Đề kiểm tra học kì II môn : hoá 8 - Thời gian : 45 phút

doc3 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 921 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn : hoá 8 - Thời gian : 45 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS MỸ HOÀ 
Người ra : LÊ THỊ ĐOAN TRANG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN : HOÁ 8 - THỜI GIAN : 45 PHÚT
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 6 đ ) Hãy chọn phương án đúng 
Câu 1: Oxit là hợp chất của bao nhiêu nguyên tố .
 A. 3	 	 B. 2	 C. 4 	D. 1
Câu 2: Hidro là chất khí .
A) Cháy toả nhiều nhiệt và không có tính khử.	 
B) nhẹ hơn không khí có tính o xi hoá 	 	 C) nhẹ nhất , có tính khử 
Câu 3: Dung dịch axit làm quỳ tím 
 A) hoá đỏ 	 	 B) hoá xanh 	 C) không thay đổi màu 
Câu 4: a) K2O 	 	b) H2SO4 	 c) P2O5	d) Na	
 Những chất tác dụng với nước : 
 1) a,b,c	2) a,c,d	 	 3) b,c,d	 4) a,b,d	
Câu 5: a) SO3	b) Fe2O3	 c) N2O5	 d) CO2	 e)CuO g) CaO 
 Những chất nào thuộc loại oxit axit :
 1) a,b,e 	 2) a,d,g	 3) a,c,d	4) c,e,g	
Câu 6: Dãy bazơ tan trong nước tạo thành dung dịch kiềm :
KOH , Ca(OH)2 , LiOH , Cu(OH)2 , Mg(OH)2
KOH , Ca(OH)2 , LiOH , NaOH
KOH , LiOH , NaOH , Al(OH)3
Câu 7: Số gam KMnO4 cần dùng để điều chế được 2,24 lít khí oxi ở (đktc) là: 
 A) 40,8g	 	 B) 31,6g	 C) 25,7g 	D) 19,6g
Câu 8: CO2 + 2Mg 2MgO + C . Phản ứng hoá học này là: 
phản ứng oxi hoá khử , CO2 là chất khử 
Phản ứng phân huỷ vì có 2 chất mới sinh ra .
phản ứng oxi hoá khử , Mg là chất khử 
Câu 9: Cho các kim loại K , Ca , Al lần lượt tác dụng với dung dịch HCl . Nếu cho cùng số 
mol mỗi kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl thì kim loại nào cho nhiều hiđrô hơn .
 A) Al	 	 B) Ca 	 C) K 	D) Al và K
Câu10: 80ml rượu và 60 ml nước được trộn lẫn để tạo thành dung dịch .
 A) Rượu là chất tan 	B) Nước là dung môi 	C) Dung môi là rượu 
Câu11: Công thức hoá học viết sai : 
 A) H3PO4	 	 B) NaOH	 C) ZnO2 	D) K2SO4
Câu12: Nồng độ mol của 2,5 lít dung dịch có hoà tan 234g NaCl là : 
 A) 2,6M	 	 B) 2M 	 	 C) 1,7M 	D) 1,6M
II) PHẦN TỰ LUẬN : (4 đ ) 
 Câu1( 1,5đ) Hoàn thành các PTHH sau: 
CuO + ?  H2O + Cu 
Fe + CuCl2 	? 	+ 	Cu
Al2O3	+ 	H2SO4 .	Al2(SO4)3 	+ 	H2O 
 Câu2( 2,5đ) 
Cho 3,25 gam kẽm tác dụng với dung dịch loãng chứa 43,8 gam axit clohiđric HCl 
Chất nào còn dư sau phản ứng , dư bao nhiêu gam? 
Tính thể tích hiđro thu được ở (đktc) ? 
ĐÁP ÁN: 
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 6ĐIỂM ) Mỗi câu đúng 0,5đ
Câu 1:	B	 	Câu 7:	B
Câu 2:	C	Câu 8:	C
Câu 3:	A	Câu 9:	A
Câu 4:	2	Câu 1O:	C
Câu 5:	3	Câu 11:	C
 Câu 6:	B	Câu 12:	D
II) PHẦN TỰ LUẬN : (4ĐIỂM ) 
Câu1( 1,5đ) Mỗi câu đúng : 0,5đ 
Câu2( 2,5đ) 
- Viết đúng PTHH : (1đ) 
- Tính số mol Zn , số mol HCl : ( 0,5đ) 
- Xác định chất dư và tính khối lượng chất dư (0,5đ)
- Tính thể tích Hiđro ở (đktc) ( 0,5đ) 

File đính kèm:

  • docHO-8-MH.doc
Đề thi liên quan