Bài kiểm tra học kì I - Môn Hoá học - Lớp 8

doc4 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 552 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra học kì I - Môn Hoá học - Lớp 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS ..........
Bài kiểm tra học kì I
Năm học 2008 -2009
Họ và tên:...................................
Lớp:................
Môn Hoá học- Lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề số 1
I.Phần trắc nghiệm (3điểm ): Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng:
Câu 1. Cho các chất sau: Na, CO2, H2O, O3, CuSO4 , Cl2,.Dãy gồm toàn các đơn chất là :
Na, CO2 , O3.
Na, , O3 , Cl2.
C. Na, CuSO4 , Cl2.
D.CO2, H2O, , CuSO4
 Câu 2. Cho các chất: A, B, C,D Có sơ đồ phản ứng sau: A + 3B -> C + 3D. Như vậy :
A. Một phân tử chất A phản ứng với 1 phân tử chất B.
B. Một phân tử chất A phản ứng với 2 phân tử chất B.
C. Một phân tử chất A phản ứng với 1/3 phân tử chất B.
D. Một phân tử chất A phản ứng với 3 phân tử chất B.
Câu 3 .Cho nguyên tố S(có hoá trị IV),nguyên tố O(có hoá trị II) .Công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi nguyên tố S và nguyên tố O là :
A. SO4.
B. S4O2
C. SO2
D. S2O4
Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng sau: O2 + H2 -----> H2O
ý nghĩa của phương trình phản ứng trên là: 
A. 1: 1: 2
B. 1: 1:1
C. 2: 2: 1
D. 1: 2: 2
Câu 5. Công thức hoá học của diphotphopentaoxit là P2O5.
Biết trong các hợp chất O có hoá trị II. Hoá trị của P là:
A. II
B.III
C.V
D.IV
 Câu 6. Cho CTHH: Alx(SO4)y.Biết Al có hoá trị III, SO4 có hoá trị II. x,y có giá trị là:
A.x=3; y=2
B.x=2; y=3
C.x=1; y=3
D.x=4; y=3
II.Phần tự luận (7điểm) 
 Câu 1(2 điểm): Đốt hoàn toàn 5,4 g Al trong không khí, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,2 g nhôm ôxit (Al2O3).
a, Lập phương trình hoá học xảy ra?
b, Tính số gam khí ôxi đã tham gia phản ứng? 
 Câu 2 ( 2 điểm). Hoàn thành các phương trình hoá học sau:
a, 	Cu	+	O2	 ------>	 CuO
b,	 Al	+	HCl ------>	 AlCl3	+ H2
c, 	SO2	+	O2	 ------>	 SO3
d, KOH + FeSO4 ------>	 Fe(OH)2	+	K2SO4
 Câu 3 (3 điểm). Cho 17,6g khí CO2.Tính :
a, Số mol khí CO2?
b,Thể tích khí CO2 ( ở đkc ) ?
(Biết C=12 ; O=16; S=32)
Bài làm:
Trường THCS ..........
Bài kiểm tra học kì I
Năm học 2008 -2009
Họ và tên:...................................
Lớp:................
Môn Hoá học- Lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút
Điểm
Lời phê của thầy cô giáo
Đề số 2
I.Phần trắc nghiệm (3điểm ): Em hãy khoanh tròn vào đầu câu trả lời đúng:
Câu 1. Cho các chất sau: Na, CO2, H2O, O3, CuSO4 , Cl2,.Dãy gồm toàn các hợp chất là :
CO2, H2O, CuSO4 .
Na, , O3 , Cl2.
C. Na, CuSO4 , Cl2.
D. Na, CO2 , O3.
 Câu 2. Cho các chất: A, B, C,D Có sơ đồ phản ứng sau: A + 2B -> C + 3D
Như vậy :
A. Một phân tử chất A phản ứng với 1 phân tử chất B.
B. Một phân tử chất A phản ứng với 2 phân tử chất B.
C. Một phân tử chất A phản ứng với 1/2 phân tử chất B.
D. Một phân tử chất A phản ứng với 3 phân tử chất B.
Câu 3 .Cho nguyên tố P(có hoá trị V),nguyên tố O(có hoá trị II) .Công thức hoá học của hợp chất được tạo bởi nguyên tố P và nguyên tố O là :
A. P5O2.
B. P4O2
C. P2O5
D. P2O4
Câu 4. Cho sơ đồ phản ứng sau: NaCl -----> Na + Cl2 .
ý nghĩa của phương trình phản ứng trên là: 
A. 1: 1: 2
B. 1: 1:1
C. 2: 2: 1
D. 2: 1: 2
Câu 5. Công thức hoá học của nhômôxit là Al2O3 .
Biết trong các hợp chất O có hoá trị II. Hoá trị của Al là:
A. II
B.III
C.V
D.IV
 Câu 6. Cho CTHH: Cux(PO4)y.Biết Cu có hoá trị II, PO4 có hoá trị III. x,y có giá trị là:
A.x=3; y=2
B.x=2; y=3
C.x=1; y=3
D.x=4; y=3
II.Phần tự luận (7điểm)
 Câu 1(2 điểm) :Đốt hoàn toàn 1,5g Mg trong không khí, sau khi phản ứng kết thúc thu được 2,5g hợp chất magiê ôxit (MgO).
a, Lập phương trình hoá học xảy ra?
b, Tính số gam khí ôxi đã tham gia phản ứng? 
 Câu 2 ( 2 điểm). Hoàn thành các phương trình hoá học sau:
a, 	 Na	+	O2	 ------>	 Na2O
b,	 Fe	+	HCl ------>	 FeCl2	+ H2
c, 	 CO2	+	C	 ------>	 CO
d, KOH + CuSO4 ------>	 Cu(OH)2	+	K2SO4
 Câu 3 (3 điểm): Cho 19,2g khí SO2. Tính :
a, Số mol khí SO2?
b,Thể tích khí SO2 ( ở đkc ) ?
(Biết C=12 ; O=16; S=32)
Bài làm:

File đính kèm:

  • docBai 4 Hoa Tri.doc
Đề thi liên quan