Đề kiểm tra học kì I Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Thanh Tùng

doc9 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 27/05/2021 | Lượt xem: 251 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì I Toán, Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2012-2013 - Trường Tiểu học Thanh Tùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BAÛNG HAI CHIEÀU ÑEÀ THI MOÂN TOAÙN HOÏC KÌ I.
Nội dung 
kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu Điểm
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
1. Soá hoïc: Coäng, tröø (coù nhôù) , so saùnh soá trong phaïm vi 100 ; tìm thaønh phaàn chöa bieát trong 1toång, 1hieäu.
Caâu1
ñieåm
x
0.5
5 5
Caâu 2
ñieåm
x
0.5
Caâu 5
ñieåm
x
1
Caâu 6
ñieåm
x
2
Caâu 7
ñieåm
x
1
2. Ñaïi löôïng:
Ngaøy, giôø
Caâu 4
ñieåm
x
1.5
2 2
Caâu 9*
ñieåm
x
0.5
3.Giaûi toaùn coù lôøi vaên (Daïng toaùn veà nhieàu hôn, ít hôn)
Caâu8 
ñieåm
x
2
1 2
4. Hình hoïc:
Veõ vaø ñaët teân ñöôøng thaúng.Nhận diện hình tam giác,
Caâu 3*
ñieåm
x
0.5
2 1
Caâu10
ñieåm
x
0.5
Tổng câu -Điểm
2 Caâu 
1 ñieåm
4 Caâu 
3.5ñieåm
1 Caâu 
0.5 ñieåm
2 Caâu 
3ñieåm
1 Caâu 
2ñieåm
10 caâu10ñieåm
CHAÅN KIEÁN THÖÙC HS CAÀN ÑAÏT ÔÛ HOÏC KÌ I – LÔÙP 2.
TOAÙN:
Coäng, tröø coù nhôù trong phaïm vi 100 .
Nhaän bieát xem ngaøy, giôø , soá chæ giôø lôùn hôn 12.
Bieát tiøm moät thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tröø, pheùp coäng.
Giaûi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính.
Nhaän dieän hình ñaõ hoïc.
CHUAÅN KIEÁN THÖÙC HS CAÀN ÑAÏT ÔÛ HOÏC KÌ I – LÔÙP 2.
- Ñoïc : toác ñoä ñoïc 40 tieáng/ phuùt, phaùt aâm roõ, bieát nghæ hôi ôû caùc daáu caâu. Traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi.
-Chính taû:Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng baøi chính taû, toác ñoä vieát 40chöõ/15phuùt. Khoâng maéc quaù 5 loãi.
-TLV : Noùi lôøi ngaïc nhieân, thích thuù, lôøi an uûi phuø hôïp tính huoáng. Böôùc ñaàu coù yù thöùc veà vaên baûn : keå theo caùc chuû ñeà ñaõ hoïc.
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC THANH TUØNG Thöù ngaøy thaùng 01 naêm 2013.
Hoï vaø teân: lôùp: 2.
KIEÅM TRA KÌ I : MOÂN TOAÙN – NAÊM HOÏC : 2012 – 2013
ÑIEÅM 
NHAÄN XEÙT CUÛA GV:
Họ tên và Chữ ký
GV coi thi 1 .....
GV coi thi 2 . .... GV chấm thi 1.... GV chấm thi 2 ...
I . Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (3đ)
Câu 1. Câu nào đúng?
 A Một ngày có 20 giờ B. 20 giờ còn gọi là 8 giờ tối. C. 19 giờ còn gọi là 7 giờ sáng . 
Câu 2. Tổng của 5 và 47 là:
 A.50 B. 51 C. 52 
Câu 3*. Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác?
 A. 3 B. 2 C. 1 
Câu8
11
10
3
1
12
9
6
5
2
7
4
 4. Ñoàng hoà naøo öùng vôùi moãi caâu sau? (1,5ñ) 
 (Em haõy noái sao cho ñuùng ) 
8
11
10
3
1
12
9
6
5
2
7
4
 a) Em hoïc baøi luùc 2 giôø.
 b) ÔÛ tröôøng, em ra chôi luùc 10 giôø saùng.
