Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C

doc5 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/06/2021 | Lượt xem: 131 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Long Hà C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG T.H LONG HAØ C 	 ÑEÀ THI KIEÅM TRA GIÖÕA KÌ I
Hoï vaø teân HS:	NAÊM HOÏC:2009-2010 	 
Lôùp:	 	 	MOÂN: TIEÁNG VIEÄT – KHOÁI 5
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
	THÔØI GIAN : 40 phuùt (khoâng keå thôøi gian phaùt ñeà)
Ñieåm
Lôøi pheâ cuûa giaùo vieân
ÑEÀ BAØI:
PHAÀN ÑOÏC:
ÑOÏC THAØNH TIEÁNG: (GV)
ÑOÏC THAÀM:
 HS ñoïc thaàm baøi “Nhöõng ngöôøi baïn toát” ( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 64-65 )vaø khoanh troøn vaøo chöõ ñaëït tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong moãi caâu sau.
 Caâu 1 : Vì sao ngheä só A – ri – oân phaûi nhaûy xuoáng bieån ?
 a.	Vì khoâng muoán soáng 
 b. 	Vì muoán xuoáng khaùm phaù caùc loaïi ñoäng thöïc vaät ôû döôùi bieån 
 c.	Vì thuûy thuû treân taøu noåi loøng tham ,cöôùp heát taëng vaät cuûa oâng ,ñoøi gieát oâng 
 Caâu 2: Ñieàu kì laïgì ñaõ xaûy ra khi ngheä só caát tieáng haùt giaõ bieät cuoäc ñôøi ?
 a.	Ñaøn caù heo bôi quanh taøu ,say söa thöôûng thöùc tieáng haùt cuûa oâng .Baày caù heo ñaõ cöùu A- ri – oân khi oâng nhaûy xuoáng bieån
 b.	Xem ñaùm thuyû thuû gieát A- ri -oân 
 c. 	Ñeán cöùu ñaùm thuyû thuû 
 Caâu 3 :Qua caâu chuyeän em thaáy ñaùm thuyû thuû laø ngöôøi nhö theá naøo ?
 a. Toát buïng ; 	b. Giaøu nghò löïc ; 	c. Tham lam ,ñoâïc aùc, khoâng coù tính ngöôøi
 Caâu 4:Trong caâu chuyeän “ Nhöõng ngöôøi baïn toát ” coù maáy ñoaïn ?
 a. 2 ñoaïn b. 3 ñoaïn c. 4 ñoaïn
 Caâu 5: Theo em caâu chuyeän : “ Nhöõng ngöôøi baïn toát ” ca ngôïi söï thoâng minh ,giaøu tình caûm ñoái vôùi con ngöôøi ñoù laø ai ? .
 a. Ñoaøn thuyû thuû b. Ñaøn caù heo c. Ngheä só A-ri -oân
 Caâu 6: Töø ñoàng nghóa laø nhöõng töø:
 a.	Coù nghóa gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau.
 b.	Coù nghóa khoâng gioáng nhau
 c.	Coù chöõ caùi gioáng nhau.
 Caâu 7 :Töø naøo traùi nghóa vôùi töø “ Ñeïp” ?
 a.Xaáu b. Xinh c. Toát 
 Caâu 8 : Trong caùc caâu sau töø “ ñi” ôû caâu naøo ñöôïc duøng vôùi nghóa goác ?
 a Em beù ñang taäp ñi b. Chò ñi taøu hay ñi oâ toâ 
 c. Naêm 1911 Baùc Hoà ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc .
 Caâu 9:Töø naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû 
 a.	Ñoâi ñuõa b.	Ñoâi ñuûa c. Ñoâi ñuïa
 Caâu 10 : Doøng naøo sau ñaây neâu ñuùng nghóa cuûa töø “ Thieân nhieân”
 a.	Taát caû nhöõng gì do con ngöôøi taïo ra 
 b. Taát caû moïi thöù toàn taïi xung quanh ta .
 c. Taát caû nhöõng gì khoâng do con ngöôøi taïo ra.
