Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 224 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án)

pdf4 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 12/07/2023 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 224 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BQ GIAO DUC VA DAO T4O
oE rm cHhrs rsUc
@A thi cd 04 trang)
Kt THr rRUNG Hec pHO rH6NG eu6c crA xAu zorz
Bii thi: KHOA HQC TIINHffiN
M6n thi thAnh phAn: H6A HQC
Thdi gian ldm bdi: 50 philr, kh6ng ki thoi gian phdt tli
Hg, t0n
s5 reo
thf sinh Mr ild thi 224
danh
Cho bi6t nguydn tu kh6i cta cdc nguy6n ti5:
H : l; Li = 7 ; C = l2; N = 14; O = l6; Na : 23: ME = 24; Al = 27; S : 321'Cl = 35,5; K = 39;
Ca= 40;Cr = 52l' Fe = 56; Cu = 641 Zn:65; Rb = 85,5; Ag = 108.
Ciu 41. Qu4ng nio sau ddy c6 thAnh phin chinh li AbO:?
A. Hematit d6. B. Criolit. C. Manhetit. D. Boxit.
CAu 42. Xd phdng h6a CHTCOOCzHs trong dung dich NaOH dun n6ng, thu cluo.c mu6i c6 c6ng
thirc ld
A. CzHsONa. B. HCOONa. C. CzHsCOONa. D. CH:COONa.
Ciu 43. Kim loai Fe b! thp dQng bdi dung dich
A. HCI d[c, nguQi. B. HNOr <l{c, ngu6i. C. HCI lonng. D. HzSO+ loiing.
Ciu 44. To nio sau tldy thuQc loqi to thi6n nhi0n?
A. To tim. B. To nilon-6,6. C. To nilon-6. D. To nitron.
Ciu 45, C6ng thr?c ph6n tu cria tlimetylamin li
A. CHrNz. B. CqHrrN. C. CzHN. D. CrHsN2.
Ciu 46. MQt miu khi thii c6ng nghiQp c6 chria cdc khi: COz, SOz, NOz, HzS. Dii loai b6 c6c hhi d6
mQt c6ch hiQu qui nh6t, c6 thri dtng dung dlch nio sau tl6y?
A. Ca(OH)2. B. CaClz. C. NaCl. D. HCl.
Ciu 47. Crom(VI) oxit (CrO:) c6 miu gi?
A. MAu da cam. B. MAu xanh lgc. C. Mlu vang. D. Miu dd th6m.
Ciu 48. Dung dlch nio sau <l6y c6 phan rmg tr6ng bqc?
A. Fructozo. B. Metyl axetat. C. Glyxin. D. Saccarozo.
CAu 49. Kim loai din dign ttit nhAt lA
A. Au. B. Cu. C. Al. D.Ag.
Clu 50. Dung dich nAo sau diy t6c dgng duo. c voi kim logi Cu?
A. HNOr loing. B. KOH. C. HzSOr loing. D. HCl.
Ciu 51. d nhiQt dQ thuong, dung dich Ba(HCO:)z loSng t6c dgng dugc voi dung dich nio sau diy?
A. KNO:. B. NazCO:. C. NaCl. D. KCl.
Ciu 52. Hda tan hoan todn m gam Fe bing dung dlch HCI du, thu dugc 2,24litldri Hz (ilktc). Gi6
tri cta m li
A. 8,4. B. 5,6. C. tt,2. D.2,8.
Ciu 53. Cho 2,24lit khi CO (dktc) phin img vtra dri v6i l0 gam h5n hqp X g6m CuO vA MgO.
Phan trem khi5i luqng cia MgO trong X ld
A.60%. 8.80%. c.40%. D.20%.
Ciu 54, Saccarozo vi glucozo ddu c6 phan img
A. cQng Hz (Ni, to). B. v6i Cu(OH)2. C. thty phAn. D. treng b?c.
Ciu 55. Cho 30 gam h6n hqp hai amin <lon chrlc t6c dung vtra <tri voi V ml dung dlch HCI 1,5M,
thu dugc dung dich chtn 47,52 gam h6n hqp muOi. Cia t4 cua V ld
A.720. 8.329. C.320. D. 160.
