Giáo án Hóa 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất

doc4 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1058 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Hóa 8 bài 19: Chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tieát : 27
Tuaàn : 14
Ngaøy daïy : 24 thaùng 11 naêm 2006 	Tieát : 27 
Giaùo vieân : Mai Baù Loäc 	Tuaàn: 14
Baøi 19. CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA KHOÁI LÖÔÏNG, THEÅ TÍCH VAØ LÖÔÏNG CHAÁT
A. MUÏC TIEÂU
1. Hoïc sinh hieåu ñöôïc coâng thöùc chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng, theå tích vaø löôïng chaát (soá mol chaát).
2. Bieát vaän duïng caùc coâng thöùc treân ñeå laøm caùc baøi taäp chuyeån ñoåi giöõa ba ñaïi löôïng treân.
3. Hoïc sinh ñöôïc cuûng coá caùc kyõ naêng tính khoái löôïng mol, ñoàng thôøi cuûng coá caùc khaùi nieäm veà mol, veà theå tích mol chaát khí, veà coâng thöùc hoùa hoïc.
B. CHUAÅN BÒ CUÛA GIAÙO VIEÂN VAØ HOÏC SINH
Giaùo vieân:Baûng phuï
Hoïc sinh: hoïc kyõ baøi Mol, ñoïc tröôùc baøi Chuyeån ñoåi giöõa khoái löôïng, theå tích vaø löôïng chaát.
C. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY – HOÏC
Hoaït ñoäng cuûa Giaùo Vieân
Hoaït ñoäng cuûa Hoïc sinh
Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: (8 phuùt) KIEÅM TRA BAØI CUÕ 
 GV neâu baøi taäp:
1/ Tính khoái löôïng cuûa 0,25 mol CO2 ?
2/ Tính theå tích cuûa 0,25 mol khí CO2 (ñktc)?
 Sau khi HS ñaõ giaûi xong, GV yeâu caàu HS nhaän xeùt.
 GV nhaän xeùt, ñaùnh giaù vaø ghi ñieåm.
 GV chuyeån y ù:
- Qua hai baøi taäp treân, chuùng ta thaáy ñöôïc trong tính toaùn hoùa hoïc ñoâi khi phaûi chuyeån ñoåi töø soá mol thaønh khoái löôïng hoaëc theå tích vaø ngöôïc laïi. Baøi hoïc hoâm nay giuùp caùc em tìm hieåu veà chuyeån ñoåi naøy.
GV goïi 2 HS leân baûng.
Bieåu ñieåm:
*HS 1 giaûi:
- Khoái löôïng mol CO2 laø 44 g. (4 ñ)
- Khoái löôïng cuûa 0,5 mol CO2: 
 0,25 x 44 = 11 (g) (6 ñ)
*HS 2 giaûi :
- Theå tích 1 mol CO2 (ñktc) laø 22,4 (l). (4 ñ)
- Theå tích 0,25 mol CO2 (ñktc)ø:
 0,25 x 22,4 = 5,6 ( l) (6 ñ)
HS: nhaän xeùt.
HS nghe GV chuyeån yù.
Hoaït ñoäng 2:(12 phuùt)
I.CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA LÖÔÏNG CHAÁT VAØ KHOÁI LÖÔÏNG CHAÁT NHÖ THEÁ NAØO?
 Töø baøi taäp 1 ( kieåm tra baøi cuõ), GV ñaët vaán ñeà:
-Vaäy muoán tính khoái löôïng cuûa moät chaát khi bieát soá mol ta phaûi laøm theá naøo?
 GV:Neáu ñaët n laø soá mol chaát, m laø khoái löôïng, caùc em haõy ruùt ra coâng thöùc tính khoái löôïng m.
- GV aùp duïng coâng thöùc vaøo baøi taäp 1.
-Töø coâng thöùc naøy, haõy ruùt ra coâng thöùc tính soá mol vaø coâng thöùc tính khoái löôïng mol?
 GV yeâu caàu HS laøm baøi taäp traéc nghieäm. (thaûo luaän theo baøn, thôøi gian thaûo luaän 4 phuùt)
* Choïn keát quaû ñuùng.
 1/ Soá mol cuûa 32 g Cu laø:
 A. 2 B. 0,5 C. 0,05
2/ Bieát raèng 0,125 mol chaát A coù khoái löôïng 12,25 gam, khoái löôïng mol cuûa chaát A (MA) laø:
 A. 98 g B. 96 g C. 90 g
 GV goïi ñaïi dieän 2 baøn ñieàn vaøo baûng keát quaû, vaø goïi ñaïi dieän caùc baøn khaùc nhaän xeùt.
 Cuoái cuøng GV nhaän xeùt vaø keát luaän. 