8
11
10
3
1
12
9
6
5
2
7
4
 c) Mai xem phim hoaït hình luùc 19 giôø .
II. Phần tự luận:(7 đ)
35
+7
-5
 7
+ 9
+ 12
Câu 5. Soá ? (1ñ)
Câu 6. Ñaët tính roài tính: (2ñ)
 a/ 64 - 15 b/ 80 + 27 c/ 48 + 9 d/ 75 - 8
  .. ..
  ..
  .. ..
Câu7. Tìm X: (1ñ)
 a/ X + 6 = 46 b/ X – 25 = 36 
....
Câu 8. (2ñ)
Băng giấy màu đỏ dài 75 cm , băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 37 cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu cm ?
Giaûi
.
Câu 9*. Neáu thöù hai tuaàn naøy laø ngaøy 17 thaùng 12, thì thöù hai tuaàn sau laø ngaøy . thaùng 12. 	
Giaûi
.
Câu 10. Hãy vẽ một đường thẳng, sau đó chấm 3 điểm trên đường thẳng đó để có 3 điểm thẳng hàng. Đặt tên cho 3 điểm đó. (0,5ñ)
ÑAÙP AÙN MOÂN TOAÙN
I . Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng (3đ)
Câu 1. Câu nào đúng?
 A.Một ngày có 24 giờ B. Một ngày có 12 giờ C. Một ngày có 20 giờ 
Câu 2. Tổng của 4 và 47 là:
 A.50 B. 51 C. 49 
Câu 3*. Hình vẽ bên có mấy hình tứ giác?
 A. 3 B. 4 C. 5 
 8
11
10
3
1
12
9
6
5
2
7
4
4. Ñoàng hoà naøo öùng vôùi moãi caâu sau? 
 (Em haõy noái sao cho ñuùng ) 
8
11
10
3
1
12
9
6
5
2
7
4
 a) Em hoïc baøi luùc 2 giôø.
 b) ÔÛ tröôøng, em ra chôi luùc 10 giôø saùng.
8
11
10
3
1
12
9
6
5
2
7
4
 c) Mai xem phim hoaït hình luùc 19 giôø .
II. Phần tự luận:(7 đ)
38
45
40
+7
-5
 9
18
30
+ 9
+ 12
Câu 5. Soá ? (1ñ)
Câu 6. Ñaët tính roài tính: (2ñ)
 a/ 64 - 15 b/ 80 - 27 c/ 9 + 48 d/ 75 - 8
 - 64 + 80 + 48 - 75
 15 27 9 8
 49 97 57 67
Câu 7. Tìm X:
 a/ X + 6 = 46 b/ X – 24 = 36 
 X = 46 – 6 X = 36 +25 
 X = 40 X = 61 
Câu 8. Meï vaét ñöôïc 56 l söõa boø. Chò vaét ñöôïc nhieàu hôn meï 17 l söõa boø. Hoûi Chò vaét ñöôïc bao nhieâu lít söõa boø ?
Giaûi
Chò vaét ñöôïc soá lít söõa boø laø:
 56 + 17 = 73(l)
	 Ñaùp soá: 73 l söõa boø.
Câu 9. Neáu thöù hai tuaàn naøy laø ngaøy 17 thaùng 12, thì thöù hai tuaàn sau laø ngaøy 24. thaùng 12. 
Câu 10. Veõ moät ñöôøng thaúng , roài ñaët teân cho ñöôøng thaúng ñoù.
A
B
BAÛNG HAI CHIEÀU ÑEÀ THI MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP 2
Nội dung 
kiến thức
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
TỔNG
Số câu Điểm
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
Trắc nghiệm
Tự luận
 1.Ñoïc :
a/Ñoïc hieåu: 4ñ
Chuû ñieåm: Cha meï – Baøi: Loøng meï. (ñoä daøi 80chöõ)
-Traû lôøi ñöôïc caâu hoûi veà noäi dung baøi taäp ñoïc. 
Caâu1
ñieåm
x
0.5
5 2.5
Caâu 2
ñieåm
x
0.5
Caâu 3
ñieåm
x
0.5
Caâu 4
ñieåm
x
0.5
Caâu 5
ñieåm
x
0.5
-Bieát töø ngöõ veà tình caûm gia ñình.
