Bộ đề kiểm tra cuối năm Đọc Lớp 5

doc10 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 198 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề kiểm tra cuối năm Đọc Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§äc bµi Th­ göi c¸c häc sinh - SGK trang 4 (Tõ ®Çu .. vËy c¸c em nghÜ sao) tr¶ lêi c©u hái 1
 - Ngµy khai tr­êng th¸ng 9 n¨m 1945 cã g× ®Æc biÖt so víi nh÷ng ngµy khai tr­êng kh¸c? 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Th­ göi c¸c häc sinh - SGK trang 5 ( tõ Trong n¨m häc tíi ®©y. hÕt) tr¶ lêi c©u hái 2
 - Sau C¸ch m¹ng th¸ng T¸m nhiÖm vô cña toµn d©n lµ g×? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Th­ göi c¸c häc sinh - SGK trang 5 ( tõ Trong n¨m häc tíi ®©y. hÕt) tr¶ lêi c©u hái 3.
- Häc sinh cã tr¸ch nhiÖm nh­ thÕ nµo trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt ®Êt n­íc?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Ngh×n n¨m v¨n hiÕn - SGK trang 15( Tõ ®Çu 3000 tiÕn sÜ) tr¶ lêi c©u hái 1
- §Õn th¨m V¨n MiÕu kh¸ch n­íc ngoµi ng¹c nhiªn v× ®iÒu g×?
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc thuéc lßng bµi TiÕn ®µn ba- la- lai- ca trªn s«ng §µ .
- T×m 1-2 c©u th¬ sö dông phÐp nh©n ho¸.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy -SGK trang 36( Tõ ®Çu . NhiÔm phãng x¹ nguyªn tö) cho biÕt:
1. Xa- xa- c« bÞ nhiÔm phãng x¹ nguyªn tö khi nµo?
2. Bom nguyªn tö g©y ra hËu qu¶ nh­ thÕ nµo?
---------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy -SGK trang 36 ( tõ Khi Hi- r« -si – ma bÞ nÐm bom . 664 con) tr¶ lêi c©u hái 2 
- C« bÐ hi väng kÐo dµi cuéc sèng cña m×nh b»ng c¸ch nµo?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Nh÷ng con sÕu b»ng giÊy- SGK trang 36( ®o¹n cuèi) tr¶ lêi c©u hái 4 
- NÕu ®­îc ®øng tr­íc t­îng ®µi, em sÏ nãi g× víi Xa –xa – c« ?
§äc thuéc lßng bµi th¬ Bµi ca vÒ tr¸i ®Êt ( trang 41) tr¶ lêi c©u hái 1
- H×nh ¶nh tr¸i ®Êt cã g× ®Ñp?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Mét chuyªn gia m¸y xóc-.SGK trang 45( tõ chiÕc m¸y xóc gi¶n dÞ th©n mËt) tr¶ lêi c©u hái 2 
- D¸ng vÎ cña A- lÕch – x©y cã g× ®Æc biÖt khiÕn anh Thuû chó ý?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc thuéc lßng khæ 3, 4 bµi th¬ E –mi –li, con ( trang 49) tr¶ lêi c©u hái 3
- Chó Mo- ri – x¬n nãi víi con ®iÒu g× khi tõ biÖt?
----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi Sù sôp ®æ cña chÕ ®é a –p¸c- thai. - SGK trang 54 ( Tõ ®Çu d©n chñ nµo) tr¶ lêi c©u hái 1 
- D­íi chÕ ®é a- p¸c - thai ng­êi da ®en bÞ ®èi xö nh­ thÕ nµo?
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
§äc ®o¹n 1 bµi Nh÷ng ng­êi b¹n tèt - SGK trang 64 Tr¶ lêi c©u hái 1
- V× sao nghÖ sÜ A-ri-«n ph¶i nh¶y xuèng biÓn?
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 §äc ®o¹n 2 bµi Nh÷ng ng­êi b¹n tèt - SGK trang 64 Tr¶ lêi c©u hái 2
- §iÒu g× ®· x¶y ra khi nghÖ sÜ cÊt tiÕng h¸t gi· biÖt cuéc ®êi??
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi C¸i g× quý nhÊt- SGK trang 85 ( tõ ®Çu vµng b¹c)Tr¶ lêi c©u hái 1 
- Theo Hïng, Quý, Nam, c¸i quý nhÊt trªn ®êi lµ g×?
§äc bµi §Êt Cµ Mau - SGK trang 90 ( tõ Cµ Mau ®Êt xèp. th©n c©y ®­íc) tr¶ lêi c©u hái 2- C©y cèi trªn ®Êt Cµ Mau mäc ra sao? Ng­êi Cµ Mau dùng nhµ cöa nh­ thÕ nào?