Trang 1/4 - Mi <ld,tniZZC
Ciu 56. Cho 26,8 gam h5n hqp KHCO: vd NaHCOT t6c dgng voi dung dich HCI du, thu tlugc
6,72litkhi (dktc) vd dung dich chria m gam mr6i. Gi6 tri cria m ld
4.24,55. B. 19,1s. C.20,75. D.30,10.
CAu 57. Cho cic ch6t sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Sti ch6t tham gia phin img
thiry ph6n h
A.4. 8.2. C.3. D. 1.
C0u 58. H6n hqp X giim axit axetic vi metyl fomat. Cho m gam X tric dgng vta ttt voi 300 ml dung
dich NaOH lM. Gi6 tri cia m li
4.27. B. 12. C.9. D. 18.
CAu 59. Cho h5n hqp Zn, Mg vi Ag vio dung dich CuClz, sau khi c6c phan rmg xiy ra hodn toin,
thu tlugc h6n hq,p ba kim lo4i. Ba kim loAi d6 li
A. Mg, CuviAg. B. Zn, MgviAg. C. Zn,AgviCu. D. Zn, Mgvd Cu.
CAu 60. Hidro h6a hoan toan 17,68 gam triolein cin vua dri V lit khi Hz (dktc). Gi6 tri cria V ld
4.4,032. B. t,344. C.2,688. D. 0,448.
CAu 61. Ph6t biiiu nio sau ddy sai?
A. Dung dich glyxin kh6ng ldm d6i mdu phenolphtalein.
B. Dung dlch axit glutamic lim quj, tim chuy6n mdu hting.
C. Amino axit li hqp ch6t htu co tqp chfrc.
D. Anilin t6c dpng voi nudc brom tao thdnh k6t tria miu vdng.
Ciu 62. Trong phdng thi nghiQm, khi X duqc dit)u ch6 vd thu vdo binh tam
gi6c nhu hinh vE b€n. Khi X tlugc tgo ra tt phan img h6a hgc nio sau tl6y?
A,2Al + 2NaOH + ZHIO 
-+ 2NaAlO2 + 3H2(k)
B. CzHsOH .d{c,l CzH{tl + HzO
C. Cu + 4HNO:(drc) ---+ Cu(NO3)z + 2NOztr.l + 2H:O
D, CHTCOONa(4 + NaOHI'y cao'r ) CH+o.) + NazCO:
Ciu 63. o6t ctriy hodn toin m gam h6n hqp Mg vd A1 cAn vira dt 2,8 lit khi Oz (dktc), thu <lugc
9,1 gam h5n hqp hai oxit. Gi6 tri cta m ii
A.7,r. 8.5,1. C.6,7. D.3,9.
Ciu 64. Thi nghiQm nio sau diy kh6ng xiy ra phin img ho6 hgc?
A. Cho kim lo4i Fe vio dung dich FeCl:. B. Cho AIzO: vio dung dich NaOH.
C. Cho BaSO+ vio dung dich HCI lo6ng. D. Cho CaO vdo dung dich HCl.
C0u 65. Cho 0,3 mol h6n hqp X gdm hai este <lon chirc tric dung vua dt voi 250 ml dung dch KOH 2M,
thu dugc ch6t hiiu co Y (no, don chric, m4ch hd c6 tham gia phan img tring bpc) vi 53 gam h6n
hqp mu5i. Dlit ch6y toan bO y can vua dri 5,6 lit kfii Ou (dktc). Kh6i luqng cta 0,3 mol X li
A..29,4 gam. B. 41,0 gam. C. 33,0 gam. D. 31,0 gam.
CAu 66. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Trong dung dich, glyxin tdn t4i cht y6u d d3ng ion luong cgc.
(b) Amino axit ln ch6t ran kiit tinh, d6 tan trong nudc.
(c) Glucozo vi saccarozo dAu c6 phan img tning b4c.
(d) Hidro h6a hoin toin triolein (xric t6c Ni, f), thu cluo. c tripanmitin.
(e) Triolein vi protein c6 crmg thanh phin nguy6n t6.
(g) Xenlulozo trinitrat clugc dr.rng lAm thu6c sirng kh6ng kh6i.
56 ph6t bi6u dnng h
A.4. B. 3. C.6. D.5.