Caâu 8
ñieåm
x
1
1 1
-Bieát phaân bieät daïng caâu hoûi theo maãu Ai laøm gì? Ai laø gì? Ai nhö theá naøo? 
Caâu 7
ñieåm
x
0.5
1 0.5
Tổng câu -Điểm
3 Caâu 
2 ñieåm
3 Caâu 
1.5 ñieåm
1 Caâu 
0.5ñieåm
7 caâu 4 ñieåm
b/Ñoïc tieáng: Goàm 4 baøi taäp ñoïc (trong hoïc kì 2)
 6 ñieåm
2.Chính taû: 
-Vieát ñuùng(toác ñoä 40chöõ/15’)
Caâu1
ñieåm
x
 8
- Phaân bieät g/gh; öông/öôn
Caâu 2
ñieåm
x
 2
Tổng câu -Điểm
1 Caâu 
2 ñieåm
1 Caâu 
8 ñieåm
2 caâu 10ñieåm
3.TLV :
- Bieát noùi lôøi theå hieän söï ngaïc nhieân thích thuù.
Caâu1
ñieåm
x
 1.5
- Bieát noùi lôøi an uûi.
Caâu 2
ñieåm
x
 0.5
-Vieát moät ñoaïn vaên (khoaûng 3- 5caâu) keå veà gia ñình em.
Caâu 3
ñieåm
x
 8
Tổng câu -Điểm
1 Caâu 
1.5 ñieåm
2 Caâu 
8.5 ñieåm
3 caâu 10ñieåm
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC THANH TUØNG Thöù ngaøy thaùng 01 naêm 2013.
Hoï vaø teân: lôùp: 2.
KIEÅM TRA KÌ I MOÂN: TIEÁNG VIEÄT – NAÊM HOÏC : 2012 – 2013
ÑIEÅM ÑOÏC
ÑIEÅM VIEÁT
ÑIEÅM T VIEÄT
NHAÄN XEÙT CUÛA GV:
GV coi thi 1 .....
GV coi thi 2 .... GV chấm thi 1 ... GV chấm thi 2 ...
A/ ÑOÏC THAÀM: 
* Ñoïc thaàm maåu chuyeän sau:
Loøng meï
 Ñeâm ñaõ khuya. Meï Thaéng vaãn ngoài caëm cuïi laøm vieäc. Chieàu nay, trôøi trôû reùt. Meï coá may cho xong taám aùo ñeå ngaøy mai Thaéng coù theâm aùo aám ñi hoïc. Choác choác, Thaéng trôû mình, meï döøng muõi kim, ñaép laïi chaên cho Thaéng nguû ngon.
 Nhìn khuoân maët saùng suûa, baàu bónh cuûa Thaéng, meï thaáy vui trong loøng. Tay meï ñöa muõi kim nhanh hôn. Beân ngoaøi, tieáng gioù baác raøo raøo trong vöôøn chuoái.
 Döïa vaøo noäi dung baøi taäp ñoïc, thöïc hieän caùc baøi taäp sau:
 Khoanh troøn vaøo chöõ a, b hoaëc c tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát:( 4ñ)
1/Meï Thaéng ngoài laøm vieäc vaøo luùc naøo ?
Vaøo sôùm muøa ñoâng laïnh.
Vaøo moät ñeâm khuya.
Vaøo moät ngaøy trôøi trôû reùt.
2/Meï Thaéng laøm gì ?
Meï caëm cuïi vaù laïi chieác aùo cuõ.
Meï ñan laïi nhöõng choã bò tuoät cuûa chieác aùo len.
Meï coá may cho xong taám aùo aám cho Thaéng. 
3/Vì sao meï phaûi coá gaéng may xong chieác aùo trong ñeâm ?
Vì ngaøy mai trôøi reùt, meï muoán Thaéng coù theâm aùo aám ñeå ñi hoïc.
Vì ngaøy mai laø ngaøy khai giaûng, meï muoán Thaéng ñöôïc maëc aùo môùi.
