Đề kiểm tra một tiết Hóa học Lớp 8 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Gia An

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 341 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra một tiết Hóa học Lớp 8 - Năm học 2010-2011 - Trường THCS Gia An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Gia An Kiểm tra: 1 tiết Ngày 
Lớp 8: Môn : Hoá học 8 ĐỀ A
Họ tên:..
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu I: (2,5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A. B, C, D đầu câu trả lời đúng trong các câu sau:
 1. Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết
 A. Nước muối B. Nước khoáng C. Nước cất D. Nước đá từ nhà máy
 2. Trong số các chất dưới đây thuộc loại hợp chất có:
 A. Khí hiđro B. Phôtpho C. Nhôm D. Đá vôi
 3. Kí hiệu hoá học nào sau đây viết sai
 A. K B. CU C. Al D. Fe
 4. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng
 A. CuO2 B. Fe2O3 C.NaCl2 D.N3O2
 5 .Hợp chất N2Ox có phân tử khối là 108. Hoá trị của N là
 A. V B. III C. IV D.I 
Câu II: ( 1,5 điểm) Chọn các từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau:
Công thức hoá học dùng để biểu diễn chất gồm .. và  ghi ở chân. Công thức hoá học của .. chỉ gồm một , còn của .. gồm từ hai . trở lên.
II/ Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: ( 1, 5 điểm) Một hỗn hợp gồm cát ,muối ăn,bột sắt làm thế nào tách rêng từng chất trong hỗn hợp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. .  . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . 
Câu 2: ( 2 điểm) Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi:
 a/ Phôtpho (V) và oxi b/Sắt (III) và nhóm (SO4) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 3: ( 1,5 điiểm) Hãy xác định hoá trị của Cu, P trong các công thức hoá học sau:
 Cu(OH)2, PCl5
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 4: ( 1 điểm ) Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết vơí 3 nguyên tử oxi. Nguyên tố oxi chiếm 60% về khối lượng của hợp chất
.a/ Tìm nguyên tử khối của X, (0,75 điểm )
 b/ Cho biết tên và kí hiệu hoá học của X. (0,25 điểm )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Trường THCS Gia An Kiểm tra: 1 tiết Ngày 
Lớp: 8 Môn : Hoá học ĐỀ B 
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu I: (2,5 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái A. B, C, D đầu câu trả lời đúng trong các câu sau:
 1. Trong số các chất dưới đây thuộc loại hợp chất có:
 A. Khí oxi B. Nước C. Nhôm D. Lưu huỳnh
 2 .Hợp chất N2Ox có phân tử khối là 108. Hoá trị của N là
 A. I B. III C. V D. IV 
 3. Kí hiệu hoá học nào sau đây viết sai
 A. cl B. Ca C. Zn D. Fe
 4. Chất nào sau đây được coi là chất tinh khiết
 A. Nước cất B. Nước khoáng C. Nước muối D. Nước đá từ nhà máy
 5. Công thức hoá học nào sau đây viết đúng
 A. CO3 B. N3O2 C. MgO2 D.CaCl2
Câu II: ( 1,5 điểm) Chọn các từ hay cụm từ thích hợp điền vào chổ trống trong các câu sau:
 Hoá trị là con số biểu thị . của  nguyên tố này với  nguyên tố khác. Hoá trị của một  được xác định theo  của H chọn làm một đơn vị và  của oxi làm hai đơn vị.
II/ Tự luận: ( 6 điểm)
Câu 1: ( 1, 5 điểm) Một hỗn hợp gồm sắt,cát,muối ăn,gỗ làm thế nào tách riêng từng chất trong hỗn hợp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . 
Câu 2: ( 2 điểm) Lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi:
 a/ Phôtpho (V) và oxi b/Sắt (II) và nhóm (SO4) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 3: ( 1,5 điiểm) Hãy xác định hoá trị của Fe, P trong các công thức hoá học sau:
 Fe(OH)3, PCl5