§äc bµi C¸i g× quý nhÊt - SGK trang 85 ( tõ Nghe xong hÕt)Tr¶ lêi c©u hái 3 
- V× sao thÇy gi¸o l¹i cho r»ng ng­êi lao ®éng míi lµ quý nhÊt?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi §Êt Cµ Mau – SGK trang 90 ( tõ Cµ Mau ®Êt xèp. th©n c©y ®­íc) tr¶ lêi c©u hái 2
- C©y cèi trªn ®Êt Cµ Mau mäc ra sao? Ng­êi Cµ Mau dùng nhµ cöa nh­ thÕ nao?
 --------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi C¸i g× quý nhÊt ( tõ Nghe xong hÕt)Tr¶ lêi c©u hái 3 ( trang 85)
- V× sao thÇy gi¸o l¹i cho r»ng ng­êi lao ®éng míi lµ quý nhÊt?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi §Êt Cµ Mau – SGK trang 90 ( tõ Cµ Mau ®Êt xèp. th©n c©y ®­íc) tr¶ lêi c©u hái 2
- C©y cèi trªn ®Êt Cµ Mau mäc ra sao? Ng­êi Cµ Mau dùng nhµ cöa nh­ thÕ nao?
--------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc bµi C¸i g× quý nhÊt – SGK trang 85 ( tõ Nghe xong hÕt)Tr¶ lêi c©u hái 3 
- V× sao thÇy gi¸o l¹i cho r»ng ng­êi lao ®éng míi lµ quý nhÊt?
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
 §äc thuéc lßng bµi S¾c mµu em yªu trả lời câu hỏi :
- Bạn nhỏ yêu những màu sắc nào?
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
§äc ®o¹n 3, 4 bµi Nh÷ng ng­êi b¹n tèt - SGK trang 64,65 nªu ý nghÜa cña bµi.
KT§KLÇn2
Đề 1
 §äc bµi Mïa th¶o qu¶ SGK - trang 113( tõ ®ÇulÊn chiÕm kh«ng gian) . 
Tr¶ lêi c©u hái 2:T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy c©y th¶o qu¶ ph¸t triÓn rÊt nhanh?
.
Đề 2
 §äc bµi Mïa th¶o qu¶ SGK - trang 114( tõ Sù sèng cø tiÕp tôchÕt) . 
Tr¶ lêi c©u hái 3: Hoa th¶o qu¶ n¶y ra ë ®©u? Khi th¶o qu¶ chÝn rõng co nh÷ng nÐt g× ®Ñp?
Đề 3
 §äc thuéc lßng 2 khæ th¬ cuèi cña bµi: Hµnh tr×nh cña bÇy ong- trang 118
Đề 4
 §äc bµi Ng­êi g¸c rõng tÝ hon SGK – trang 124( tõ ®Çu .ë ®Çu d©y bªn kia)
Tr¶ lêi c©u hái 1:Theo lèi ba vÉn ®i tuÇn rõng, b¹n nhá ®· ph¸t hiÖn ra nh÷ng g×?
.
Đề 5
 §äc ®o¹n 1 bµi Bu«n Ch­ Lªnh ®ãn c« gi¸o SGK- trang 144 . Tr¶ lêi c©u hái 2: Ng­êi d©n Ch­ Lªnh ®ãn tiÕp c« gi¸o trang träng vµ th©n t×nh nh­ thÕ nµo?
Đề 6
 §äc bµi VÒ ng«i nhµ ®ang x©y- Trang 148 . 
Tr¶ lêi c©u hái 2:T×m nh÷ng h×nh ¶nh so s¸nh nãi lªn vÎ ®Ñp cña ng«i nhµ.
Đề 7
 §äc ®o¹n 1 bµi ThÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn SGK – trang153. Tr¶ lêi c©u hái 1:
 T×m nh÷ng chi tiÕt nãi lªn lßng nh©n ¸i cña L·n ¤ng trong viÖc «ng ch÷a bÖnh cho con ng­êi thuyÒn chµi.
.. Đề 8
 §äc bµi ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn SGK– trang 158 ( tõ ®Çu..kh«ng thuyªn gi¶m)
Tr¶ lêi c©u hái 2: Khi m¾c bÖnh cô ón ®· tù ch÷a bÖnh b»ng c¸ch nµo?
.
 Đề 9
 §äc bµi ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn SGK– trang 158 ( tõ ThÊy cha..lªn bÖnh viÖn)
Tr¶ lêi c©u hái 3: V× sao bÞ sái thËn mµ cô kh«ng chÞu mæ, trèn viÖn vÒ nhµ?
.
 Đề 10
 §äc bµi Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng SGK- trang 184 ( tõ Muèn cã n­íc cÊy lóa ..hÕt)
Tr¶ lêi c©u hái 3: ¤ng L×n ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc?
	Đề 11
 §äc thuéc lßng bµi th¬: H¹t g¹o lµng ta – Trang 139
ĐÁP ÁN ĐỀ ĐỌC CUỐI KÌ 1 – LỚP 5 
Đề 1: Qua một năm đã lớn cao tới bụng người,.một năm sau nữa thảo quả đâm thêm hai nhánh mới. Thoáng cái thảo quả đã vươn ngọn, xòe lá, lấn chiếm không gian.