Vì ngaøy mai meï baän khoâng may ñöôïc. 
4/Vöøa laøm vieäc meï vöøa quan taâm ñeán giaác nguû cuûa Thaéng nhö theá naøo ?
Meï chuù yù ñeå Thaéng khoâng bò muoãi ñoát.
Meï ñoùng kín cöûa ñeå gioù reùt khoâng luøa vaøo giöôøng Thaéng. 
Meï ñaép chaên cho Thaéng moãi khi Thaéng trôû mình. 
5*/ Em haõy vieát moät caâu noùi veà tình caûm cuûa meï daønh cho con: ....
...
6/Caâu Meï Thaéng vaãn caëm cuïi laøm vieäc ñöôïc vieát theo maãu caâu naøo trong ba maãu caâu sau ñaây ?
Ai laøm gì?
Ai laø gì ?
Ai nhö theá naøo?
 7/Choïn töø ngöõ thích hôïp naøo ñieàn vaøo choã troáng ñeå taïo thaønh caâu hoaøn chænh ?
Con . cha meï.
Chaùu.oâng baø.
B/ V IEÁT: I/Chính taû (nghe – vieát): (20 phuùt)
 Baøi taäp (2 ñ):(10phuùt)
 Ñieàn vaøo choã troáng:
 a/ S hay X ? 
 ..ắp xếp;ếp hàng ; sáng.ủa ; xônao?
 b/ ât hay âc? 
 gi.ngủ ;th thà;chủ nh;nh'lên.
TAÄP LAØM VAÊN
 1.Noái lôøi noùi theå hieän söï ngaïc nhieân thích thuù vôùi tröôøng hôïp töông öùng (1,5ñ):
Con raát chieác aùo naøy. Con caùm ôn meï!
Baïn cho em möôïn quyeån truyeän hay.
OÂng mua cho em ñoâi deùp môùi.
OÂi ! hay quaù! Caäu toát quaù!
Meï mua cho em moät chieác aùo môùi.
Chaùu xin oâng. Ñoâi giaøy ñeïp quaù!
1/ Ghi lời đáp của em trong những trường hợp sau:
 Khi bạn mượn em cái gọt bút chì. 
Em đáp: .........................................................
3/Đề bài: Viết đoạn văn( khoảng 3 đến 5 câu) kể về gia đình em.
Gợi ý:
1, Gia đình em gồm mấy người? Đó là những ai?
2, Nói về từng người trong gia đình?
3, Em yêu quý những người trong gia đình em như thế nào?
TIEÁNG VIEÄT
A/KIEÅM TRA ÑOÏC LÔÙP 2 I/Ñoïc – Hieåu: chaám theo ñieåm ñaõ ghi ôû moãi caâu treân ñeà baøi.(5ñieåm)
 Caâu 1b, 2c, 3b, 4c,5,6a : khoanh ñuùng moãi caâu 0,5 ñ.
 Caâu 7: 1 ñieåm: ñieàn ñuùng 1 caâu 0,5ñ.( choïn töø chæ tình caûm phuø hôïp: thöông yeâu , kính yeâu, ) 
 II/Ñoïc thaønh tieáng: (6 ñieåm) - Toác ñoä ñoïc ñuùng(40 chöõ 1,5phuùt)
1/ Đọc đoạn 1 hoặc đoạn 4bài "Bà cháu" (SGK TV2-T1-trang 86) 
 - Ba bà cháu sống với nhau như thế nào?
 - Hai anh em xin cô tiên điều gì?
2/Đọc đoạn 3 bài “Bông hoa Niềm vui” (Tiếng Việt 2- Tập 1- Trang 104)
Khi biết Chi cần bông hoa cô giáo nói thế nào?
Theo em Chi có đức tính gì đáng quý?
3/.Đoạn 2 hoặc đoạn 3 bài “Câu chuyện bó đũa” ( Tiếng Việt 2- Tập 1- Trang 112 )
Người cha bẻ bó đũa bằng cách nào?
Người cha muốn khuyên các con điều gì?
4/ Đọc thầm bài: Bé Hoa ( SGK-TV 2- T1/ Trang 121).
 - Gia đình Hoa có mấy người ?