TRÖÔØNG T.H LONG HAØ C 	 ÑEÀ THI KIEÅM TRA GIÖÕA KÌ I
	KHOÁI:5	NAÊM HOÏC:2009-2010 	 
ÑEÀ CHÍNH THÖÙC
	 	 	MOÂN: TIEÁNG VIEÄT 
	ÑEÀ BAØI:
PHAÀN ÑOÏC:
 I. ÑOÏC THAØNH TIEÁNG:
 Cho HS boác thaêm ñoïc 1 trong caùc baøi taäp ñoïc sau :
 1/ Nhöõng con seáu baèng giaáy 	( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 36 )
 2/ Nhöõng ngöôøi baïn toát 	( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 64 )
 3/ Kì dieäu röøng xanh 	( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 75)
 4/ Caùi gì quyù nhaát 	( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 85 )
 5/ Moät chuyeân gia maùy xuùc 	( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 89)
 II. ÑOÏC THAÀM :
 HS ñoïc thaàm baøi “Nhöõng ngöôøi baïn toát” ( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 64-65 )vaø khoanh troøn vaøo chöõ ñaëït tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát trong moãi caâu sau.
 Caâu 1 : Vì sao ngheä só A – ri – oân phaûi nhaûy xuoáng bieån ?
 a.	Vì khoâng muoán soáng 
 b. 	Vì muoán xuoáng khaùm phaù caùc loaïi ñoäng thöïc vaät ôû döôùi bieån 
 c.	Vì thuûy thuû treân taøu noåi loøng tham, cöôùp heát taëng vaät cuûa oâng, ñoøi gieát oâng 
 Caâu 2: Ñieàu kì la ïgì ñaõ xaûy ra khi ngheä só caát tieáng haùt giaõ bieät cuoäc ñôøi ?
 a.	Ñaøn caù heo bôi quanh taøu, say söa thöôûng thöùc tieáng haùt cuûa oâng. Baày caù heo ñaõ cöùu A- ri – oân khi oâng nhaûy xuoáng bieån.
 b.	Xem ñaùm thuyû thuû gieát A- ri -oân 
 c. 	Ñeán cöùu ñaùm thuyû thuû 
 Caâu 3 :Qua caâu chuyeän em thaáy ñaùm thuyû thuû laø ngöôøi nhö theá naøo ?
 a. Toát buïng ; 	b. Giaøu nghò löïc ; 	c. Tham lam ,ñoâïc aùc, khoâng coù tính ngöôøi
 Caâu 4:Trong caâu chuyeän “ Nhöõng ngöôøi baïn toát ” coù maáy ñoaïn ?
 a. 2 ñoaïn b. 3 ñoaïn c. 4 ñoaïn
 Caâu 5: Theo em caâu chuyeän : “ Nhöõng ngöôøi baïn toát ” ca ngôïi söï thoâng minh, giaøu tình caûm ñoái vôùi con ngöôøi ñoù laø ai? .
 a. Ñoaøn thuyû thuû b. Ñaøn caù heo c. Ngheä só A-ri -oân
 Caâu 6: Töø ñoàng nghóa laø nhöõng töø:
 a.	Coù nghóa gioáng nhau hoaëc gaàn gioáng nhau.
 b.	Coù nghóa khoâng gioáng nhau
 c.	Coù chöõ caùi gioáng nhau.
 Caâu 7 :Töø naøo traùi nghóa vôùi töø “ Ñeïp” ?
 a.Xaáu b. Xinh c. Toát 
 Caâu 8 : Trong caùc caâu sau töø “ ñi” ôû caâu naøo ñöôïc duøng vôùi nghóa goác ?
 a Em beù ñang taäp ñi b. Chò ñi taøu hay ñi oâ toâ 
 c. Naêm 1911 Baùc Hoà ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc .
 Caâu 9:Töø naøo sau ñaây vieát ñuùng chính taû 
 a.	Ñoâi ñuõa b.	Ñoâi ñuûa c. Ñoâi ñuïa
 Caâu 10 : Doøng naøo sau ñaây neâu ñuùng nghóa cuûa töø “ Thieân nhieân”
 a.	Taát caû nhöõng gì do con ngöôøi taïo ra 
 b. Taát caû moïi thöù toàn taïi xung quanh ta .
 c. Taát caû nhöõng gì khoâng do con ngöôøi taïo ra.
