Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2011-2012

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 138 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối học kì I Tiếng anh Lớp 4 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Primary School
Name: 
Class: 4
The first term Test
Subject: English
Time: 35’
Mark:
I. Write the name of the following objects. Viết tên của các đồ vật sau. (2m)
. .. .. .
Let’s fill the gaps. Điền vào chỗ trống. (2m)
 play – hit – climb – fly
1. _________ a tree	 	2. _________ a kite
3. _________ with a yo-yo	 	4. _________ a ball
Circle the letter A, B or C. Khoanh tròn. (2m)
1. How old ____ you? 	A. am B. is C. are
2. I _____ ten years old	A. are B. am C. is
3. It is ______ doll	A. a B. an C. the
4. Where is _______ kite?	A. a B. an C. the 
Reoder the words to make the sentences. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (2m)
 	1. it / box / square / a / is → .. 
 2. you / hit / can / a / ball / ? →.. 
3. three / clouds / there / are →..
 	4. under / the / they / are / table →..
 V. Write. Viết. (2m)
 1. How many trees are there? 2. How’s the weather?
The end !
→. → ...................

File đính kèm:

  • docDe CK1 Tieng Anh lop 41112.doc