Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học 8 - Năm học 2018-2019 - Trường TH-THCS Nguyễn Hiền (Có đáp án)

doc3 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học 8 - Năm học 2018-2019 - Trường TH-THCS Nguyễn Hiền (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT TP.TÂY NINH 
TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Năm học: 2018 - 2019
HÓA HỌC 8 – Thời gian: 45’
Nội dung kiến thức
Mức độ nhận thức
CỘNG
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Vận dụng cao
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Chương 1: Chất- Nguyên tử- Phân tử
Nêu các khái niệm về nguyên tử, cấu tạo nguyên tử; khái niệm nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất, phân tử, phân tử khối
Nêu ý nghĩa của công thức hóa học; Khái niệm hóa trị.
Quy tắc hoá trị.
Tách được một chất rắn ra khỏi hỗn hợp dựa vào tính chất vật lí.
Xác định được số p, số e, dựa vào sơ đồ cấu tạo nguyên tử của một vài nguyên tố cụ thể.
Phân biệt được đơn chất, hợp chất.
Viết được công thức hoá học của chất .
 Tính được phân tử khối của một số phân tử chất từ một số công thức hóa học cho trước.
Tính được hóa trị của một số nguyên tố.
 Lập được công thức hóa học của một số hợp chất đơn giản khi biết hóa trị.
Tính được nguyêntử khối;
so sánh khối lượng nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.


Số câu
Số điểm
2
0,5đ

2
0,5đ
1
1 đ
5
2 điểm
Chương 2: Phản ứng hóa học
 Biết được h/tượng vật lí, h/tượng hóa học .
Biết được định nghĩa phản ứng hóa học.

-Biết được điều kiện để một PƯHH xảy ra. Dấu hiệu để nhận biết cóPƯHH xảy ra.
Viết đúng CTHH
 Viết được công thức về khối lượng và tính khối lượng của chất trong PƯ
Cân bằng PTHH


Số câu
Số điểm
2
0,5đ

2
0,5đ

4
1điểm
Chương 3 Mol -Tính toán hóa học
Nêu được khái niệm mol và áp dụng tìm số nguyên tử.
 Biết được thể tích mol của chất khí.
Biểu thức biểu diễn mối liên hệ giữa lượng chất (n), khối lượng (m), thể tích (V).
So sánh khí A với khí B, khí A với không khí
Tính thể tích chất khí ở đktc và khối lượng chất


Số câu
Số điểm

1
2đ

1
2đ

1
3đ


3
7điểm
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ (%)
5
3 điểm
30%
5
3 điểm
30%
1
3 điểm
30%
1
1 điểm
10%
12
10 đ
100%

DUYỆT BGH TTCM	GVBM
PHÒNG GD&ĐT TP.TÂY NINH 
TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ ĐỀ NGHỊ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 Năm học: 2018 - 2019
HÓA HỌC 8 – TG 45’
I-Trắc nghiệm: (2 điểm)
Câu 1: Chất nào sau đây là đơn chất?
A. Nước cất.	B. Muối ăn. 	C. Nhôm.	D. Khí cacbonic.
Câu 2: Phân tử ozon gồm ba nguyên tử oxi.Công thức hóa học của khí ozon là
A. 3O.	B. 3O2.	C. O3.	D. O3. 
Câu 3: Phân tử khối của hợp chất FeO là: 
A. 52 đvC 	B. 62 đvC	C. 72 đvC	D. 82 đvC
Câu 4: Cho hợp chất của sắt có công thức hóa học là Fe2(SO4 )3. Trong hợp chất trên sắt có hóa trị là 
A. I 	B. II	 	C. III	D. II và III
Câu 5: Cho 11,2 g sắt tác dụng với dung dịch axit clohidric tạo ra 25,4 g sắt (II) clorua và 0,4 g khí hidro. Khối lượng axit clohidric đã dùng là.
A. 14,7 g. B. 37g C. 14,6 g D. 13,8 g
Câu 6: Phải lấy bao nhiêu mol Magie để có nguyên tử Mg là 7,2.1023 hạt
1,2 mol
Câu 7: Trong phân tử nước, tỉ lệ khối lượng giữa nguyên tố H và O là 1:8; Tỉ lệ số nguyên tử H và O là
1:8	B. 8:1	C. 2:1	D. 1:2
Câu 8: Nguyên tố X có hóa trị II, công thức của muối sunfat là: 
XSO4	B. X(SO4)3	C. X2(SO4)3	D. X3SO4
II-Tự luận: (8điểm)
Câu 9: (1điểm) Nguyên tố X có nguyên tử khối bằng 3,5 lần nguyên tử khối của oxi. Hỏi X là nguyên tố nào ?
Câu 10: (2 điểm) Viết công thức hóa học của các chất có thành phần phân tử như sau, rồi chỉ ra chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất. 
a/ Khí nitơ có phân tử gồm 2 nguyên tử N
b/ Axit sunfiric có phân tử gồm 2 nguyên tử H, 1 nguyên tử S và 4 nguyên tử O
c/ Nhôm oxit có phân tử gồm 2 nguyên tử Al và 3 nguyên tử O
d/ Ozon có phân tử gồm 3 nguyên tử O
Câu 11: (3 điểm) Tính hóa trị của S trong:
a/ H2S	b/ SO2	c/ SO3
Câu 12: (2 điểm) Cho các chất công thức hóa học sau: Khí metan (CH4); Khí oxi (O2) Nêu ý nghĩa của các công thức hóa học đó.
 (Cho O =16; N =14; S =32; H=1; Al= 27; C = 12)
DUYỆT BGH TTCM	GVBM
PHÒNG GD&ĐT TP.TÂY NINH 
TRƯỜNG TH-THCS NGUYỄN HIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL GIỮA HỌC KÌ 1 Năm học: 2018 - 2019
HÓA HỌC 8 – TG 45’
I-Trắc nghiệm: (2 điểm)
 Mỗi câu đáp án đúng 0,25 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
C
B
D
A
B
A
C
C

II-Tự luận: (8điểm)
Câu
Đáp án
Điểm
Câu 9: 
(1điểm)
NTK(X)=3,5.NTK(O)= 56
Vậy X là sắt (Fe)
0,5 
0,5
Câu 10: 
(2 điểm)
a/ N2 là đơn chất
b/ H2SO4 là hợp chất
c/ Al2O3 là hợp chất
d/ O3 là đơn chất
0,5 
0,5
0,5 
0,5
Câu 11: 
(3 điểm) 
a/ Gọi a là hóa trị của S
 2.I = 1.a ð a= II 
Vậy S trong H2S hóa trị II
b/ Gọi a là hóa trị của S
 1.a = 2.II ð a= IV 
Vậy S trong SO2 hóa trị IV
a/ Gọi a là hóa trị của S
 1.a = 3.II ð a= VI 
Vậy S trong SO3 hóa trị VI
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
Câu 12: 
(2 điểm)
Khí metan (CH4) cho biết
+ do nguyên tố cacbon và nguyên tố hidro tạo nên
+ gồm 1C và 4H
+ PTK= 12+4=16
 Khí oxi (O2) cho biết
+ do nguyên tố oxi tạo nên
+ gồm 2O
+ PTK = 16.2 = 32
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
DUYỆT BGH TTCM	GVBM

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_hoa_hoc_8_nam_hoc_2018_2019_truong.doc
Đề thi liên quan