Ôn tập môn Toán học 8

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Lượt xem: 686 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Ôn tập môn Toán học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ÔN TẬP TOÁN 8
 ********************
 I/ TRẮC NGHIỆM : chọn câu đúng khoanh tròn.
 1/ Nghiệm phương trình : x=0 là :
 A/ 2 B/ 0 C / Vô nghiệm D/ Vô số nghiệm.
 2/ Khẳng định nào sau đúng :
 A/ -7> -3 B/ x+20 D/ x-3> x-1
 3/ Tập nghiệm phương trình : 3x -2<5
 A/ S={ x/ x} S={x/x <15} .
 4/ Nghiệm phương trình : ( x+2)(x+3)=0 là :
 A/ x=3 B/ x= -2 C/ x= -2 ; x=-3 D / x=2; X=-3
 5/ Cho phương trình có ĐKXĐ là :
 A/ x ≠1 B/ x ≠-1 C/ x≠0 D/ x≠ 1 ; x≠ -1.
 6/ phép biến đổi nào sau đây tương đương : 
 A/ 2x-3>0 x>3 B/ 3-2x>0x>
 C/ 2x+30 x> 
 7/ Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
 A / 2x2+3>0 B/ x -54 D/ x2+1>y2
 8/ Phương trình nào sau đây là phương trình bạc nhất một ẩn :
 A/ -2=0 B/ 3x-2y=0 C/ x -1=0 D/ 0x+3=0 .
 9/ Phương trình 2x -3 = 7 có nghiệm là 
 A/ 5 B/ 2 C/ -2 D / 8.
 10/ Phương trình =4 có nghiệm là :
 A/ { -1 ; 9 } B/ { 9 ; 1 } C/ { -1 ;-9 } D/ Vô nghiệm .
 11/ Tìm x để biểu thức không âm tương đương bất phương trình sau: A/ 0 .
 12/ Cho m>n Kết luạn nào sau sai :
 A/ m-2> n-2 B / - m -4n. 
 13/ Tam giác ABC có AB=6cm , AC =8cm , AD là phân giác góc A
 ( DBC ) thì tỉ số :
 A / B/ C/ D/
 14/ ABC đồng dạng DEF.Tỉ số K=; chu vi tam giác ABC
 là 12 cm Thì chu vi tam giác DEF là : 
 A/ 15 cm B/ 18 cm C/ 8 cm D / 9 cm.
 15/ ABC đồng dạng DEF chọn câu đúng.
 A/ B/ 
 C/ D/ 
 16/ Cho ABC và DEF có B = D , C = E kết luận nào đúng :
 A/ ABC đông dạng DEF B/ ABC đồng dạngFED 
 C/ CDA đồng dạng FED D/ABC đồng dạng FDE.
 17/ Hình hộp chữ nhật có:
 A/ 6 mặt , 4 đỉnh , 12 cạnh. B/ 6 mặt , 8 đỉnh , 12 cạnh. 
 C/ 8 mặt , 6 đỉnh , 12 cạnh. A/ 12 mặt , 6 đỉnh , 12 cạnh.
 18/ Thể tích hình lập phương cạnh 10 cm là : 
 A/ 10 cm3 B/ 100 cm3 C/ 1000 cm3 D/ không tính được.
 19/ Hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác có kích thước a =3 cm , 
 B= 4 cm , c = 5 cm , biết diện tích xung quanh của hình lăng trụ là
 72 cm3 , chiều cao h của hình lăng trụ là:
 A/ 10cm
 B/ 12cm 	c
 C/ 6 cm 	
 D/ 5 cm 
 	h
	a	b
 A C
 20/ Cho hình vẽ 
	biết AB// CD và AC=2cm	O B P
BD= 3cm , OA= 4 cm . Độ dài OB là :
 A/ 5 cm B / 4,5 cm C/ 8 cm D / 6 cm .
 21/ Tam giác MNP có IK // NP với IMN , K MP . Đẳng thức nào sai.
 A/ B/ 
 C/ D/ 
22/ Hình hộp chữ nhật có diện tích đáy 50 dm2 , có thể tích100dm3.
 Chiều cao là : A/ 5000dm B/ dm C/ 2 dm D/ Không tính được.
 23/ Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác MNP tỉ số K= ,tỉ số diện 
 Tích là :
 A/ B/ C/ 4 D / 2 
 24/ Cho tam giác ABC đồng dạng tam giác MNP tỉ số K= ,tam giác MMP đồng dạng tam giác ABC tỉ số K1 là :
 A/ B / C/ 2 D/ 4 

File đính kèm:

  • docon tap toan 8[2].doc