Trang2l4 -Mdddtl:i ZZC
I{hI X
<=
KiT X
C0u 67. Thgc hiQn c6c phin (mg sau:
(1) x + CO2 ------+ Y (2)2X+ COz 
--+ Z+HzQ(3)Y+T 
-----+ Q+X+ HzO (4)2Y+T -------+ Q+Z+2HzO
Hai ch6t X, T nrong img lA:
A. Ca(OH)2. NazCOr. B. NaOH, Ca(OH)2. C. NaOH, NaHCO:. D. Ca(OH)2, NaOH.
C6u 6E, Ch6t X tric dgng v6i dung dich NaOH vira <hi, thu dugc hai ch6t Y vi Z. Cho Z t6c dUng
voi dung dich AgNO: trong NH: thu du-o. c ch6t htu co T. Cho T tac dung voi dung dlch NaOH l4i
thu duo. c Y. ChAt X h
A. CH:COOCH{H-CH:. B. HCOOCHT.
C. CHTCOOCH{Hz. D. HCOOCH:CHz.
Ciu 69. ThUc hiQn c6c thi nghiQm sau:
(a) Cho Feror vio dung dlch HCl.
(b) Cho FeO+ vio dung dich HNO: du, tgo sin phAm kht duy nhdt li NO.
(c) SUc I,$i SOz d6n du vio dung dich NaOH.
(d) Cho Fe vio dung dich FeClr du.
(e) Cho h6n hqp Cu vi FeCl: (ti lQ mol I : l) vio HzO du.
(g) Cho Al vAo dung dich HNO: loing (kh6ng c6 khi tho6t ra).
Sau khi c6c phan ung xiy ra hoen toen, sti thi nghiQm thu tlugc dung dich chria hai muiSi ld
A. 5. 8.2. C. 3. D.4.
Ciu 70. Cho m gam h6n hqp X gdm axit glutamic vi valin tilc dgng voi dung dlch HCI du, thu dugc
(m + 9,125) gam mu5i. M4t kh6c, cho m gam X uic dung voi dung dich NaOH du, thu tluo. c (m + 7,7)
gam mui5i. Bi6t s6c phan rmg xAy ra hodn toan. Gi6 tri cua m ld
A.39,60. 8.26,40. C.32,25. D. 33,75.
Ciu 71. Thty phin kh6ng hoin toan peptit Y mach hd, thu dugc h6n hgp san phAm trong d6 c6
chria cAc dipeptit Gly-Gly vA Ala-Ala. D6 thty phAn hoin toAn I mol Y cin 4 mol NaOH, thu <tugc
mu6i vir nudc. Sti c6ng thric cAu tqo pht hqp cta Y ld
A. t. 8.2. C.4. D. 3.
Cilt72, EiQn phdn 100 ml dung dich h6n hqp g6m CuSOr a mol/l vn NaCl 2M (ttiQn cuc tro, mdng
ngdn xiSp, higu su6t di€n phan 100%, bd qua sV hda tan cta khi trong nudc vi qr bay hoi cria nudc)
vdi culng dQ ddng diQn kt6ng d6i 1,25A trong 193 phtt. Dung dlch sau diQn ph6n c6 kh6i luqng
giim 9,195 gam so v6i dung dich ban tlAu. Gi6 tri cria a ld
A.0,40. B. 0,50. c. 0,45. D.0,60.
Ctu 73. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Dung Ba(OH)z c6 thii phdn bi6t hai dung dich AlClr vi NazSOr.
(b) Cho dung djch NaOH vio dung dlch AlCb du, thu duqc k6t tua.
(c) Nh6m li kim loai nhg, miu tr'ing bec, din diQn dt, d6n nhiQt t6t.
(d) Kim loqi Al tan trong dung dich HzSOc dic, nguQi.
(e) d nhiCt dO cao, NaOH vi Al(OH)r ddu kh6ng bi phan hriy.
56 ph6t biiiu ilung ln
A.2. B.3.
Cit 74. Hda tan hoan toan a gam h6n hqp X
gdm AbO: vd NazO vho nu6c, thu dugc dung
dlch Y. Cho tu tu dung dich HCI lM vdo Y,
luong kilt flla AI(OH): (m gam) phu thuQc vAo
th6 tich dung dlch HCI (V ml) <luo. c bi6u diEn
bing <16 th| b€n.
Gi6 tri cta a li
A. 19,95. B. 14,40.
c.4 D. l
m
v0 150 350
c.24,60.
