Bài tập Hóa học Lớp 9 - Chủ đề: Kim loại

doc3 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 14/05/2024 | Lượt xem: 29 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài tập Hóa học Lớp 9 - Chủ đề: Kim loại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Bài tập về tính chất của kim loại
1/ Hoà tan hết 3,5 gam hỗn hợp kim loại gồm Mg, Al và Fe bằng dung dịch HCl, thu được 3,136 lít khí (đktc) và m gam muối clorua. Tính m gam 
A. 13,44 gam	B. 15,2 gam. 	C. 12,34 gam	D. 9,6 gam
2/ Hòa tan hoàn toàn 12 gam kim loại nhóm IIA tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch HCl 7,3% (d = 1,25 g/ml)Kim loại đó là : A. Ca	 	B. Be	 	C. Ba	 	D. Mg
3/ Hoà tan 54 g kim loại A có hoá trị không đổi vào dung dịch H2SO4 10% vừa đủ thu được 50,4 lít H2 đkc và dung dịch B . Xác định tên kim loại A và khối lượng H2SO4 cần dùng?
4/ Hòa tan 7,8 g hỗn hợp gồm Al và Mg bằng dung dịch HCl dư . Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7 g. Tính khối lượng Al và Mg trong hỗn hợp đầu là :
A. 5,4 và 2,4	B. 2,7 và 1,2	C. 5,8 và 3,6	D. 1,2 và 2,4
5/ Chia 2,29 g hỗn hợp gồm 3 kim loại Zn , Mg , Al thành 2 phần bằng nhau :
P1: tan hoàn toàn trong dung dịch HCl giải phóng 1,456 lít H2 đkc và m g hỗn hợp muối clorua.
P2: bị oxi hoá hoàn toàn thu được m’ g hỗn hợp 3 oxit.
Xác định m và m’
A. 5,76 và 4,37 	B. 4,42 và 2,185	C. 3,355 và 4,15	D. 5,76 và 2,185
6/ Hỗn hợp 2 kim loại A , B ở 2 chu kỳ liên tiếp ở phân nhóm chính nhóm 2 . Lấy 0,88 g X cho tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư tạo ra 672 ml H2 đkc . Cô cạn dung dịch thu được m g muối khan .
a. Xác định giá trị m là : A. 3,01 g	B. 1,945 g	C. 2,84 g	D. Kết quả khác
b. A và B là : A. Be , Mg	B. Mg , Ca	C. Be , Ca	D. Ca , Sr
7/ Hỗn hợp gồm X gồm 2 kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ tan hoàn toàn vào nước , tạo ra dung dịch C và 0,06 mol H2 . Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần thiết để trung hoà dung dịch C.
A. 120 ml	B. 30 ml	C. 1,2 lít	D. 0,24 lít
8/ Hoà tan mẫu hợp kim Ba – Na vào nước được dung dịch A và có 13,44 llít H2 bay ra đkc . Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 1M để trung hoà hoàn toàn 1/10 dung dịch A.
A. 120	B. 600	C. 40	D. 750 
9/ Cho m gam hỗn hợp Fe, Al tác dụng với dd NaOH dư thu được 3,36 lít khí (đkc). Mặt khác cũng m gam hỗn hợp trên tan hết trong dung dịch H2SO4 loãng thu được 4,48 lít khí (đkc). Tính m
	A. 4,15 gam	B. 5,5 gam	C. 8,3 gam	D. 9,65 gam
10/ Hoà tan x gam hổn hợp Al, Mg trong dung dịch HCl loãng dư thu được 1,568 lít khí (đkc).Nếu cũng x gam hổn hợp trên tác dụng với dung dịch NaOH dư thì sau phản ứng còn lại 0,6 gam chất rắn. Thành phần % khối lượng Al trong hổn hợp đầu là
	A. 57,45%	B. 65,7%	C. 56,5%	D. 66,94%
11/ Cho 24,94 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 19,264 lít khí (đkc) và dung dịch A. Cho dung dịch A tác dụng với dung dịch NaOH dư. Lọc kết tủa nung trong không khí thu được 23,2 gam chất rắn. Khối lượng của kim loại lần lượt là
A. 9,18, 12,88, 2,88	B. 13,5, 5,6, 5,84 	C. 2,16, 16,8, 5,98	D. Kết quả khác
12/ Ngâm một lá Fe trong dung dịch CuSO4 . Sau một thời gian phản ứng , lấy lá Fe ra rửa nhẹ làm khô , đem cân thấy khối lượng tăng thêm 1,6 g. Khối lượng Cu bám trên lá Fe là bao nhiêu g ?
