Bài kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn: Hoá học

doc6 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 962 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết lớp 8 môn: Hoá học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tröôøng T.H.C.S Nhôn Khaùnh Thöù  ngaøy thaùng  naêm 200
Hoï vaø teân :  BAØI KIEÅM TRA 1 TIEÁT 
Lôùp : . Moân : Hoaù hoïc 
Ñieåm :
Lôøi pheâ cuûa thaày ( coâ ) giaùo :
Caâu 1: (1,5 ñieåm )
 Haõy choïn nhuõng töø hoaëc cuïm töø sau : “axit , muoái , oxit bazô , bazô ,bazô khoâng tan “ ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau ñaây sao cho thích hôïp ( moãi töø coù theå ñieàn nhieàu laàn ) :
 laø hôïp chaát maø phaân töû goàm nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi goác axít .
 laø hôïp chaát maø phaân töû coù moät nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi moät hoaëc nhieàu nhoùm hiñroxit .
Dung dòch laøm quì tím hoaù xanh , taùc duïng vôùi dung dòch  taïo muoái vaø nöôùc , ñoù laø phaûn öùng trung hoaø ; coøn . coù theå bò nhieät phaân huyû taïo thaønh oxit bazô vaø nöôùc .
Dung dòch . coù theå taùc duïng vôùi dung dòch muoái khaùc ñeå taïo thaønh hai muoái môùi .
Caâu 2 : (0,5 ñieåm )
 Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc ñaùp aùn maø em cho laø ñuùng :
 1. Phöông phaùp naøo sau ñaây coù theå ñieàu cheá vaø thu ñöôïc Ñoàng (II) sun fat :
 a. Theâm dung dòch natri sunfat vaøo dung dòch ñoàng (II) clorua vöøa ñuû .
Cho ñoàng (II) caïcbonat vaøo dung dòch axit sunfuric loaõng vöøa ñuû .
Cho ñoàng kim loaïi vaøo dung dòch axit sunfuric loaõng .
Cho ñoàng kim loaïi vaøo dung dòch Natri sunfat.
 2. Ngaâm moät ñinh saét saïch vaøo dung dòch ñoàng (II) sunfat ; hieän töôïng xaûy ra ñuùng nhaát laø :
Khoâng coù hieän töôïng gì xaûy ra .
Moät phaàn ñinh saét bò hoaø tan , kim loaïi ñoàng baùm vaøo ñinh saét vaø maøu xanh lam cuûa dung dòch nhaït daàn . 
Kim loaïi ñoàng maøu ño ûbaùm ngoaøi ñinh saét , ñinh saét khoâng coù söï thay ñoåi . 
Khoâng co ùchaát môùi naøo ñöôïc sinh ra , chæ coù moät phaàn ñinh saét bò hoaø tan .
Caâu 3: (2 ñieåm) 
 Vieát caùc PTPÖ bieåu dieãn söï chuyeån hoùa sau :
 Fe2(SO4)3 Fe(NO3)3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe
Baøi laøm ...
Caâu 4 : (2 ñieåm)
Coù 3 loï klhoâng nhaõn , moãi loï ñöïng moät dung dòch khoâng maøu laø : Na2CO3 , NaCl , Na2SO4. Haõy nhaän bieát dung dòch trong moãi loï baèng phöông phaùp hoaù hoïc . 
Baøi laøm ....
..
 Caâu 5 : (3 ñieåm ) 
 Cho 4, 8 gam boät magie taùc duïng vöøa ñuû vôùi 200 ml dung dòch HCl . Sau phaûn öùng theâm 300 ml dung dòch AgNO3 vaøo thì phaûn öùng vöøa ñuû , thu ñöôïc keát tuûa traéng vaø dung dòch A . 
Vieát caùc phöông trình hoaù hoïc ?
Tính noàng ñoä mol cuûa dung dòch HCl ñaõ duøng ?
Tính noàng ñoä mol cuûa chaát coù trong dung dòch A ? Cho raèng theå tích dung dòch thay ñoåi khoâng ñaùng keå . 
Bieát : Mg = 24 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; H = 1 ; Ag = 108 ; N = 14
Baøi laøm : 
....:::
Caâu 6 : (1 ñieåm)
