Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 Hóa ban nâng cao

doc1 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 793 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút lớp 11 Hóa ban nâng cao, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG PTDL HERMANN GMEINER HÀ NỘI Năm học 2007 - 2008
 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LỚP 11 BAN NÂNG CAO
 Họ tên
 Mã đề : 01	Lớp
A. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm).
Câu 1 : Chất nào sau đây không dẫn điện được ?
A. KCl rắn , khan C. dung dịch NaOH
B. Dung dịch HBr D . dung dịch Na2SO4
Câu 2: Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,1 M nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh nào về nồng độ mol mỗi ion sau là đúng :
A. [ H+ ] = 0,1 M B. [ H+ ] < 0,1 M
C. [ H+ ] > [ CH3COO - ] D. [H+ ] < [ CH3COO- ]
Câu 3:Dẫy chất nào sau đây là bazơ theo A-rê-ni- ut?
A. HCl, NaOH, KCl B. NaOH , Fe(OH)3 ,Ba(OH)2
C. H2O , HCl, BaCl2 	 D. HCl, H2SO4, HNO3
Câu 4 : theo định nghĩa axit – bazơ của Brom –stet hãy cho biết ion nào sau đây là axit ?
A. B . C. D. 
Câu 5: Dung dịch Na2CO3 có PH là ;
A. PH = 7 B. PH 7 D. PH = 5
Câu 6 : Kết tủa nào tạo thành khi cho từ từ dung dịch K2CO3 vào dung dịch FeCl3 :
A. có kết tủa Fe2(CO3)3 B. có kết tủa FeCO3
C. có kết tủa nâu đỏ Fe(OH)3 	D. không có hiện tượng gì.
B. TỰ LUẬN (7 điểm )
Câu 1 ( 2 điểm ): hoàn thành các phương trình phản ứng sau dưới dạng phương trình phân tử, phương trình ion, phương trình ion rút gọn :
a, Fe(OH)3 + HNO3 
b, Pb(NO3)2 + NaCl 
Câu 2 ( 2 điểm ): hãy chuyển thành phương trình phân tử ứng với các phương trình ion rút gọn sau:
a, + 	 CuS
b, Ag+ + 	AgCl 
Câu 3 ( 3 điểm ):Dung dịch A chứa hai axit HCl và HNO3 có nồng độ tương ứng là a mol/l và b mol/l. Để trung hoà 20 ml dung dịch A cần 300 ml dung dịch NaOH 0,1 M.Mặt khác lấy 20 ml dung dịch A cho tác dung với dung dịch AgNO3 dư thu được 2,87 gam kết tủa.
a, tính giá trị a , b .
 	b, pha loãng dung dịch A 100 lần thì PH của dung dịch thu được bằng bao nhiêu.
Cho H = 1; Cl = 35,5 ; N = 14 ; Na = 23 ; Ag = 108 ; O = 16 ;
Học sinh không được sử dụng tài liệu.

File đính kèm:

  • docde 1.doc