A. 12,8 g	B. 9,6 g	C. 6,4 g	D. 8,2 g
13/ Để khử hoàn toàn hỗn hợp gồm FeO và ZnO thành kim loại cần 2,24 lít H2 (đkc) . Nếu đem hỗn hợp kim loại thu được cho tác dụng hết với dung dịch HCl thì thể tích khí H2 thu được là :
A. 3,36 lít	B. 4,48 lít	C. 2,24 lít	D. 1,12 lít
14/ Khi cho cùng một lượng kim lọai R tan trong dung dịch H2SO4 loãng và HNO3 loãng thì thể tích H2 tạo ra bằng thể tích khí NO (duy nhất) đo ở cùng điều kịên. Biết tỉ lệ khối lượng muối nitrat và sunfat là 1,592. Xác định tên kim lọai R.
15/Cho 13,5 gam Al tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí gồm NO và N2O. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3 . Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với H2 bằng 19,2.
 -----------------------------------------------------------
 BÀI TẬP DÃY HOẠT ĐỘNG HÓA HỌC CỦA KIM LOẠI
1/ Nhuùng thanh kim loaïi X hoùa trò II vaøo dung dòch CuSO4 sau moät thôøi gian laáy thanh kim loaïi ra thaáy khoái 
löôïng giaûm 0,05%. Maët khaùc cuõng laáy thanh kim loaïi nhö treân nhuùng vaøo dung dòch Pb(NO3)2 thì khoái löôïng thanh kim loaïi taêng leân 7,1%. Bieát soá mol CuSO4 vaø Pb(NO3)2 tham gia ôû hai tröôøng hôïp baèng nhau. Xác định kim loaïi X ? 
2/ Cho moät laù saét (dö) vaøo dung dòch CuSO4 . Sau moät thôøi gian vôùt laù saét ra röûa saïch laøm khoâ thaáy khoái löôïng laù saét taêng 1,6g . Khoái löôïng ñoàng sinh ra baùm leân laù saét laø: A : 12,8g 	B : 6,4g C : 3,2g 	D : 9,6g
3 / Cho 5,6g Fe vaøo 200 ml dung dòch hoãn hôïp AgNO3 0,1M vaø Cu(NO3)2 0,2M Sau khi keát thuùc phaûn öùng thu ñöôïc chaát raén coù khoái löôïng : A. 4,72g B. 7,52g C. 5,28g D. 2,56g
4/ Cho moät thanh ñoàng naëng 10 g vaøo 200 ml dung dòch AgNO3 0,1 M. Sau moät thôøi gian laáy ra caân laïi thaáy thanh ñoàng coù khoái löôïng 10,76 g ( giaû söû Ag sinh ra baùm hoaøn toaøn leân thanh ñoàng. Caùc chaát coù trong dung dòch vaø soá mol cuûa chuùng laø:
A. AgNO3 (0,02 mol) vaø Cu(NO3)2 (0,005 mol) B. AgNO3 (0,01 mol) vaø Cu(NO3)2 (0,005 mol)
C. AgNO3 (0,01 mol)	 D. Cu(NO3)2 (0,005 mol)
5 / Hoøa tan heát kim loaïi R hoùa trò II vaøo löôïng dung dòch HCl 14,6% laáy vöøa ñuû ñöôïc dung dòch muoái 18,19%. Xác định R? 
6/ Kim loaïi R luoân coù hoùa trò II ; cứ 28,5 gam muoái clorua cuûa R coù soá mol baèng 44,4g muoái Nitrat .Xác định kim loại R ?
7/ Cho 6,4g hoãn hôïp Mg - Fe vaøo dung dòch HCl (dö) thaáy bay ra 4,48 lít H2(ñktc) . Cuõng cho hoãn hôïp nhö treân vaøo dung dòch CuSO4 dö . Sau khi phaûn öùng xong thì löôïng ñoàng thu ñöôïc laø : A. 9,6g B . 16g C. 6,4g D . 12,8g
8/ Chia m gam hỗn hợp Fe, Cu làm 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Cho tác dụng với axit HCl dư thì thu được 2,24 lit khí H2 (đktc).
Phần 1: Cho tác dụng với axit HNO3 loãng thì thu được 4,48 lit khí NO (đktc).
Thành phần % khối lượng kim loại Fe trong hỗn hợp là: A. 26,6%. B. 63,2% C. 36,8%. D. Kết quả khác.
9/ Hoøa tan hoaøn toaøn 0,575gam moät kim loaïi kieàm vaøo nöôùc . Ñeå trung hoøa dung dòch thu ñöôïc caàn 25 gam dung dich HCl 3.65%. Kim loaïi ñoù laø : A. Na	 B. K	C. Li	 D. Rb	
10 / Nhuùng thanh kim loaïi keõm vaøo moät dung dòch chöùa hoãn hôïp 3,2g CuSO4 vaø 6,24g CdSO4. Hoûi sau khi Cu vaø Cd bò ñaåy hoaøn toaøn khoûi dung dòch thì khoái löôïng thanh keõm taêng hay giaûm bao nhieâu? 
