Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Biển Động

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 769 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I môn Hóa học lớp 8 - Trường THCS Biển Động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng gd&đt huyện lục ngạn
trường THCs biển động
đề kiểm tra học kì I
Môn hoá học lớp 8
Mã số: HKHH02
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Thời điểm kiểm tra: Kết thúc học kì I
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) 
	 Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Hạt nhân nguyên tử có 11 prôton, cấu tạo nguyên tử đó có bao nhiêu lớp electron? 
A. 4.	 B. 3.	 C. 5.	D. 2. 
Câu 2: Chọn công thức hoá học sai trong số các công thức phân tử sau?
A. NaOH. 	B. CaCO2. 	C. Ca3 (PO4)2. 	D. FeCl2, Ca3(PO4)2
Câu 3: Cho phưong trình hoá học sau: 
Zn + 2HCl ZnCl2 + H2 (1) 
a. Các chất tham gia phản ứng (1) là: 
A. HCl, ZnCl2 	B. Zn, H2 	C. Zn, HCl 	D. ZnCL2, H2 
b. Các sản phẩm của phản ứng (1) là: 
A. Zn, H2 	B. ZnCl2, H2 	C. ZnCl2 	D. H2 
c. Tỉ lệ số phân tử các chất trong phản ứng (1) là: 
A. 1 : 2 : 1 : 1. 	 B. 2 : 1 : 1 : 1. 	C.1 : 3 : 1 : 2.	 D. 2 : 1 : 3 :1. 
Câu 4: Một hợp chất có công thức hoá học là H2SO4. Hãy cho biết : 
Chỉ số nguyên tử của các nguyên tố H, S, O: 
2, 1, 4.	 B. 4, 2, 1.	 C. 4, 1, 2.	 D. 2, 2, 4.
Khối lượng mol của chất đã cho là: 
A. 96g.	 B. 98g.	 C. 100g 	 	D. 90g. 
c. Thành phần % về khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất đã cho là: 
A. 65,3%.	 B. 60%.	 C. 70%.	 D. 65%. 
Phần II: Tự luận (6 điểm) 
Câu 5: Hãy điền các chất thích hợp vào chỗ trống và hoàn thành các PTHH sau: 
SO2 + H2O ...................................................
FeO + H2 .........................................+ H2O. 
Na2SO4 + BaCl2 ........................... + 2 NaCl.
Ca(OH) 2 + 2 HCl CaCl2 +...........................
Zn +..................... ZnCl2 + H2.
2Cu +................... 2CuO. 
Câu 6: Có phương trình hoá học sau: 
Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (1). 
sắt A xit clohiđrric sắt (II clorua Hiđro 
Tính khối lượng sắt(II)clorua thu được khi cho 5,6g Fe tác dụng với axit clohiđric dư? 
Tính thể tích khí hiđro thu được ở điều kiện tiêu chuẩn khi cho 11,2g Fe tác dụng với axit clohiđic dư?
---------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------
phòng gd&đt huyện lục ngạn
trường THCs biển động
đáp án kiểm tra học kì I
Môn hoá học lớp 8
Mã số: HKHH02
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Thời điểm kiểm tra: Kết thúc học kì I
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) 
	 Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.
Câu 1:	B 
Câu 2: 	B 
Câu 3:	1. C.	 2. B.	 3. A. 
Câu 4:	1. A.	 2. B.	 3. A. 
Phần II: Tự luận (6 điểm) 
Câu 5 (3 điểm): Viết đúng mỗi phương trình hoá học được 0,5 điểm. 
1. SO2 + H2O H2SO3 
2. FeO + H2 Fe + H2O 
3. Na2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2 NaCl.
4. Ca(OH) 2 + 2 HCl CaCl2 +2 H2O
5. Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2
6. 2Cu + O2 2CuO. 
Câu 6 (3 điểm):
a. n Fe = = 0, 1 mol 	(0, 5 điểm)
Theo bài và (1) ta có: nFeCl2= nFe= 0,1 mol mFeCl2 = 0,1 x 127 = 12,7g
	 (1 điểm)
nFe = = 0,2 mol 	(0,5 điểm). 
Theo bài và (1) ta có: nH2 = nFe = 0,2 mol VH2(đktc) = 0,2 x 22,4 = 4, 48 lít 
 (1 điểm )
Người ra đề
(Ký, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Thị Phượng
Duyệt ngày 14 tháng 12 năm 2007
t/m bgh
Khúc Xuân Sang

File đính kèm:

  • docHoa_8_HKI.doc
Đề thi liên quan