Đề 2: Hoa thảo quả nảy dưới gốc cây. Khi thảo quả chín dưới đáy rừng rực lên những chùm thảo quả đỏ chon chót như chứa lửa, chứa nắng. Rừng ngập hương thơm, rừng sáng như có lứa hắt lên từ dưới đáy rừng.
Đề 3: Học sinh TB thì không phải trả lời câu hỏi, Nếu là HS giỏi GV có thể cho HS nêu nội dung của bài ( ca ngợi bầy ong chăm chỉ cần cù, làm việc có ích giữ hộ cho con người những mùa hoa đã tàn phai)
Đề 4. Lần theo dấu chân bạn phát hiện ra hơn chục cây to cộ đá bị chặt thành từng khúc dài, bạn lần theo dấu chân và thấy bọn trộm gỗ đang bàn nhau dùng xe để chở gỗ ăn trộm vào buổi tối.
Đề 5: Họ đến chật ních ngôi nhà sàn, họ mặc quần áo như đi hội. Họ trải đường đi cho cô giáo bằng những tấm lông thú mịn như nhung từ đầu cầu thang tới cửa bếp giữa sàn . Buôn Chư Lênh đã đón tiếp cô giáo bằng nghi thức trang trọng nhất dành cho khách quý.
Đề 6: Những hình ảnh so sánh: - Giàn giáo tựa cái lồng che chở ; trụ bê tông nhú lên như một mầm cây; ngôi nhà giống bài thơ sắp làm xong; ngôi nhà như bức tranh còn nguyên màu vôi, gạch.
Đề 7 : Lãn Ông nghe tin con nhà thuyền chài bị bệnh đậu nặng không có tiền chữa bèn tự tìm đến thăm. Ông tự tay chăm sóc cháu bé suốt một tháng trời không ngại khổ, chữa khỏi bệnh cho cháu bé . Khi từ giã ông không lấy tiền mà mà còn cho thêm gạo, củi.
Đề 8 : Khi mắc bệnh cụ Ún đã chữa bệnh bằng cách cúng bái nhưng bệnh tình vẫn không thuyen giảm
Đề 9 : Bị sỏi thận mà cụ Ún không chịu mổ trốn viện về nhà vì cụ sợ mổ và cụ không tin bác sĩ người Kinh bắt được con ma người Thái.
Đề 10 : Ông đã lặn lội đến các xã bạn học cách trồng cây thảo quả về hướng dẫn cho bà con cùng trồng
Đề 11 : Dành cho HS giỏi và trả lời câu hỏi: Tuổi nhỏ đã làm gì để giúp làm ra hạt gạo ? ( chống hạn, bắt sâu , gánh phân)
 §äc bµi ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn – trang 158 ( tõ ThÊy cha..lªn bÖnh viÖn)
Tr¶ lêi c©u hái 3: V× sao bÞ sái thËn mµ cô kh«ng chÞu mæ, trèn viÖn vÒ nhµ?
Đề 7
 §äc ®o¹n 2 bµi ThÇy thuèc nh­ mÑ hiÒn SGK– trang153. Tr¶ lêi c©u hái 2: §iÒu g× thÓ hiÖn lßng nh©n ¸i cña L·n ¤ng trong viÖc «ng ch÷a bÖnh cho ng­êi phô n÷?
 §äc bµi Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng- trang 184 ( tõ Muèn cã n­íc cÊy lóa ..hÕt)
Tr¶ lêi c©u hái 3: ¤ng L×n ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc?
 §äc bµi ThÇy cóng ®i bÖnh viÖn – trang 158 ( tõ ThÊy cha..lªn bÖnh viÖn)
Tr¶ lêi c©u hái 3: V× sao bÞ sái thËn mµ cô kh«ng chÞu mæ, trèn viÖn vÒ nhµ?
 §äc bµi Ngu C«ng x· TrÞnh T­êng- trang 184 ( tõ Muèn cã n­íc cÊy lóa ..hÕt)Tr¶ lêi c©u hái 3: ¤ng L×n ®· nghÜ ra c¸ch g× ®Ó b¶o vÖ nguån n­íc?
 §äc bµi Bu«n Ch­ Lªnh ®ãn c« gi¸o- trang 144( tõ B©y giê..hÕt) . Tr¶ lêi c©u hái 3:
Nh÷ng chi tiÕt nµo cho thÊy d©n lµng rÊt h¸o høc chê ®îi vµ yªu qóy c¸i ch÷?
 §äc bµi VÒ ng«i nhµ ®ang x©y- Trang 148 . 
Tr¶ lêi c©u hái 3:T×m nh÷ng h×nh ¶nh nh©n hãa lµm cho ng«i nhµ ®­îc miªu t¶ sèng ®éng, gÇn gòi.

File đính kèm:

  • docde KT doc cuoi nam lop 5.doc