Đề kiểm tra học kì II - Môn Sinh học khối lớp 8

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 446 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II - Môn Sinh học khối lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 8
Thời gian: 45 phút
Câu 1: (1.5đ) Cơ thể có thể phản ứng lại những đổi thay của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển? Cho ví dụ minh hoạ?
Câu 2: (2đ) Nguyên nhân dẫn đến những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì ở nam là gì? Nêu những dấu hiệu xuất hiện và cho biết dấu hiệu nào quan trọng nhất?
Câu 3: (1đ) Nêu rõ mối quan hệ trong hoạt động điều hoà của tuyến yên đối với các tuyến nội tiết?	
Câu 4: (2đ) Nêu điểm giống và khác nhau giữa tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết? Kể tên một số tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết mà em biết. Thế nào là tuyến pha? Cho ví dụ.
Câu 5: (1.5đ) Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ? Muốn bảo đảm giấc ngủ tốt cần những điều kiện gì?
Câu 6: (2đ) Kể tên các hoocmôn có ở tuyến yên và nêu tác dụng chính của từng loại hoocmôn ?
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN SINH HỌC 8
Câu 1: (1.5đ) Cơ thể phản ứng lại những đổi thay của môi trường xung quanh để tồn tại và phát triển bằng cơ chế phản xạ. (0.5đ)
 Chẳng hạn khi trời nóng, cơ thể phản ứng lại bằng dãn các mao mạch dưới da, tiết mồ hôi để tăng sự thoát nhiệt cho thân nhiệt được bình thường. Ngược lại, khi trời lạnh thì mao mạch co, da săn lại để giảm sự thoát nhiệt, đồng thời tăng sinh nhiệt bằng rung cơ (run). (0.5đ)
 Ở người ngoài các phản xạ tự nhiên (PXKĐK) cần biết sử dụng các phương tiện kĩ thuật hỗ trợ (PXCĐK) như sử dụng quạt máy, máy điều hoà, lò sưởi, ... (0.5đ)
Câu 2: (2đ) 
 + Hoocm«n sinh dôc nam (Testosteron) g©y biÕn ®æi c¬ thÓ ë tuæi dËy th× cña nam. (0.5đ)
 + DÊu hiÖu xuÊt hiÖn ë tuæi dËy cña nam: (1đ)
- Lớn nhanh, cao vượt; sụn giáp phát triển, lộ hầu; vỡ tiếng, giọng ồm.
- Mọc ria mép, lông nách, lông mu.
- Cơ bắp phát triển, vai rộng ngực nở, xuất hiện mụn trứng cá.
- Tuyến mồ hôi, tuyến nhờn phát triển; cơ quan sinh dục to ra; xuất tinh lần đầu.
 + Dấu hiệu quan trọng nhất là: xuất tinh lần đầu. (0.5đ)
Câu 3: (1đ) - TuyÕn yªn tiÕt hoocm«n ®iÒu hßa sù ho¹t ®éng cña c¸c tuyÕn néi tiÕt.
- Ho¹t ®éng cña tuyÕn yªn t¨ng c­êng hay k×m h·m chÞu sù chi phèi cña c¸c hoocm«n do c¸c tuyÕn néi tiÕt tiÕt ra ¦ §ã lµ c¬ chÕ tù ®iÒu hßa c¸c tuyÕn néi tiÕt nhê th«ng tin ng­îc.
Câu 4: (2đ) 
* Gièng: Cã c¸c TB tiÕt ®Òu t¹o ra c¸c s¶n phÈm tiÕt.
* Kh¸c:
- TuyÕn néi tiÕt s¶n phÈm t¹o ra ngÊm th¼ng vµo m¸u.
- TuyÕn ngo¹i tiÕt s¶n phÈm t¹o ra tËp trung ®æ vµo èng dÉn ®Ó ®æ ra ngoµi.
* Vd: 
+ Néi tiÕt gåm tuyÕn yªn, tuyÕn tïng, tuyÕn gi¸p, tuyÕn trªn thËn, tuyÕn cËn gi¸p.
+ Ngo¹i tiÕt gåm tuyÕn lÖ, c¸c tiªu hãa, tuyÕn må h«i.
* TuyÕn pha lµ tuyÕn võa thùc hiÖn chøc n¨ng néi tiÕt, võa thùc hiÖn chøc n¨ng ngo¹i tiÕt nh­: tuyÕn tôy, sinh dôc.
Câu 5: (1.5đ)
* Ý nghĩa sinh học của giấc ngủ: (0.5đ) - Ngñ lµ nhu cÇu sinh lÝ cña c¬ thÓ.
- B¶n chÊt cña giÊc ngñ lµ mét qu¸ tr×nh øc chÕ tù nhiªn cã t¸c dông b¶o vÖ, phôc håi kh¶ n¨ng lµm viÖc (ho¹t ®éng) cña HTK.
* Muốn bảo đảm giấc ngủ tốt cần những điều kiện sau: (1đ)
- Đảm bảo giấc ngủ hằng ngày để phục hồi khả năng làm việc của hệ thần kinh sau một ngày căng thẳng.
- Giữ cho tâm hồn được thanh thản, tránh suy nghĩ lo âu.
- Xây dựng một chế độ làm việc và nghỉ ngơi hợp lí.
- Tránh lạm dụng dụng cácchất kích thích và ức chế đối với hệ thần kinh.
Câu 6: (2đ) 
 Tên các hoocmôn có ở tuyến yên và tác dụng chính của từng loại hoocmôn:
Tên hoocmôn
Tác dụng chính
- Tăng trưởng (GH)
- TSH
- FSH
- LH 
- PrL
- ADH
- Ôxitoxin (OT)
- Giúp cơ thể phát triển bình thường.
- Kích thích tuyến giáp hoạt động.
- Kích thích buồng trứng, tinh hoàn phát triển.
- Kích thích gây rụng trứng, tạo thể vàng (ở nữ)
 Kích thích tế bào kẽ sản xuất testosteron (ở nam)
- Kích thích tuyến sữa hoạt động.
- Chống đa niệu (đái tháo nhạt)
- Gây co các cơ trơn, co tử cung.

File đính kèm:

  • docDKT K2 S8 08-09.doc