Đề thi kiểm tra học kỳ I môn: Hóa 8

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Lượt xem: 703 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi kiểm tra học kỳ I môn: Hóa 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THI KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn : Hóa 8
Thời gian : 45 phút
MA TRẬN : 
Chủ đề
Nhận biết
Thơng hiểu
Vận dụng 
1. Thể tích chất khí .
2. Định luật bảo tịan khối lượng.
3. Tỷ khối của chất khí
4. Tính theo cơng thức hĩa học
5. Tính theo phương trình hĩa học.
Câu 1(2đ)
Câu 4 (2đ)
Câu 2 (1đ)
Câu 5(3đ)
Câu 3 (2đ)
Tổng số câu hỏi
2
1
1
Tống số điểm
5
3
2
% điểm
50
30
20
ĐỀ : 
Câu 1 : Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của : (2đ)
a/ 0,25 mol phân tử O2
b/ 1,25 mol phân tử CH4.
Câu 2 : Viết công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B ?Gỉai thích các đại lượng ? (1đ)
Câu 3 : Tính thành phần % các nguyên tố có trong hợp chất Na2CO3 ? (2đ)
Câu 4 : Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? Viết biểu thức của định luật ? (2đ)
Câu 5 Cho 2,8 g sắt tác dụng với axit clohiđric tạo thành sắt (II)clorua FeCl2 và giải phóng khí hiđro.(3đ)
a/ Viết phương trình hóa học ?
b/ Tính khối lượng sắt (II)clorua FeCl2 tạo thành? 
c/ Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc ?
ĐÁP ÁN : 
Câu 1 : Em hãy tìm thể tích (ở đktc) của : (2đ)
a/ 0,25 mol phân tử O2
Vo2 = 0,25.22,4 = 5,6 (lít) (1đ)
b/ 1,25 mol phân tử CH4.
VCH4 = 1,25.22,4 = 28 (lít) (1đ)
Câu 2 : Viết công thức tính tỉ khối của khí A so với khí B ? (1đ)
dA/B = MA/ MB
Trong đó : 
MA : Khối lượng mol khí A (g)
MB : Khối lượng mol khí B (g)
Câu 3 : Tính thành phần % các nguyên tố có trong hợp chất Na2CO3 ?
- Khối lượng mol của Na2CO3 : 
M Na2CO3 = 2.23 + 12 + 3.18 = 106 (g) (0,5đ)
- Trong 1 mol Na2CO3 có 2 mol Na, 1 mol C và 3 mol O (0,5đ)
- Thành phần % các nguyên tố có trong hợp chất : (1đ)
% Na = 2.23/106.100 = 43,4 %
% C = 12/106 .100 = 11,3 %
% O = 100% - (%Na + % C) = 100% - ( 43,4 + 11,3) = 45,3 %
Câu 4 : Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng ? 
Trong phản ứng hóa học tổng khối lượng các chất phản ứng bằng tổng khối lượng cá chất sản phẩm. (1,5đ)
Biểu thức của định luật : (0,5đ)
mA + mB = mC + mD 
Câu 5)
Số mol của sắt :
nFe = 2,8/56 = 0,2 (mol) (0,5đ)
a/ Viết phương trình hóa học ?
Fe + 2HCl à FeCl2 + H2 (0,5đ)
1mol 2mol 1mol 1mol
0,2mol 0,4mol 0,2mol 0,2 mol 
b/ Khối lượng sắt (II)clorua FeCl2 tạo thành
m FeCl2 = 0,2 . 127 = 25,4 (g) (1đ)
c/ Tính thể tích khí H2 thu được ở đktc ?
V H2 = 0,2 . 22,4 = 4,48 (lít) (1đ)

File đính kèm:

  • docĐỀ thi HÓA 8- 2010.doc