 - Hoa đã làm gì giúp mẹ? 
Cách chấm:
 - Ñoïc ñuùng tieáng, töø: 3 ñieåm
 - Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daáu caâu: 1ñieåm
 - Toác ñoä ñoïc ñuùng(40 chöõ 1,5phuùt): 1ñieåm
- Traûlôøi caâu hoûi: 1ñieåm
B/ KIEÅM TRA VIEÁT :
 I/Chính taû: (20’) Chính taû ( nghe – vieát ) Coø vaø Vaïc
 Coø vaø Vaïc laø hai anh em, nhöng tính neát raát khaùc nhau. Coø thì ngoan ngoaõn, chaêm chæ hoïc taäp, ñöôïc thaày yeâu baïn meán. Coøn Vaïc thì löôøi bieáng, khoâng chòu hoïc haønh, suoát ngaøy chæ ruùc ñaàu trong caùnh maø nguû. Coø khuyeân baûo em nhieàu laàn, nhöng Vaïc chaúng nghe.
 Ñoïc cho HS nghe 1 laàn.
Höôùng daãn vieát ñuùng caùc töø: Coø, Vaïc, ngoan ngoaõn, löôøi bieáng, ruùc,khuyeân
Höôùng daãn caùch trình baøy. - > Ñoïc cho HS vieát.
Baøi taäp: tìm ñuùng 1 töø 0,25 ñieåm(2 ñieåm)
 a/ S hay X ? sắp xếp;xếp hàng ; sángsủa ; xônxao?
 b/ ât hay âc? Giấc .ngủ ; thật thà; chủ nhật ; nhấc lên.
II/ Taäp laøm vaên:
HS noái ñuùng 1 caâu 1 ñieåm( 1,5ñ)
Vieát ñöôïc caâu đáp phuø hôïp:(0,5ñ)
Vieát ñöôïc ñoaïn vaên ngaén (khoaûng 3 – 5 caâu) keå veà gia ñình .( 8ñ)
 + Vieát chöa roõ yùù , chöa thaønh caâu :1->2 ñieåm
 + Vieát ñöôïc 3 caâu. 3-> 4ñieåm
 + Vieát ñöôïc 4 caâu, roõ yù. 5-> 6 ñieåm
 + Vieát ñöôïc 4,5 caâu, bieát saép seáp caâu, ñaët caâu ñuùng, duøng töø hay, sinh ñoäng: 7-> 8 ñieåm
 TOAÙN
Baøi 1a,2b,3a : khoanh ñuùng 0,5 ñieåm.
Baøi 4 : 1,5 ñieåm – Noái ñuùng 1 yù ñöôïc 0,5 ñieåm. 
Baøi 5 :1ñieåm: ñieàn ñuùng 1oâ: 0,25 ñieåm 
Baøi 6: 2ñieåm – 1pheùp tính ñuùng 0,5ñieåm
Baøi 7: 1ñieåm(0.5ñ/1pheùp tính)
Baøi 8 : 2 ñieåm – sai lôøi giaûi tröø 1ñieåm, sai ñaùp soá hoaëc teân ñôn vò tröø 0.5ñieåm.
Baøi 9 : 0.5ñieåm – Ngaøy 24
Baøi 10 : 0,5 ñieåm 
1/Chính tả nghe-viết (8 điểm ) 
BUỔI SÁNG MÙA HÈ
	Rừng núi còn chìm đắm trong màn đêm. Trong bầu không khí đầy hơi ẩm và lành lạnh, mọi người đang ngon giấc trong những chiếc chăn đơn. Bỗng một con gà trống vỗ cánh phành phạch và cất tiếng gáy lanh lảnh ở đầu bản.
 HOÀNG HỮU BỘI ( Trích từ “Tìm hiểu bài văn ở tiểu học” trang 84)
BÀI TẬP: ( 2 đ)
 a/ S hay X ? 
 ..ắp xếp;ếp hàng ; sáng.ủa ; xônao?
 b/ ât hay âc? 
 Gi . ngủ ; th thà ; chủ nh ; nh' lên.

File đính kèm:

 • docDe Toan T Viet CHKI.doc