Đề và đáp án kiểm tra cuối học kỳ I Toán Lớp 3 - Năm học 2009-2010

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 07/06/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp án kiểm tra cuối học kỳ I Toán Lớp 3 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2008 – 2009
MÔN : TOÁN – LỚP 3
Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên :.. Lớp 3/
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm)
	Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1
Số “Năm trăm linh tư” viết là:
 A. 5004 B. 50004
 C. 54 D. 504
2
7 m 8 cm = . cm
 A. 78 cm B. 780 cm
 C. 708 cm D. 7008 cm
3
Hình vẽ bên có mấy hình chữ nhật?
 A. 5 hình B. 7 hình
 C. 8 hình D. 9 hình
4
Năm nay con 9 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi?
 A. 63 tuổi B. 36 tuổi
 C. 31 tuổi D. 13 tuổi
5
 của một giờ là:
 A. 10 phút B. 12 phút
 C. 15 phút D. 20 phút
6
Một đàn gà có 6 gà trống và 18 gà mái. Số gà mái gấp số gà trống số lần là:
 A. 3 lần B. 12 lần
 C. 24 lần D. 108 lần
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	217 x 3	148 x 6	272 : 8	914 : 7
Bài 2: Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)
	517 – 78 x 5 = .	(138 + 286) : 8 = ..
	.	 .
Bài 3: Điền dấu >, <, = (2 điểm)
	5 m 6 dm  65 dm	846 g + 60 g . 1 kg
	3 m 7 cm  37 cm	506 g – 129 g  377 g
Bài 4: Mẹ hái được 60 quả cam, chị hái được 45 quả cam. Số cam của mẹ và chị hái được xếp đều vào 7 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu quả cam? (2 điểm)
Giải:
HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN lỚP 3 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2008 - 2009
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm - mỗi câu 0,5 điểm)
1. D. 504
2. C. 708 cm
3. D. 9 hình
4. B. 36 tuổi
5. B. 12 phút
6. A. 3 lần
II. PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm - mỗi phép tính 0,5 điểm)
	217	148	272 8	914 7
	x 3	x 6	 32 34	21 130
	651	888	 0	 04	 
Bài 2: Tính giá trị biểu thức: ( 1 điểm - mỗi biểu thức 0,5 điểm)
517 – 78 x 5 = 517 – 390	(138 + 286) : 8 = 424 : 8
	= 127	 = 53
Bài 3: Điền dấu >, <, = ( 2 điểm - mỗi biểu thức 0,5 điểm) 
	5 m 6 dm < 65 dm	846 g + 60 g < 1 kg
	 56 dm	 906 g	 1000 g
	3 m 7 cm > 37 cm	506 g – 129 g = 377 g
	 307 cm	 377g
Bài 4: (2 điểm) Giải:
Số quả cam mẹ và chị hái được là: 
60 + 45 = 105 (quả)
Số quả cam mỗi hộp có là:
105 : 7 = 15 (quả)
Đáp số: 15 quả
Lời giải: 0,5 điểm
Mỗi phép tính đúng: 0,5 điểm
Đáp số : 0,5 điểm
 *Lưu ý : 

File đính kèm:

  • docDoc tham lop 3 CK i.doc
Đề thi liên quan