Đề kiểm tra giữa kì II môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Ngô Lê Tân

docx2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 14/05/2024 | Lượt xem: 132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa kì II môn Hóa học Lớp 11 - Năm học 2022-2023 - Trường THPT Ngô Lê Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT NGÔ LÊ TÂN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 02 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN: HÓA HỌC LỚP 11
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề 132

Họ và tên học sinh: .........................................................................................
Số báo danh: .................................................................................. Lớp ........
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7,0 điểm)
Câu 1: Trùng hợp đivinyl tạo ra cao su Buna có cấu tạo là ?
	A. (-CH2CH-CHCH2-)n.	B. (-CH2-CH=CH-CH2-)n.
	C. (-CH2CH2CH=CH2-)n. 	D. (-CH2CH2CH2CH2-)n.
Câu 2: Để làm sạch etilen có lẫn axetilen ta cho hỗn hợp đi qua dd nào sau đây ?
	A. dd brom dư.	B. dd KMnO4 dư.	
C. dd AgNO3 /NH3 dư.	D. các cách trên đều đúng.
Câu 3: Dẫn 3,36 lít (đktc) hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng kế tiếp vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tăng thêm 7,7 gam. Công thức phân tử của 2 anken là:
	A. C2H4 và C3H6.	B. C3H6 và C4H8.	C. C4H8 và C5H10.	D.C5H10và C6H12.
Câu 4: Cho ankan A có tên gọi: 3 – etyl – 2,4 – đimetylhexan. Công thức phân tử của A là:
A. C11H24.	B. C9H20.	C. C8H18.	D. C10H22.
Câu 5:Cho ankan có công thức cấu tạo là: (CH3)2CHCH2C(CH3)3. Tên gọi của ankan là:
	A. 2,2,4-trimetylpentan.	B. 2,4-trimetylpetan.
	C. 2,4,4-trimetylpentan.	D. 2-đimetyl-4-metylpentan.
Câu 6: Tên gọi của (CH3)2CH-CH2-CH3 là
	A. Butan.	B. iso-Butan.	C. Pentan.	D.2-metylbutan.
Câu 7: Khi cho propan (CH3-CH2-CH3) tác dụng với khí Cl2 theo tỉ lệ số mol 1:1 sẽ tạo ra
	A. 1 sản phẩm.	B. 2 sản phẩm.	C. 3 sản phẩm.	D. 4 sản phẩm.
Câu 8: Trong phòng thí nghiệm có thể điều chế metan bằng cách nào sau đây ? 
	A. Nhiệt phân natri axetat với vôi tôi xút.	B. Crackinh butan 
	C. Từ Pentan.	D.Nhiệt phân natri axetat với HCl
Câu 9: Đối với ankan, theo chiều tăng dần số nguyên tử C trong phân tử thì
A. nhiệt độ sôi tăng dần, khối lượng riêng giảm dần.	
B. nhiệt độ sôi giảm dần, khối lượng riêng tăng dần.
C. nhiệt dộ sôi và khối lượng riêng giảm dần.	
D.nhiệt độ sôi và khối lượng riêng tăng dần.
Câu 10: Ba hiđrocacbon X, Y, Z là đồng đẳng kế tiếp, khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. Các chất X, Y, Z thuộc dãy đồng đẳng
	A. ankin.	B. ankan.	C. ankađien.	D. anken.
Câu 11: Anken X có đặc điểm: Trong phân tử có 8 liên kết xích ma. Công thức phân tử của X là
	A. C2H4.	B. C4H8.	C. C3H6.	D. C5H10.
Câu 12: Những hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học (cis-trans): CH3CH=CH2 (1); CH3CH=CHCl (2); CH3CH=C(CH3)2 (3); C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5 (4); 
C2H5–C(CH3)=CCl–CH3 (5).
	A. (1), (4), (5).	B.(2), (4), (5).	 	C. (3), (5).	D. (2), (3), (4), (5).
Câu 13: Sản phẩm chính khi cho propan tác dụng với khí Cl2 với tỉ lệ số mol 1:1 là
	A.CH3 -CH(Cl)-CH3.	B. CH3-CH2-CH2Cl.	
C. CH3-CH(Cl)-CH2Cl.	D. CH2Cl-CH2-CH2Cl.
Câu 14: Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là: 
	A. C2H6.	B. C3H8. 	C. C4H10.	D. C5H12. 
Câu 15: X là hỗn hợp 2 ankan. Để đốt cháy hết 10,2 gam X cần 25,76 lít O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư được m gam kết tủa. Giá trị m là:
	A. 30,8 gam.	B.70 gam.	C. 55 gam.	D. 15 gam
Câu 16: Anken X có công thức cấu tạo: CH3–CH2–C(CH3)=CH–CH3.Tên của X là
	A. isohexan.	B. 3-metylpent-3-en.	C. 3-metylpent-2-en.	D. 2-etylbut-2-en.
Câu 17: Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon no là
	A. Phản ứng tách.	B. Phản ứng thế.	C. Phản ứng cộng.	D.Phản ứngtrao đổi.
Câu 18: Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là:
	A. 2.	B. 3.	C. 5.	D. 4.
Câu 19:Áp dụng quy tắc Maccopnhicop vào trường hợp nào sau đây ?
	A. Phản ứng cộng của Br2 với anken đối xứng.
B. Phản ứng cộng của HX vào anken đối xứng.
	C. Phản ứng trùng hợp của anken.	
D. Phản ứng cộng của HX vào anken bất đối xứng.
Câu 20: Khi cho but-1-en tác dụng với dd HBr, theo qui tắc Maccopnhicop sản phẩm nào sau đây là sản phẩm chính ?
	A. CH3CH2CHBrCH2Br. 	B. CH3CH2CHBrCH3.
C. CH2BrCH2CH2CH2Br . 	D. CH3CH2CH2CH2Br.
Câu 21: Oxi hoá etilen bằng dung dịch KMnO4 thu được sản phẩm là:
	A. MnO2, C2H4(OH)2, KOH.	B. K2CO3, H2O, MnO2.
	C. C2H5OH, MnO2, KOH.	D. C2H4(OH)2, K2CO3, MnO2.
Câu 22: Cho phản ứng : C2H2 + H2O X. 	X là chất nào dưới đây 
	A. CH2=CHOH.	B. CH3CHO.	C. CH3COOH.	D. C2H5OH. 
Câu 23: Có bao nhiêu ankin ứng với công thức phân tử C5H8 ? 
	A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4 
Câu 24: Hỗn hợp X gồm metan và anken, cho 5,6 lít X qua dung dịch brom dư thấy khối lượng bình brom tăng 7,28 gam và có 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:
	A. C4H8.	B. C5H10.	C. C3H6.	D. C2H4
Câu 25: Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan.
A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8.	B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10. 
C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12. 	D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12.
Câu 26: Câu nào đúng khi nói về hidrocacbon no: Hidrocacbon no
	A. là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
	B. là hợp chất hữu cơ mà trong phân tử chỉ có liên kết đơn.
	C. là hidrocacbon mà trong phân tử chỉ chứa 1 nối đôi.
	D. là hợp chất hữu cơ trong phân tử chỉ có hai nguyên tố C và H.
Câu 27: Ankan có những loại đồng phân nào?
A. Đồng phân nhóm chức	B. Đồng phân cấu tạo.
C. Đồng phân vị trí nhóm chức.	D. Có cả 3 loại đồng phân trên.
Câu 28: Cho phản ứng giữa buta-1,3-đien và HBr ở -80oC (tỉ lệ mol 1:1), sản phẩm chính của phản ứng là
	A. CH3CHBrCH=CH2.	B. CH3CH=CHCH2Br.	
C. CH2BrCH2CH=CH2. 	D. CH3CH=CBrCH3.
B. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 29(1,0 điểm): Viết các phương trình hóa học của các phản ứng (ghi rõ điều kiện) theo sơ đồ sau: 
CH3COONa (1) CH4(2) C2H2(3) C2H4(4) C2H5Cl
Câu 30(1,0 điểm): Viết các công thức cấu tạo và gọi tên thay thế các đồng phân ankan C5H12.
Câu 31(0,5 điểm): Từ than đá (C), đá vôi (CaCO3) và các chất vô cơ cần thiết hãy viết phương trình phản ứng điều chế cao su Buna.
Câu 32(0,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 29,2 gam hỗn hợp 2 ankan trong oxi vừa đủ, toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ba(OH)2,thấy khối lượng bìnhdung dịch Ba(OH)2 tăng 134,8gam. Xác định Công thức phân tử và tính thành phần phần trăm về khối lượng của hai ankan trong hỗn hợp ban đầu. Biết 2 ankan đó có phân tử khối hơn kém nhau 14đvC.
Cho: H = 1; N = 14; O = 16; Ba = 137; C=12.
----------- HẾT ----------

File đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_giua_ki_ii_mon_hoa_hoc_lop_11_nam_hoc_2022_2023.docx