Cho 8 gam hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi A vaø B taùc duïng heát vôùi dung dòch H2SO4 thaáy coù 0,4 gam khí hiddro thoaùt ra (ñktc) . Tính khoái löôïng hoãn hôïp muoái taïo thaønh .
Baøi laøm ..::
Tröôøng T.H.C.S Nhôn Khaùnh Thöù  ngaøy thaùng  naêm 200
Hoï vaø teân :  BAØI KIEÅM TRA 1 TIEÁT 
Lôùp : . Moân : Hoaù hoïc 
Ñieåm :
Lôøi pheâ cuûa thaày giaùo :
Caâu 1: (1,5 ñieåm )
 Haõy choïn nhuõng töø hoaëc cuïm töø sau : “axit , muoái , oxit bazô , bazô ,bazô khoâng tan “ ñieàn vaøo choã troáng caùc caâu sau ñaây sao cho thích hôïp ( moãi töø coù theå ñieàn nhieàu laàn ) :
 laø hôïp chaát maø phaân töû goàm nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi. moät hoaëc nhieàu nhoùm hiñroxit .
 laø hôïp chaát maø phaân töû coù moät nguyeân töû kim loaïi lieân keát vôùi goác axít
Dung dòch  coù theå taùc duïng vôùi dung dòch muoái khaùc ñeå taïo thaønh hai muoái môùi 
Dung dòch .. laøm quì tím hoaù xanh , taùc duïng vôùi dung dòch  taïo muoái vaø nöôùc , ñoù laø phaûn öùng trung hoaø ; coøn . coù theå bò nhieät phaân huyû taïo thaønh oxit bazô vaø nöôùc .
Caâu 2 : (0,5 ñieåm )
 Haõy khoanh troøn vaøo chöõ caùi tröôùc ñaùp aùn maø em cho laø ñuùng :
 1. Phöông phaùp naøo sau ñaây coù theå ñieàu cheá vaø thu ñöôïc Ñoàng (II) sun fat :
 a. Theâm dung dòch natri sunfat vaøo dung dòch ñoàng (II) clorua vöøa ñuû .
 b. Cho ñoàng kim loaïi vaøo dung dòch Natri sunfat .
 c. Cho ñoàng (II) caïcbonat vaøo dung dòch axit sunfuric loaõng vöøa ñuû .
 d. Cho ñoàng kim loaïi vaøo dung dòch axit sunfuric loaõng .
 2. Ngaâm moät ñinh saét saïch vaøo dung dòch ñoàng (II) sunfat ; hieän töôïng xaûy ra ñuùng nhaát laø :
Moät phaàn ñinh saét bò hoaø tan , kim loaïi ñoàng baùm vaøo ñinh saét vaø maøu xanh lam cuûa dung dòch nhaït daàn . 
Kim loaïi ñoàng maøu ño ûbaùm ngoaøi ñinh saét , ñinh saét khoâng coù söï thay ñoåi . 
Khoâng co ùchaát môùi naøo ñöôïc sinh ra , chæ coù moät phaàn ñinh saét bò hoaø tan .
Khoâng coù hieän töôïng gì xaûy ra .
Caâu 3: (2 ñieåm) 
 Vieát caùc PTPÖ bieåu dieãn söï chuyeån hoùa sau :
 FeCl3 Fe(OH)3 Fe2O3 Fe FeSO4
Baøi laøm ...
Caâu 4 : (2 ñieåm)
Coù 3 loï klhoâng nhaõn , moãi loï ñöïng moät dung dòch khoâng maøu laø : K2CO3 , KCl , K2SO4. Haõy nhaän bieát dung dòch trong moãi loï baèng phöông phaùp hoaù hoïc . 
Baøi laøm ..... ...
 Caâu 5 : (3 ñieåm ) 
 Cho 19,5 gam boät Zn taùc duïng vöøa ñuû vôùi 400 ml dung dòch H2SO4 . Sau phaûn öùng theâm 200 ml dung dòch BaCl2 vaøo thì phaûn öùng vöøa ñuû , thu ñöôïc keát tuûa traéng vaø dung dòch A . 
Vieát caùc phöông trình hoaù hoïc ?
Tính noàng ñoä mol cuûa dung dòch H2SO4 ñaõ duøng ?
Tính noàng ñoä mol cuûa chaát coù trong dung dòch A ? Cho raèng theå tích dung dòch thay ñoåi khoâng ñaùng keå . 
Bieát : Zn = 65 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; H = 1 ; Ba = 137 ; S = 32
Baøi laøm : 
....::Caâu 6 : (1 ñieåm)
Cho 7,8 gam hoãn hôïp goàm 2 kim loaïi A vaø B taùc duïng heát vôùi dung dòch HCl thaáy coù 0,8 gam khí hiddro thoaùt ra (ñktc) . Tính khoái löôïng hoãn hôïp muoái taïo thaønh .
Baøi laøm ..::

File đính kèm:

  • docKIEM TRA 45 PHUT BAI 2.doc
Đề thi liên quan