B. PHAÀN VIEÁT 
 I.	CHÍNH TAÛ : Ñoïc cho hoïc sinh vieát ñoaïn : “Qua khung cöûa kính nhöõng neùt giaûn dò thaân maät” cuûa baøi : “Moät chuyeân gia maùy xuùc ( Saùch TV 5 Taäp 1 – trang 89)”
 II.	TAÄP LAØM VAÊN :
 *Ñeà baøi : Haõy choïn moät trong caùc ñeà baøi sau 
 1.Taû moät caûnh vaät maø em yeâu thích nhaát ( Con soâng, doøng suoái, caùnh ñoàng, nöông raãy )
 2. Taû moät côn möa.
 3.	Taû ngoâi nhaø em ñang ôû ( Hoaëc ngoâi tröôøng cuûa em).
 Long Haø ngaøy 16/10/2009
 Ngöôøi ra ñeà
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC LONG HAØ C	ÑAÙP AÙN BIEÅU ÑIEÅM THI GIÖÕA KÌ I
	KHOÁI 5	NAÊM HOÏC: 2009 - 2010
 A .PHAÀN ÑOÏC : 10 ñieåm 
 I .ÑOÏC THAØNH TIEÁNG : 5 ñieåm 
 - Ñoïc löu loaùt ,roõ raøng ,dieãn caûm ,toác ñoä ñoïc ñaït ( HS DT ñoïc roõ raøng ,löu loaùt ) : 5 ñieåm 
 - Ñoïc töông ñoái roõ raøng ,toác ñoä gaàn ñaït chöa dieãn caûm tieáng ,toác ñoä ñoïc 1,5 phuùt (( HSDT 2 phuùt ) : 4 ñieåm
 - Ñoïc coù sai 4-5 tieáng ( HSDT 6-7 tieáng )chöa dieãn caûm : 3 ñieåm 
 -Ñoïc khoâng ñaït caùc yeâu caàu treân : 1-2 ñieåm 
 * Ñoïc sai : 5 loãi tröø 1 ñieåm .( HS DT 7 loãi )
 II. ÑOÏC THAÀM : 5 ñieåm 
 Moãi caâu ñuùng ñaït 0,5 ñieåm 
 Caâu 1 : yù c
 Caâu 2 : yù a
 Caâu 3 : yù c
 Caâu 4 : yù c
 Caâu 5 : yù b
 Caâu 6 : yù a
 Caâu 7 : yù a
 Caâu 8 : yù a
 Caâu 9 : yù a
 Caâu 10 : yù c
 B.PHAÀN VIEÁT : 10 ñieåm 
 I . CHÍNH TAÛ : 5 ñieåm 
 -Baøi vieát ñuùng trình baøy saïch ñeïp : 5 ñieåm 
 -Vieát sai 2 loãi tröøø 0,5 ñieåm ( HSDT 4 loãi )
 -Sai 6 daáu thanh tröø 1 ñieåm ( HSDT tröø 0,5 ñieåm )
 -Trình baøy baån chöa ñuùng tröø : 0,5 ñieåm .
 *Löu yù : Caùc loãi gioáng nhau tröø 1 laàn
 II. TAÄP LAØM VAÊN : 5 ñieåm 
 -Giôùi thieäu ñöôïc caûnh vaät caàn taû: 1 ñieåm .
 -Taû bao quaùt ñöôïc caûnh vaät vaø taû chi tieát söû duïng töø hay yù ñeïp , coù hình aûnh so saùnh, nhaân hoaù ,caâu ñuùng ngöõ phaùp : 3 ñieåm 
 -Neâu ñöôïc caûm nghó veà caûnh vaät taû : 1 ñieåm 
 * Löu yù :Hoïc sinh ñaït ñöôïc caùc yù treân vaø baøi vieát ñöôïc 12 caâu trôû leân thì ñaït ñieåm toái ña

File đính kèm:

  • docTieng Viet 5 GKI 0910.doc