750
D.29,25.
Trang 3 I 4 - M6, dd ttti ZZq
M6u thir rnu5c itrfr Hien tuqng
x Dung dich AgNO: trong NH: K6t tria Ag
Y Chuy6n mAu xanhQu! tim
Cu(OH)z Mdu xanh lam
Nu6c brom Ktit tta tring
Ciu ?5. Kiit qud thi nghiQm cta c6c dung dich X, Y, Z, T voi thui5c thri duo. c ghi d bing sau
C6c dung dich X, Y, Z, T luot li:
A. Anilin, glucozo, lysin, etyl fomat. B. Etyl fomat, anilin, glucozo, lysin.
C. Glucozo, lysin, etyl fomat, anilin. D. Etyl fomat, lysin, glucozo, anilin.
Ciu 76. Cho c6c ph6t bitiu sau:
(a) Crom bdn trong kh6ng khi do c6 lop mdng oxit bio vQ.
@) O diAu kiQn thudng, crom(Ill) oxit li ch6t r'in, miu lgc th6m.
(c) Crom(II! hidroxit c6 tinh lu0ng tinh, tan dugc trong dung dlch axit manh vA kiAm.
(d) Trong dung dich HzSOr lodng, ion cromat chuyiln thanh ion dicromat.
Sti ph6t biiiu dring ln
A.2. B. 1. C.4. D. 3.
Ciu 77. Chia m gam h6n hqp T g6m c6c peptit mach hdthanh hai phAn bing nhau. Di5t ch6y hoAn
toin phAn mQt, thu dugc Nz, COz vi 7,02 gam HzO. Thty phin hoin toin phin hai, thu <luo. c h6n
hqp X g6m alanin, glyxin, valin. Cho X vdo 200 ml dung dich chta NaOH 0,5M vd KOH 0,6M,
thu dugc dung dlch Y chria 20,66 gam ch6t tan. D6 tric dung vta dri vdi Y cin 360 ml dung dich
HCI lM. Bi6t c6c phan rmg xiy ra hoin toin. Gi6 tri cria m ld
A. 19,88. 8.24,92. C.24,20. D.21,32.
Ctu 78. Thlrc hiQn phrin ung nhiQt nh6m h6n hop Al vd FezO: (aong di6u kiQn kh6ng c6 kn6ng khi),
thu duo. c 36,15 gam h6n hqp X. Nghidn nh6, trQn dAu vd chia X thinh hai pnan. Ctto phAn m$t tic
dgng voi dung dich NaOH du, thu dugc 1,68 lit khi Hz (dktc) vd 5,6 gam ch6t rin khdng tan. Hda
tan h6t phdn hai trong 850 ml dung dlch HNO: 2M, thu duo. c 3,36 lit khi NO (tlktc) vi dung dich
chi chria m gam h6n hqp mu6i. Bi6t c6c phan ung x6y ra hodn toirn. Gid tri cria m gin nh6t voi gi6
tri ndo sau diy?
A.95. B. ll0. C. 103. D. 113.
C0u 79. Diit ch6y hoan toan 9,84 gam h6n hqp X g6m mQt ancol vi mQt este (ddu don chr?c, mach hd),
thu tlugc 7,168 lit ktri CGz (<lktc) vn 7,92 gamllzO. Mit ldrdc, cho 9,84 gam X tric dpng hoan toan vdi
96 ml dung dich NaOH 2M, c6 c7n dung dich thu clugc m gam ch6t rin khan. Gi6 tri cua m li
A. 6,80. B. 13,12. C. 10,48. D. 14,24.
Ciu 80. Hda tan h6t 8,16 gam h6n hqp E gdm Fe vi hai oxit sit trong dung dich HCI du, thu tlugc
dung dich X. Spc khi Clz d6n du vAo X, thu tluo. c dung dich Y chria 19,5 gam mu6i. Mit kh6c, cho
8,16 gam E tan h6t trong 340 ml dung dich HNO: lM, thu duo. c V lit kfii NO (sin phim kht duy
nhAt cria N*5, d dktc). Gi6 tri cta v li
A. 2,688. B. 0,896. c.0,672. D.1,792.
HET
Trang4l4 - Ma dd thi 224
Z
T

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2017_ma.pdf
  • pdfDap_an_hoahoc.pdf