Đề Kiểm Tra Học Kỳ II Mĩ Thuật 6 Trường Thcs Chiềng Chung

doc6 trang | Chia sẻ: hongdao | Lượt xem: 3600 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề Kiểm Tra Học Kỳ II Mĩ Thuật 6 Trường Thcs Chiềng Chung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT MAI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Chiềng Chung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
M«n: MÜ thuËt 6 
Thời gian: 45 phót (Không kể thời gian giao đề)
A. MA TRËN
 CÊp ®é 
Chñ ®Ò
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng 
Coäng
CÊp ñoä thaáp
CÊp ñoä cao
Noäi dung tö töôûng chuû ñeà
Xaùc ñònh ñöôïc noäi dung phuø hôïp vôùi ñeà taøi (0,5 ñ)
Veõ ñuùng noäi dung ñeà taøi, mang tính giaùo duïc phaûn aùnh thöïc teá cuoäc soáng (1 ñ)
Noäi dung tö töôûng mang tính giaùo duïc cao phaûn öùng thöïc teá cuoäc soáng, coù choïn loïc (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Hình aûnh
Hình aûnh theå hieän noäi dung (0,5 ñ)
Hình aûnh sinh ñoäng phuø hôïp vôùi noäi dung (1 ñ)
Hình aûnh choïn loïc, ñeïp, phong phuù, phuø hôïp vôùi noäi dung, gaàn guõi vôùi ñôøi soáng (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Boá cuïc
Saép xeáp ñöôïc boá cuïc ñôn giaûn 
(0,5 ñ)
Saép xeáp boá cuïc coù hình aûnh nhoùm chính, nhoùm phuï (1 ñ)
Boá cuïc saép xeáp ñeïp, saùng taïo, haáp daãn (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Maøu saéc
Löïa choïn gam maøu theo yù thích (0,5 ñieåm)
Maøu veõ coù troïng taâm, coù ñaäm nhaït (1 ñieåm)
Maøu saéc tình caûm, ñaäm nhaït, phong phuù, noåi baät troïng taâm böùc tranh (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Ñöôøng neùt
Neùt veõ theå hieän noäi dung tranh (1 đ)
Neùt veõ töï nhieân, ñuùng hình (0,5 ñ)
Neùt veõ töï nhieân coù caûm xuùc. Hình aûnh taïo ñöôïc phong caùch rieâng (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Toång
1 ñieåm
2 ñieåm
4,5 ñieåm
2,5 ñieåm
10 ñieåm
(100%)
30%
70%
B. §Ò BµI 
Em hãy vẽ một bức tranh nội dung nói về ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM.
C. ÑAÙP AÙN
- Noäi dung ñuùng vôùi chuû ñeà. (2 ®iÓm)
- Boá cuïc, hình maûng, hình aûnh coù saùng taïo, ñeïp. (4 ®iÓm)
- Maøu saéc haøi hoøa. (2 ®iÓm)
- Phong caùch dieãn taû. (2 ®iÓm)
PHÒNG GD & ĐT MAI SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THCS Chiềng Chung Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2011 – 2012
M«n: MÜ thuËt 7 
Thời gian: 45 phót (Không kể thời gian giao đề)
A. MA TRËN
 CÊp ®é
Chñ ®Ò
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
VËn dông
Céng
CÊp ñoä thaáp
CÊp ñoä cao
Noäi dung tö töôûng chuû ñeà
Xaùc ñònh ñöôïc noäi dung phuø hôïp vôùi ñeà taøi (0,5 ñ)
Veõ ñuùng noäi dung ñeà taøi, mang tính giaùo duïc phaûn aùnh thöïc teá cuoäc soáng (1 ñ)
Noäi dung tö töôûng mang tính giaùo duïc cao phaûn öùng thöïc teá cuoäc soáng, coù choïn loïc.
 (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Hình aûnh
Hình aûnh theå hieän noäi dung (0,5 ñ)
Hình aûnh sinh ñoäng phuø hôïp vôùi noäi dung 
(1 ñ)
Hình aûnh choïn loïc, ñeïp, phong phuù, phuø hôïp vôùi noäi dung, gaàn guõi vôùi ñôøi soáng (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Boá cuïc