A. Taêng 1,39 gam     	B. Giaûm 1,39gam     	C. Taêng 4 gam     	D. Keát quaû khaùc.   
11 /.Cho 100 ml dung dòch AgNO3 0,5 M taùc duïng vôùi 1,28 g boät ñoàng. Sau khi phaûn öùng keát thuùc. Soá gam Ag ñöôïc giaûi phoùng? A. 21,6 g	 B. 5,4 g 	C. 10,8 g	D. 4,32 g
12/ Cho a gam kim lo¹i R cã ho¸ trÞ II t¸c dông hÕt víi 400 ml dung dÞch HCl,thu ®­îc 8,96lÝt khÝ H2 (®ktc) vµ 125 gam dung dÞch A cã nång ®é 30,4% .
a/ X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch HCl vµ t×m a . b/ X¸c ®Þnh R . c/ TÝnh khèi l­îng cña dd HCl .
13/ Cho m gam kim lo¹i R vµo b×nh chøa 100 ml dung dÞch HCl (d­) ,sau ph¶n øng thu ®­îc 0,672 lÝt khÝ hi®ro ë (®ktc), ®ång thêi khèi l­îng b×nh t¨ng thªm 4,05 gam .
a/ T×m m vµ x¸c ®Þnh kim lo¹i R .
b/ Sau ph¶n øng ph¶i cÇn 50 gam dung dÞch Ca(OH)2 3,7% ®Ó trung hoµ axit d­ . X¸c ®Þnh CM cña dd HCl ban ®Çu.
14/ Hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i M cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi . TØ lÖ sè mol cña M vµ Fe trong A lµ 1:3 . Cho 19,2 gam hçn hîp A. t¸c dông hÕt víi HCl thu ®ù¬c 8,96 lÝt khÝ H2 (®ktc) . MÆt kh¸c còng víi l­îng hçn hîp trªn t¸c dông hÕt víi khÝ Cl2 cÇn dïng 12,32 lÝt khÝ Cl2 (®ktc) . X¸c ®Þnh tªn kim lo¹i M vµ % khèi l­îng mçi kim lo¹i trong hçn hîp A.
15/ Ng©m mét thanh s¾t nÆng 50 gam vµo 250 ml dung dÞch CuCl2 .KÕt thóc ph¶n øng lÊy thanh s¾t ra c©n l¹i thÊy khèi l­îng t¨ng 4% . X¸c ®Þnh nång ®é mol cña dung dÞch CuCl2 .
16/ Viết phương trình phản ứng xảy ra khi cho kim loại Kali vào dung dịch từng chất sau :
	a/ NaCl	; b/ (NH4)2SO4	; c/ Fe2(SO4)3 ; d/ Ca(HCO3)2
17/ Cho dung dịch A chứa CuSO4
- Cho hỗn hợp một gồm 1,4 gam Fe và 0,24 gam Mg vào 200ml dung dịch A rồi khuấy đều đến phản ứng hoàn toàn thì thu được 2,2 gam phần không tan B.
- Nhúng một đinh sắt nặng 11,2 gam vào 200ml dung dịch A. Sau một thời gian lấy đinh sắt ra, cô cạn dung dịch thì thu được 4,6 gam chất rắn khan C.
Xác định khối lượng mỗi chất trong B, C.
18/ Dung dịch A chứa a mol CuSO4 và b mol FeSO4
-Thí nghiệm 1: Cho c mol Mg vào A ,sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 3 muối.
-Thí nghiệm 2: Cho 2c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 2 muối.
-Thí nghiệm 3: Cho 3c mol Mg vào A, sau khi phản ứng kết thúc, dung dịch thu được có 1 muối.
Tìm mối quan hệ giữa a,b, và c trong mỗi thí nghiệm.
 BÀI TẬP VỀ NHÔM
1/ Cho hçn hîp gåm x mol Al vµ 0,2 mol Al2O3 t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ thu ®­îc dung dÞch A .DÉn CO2 d­ vµo A thu ®­îc kÕt tña B .Läc lÊy kÕt tña B nung tíi khèi l­îng kh«ng ®æi thu ®­îc 40,8 gam chÊt r¾n C .Gi¸ trÞ cña x lµ : A.0,2 mol B. 0,3 mol C. 0,4 mol D. 0,5 mol
2/ Hoµ tan 19,5 gam hçn hîp gåm Na2O vµ Al2O3 vµo n­íc thu ®­îc 500 ml dung dÞch A trong suèt. Thªm dÇn dÇn dung dÞch HCl 1M vµo dung dÞch A ®Õn khi kÕt tña b¾t ®Çu xuÊt hiÖn kÕt tña cÇn 100 ml dung dÞch HCl .
a/ ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng .
b/ TÝnh nång ®é mol c¸c chÊt trong dung dÞch A.
