Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Lớp 8

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 845 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II môn Hóa học - Lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO 	
 QUẬN TÂN BÌNH
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐEÀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HÓA HỌC - LỚP 8
NĂM HỌC 2013 – 2014
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
Câu 1: (2điểm). Bổ túc, cân bằng các phương trình hóa học sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào?
 P2O5 	 + 	H2O	 ?
 ? + H2O	 NaOH + H2 	­
 ? 	 K2MnO4 	 + 	MnO2 + O2 ­	
 ? 	+ 	 ? 	 K2O
Câu 2: (3điểm).Cho các chất KClO3; CaO; Fe; SO3; Cu; Fe2O3. Hãy viết phương trình 
hóa học của
Chất tác dụng với nước tạo dung dịch làm quỳ tím hóa xanh 
Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí Hiđro
Chất bị nhiệt phân hủy
 Gọi tên các chất sản phẩm.
Câu 3: (2 điểm). Hãy trình bày cách nhận biết các khí: 
Cacbon đioxit (CO2 ); Oxi (O2); và Hiđrô (H2)
Câu 4: (3 điểm). Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng oxi oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. 
Tính thể tích khí Oxi (đkc) cần dùng để điều chế được 46,4g oxit sắt từ.
Tính số gam kali pemanganat KMnO4 cần dùng để có được lượng oxi dùng cho phản ứng trên. 
(cho biết Fe = 56 ; K = 39 ; O = 16; Mn = 55)
----------HẾT----------
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH 
 TỔ PHỔ THÔNG
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN HÓA HỌC LỚP 8 . NĂM HỌC 2013 - 2014
NỘI DUNG
ĐIỂM
GHI CHÚ
Câu 1: (2điểm) 
 P2O5 + 	3H2O	 2H3PO4
Phản ứng hóa hợp
 2Na + 2H2O	 2NaOH + H2 ­
Phản ứng thế
 2KMnO4 	 K2MnO4 	 + MnO2 + O2 ­
Phản ứng phân hủy
 4K + 	 O2	 2K2O
Phản ứng hóa hợp
Câu 2: (3điểm) 
 Chất tác dụng với nước tạo dd làm quỳ tím hóa xanh
CaO + H2O Ca(OH)2
 Canxi hiđroxit
 Chất tác dụng với dung dịch HCl sinh ra khí Hiđro
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 ­
 Sắt (II) clorua
 Chất bị nhiệt phân hủy
2KClO3 	 2KCl + 3O2 ­
 Kali clorua
Câu 3: (2điểm)
 - tàn đóm bùng cháy ® khí O2 
 - tắt que đóm đang cháy ® khí CO2 
 - cháy được với ngọn lửa màu xanh nhạt, có tiếng nổ nhẹ ® khí H2 
2H2 + O2 2H2O
Câu 4: (3 điểm). 
 Tính được 
PTHH: 3Fe + 2O2 Fe3O4
 Tính được 
Tính được 
PTHH: 2KMnO4 K2MnO4 + MnO2 + O2 ­
 Tính được 
 Tính được 
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
1đ
1đ
1đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,5đ
Mỗi PTHH xác định đúng loại phản ứng 0,25đ ; điền và cân bằng đúng 0,25đ.
Viết đúng mỗi phương trinh 0,5đ; cân bằng đúng 0,25đ; gọi tên đúng 0,25đ

File đính kèm:

  • docDe thi HKII 03.doc
Đề thi liên quan