Saép xeáp ñöôïc boá cuïc ñôn giaûn 
(0,5 ñ)
Saép xeáp boá cuïc coù hình aûnh nhoùm chính, nhoùm phuï (1 ñ)
Boá cuïc saép xeáp ñeïp, saùng taïo, haáp daãn
 (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Maøu saéc
Löïa choïn gam maøu theo yù thích (0,5 ñ)
Maøu veõ coù troïng taâm, coù ñaäm nhaït (1 ñ)
Maøu saéc tình caûm, ñaäm nhaït, phong phuù, noåi baät troïng taâm böùc tranh (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Ñöôøng neùt
Neùt veõ theå hieän noäi dung tranh 
(1 ñ)
Neùt veõ töï nhieân, ñuùng hình (0,5 ñ)
Neùt veõ töï nhieân coù caûm xuùc. Hình aûnh taïo ñöôïc phong caùch rieâng (0,5 ñ)
2 ñieåm
(20%)
Toång
1 ñieåm
2 ñieåm
4,5 ñieåm
2,5 ñieåm
10 ñieåm
(100%)
30%
70%
B. ÑEÀ BAØI
Em hãy vẽ một bức tranh nội dung nói về ĐỀ TÀI AN TOAN GIAO THÔNG.
C. ÑAÙP AÙN
-Noäi dung ñuùng vôùi chuû ñeà. (2 ®iÓm)
-Boá cuïc, hình maûng, hình aûnh coù saùng taïo, ñeïp. (4 ®iÓm)
-Maøu saéc haøi hoøa. (2 ®iÓm)
-Phong caùch dieãn taû. (2 ®iÓm)
I-MUÏC TIEÂU
-Veà kieán thöùc: nhaèm muïc ñích ñaùnh giaù möùc ñoä vaän duïng phöông phaùp veõ tranh.
-Veà kó naêng:
+Noäi dung tö töôûng chuû ñeà.
+Boá cuïc saép xeáp maûng hình aûnh.
+Maøu saéc, ñöôøng neùt.
II-ÑEÀ BAØI
Em hãy vẽ một bức tranh nội dung nói về ĐỀ TÀI MẸ CỦA EM.
III-ÑAÙP AÙN
-Noäi dung ñuùng vôùi chuû ñeà.
-Boá cuïc, hình maûng, hình aûnh coù saùng taïo, ñeïp.
-Maøu saéc haøi hoøa.
-Phong caùch dieãn taû.
III-MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA
Baøi veõ ñeïp theå hieän ôû:
-Noäi dung tö töôûng chuû ñeà.
-Boá cuïc hình maûng, hình aûnh.
-Maøu saéc.
-Phong caùch.
Döïa vaøo cô sôû treân, xaây döïng ma traän ñeà kieåm tra ñaùnh giaù – bieåu ñieåm nhö sau:
Noäi dung kieân thöùc (muïc tieâu)
Nhaän bieát
Thoâng hieåu
Vaän duïng ôû möùc ñoä thaáp
Vaän duïng ôû möùc ñoä cao
Toång coäng
Noäi dung tö töôûng chuû ñeà
Xaùc ñònh ñöôïc noäi dung phuø hôïp vôùi ñeà taøi (0,5 ñieåm)
Veõ ñuùng noäi dung ñeà taøi, mang tính giaùo duïc phaûn aùnh thöïc teá cuoäc soáng (1 ñieåm)
Noäi dung tö töôûng mang tính giaùo duïc cao phaûn öùng thöïc teá cuoäc soáng, coù choïn loïc (0,5 ñieåm)
2 ñieåm
(20%)
Hình aûnh
Hình aûnh theå hieän noäi dung (0,5 ñieåm)
Hình aûnh sinh ñoäng phuø hôïp vôùi noäi dung (1 ñieåm)
Hình aûnh choïn loïc, ñeïp, phong phuù, phuø hôïp vôùi noäi dung, gaàn guõi vôùi ñôøi soáng (0,5 ñieåm)
2 ñieåm
(20%)
Boá cuïc
Saép xeáp ñöôïc boá cuïc ñôn giaûn (0,5 ñieåm)
Saép xeáp boá cuïc coù hình aûnh nhoùm chính, nhoùm phuï (1 ñieåm)
Boá cuïc saép xeáp ñeïp, saùng taïo, haáp daãn (0,5 ñieåm)
2 ñieåm
(20%)
Maøu saéc
Löïa choïn gam maøu theo yù thích (0,5 ñieåm)
Maøu veõ coù troïng taâm, coù ñaäm nhaït (1 ñieåm)
Maøu saéc tình caûm, ñaäm nhaït, phong phuù, noåi baät troïng taâm böùc tranh (0,5 ñieåm)
2 ñieåm
(20%)
Ñöôøng neùt
Neùt veõ theå hieän noäi dung tranh (1 ñieåm)
Neùt veõ töï nhieân, ñuùng hình (0,5 ñieåm)
Neùt veõ töï nhieân coù caûm xuùc. Hình aûnh taïo ñöôïc phong caùch rieâng (0,5 ñieåm)
2 ñieåm
(20%)
Toång
1 ñieåm
2 ñieåm
4,5 ñieåm
2,5 ñieåm
10 ñieåm
(100%)
30%
70%
	 Giaùo vieân ra ñeà

File đính kèm:

  • docMThuat 6.doc