Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa 11 (bài 11)

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1139 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết – Hóa 11 (bài 11), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT BẢO LỘC 
Họ và tên : ___________
Lớp : ______________
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HÓA 11 (Bài 11)
Thời gian : 45 phút.
( Chú ý : làm bài trực tiếp trên giấp A4 này )
I – TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN :
1) – Khi pha loãng dung dịch một Axít yếu , độ điện ly a của nó tăng . Ý kiến nào sau đây là đúng :
a) Hằng số phân lý axít Ka tăng c) Hằng số phân lý axít Ka giảm .
b) Hằng số phân lý axít Ka không đổi d) Không xác định được .
2) Dựa vào thuyết Bronstet, hãy chọn câu phát biểu đúng nhất trong các câu sau :
a- Bazơ chỉ là các phân tử có khả năng nhận proton .
b- Bazơ chỉ là các ion tử có khả năng nhận proton .
c- Bazơ là chất có khả năng nhận proton .
d- Bazơ là chất mà trong thành phần cấu tạo có nhóm - OH .
3) Chọn câu sai :
a- Dung dịch NH4Cl làm qùi tím hóa hồng .
b- Dung dịch NH4Cl là muối axít .
c- Dung dịch NH4Cl là muối có pH < 7 . 
d- Tính axít của dung dịch NH4Cl do ion NH4+ gây ra .
4) Theo dịnh nghĩa Axít – Bazơ của Bronsted , các dãy chất ion dưới đây là axít .
a- HSO4- , NH4+ , HCO3- c) ZnO ,Al2O3 , HSO4- NH4+ .
c- NH4+ ,HSO3- ,CH3COO- d) HSO4- , NH4+ .
5) Dãy dung dịch nào sau đây có pH > 7 : 
a- Na2CO3 , NaHSO4 , Na2S c- Na2CO3 , K2S , CH3COOK .
b- CH3COOK , KCl , Na2S d- NH4Cl , NaHSO4 , Na2CO3 .
6) Đối với dung dịch axít HNO2 0,1M , những đánh gía nào sau đây là đúng :
a- pH > 1 ; b- pH = 1 ; c- [ H+ ] > [ NO2- ] ; d- [H+ ] = [ NO2- ]
7) Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,3M với 100ml dung dịch HCl aM được dung dịch có pH=1 .Vậy gía trị của a là : 
a- 0,2 M ; b- 0,4 M . c- 0,3 M ; d- 0,5 M .
8) Ghép cột I với cột II sao cho phù hợp :
Cột I
Cột II
1- H+ + OH- ¦
a- AlO2- + H2O
2- 6H3O+ + Fe2O3 ¦
b- Al3+ + 6H2O 
3- 3H3O+ + Al(OH)3 ¦
c- H2O
4- 2H3O+ + MgO ¦
d- 2Fe3+ + 9H2O
5- Al(OH)3 + OH- ¦
e- Al3+ + 3H2O
f- Al3+ + 3H2O
II- PHẦN TỰ LUẬN (6đ)
1) a. Viết phương trình Ion rút gon của các phản ứng sau (nếu có) :
 Pb(NO3)2 + H2S ¦
 Pb(OH)2 + NaOH ¦
b- Viết phương trình phân tử các phản ứng biết :
	H3O+ + . . . ¦ Fe2+ + 3H2O .
	Sn(OH)2 + OH- ¦ . . . + 2H2O .
2) Chỉ dùng 1 thuốc thử hãy nhận biết các dung dịch muối sau :	
(NH4)2SO4 , 	BaCl2 , Na2CO3 , NH4NO3, CH3COOK .
3) Trộn 2 dung dịch HCl 0,05M và H2SO4 0,01M với tỷ lệ thể tích bằng nhau thu được dung dịch A .Lấy 200ml dung dịch A tác dụng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 xM thu được mg kết tủa và dung dịch B có pH =12 . Hãy tính :
a- mg = ? .
b- x = ?
(Cho biết Ba:137 ; Cl:35,5 ; H:1 ; S:32 ; O:16 . )

File đính kèm:

  • docKIEM TRA BAI 1HOA11A.doc
Đề thi liên quan