3H2O
Caùc phaûn öùng thuoäc loaïi phaûn öùng coäng goàm:
A.
1,2,3,4
B.
1,2,4
C.
1,2,3,5
D.
1,2,4,5
C©u 25 : 
Hai anken có CTPT C3H6 và C4H8 khi phản ứng với HBr thu được 3 sản phẩm,Vậy 2 anken đó là:
A.
Propen và but-2-en
B.
Propen và but-1-en
C.
Propen và isobuten
D.
Propylen và but-1-en.
C©u 26 : 
Đun 66,4g hỗn hợp 3 ancol no đơn chức với H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp các ete có số mol bằng nhau và có khối lượng là 55,6g. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là:
A.
0,6 mol
B.
0,1 mol
C.
0,3 mol
D.
0,2 mol 
C©u 27 : 
Cho sơ đồ chuyển hoá sau:
 andehit 2 chức
 Vậy:
A.
M là C3H6 và N là CH2(OH)CH2CH2(OH)
B.
M là C3H6 và N là CH3CH(OH)CH2(OH) 
C.
M là xyclopropan và N là CH2(OH)CH2CH2(OH) 
D.
M là C3H8, N là glixerol C3H5(OH)3
C©u 28 : 
Thuoác thöû toái thieåu duøng ñeå nhaän bieát caùc dung dòch: hex-2-en, benzen, toluen , hex-1-in laàn löôït laø:
A.
Dung dòch Brom
B.
Dung dòch AgNO3/ dd NH3, Dung dòch Brom
C.
Dung dòch AgNO3/ dd NH3, dung dòch KMnO4
D.
Dung dòch Brom, dung dòch KMnO4
C©u 29 : 
Cho 10,8g ankadien A vào bình chứa dung dịch brom dư thì cần phải dùng 200ml dung dịch Br2 2M .Vậy công thức phân tử của A là:
A.
C4H6	
B.
C6H10
C.
C3H4
D.
C5H8
C©u 30 : 
Cho canxicacbua kĩ thuật chứa 80% CaC2 nguyên chất, tác dụng với lượng dư nước thì thu được 8,96 lít axetilen ở đktc. Vậy khối lượng canxicacbua kĩ thuật đã dùng là:
A.
51,2g
B.
64g
C.
25,6g
D.
32g
C=12; O=16; Br=80; H=1; Ca=40; 
 M«n Ho¸ häc líp 11 n©ng cao häc kú II. (M· ®Ò 113)
L­u ý: - ThÝ sinh dïng bót t« kÝn c¸c « trßn trong môc sè b¸o danh vµ m· ®Ò thi tr­íc khi lµm bµi. C¸ch t« sai: ¤ ¢ Ä
- §èi víi mçi c©u tr¾c nghiÖm, thÝ sinh ®­îc chän vµ t« kÝn mét « trßn t­¬ng øng víi ph­¬ng ¸n tr¶ lêi. C¸ch t« ®óng : ˜
01
28
02
29
03
30
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
phiÕu soi - ®¸p ¸n (Dµnh cho gi¸m kh¶o)
M«n : Ho¸ häc líp 11 n©ng cao häc kú II.
M· ®Ò : 113
01
28
02
29
03
30
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

File đính kèm:

  • docde 2.doc
  • docdap an de KT 11 2007-2008.doc