3/ X lµ dung dÞch chøa 0,32 mol NaOH. Y lµ dung dÞch chøa 0,1 mol AlCl3 .
+ ThÝ nghiÖm 1: §æ rÊt tõ tõ X vµo Y 
+ ThÝ nghiÖm 2: §æ rÊt tõ tõ Y vµo X
ViÕt c¸c PTHH x¶y ra vµ tÝnh sè mol c¸c chÊt thu ®­îc sau khi ®æ hÕt dung dÞch nµy vµo dung dÞch kia .
4/ Hoµ tan 8,46 gam hçn hîp Al vµ Cu trong dung dÞch HCl d­ 10% (so víi lÝ thuyÕt) thu ®­îc 3,36 lÝt khÝ A (®ktc) dung dÞch B vµ chÊt r¾n C.
a/ TÝnh phÇn tr¨m khèi l­îng cña mçi kim lo¹i trong hçn hîp ®Çu.
b/ Cho dung dÞch B ph¶n øng víi dung dÞch NaOH 0,5M .TÝnh thÓ tÝch dung dÞch NaOH cÇn dïng ®Ó sau ph¶n øng cã 3,9 gam kÕt tña 
5/ Cho m gam Na vµo 150 ml dung dÞch AlCl3 1M .Sau khi ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn thu ®­îc V lÝt khÝ (®ktc) vµ 9,36 gam kÕt tña .ViÕt c¸c ph­¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra .TÝnh m ,V ?
6/ Cho m gam nh«m ph¶n øng hÕt víi dung dÞch HNO3 thu ®­îc 8,96 lÝt hçn hîp khÝ (®ktc) gåm NO vµ N2O cã tØ khèi h¬i so víi H2 b»ng 16,75 . TÝnh m ?
7/ Hoµ tan hoµn toµn m gam bét nh«m vµo dung dÞch HNO3 d­ thu ®­îc 8,96 lÝt hçn hîp khÝ X(®ktc) gåm : NO vµ N2O cã tØ lÖ lµ 1:3 .m cã gi¸ trÞ lµ : A. 24,3 gam B. 42,3 gam C. 25 ,3gam D. 25,7 gam 
8/ Vieát phöông trình phaûn öùng hoaøn thaønh sô ñoà sau:
(1)
(12)
(11)
(10)
(9)
(7)
(6)
(5)
(8)
	 Al2O3 Al2(SO4)3 	 NaAlO2 	 
 Al 	 	 Al(OH)3 
	 AlCl3 Al(NO3)3 	 	 	 Al2O3
9/Cho các chất NaAlO2, Al(OH)3, Al, Al(NO3)3 tương ứng với các kí hiệu B, C, D, E, F không theo thứ tự trên, thỏa mãn sơ đồ sau: 
 C D
	 B
 E -------------------------> F Xác định B, C, D, E, F. Viết các PTHH xảy ra, mỗi mũi tên một pư.
10/ 2
(1)
(3)
(4)
(6)
AlCl3
Al(OH)3
NaAlO2
Al
Al2O3	
a) Viết các phương trình phản ứng để thực hiện dãy chuyển hoá sau đây ( mỗi mũi tên là một phản ứng):	
b/ Viết phương trình phản ứng và nêu hiện tượng xảy ra cho 2 trường hợp sau :
+ Cho 1 giọt dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH (dư ) 
+ Cho 1 giọt dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 ( dư)
11/ Cho 10,52 g hỗn hợp 3 kim loại ở dạng bột Mg, Al, Cu tác dụng hoàn toàn với oxi, thu được 17,4 g hỗn hợp oxit. Hỏi để hoà tan vừa hết lượng hỗn hợp oxit đó cần dùng ít nhất bao nhiêu ml dung dịch HCl 1,25M
12/ Chia 15 gam hỗn hợp Mg và Al thành hai phần bằng nhau:
TN1: Phần I cho vào 600ml dung dịch HCl nồng độ x(M) thu được khí A và dung dịch B, cô cạn dung dịch B thu được 27,9 gam muối khan.
TN2: Phần II cho vào 800ml dung dịch HCl có nồng độ x(M) làm tương tự thu được 32,55 gam muối khan. 
Tính ( đktc) ở thí nghiệm 2 ; trị số x ; phần trăm (%) khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. Cho hiệu suất các phản ứng 100%.

File đính kèm:

  • docbai_tap_hoa_hoc_lop_9_chu_de_kim_loai.doc