Đề kiểm tra học kì II năm học 2009 -2010 môn : hoá học lớp 8

doc2 trang | Chia sẻ: zeze | Lượt xem: 1169 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II năm học 2009 -2010 môn : hoá học lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng gd&đt thành phố	đề kiểm tra học kì II 
TrƯờng thcs thống nhất	 năm học 2009 -2010
Môn : Hoá học lớp 8
( Thời gian 45 phút không kể thời gian giao đề )
Câu 1 (1.5 đ) Làm thế nào để tách riêng đường kính ra khỏi hỗn hợp đường và cát? 
Câu 2 (1.5 đ ) Xác định nguyên tử khối của các chất sau
CO2 ; 	H2SO4 ;	CaCO3 
Câu 3 (2 đ ) : Biết hoá trị của hiđro là I, của oxi là II. Hãy xác định hoá trị của các nguyên tố (hoặc nhóm nguyên tử) : SO4 ; Mn ; N ; P , trong các công thức sau:
a/ H2SO4	b/ N2O5
c/ MnO2	d/ PH3
Câu 4 ( 2 đ ) Lập PTHH của các phản ứng sau và cho biết tỉ lệ số nguyên tử, phân tử.
a. Al + O2 Al2O3
b. Fe + HCl FeCl2 + H2
c. H2 + O2 H2O
Câu 5 ( 3 đ ) : Đốt cháy hoàn toàn 6,5 gam bột kẽm ( Zn ) trong oxi ( O2 ) , người ta thu được kẽm oxit ( ZnO ).
a/ Lập PTHH
b/ Tính khối lượng ZnO được tạo thành.
c/ Tính thể tích ôxi ở đktc cần dùng để phản ứng hết lượng kẽm nói trên
(Cho biết : C= 12; H= 1 ; Zn = 65 ; O = 16 ; Ca = 40 ; Cl = 35.5; S = 32 )Phòng gd & đt tp hoà bình
Trường THCS Thống Nhất
Đáp án chấm môn hoá học 8
Câu 1 (1.5 đ) 
+ Cách làm: 	
- Cho hỗn hợp vào nước khuấy đều để đường tan hết, 	 0.5 đ
- Dùng giấy lọc để lọc bỏ phần không tan (cát) ta được hỗn hợp nước đường. 0.5 đ
- Đun sôi nước, để cho nước bay hơi hết còn lại đường kết tinh. 	 0.5 đ
Ta thu được đường tinh khiết. 	 0.5 đ
Câu 2 (1.5 đ )	Mỗi ý đúng đạt 	 0.5 đ
CO2 = 44	H2SO4 = 98	
CaCO3 = 100	
Câu 3 (2 đ ) : 
a/ AD quy tắc hoá trị: x.a = y.b (B là nhóm SO4) ta có: 2.I = 1.b b = II.
Vậy hoá trị của nhóm SO4 là II	0.5 đ
b/ Tương tự: Hoá trị của nguyên tố nitơ là V	0.5 đ
c/ Tương tự: Hoá trị của nguyên tố Mn là: IV	0.5 đ
d/ Tương tự: Hoá trị của nguyên tố P là: III	0.5 đ
Câu 4 ( 2 đ )
a. 4Al + 3O2 2Al2O3	0.5 đ
b. Fe + 2HCl FeCl2 + H2	 0.5 đ
c. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O	0.5 đ
- Tỉ lệ số nguyên tử, phân tủ các cặp chất:	0.5 đ
a. Số nguyên tử Al : số phân tử Oxi : số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2
b. Số nguyên tử Fe : số phân tử Clo : số phân tử FeCl3 = 2 : 3 : 2
c. Tương tự ta có 1 : 2 : 1 : 2
Câu 5 ( 3 đ )
- nZn = = 0,1 (mol)	0.5 đ
a/ - Lập PT: 2 Zn + O2 2ZnO	0.5 đ
b/ - Theo PT nZnO = nZn = 0,1 mol	0.5 đ
Tính toán: mZnO = nZnO . M ZnO	
 	= 0,1 . 81 = 8.1 (g)	 0.5 đ
c/ Theo PT ta có noxi = 1/2 nZn = 0.05 mol	0.5 đ
=> Voxi = 0.05 x 22.4 = 1.12 lít	0.5 đ

File đính kèm:

  • docde thi hoc ky 1 hay lam.doc
Đề thi liên quan