 GV chuyeån yù : Nhö vaäy, caùc em ñaõ tìm hieåu ñöôïc chuyeån ñoåi giöõa löôïng chaát vôùi khoái löôïng chaát vaø ngöôïc laïi. Coøn chuyeån ñoåi giöõa löôïng chaát vaø theå tích chaát khí nhö theá naøo? Ta tìm hieåu phaàn II.
 -Muoán tính khoái löôïng ta laáy soá mol nhaân vôùi khoái löôïng mol cuûa chaát ñoù.
HS:(ñoïc) m = n x M 
HS: ruùt ra coâng thöùc:
 n = (mol)
 M = (g)
HS thaûo luaän nhoùm, ghi keát quaû treân taäp nhaùp.
Ñaùp aùn:
Caâu 1
B
Caâu 2
A
HS nhaän xeùt.
HS nghe GV chuyeån yù .
* Vôùi n laø soá mol chaát , m laø khoái löôïng chaát, M laø khoái löôïng mol, ta coù:
 m = n x M (g)
Thí duï:
-Khoái löôïng cuûa 0,25 mol CO2.
CO2
m = n x M 
 = 0,25 x 44 
 = 11 (g)
Töø coâng thöùc treân, suy ra:
 n = (mol)
 M = (g)
Hoaït ñoäng 3:( 10 phuùt)
II. CHUYEÅN ÑOÅI GIÖÕA LÖÔÏNG CHAÁT VAØ THEÅ TÍCH CHAÁT KHÍ NHÖ THEÁ NAØO?
 Töø baøi taäp 2 ( kieåm tra baøi cuõ), GV ñaët vaán ñeà:
-Vaäy muoán tính theå tích cuûa moät löôïng chaát khí (ôû ñktc) ta laøm theá naøo?
 GV ñaët vaán ñeà: 
-Neáu ñaët n laø soá mol, V laø theå tích chaát khí (ñktc), caùc em haõy ruùt ra coâng thöùc tính V.
-GV yeâu caàu HS aùp duïng coâng thöùc vaøo baøi taäp 2.
 GV: Töø coâng thöùc treân, caùc em haõy ruùt ra coâng thöùc tính n?
 GV neâu baøi taäp traéc nghieäm. (HS töï laøm)
* Choïn keát quaû ñuùng.
1/ Theå tích cuûa 0,2 mol khí O2 ôû ñktc?
 A. 44,8 l B. 448 l C. 4,48 l
2/ Soá mol cuûa 1,12 l khí A ôû ñktc?
 A. 0,05 B. 0,5 C. 0,005
 GV goïi 2 HS ñieàn vaøo baûng keát quaû.
 GV goïi HS nhaän xeùt.
GV nhaän xeùt vaø keát luaän.
GV chuyeån yù: Ñeå giuùp caùc em khaéc saâu caùc coâng thöùc vöøa hoïc, caùc em laøm baøi taäp sau ñaây.
 HS: Muoán tính theå tích chaát khí ôû ñktc, ta laáy soá mol nhaân vôùi 22,4 (l ) .
 HS neâu : V = n x 22,4 (l)
HS ruùt ra coâng thöùc tính n.
 n = (mol)
HS laøm baøi taäp.
Ñaùp aùn: 
Caâu 1
C
Caâu 2
A
HS nhaän xeùt.
* Vôùi n laø soá mol, V laø theå tích khí (ñktc),ta coù:
V = n x 22,4 (l )
Thí duï:
-Theå tích cuûa 0,25 mol khí CO2 ôû ñktc.
CO2
 V = n x 22,4 
 = 0,25 x 22,4 
 = 5,6 (l)
Töø coâng thöùc treân, suy ra:
 n = (mol)
Hoaït ñoäng 4: (10 phuùt) LUYEÄN TAÄP CUÛNG COÁ
 GV: Treo baûng ñeà baøi vaø yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm. (thôøi gian thaûo luaän 5 phuùt).
 Ñieàn caùc soá thích hôïp vaøo caùc oâ troáng cuûa baûng sau.
Chaát khí
n
(mol)
m
(gam)
V(ñktc)
(lit)
O2
0,1
CO
14
 Sau ño,ù GV goïi ñaïi dieän caùc nhoùm coøn laïi nhaän xeùt.
 GV nhaän xeùt vaø keát luaän.
HS thaûo luaän ( 5 phuùt).
- 4 HS ñaïi dieän 4 nhoùm ñieàn vaøo baûng.
Ñaùp aùn:
Chaát khí
n
(mol)
m
(gam)
V(ñktc)
(lit)
O2
0,1
3,2
2,24
CO
0,5
14
11,2
HS nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 5: (5 phuùt) HÖÔÙNG DAÃN VEÀ NHAØ
- Tieát 28: luyeän taäp. 
- Ñeå chuaån bò cho tieát luyeän taäp, GV yeâu caàu HS veà nhaø laøm caùc baøi taäp 1; 2; 3; 4 ; 5 ; 6 SGK Hoùa Hoïc 8/ trang 67; hoïc kyõ baøi hoïc naøy; bieát chuyeån ñoåi qua laïi giöõa caùc coâng thöùc.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS ghi baøi taäp veà nhaø, chuù yù daën doø cuûa GV.
- HS nghe GV nhaän xeùt tieát hoïc.
™¯˜

File đính kèm:

  • docBai 19Chuyen doi giua khoi luong the tich va luong chat.doc