Đề kiểm tra 15p Hóa học Lớp 8 - Năm học 2010-2011 - Lê Ngọc Linh

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 288 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15p Hóa học Lớp 8 - Năm học 2010-2011 - Lê Ngọc Linh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường: THCS Gia An KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ A
Lớp 8 Môn: Hóa 8
Họ tên:  Ngày . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh
I/ Trắc nghiệm.(4 đ)
Câu1:( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1/ Từ công thức hóa học H2SO4, cho biết ý nào đúng.
A. Hợp chất trên do 3 chất H,S,O tạo nên. B. Hợp chất trên có phân tử khối là 89 
C. Hợp chất trên do 3 nguyên tố H,S,O tạo nên.	D. Hợp chất trên có phân tử khối là 9,8.
2/ Một oxit có công thức N2Ox có phân tử khối là 108. Hoá trị của N là:
	A. V	B. II	C. III	D. IV
3/ Cho dãy công thức hóa học sau, cách viết nào đúng.
 A/ FeO, NaO,	B/ H2PO4, , CH3
 C/ Fe2O3, Mg2O, D/ Fe2O3, CuO
4/ Biết S hoá trị II, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây:
	A. SO	B.S2O3	C. SO2	D. SO3
Câu2: (1 điểm) Chọn từ hay cụm từ thích hợp cho trong ngoặc( nhóm nguyên tử, khả năng liên kết , hoá trị, nguyên tử, phân tử, nguyên tố) điền vào chổ .. trong câu sau:
Hoá trị là con số biểu thị .. của . Nguyên tố này ( hay ) với .. nguyên tố khác
II/ Tự luận: (6 đ).
Câu1(2 điểm): Em hãy phát biểu quy tắc hóa trị 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
Câu2 (4 điểm): Tính hóa trị của nguyên tố Sắt, Đồng trong các hợp chất: FeCl3, Cu(NO3)2	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
 Trường: THCS Gia An KIỂM TRA 15 PHÚT ĐỀ B
Lớp 8 Môn: Hóa 8
Họ tên:  Ngày . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
Điểm
Lời phê của giáo viên
Chữ kí của phụ huynh
I/ Trắc nghiệm.(4 đ)
Câu1:( 3 điểm) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng.
1/ Từ công thức hóa học Na2SO4, cho biết ý nào đúng.
 A. Hợp chất trên do 3 chất Na,S,O tạo nên. B. Hợp chất có phân tử khối là 14,2.
 C. Hợp chất trên do 3 nguyên tố Na,S,O tạo nên. D. Hợp chất có phân tử khối là 140,2.
2/ Một oxit có công thức N2Ox có phân tử khối là 78. Hoá trị của N là:
	A. II	 B.VII	C. IV D. III	 
3/ Biết S hoá trị VI, hãy chọn công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị trong số các công thức sau đây:
	A. S2O2	B. SO3	C. S2O3	D. SO2
4/ Cho dãy công thức hóa học sau, cách viết nào đúng.
 A.Fe2O3, Al2O3 	B. H2PO4, H3S 
 C. Fe2O3, KO D. FeO, Cu2O3
Câu2: (1 điểm) Chọn từ hay cụm từ thích hợp cho trong ngoặc( nhóm nguyên tử, khả năng kiên kết , hoá trị, nguyên tử, phân tử, nguyên tố) điền vào chổ .. trong câu sau:
Hoá trị là con số biểu thị .. của . Nguyên tố này ( hay ) với .. nguyên tố khác
II/ Tự luận: (6 đ).
Câu1(2 điểm): Em hãy phát biểu quy tắc hóa trị 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
Câu2 (4 điểm): Tính hóa trị của nguyên tố Sắt, Đồng trong các hợp chất: Fe2O3, CuSO4	
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . 
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
ĐỀ A
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Mỗi câu chọn đúng 0,75 đ
1C, 2A, 3D, 4A
Câu 2: (1 điểm)
 Điền đúng mỗi chổ (.) được 0,25đ
khả năng kiên kết 
nguyên tử
nhóm nguyên tử
nguyên tử
II/ Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Phát biểu đúng nội dung quy tắc : 2điểm
Câu 2: (4 điểm)
 xác định đúng hoá trị của mỗi nguyên tố: 2 điểm
FeCl3 : Gọi a là hoá trị của Fe 0,5 đ 
 Theo quy tắc hoá trị ta có: 1.a = 3.I 0,75 đ 
 è a = III 0,25 đ 
 Vậy Fe có hoá trị III 0,5 đ 
Tương tự: Cu(NO3)2
Cu có hoá trị II
ĐỀ B
I/ Trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
Mỗi câu chọn đúng 0,75 đ
1C, 2D, 3B, 4A
Câu 2: (1 điểm)
 Điền đúng mỗi chổ (.) được 0,25đ
khả năng kiên kết 
nguyên tử
nhóm nguyên tử
nguyên tử
II/ Tự luận: (6 điểm)
Câu 1: Phát biểu đúng nội dung quy tắc : 2điểm
Câu 2: (4 điểm)
 xác định đúng hoá trị của mỗi nguyên tố: 2 điểm
Fe2O3 : Gọi a là hoá trị của Fe 0,5 đ 
 Theo quy tắc hoá trị ta có: 2.a = 3.II = VI 0,75 đ 
 è a = III 0,25 đ 
 Vậy Fe có hoá trị III 0,5 đ 
Tương tự: CuSO4
 Cu có hoá trị II
 GVB
Lê Ngọc Linh

File đính kèm:

  • doc15phut (hóa8).doc
Đề thi liên quan