Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Biển Động

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 688 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Biển Động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng gd&®t huyÖn lôc ng¹n
tr­êng THCs biÓn ®éng
®Ò kiÓm tra häc k× II
M«n ho¸ häc líp 8
M· sè: HKhh801
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
Thêi ®iÓm kiÓm tra: KÕt thóc häc k× II
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)
 Chän ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh c¸c c©u sau:
C©u 1: Độ tan của 1 chất trong nước ở nhiệt độ xác định là:
A. Số gam chất đó tan trong 100 g nước.
B. Số gam chất đó tan trong 100 g dung dịch.
C. Số ml chất tan trong 100 ml dung dịch.
D. Số gam chất đó tan trong 100 g nước để tạo thành dung dịch bão hoà.
C©u 2: Có thể dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết 3 chất rắn sau: CaO, P2O5, Al2O3?
A. Quỳ tím. 	B. Nước. 	C. Quỳ tím và nước. 	D. Dung dịch HCl.
C©u 3: Dãy chất nào sau đây chỉ gồm CTHH của bazơ?
A. KOH, CuCl2, H2S.
B. NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2.
C. Na2S, H2SO4, MgCl2.
D. NaOH, HCl, Cu(OH)2.
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (7 ®iÓm)
C©u 4: Viết công thức hoá học các muối có tên gọi sau:
a. Sắt(III) sunfat.
b. Kẽm clorua.
c. Natri cacbonat.
C©u 5: Dùng 500 ml dung dịch H2SO4 1,2M để hoà tan hết lượng kim loại sắt.
a. Viết phương trình hoá học của phản ứng.
b. Tính khối lượng muối sắt(II) sunfat thu được.
c. Tính thể tích khí H2 thoát ra (ở đktc) ?
(Biết H = 1, S = 32, O = 16, Fe = 56)
phßng gd&®t huyÖn lôc ng¹n
tr­êng THCs biÓn ®éng
®Ò kiÓm tra häc k× II
M«n ho¸ häc líp 8
M· sè: HKhh801
(Thêi gian lµm bµi: 45 phót)
Thêi ®iÓm kiÓm tra: KÕt thóc häc k× II
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)
C©u 1: D
C©u 2: C
C©u 3: B
PhÇn I: Tr¾c nghiÖm (7 ®iÓm)
C©u 4: (3 ®iÓm) Mỗi công thức đúng 1.0 điểm
a. Fe2(SO4)3
b. ZnCl2
c. Na2CO3
C©u 5: (4 ®iÓm) 
a. nH2SO4= CM.V = 1,2.0,5 = 0,6 mol
Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2
 1 mol 1 mol 1 mol
 0,6 (mol) x(mol) y(mol)
Do đó x = y = 0,6 (mol)
b. Tính mFeSO4 : mFeSO4 = 0,6.152 = 91,2 g
c. Tính vH2: VH2 = 0,6.22,4 = 13,44 (1it)
* Nếu học sinh tính gộp: Theo PTHH ta có nFeSO4 = nH2 = nH2SO4 = 0,6 mol thì vẫn cho đủ điểm.
Ng­êi ra ®Ò vµ ®¸p ¸n
(Ký, ghi râ hä tªn)
NguyÔn ThÞ Ph­îng
DuyÖt ngµy 24 th¸ng 04 n¨m 2008
t/m ban gi¸m hiÖu
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
Khóc Xu©n Sang

File đính kèm:

  • docHoa_8_HKII.doc