Đề kiểm tra chọn học sinh giỏi môn Toán Lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 191 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chọn học sinh giỏi môn Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò kiÓm tra häc sinh giái líp 5
Hä vµ tªn: ..
Líp : .
Bµi 1: TÝnh nhanh
a) 136,5 x 4 + 136,5 + 136,5 x 7 - 2 x 136,5 b) 
Bµi 2: Kh«ng sö dông c¸ch quy ®ång mÉu sè, hoÆc quy ®«ng tö sè. H·y so s¸nh cÆp ph©n sè sau b»ng hai c¸ch: vµ 
Bµi 3: Mét cöa hµng trong mét ngµy b¸n ®­îc 1 250 000 ®ång tiÒn hµng gåm 3 lo¹i: ®å ®iÖn, ®å sø, ®å nh«m. BiÕt r»ng sè tiÒn b¸n ®å sø b»ng sè tiÒn b¸n ®å nh«m vµ b»ng sè tiÒn b¸n ®å ®iÖn. Hái cöa hµng b¸n ®­îc mçi lo¹i hµng bao nhiªu tiÒn?
Bµi 4: Cã hai thïng ®ùng tÊt c¶ 398 lÝt dÇu. NÕu bít ë thïng thø nhÊt 50 lÝt dÇu ®æ sang thïng thø hai th× thïng thø hai sÏ ®ùng nhiÒu h¬n thïng thø nhÊt 16 lÝt. TÝnh xem lóc ®Çu mçi thïng cã bao nhiªu lÝt dÇu?
Bµi 5: Mét thöa ruéng h×nh thang vu«ng cã ®¸y lín 60 m, ®¸y nhá 30 m, chiÒu cao 40 m. Ng­êi ta ®µo mét con kªnh réng 8 m ch¹y däc theo ®¸y lín. TÝnh diÖn tÝch cßn l¹i cña thöa ruéng.
Bài 6: Cô giáo chia 45 quyển vở cho 4 học sinh. Nếu bạn thứ nhất được thêm 2 quyển , bạn thứ hai bớt đi 2 quyển, bạn thứ ba tăng số vở lên 2 lần, bạn thứ tư giảm số vở đi 2 lần thì số vở của các bạn đều bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bạn được chia bao nhiêu quyển vở ?
Bài 4:
 Người ta xây một cái bể hình vuông trên mảnh đất hình vuông. Phần diện tích còn lại của mảnh đất là 2275 m. Cạnh mảnh đất hơn cạnh bể là 35 m. Tính diện tích bể.
Bài 3: 
 Tổng số gạo của kho A và kho B là 246 tấn, tổng số gạo của kho B và kho C là 235 tấn, tổng số gạo của kho A và kho C là 239 tấn. Hãy tính số gạo của mỗi kho.

File đính kèm:

  • docDe HSG Toan 5 co the tham khao duoc.doc