Giáo án Hóa học 11 - Chương 2 - Tiết 13: Dãy đồng đẳng axit cacboxylic no đơn chức (tt)

doc4 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 735 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa học 11 - Chương 2 - Tiết 13: Dãy đồng đẳng axit cacboxylic no đơn chức (tt), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÖÔNG II : ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC – ESTE .
TIEÁT : 13 . DAÕY ÑOÀNG ÑAÚNG AXIT CACBOXYLIC NO ÑÔN CHÖÙC (tt) .
Kieåm tra baøi cuõ : 
 Axit cacboxylic no ñôn chöùc laø gì ? So saùnh ñaëc ñieåm caáu taïo cuûa Axit Cacboxylic no ñôn chöùc vôùi Andehit vaø röôïu no ñôn chöùc ?
‚ Tính chaát hoùa hoïccuûa Axit Cacboxylic no ñôn chöùc ?
Troïng taâm :
Naém vöõng phöông phaùp ñieàu cheá Axit Axetic.
Ñoà duøng daïy hoïc :
Phöông phaùp – Noäi dung :
Phöông phaùp
Noäi dung
Neâu vaán ñeà.
Hình 5/30.
Hình 6/31.
Ñoïc theâm SGK.
Ñaøm thoaïi.
IV. ÑIEÀU CHEÁ AXIT AXETIC :
1. Leân men giaám : OÂxi hoùa röôïu Etylic baèng OÂxi khoâng khí coù maët men giaám.
· ÑK cho söï leân men :
Ñoä röôïu khoâng quaù 10o (röôïu loaõng).
to : 25o ® 300C.
Beà maët tieáp xuùc giöõa röôïu vôùi khoâng khí lôùn.
· Caùc phöông phaùp caûi tieán :
Phöong phaùp Pastô (Pasteur) : Röôïu loaõng ñöôïc chöùa trong thuøng vöøa roäng vöøa noâng, röôïu ñöôïc roùt daàn tôùi ñaùy thuøng ñeå khoûi vôõ lôùp vaùng men giaám.
Phöông phaùp Sutxenbac (Schutzenbach) : Cho röôïu loaõng chaûy chaäm töø treân xuoáng qua lôùp voû baøo coù taåm men giaám, ñoàng thôøi khoâng khí ñöôïc thoåi ngöôïc töø phía döôùi leân.
· Phöông phaùp daân gian :Cho leân men giaám dung dòch röôïu loaõng.
2. Chöng goã : trong coâng nghieäp, chöng goã trong noài kín ôû .
Caùc chaát thu ñöôïc sau khi laøm laïnh : haéc ín (laéng xuoáng ñaùy) vaø hoãn hôïp loûng goàm : nöôùc, Axit Axetic, röôïu Metylic vaø Xeton.
Axit Axetic ñöôïc taùch ra baèng phöông phaùp hoùa hoïc vaø chöng caát : cho hoãn hôïp loûng taùc duïng vôùi voâi toâi Þ Canxi Axetat, ñem ñun vôùi H2SO4 sau ñoù ñem chöng caát taùch ñöôïc Axit Axetic.
3. Toång hôïp töø Axetylen : Phöông phaùp hieän ñaïi.
 .
V. ÖÙNG DUÏNG :
1. Axit Axetic : 
Ñieàu cheá Axetat Kim loaïi (CN deät), saûn xuaát boät sôn.
Ñieàu cheá Xelulozô Axetat : laøm tô nhaân taïo, laøm phim khoâng chaùy.
Ñieàu cheá 1 soá este, döôïc phaåm (Aspirin).
Ñieàu cheá giaám aên (2 – 5%).
2. Axit Panmitic vaø Axit Stearic :
Axit Panmitic : n-C15H31COOH .
Axit Stearic : n-C17H35COOH .
Muoái Natri cuûa caùc Axit naøy ñöôïc duøng laøm xaø phoøng.
Cuûng coá : 
¯ Men giaám ñöôïc sinh ra bôûi Vi khuaån Mycoderma Axeti. Vi khuaån naøy caàn khoâng khí ñeå soáng vaø khí tieáp xuùc vôùi röôïu ñaõ tieát ra chaát men ñeå oxi hoùa röôïu thaønh Axít Axetic.
Röôïu nhaït
Khoâng
khí
Khoâng
khí
Giaám
Vaùng giaám
Hình 5/30 – Thuøng leân men giaám theo Pastô.
OÁng töôùi
Khoâng khí thoaùt ra
Khoâng khí neùn
Voû baøo
Giaám
Hình 6/31 – Thuøng leân men giaám theo Sutxenbac
Noài kín
Loø ñoát
Haéc ín
Nöôùc, Axit
Axetic, Axeton
Khí chaùy
Thuøng laøm laïnh
Khí chaùy
Cuûi
Sô ñoà thieát bò chöng goã
Nöôùc
CH3CHO
Khí thoaùt ra
Dung dòch
Chaát xuùc taùc
CH3COOH
Tôùi maùy
tinh cheá
Khoâng khí
hoaëc O2
Thaùp
chöng caát
Thaùp röûa
Thaùp hôïp nöôùc
C2H2
Dung dòch
chaát xuùc taùc
C2H2
CH3CHO, C2H2
Dung dòch
duøng roài.
Dung dòch
CH3CHO
PHAÀN GHI NHAÄN THEÂM

File đính kèm:

  • docChuong 2 AndehitAxitCacboxylicEste Tiet13 DayDongDangAxitCacboxylicNoDonChuctt.doc
Đề thi liên quan