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Câu 4: ( 1 điểm ) Một hợp chất có phân tử gồm một nguyên tử nguyên tố X liên kết với 3 nguyên tử oxi. Nguyên tố oxi chiếm 60% về khối lượng của hợp chất
.a/ Tìm nguyên tử khối của X, (0,75 điểm )
 b/ Cho biết tên và kí hiệu hoá học của X. (0,25 điểm )
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ( tiết 16)
Đề A:
I/ Trắc nghiệm
CâuI: Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm x 5= 2,5 điểm
1C 2D 3B 4D 5B
Câu II: Điền đúng mỗi chổ trống 0,25 điểm x 6 = 1,5 điểm
Kí hiệu hoá học 4. Kí hiệu hoá học 
Chỉ số 5. Hợp chất
Đơn chất 6. Kí hiệu hoá học 
II/ Tự luận: 
Câu 1: (1,5 điểm)
 -Bước 1.-Lấy nam châm cho vào hỡn hợp sẽ thu được sắt. (0.5đ )
 - Bước 2.-Cho hỗn hợp vào nước , muối sẽ tan hết sau đó ta lấy giấy lọc,lọc cát ta thu được nước muối.(0,5đ )
 -Bước 3. – Sau đó ta đem nước muối đun ta thu được muối.(0,5đ )
Câu 2: (2 điểm)
a/ Công thức dạng chung: PxOy 0,25 đ b/ Công thức dạng chung: Fex(SO4)y 0,25đ
Theo quy tắc hoá trị ta có : x.V = y. II 0,25 đ Theo quy tắc hoá trị ta có : x.III = y.II 0,25đ 
chuyển thành tỉ lệ: x : y = II : V 0,25 đ chuyển thành tỉ lệ: x : y = II : III 0,25đ
CTHH P2O5 0,25 đ CTHH Fe2(SO4)3 0,25 đ
Câu 3: (1,5 điểm) xác định đúng hoá trị của mỗi nguyên tố: 0,75 điểm
 Cu(OH)2 
 Gọi a là hoá trị của Cu 0,25 đ 
 Theo quy tắc hoá trị ta có: 1.a = 2.I 0,25 đ 
 è a = II 0,25 đ 
 Vậy Cu có hoá trị II 
 Tương tự: PCl5
 P có hoá trị V
Câu 4: (1điểm)
 Khối lượng của 3 nguyên tử oxi trong hợp chất
 3 x 16 = 48 đvc 0,25 đ 
 khối lượng của hợp chất
 100 = 80 đvc 0,25 đ 
 Nguyên tử khối của X
 80 – 48 = 32 đvc 0,25 đ 
 Vậy X là lưu huỳnh (S) 0,25 đ 
Đề B:
I/ Trắc nghiệm
Câu I: Mỗi câu chọn đúng 0,5 điểm x 5= 2,5 điểm
1B 2C 3B 4A 5D
Câu II: Điền đúng mỗi chổ trống 0,25 điểm x 6 = 1,5 điểm
1. Khả năng liên kết 4. Nguyên tố
2. Nguyên tử 5. Hoá trị
Nguyên tử 6. Hoá trị
II/ Tự luận: 
Câu 1: (1,5 điểm)
 -Bước 1. –Lấy nam châm cho vào hỗn hợp ta thu được sắt (0,5đ )
 -Bước 2. –Cho hỗn hợp vào nước ta thu được gỗ,lấy giấy lọc ta thu được nước muối.(0,5đ )
 -Bước 3. –Sau đó ta đem nước muối đun ta thu được muối.(0,5đ )
Câu 2: (2 điểm)
a/ Công thức dạng chung: PxOy 0,25 đ b/ Công thức dạng chung: Fex(SO4)y 0,25đ
Theo quy tắc hoá trị ta có : x.V = y. II 0,25 đ Theo quy tắc hoá trị ta có : x.III = y.II 0,25đ 
chuyển thành tỉ lệ: x : y = II : V 0,25 đ chuyển thành tỉ lệ: x : y = II : III 0,25đ
CTHH P2O5 0,25 đ CTHH Fe2(SO4)3 0,25 đ
Câu 3: (1,5 điểm) xác định đúng hoá trị của mỗi nguyên tố: 0,75 điểm
 Fe(OH)3 
 Gọi a là hoá trị của Fe 0,25 đ 
 Theo quy tắc hoá trị ta có: 1.a = 3.I 0,25 đ 
 è a = III 0,25 đ 
 Vậy Fe có hoá trị III 
 Tương tự: PCl5
 P có hoá trị V
Câu 4: (1điểm)
 Khối lượng của 3 nguyên tử oxi trong hợp chất
 3 x 16 = 48 đvc 0,25 đ 
 khối lượng của hợp chất
 100 = 80 đvc 0,25 đ 
 Nguyên tử khối của X
 80 – 48 = 32 đvc 0,25 đ 
 Vậy X là lưu huỳnh (S) 0,25 đ 
	GVBM 
	 Lê Ngọc Linh
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HÓA 8 – TIẾT 16 NĂM 2010 – 2011
MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU)
NỘI DUNG KIỂM TRA
BIẾT
(20 – 30 % )
HIỂU
(25 – 40 % )
VẬN DỤNG
(40 – 50 %)
TỔNG
100%
TN
TL
TN
TL
TN
TL
1/ Chất-Nguyên tố hóa học
2(1)
1,3
1(0,25)
Câu4b
12,5%
2/ Đơn Chất- Hợp Chất- Phân Tử
1(0.5)
2
5%
3/Công Thức Hóa Học. Hóa Trị
2(2)
4,CâuII
1(0,5)
5
2(3,5)
2,3
60%
4/ Thực Hành Hóa Học
1(1,5)
1
15%
5/ Tính Toán Hóa Học
1(0,75)
Câu4a
7,5%
Tổng 100%
3(2,5đ)
25%
4(2,75đ)
27,5%
4(4,75đ)
47,5%
11(10đ)
100%

File đính kèm:

  • docHóa 8-Tiết 16.doc