5 Đề thi vào Đại học môn Hóa học

doc20 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 282 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu 5 Đề thi vào Đại học môn Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ SỐ 1
Thời gian làm bài 90 phút
Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây là của cation Fe2+ (Biết Fe có số thứ tự 26 trong bảng tuần hoàn).
A. 1s22s22p63s23p63d5	B. 1s22s22p63s23p63d64s2
C. 1s22s22p63s23p63d54s1	D. 1s22s22p63s23p63d6
Câu 2. Sự phá hủy thép trong không khí ẩm được gọi là:
A. sự khử	B. sự ăn mòn điện hóa học
C. sự oxi hóa	D. sự ăn mòn hóa học
Câu 3. Có các chất bột sau: K2O, CaO, Al2O3, MgO, chọn một hóa chất dưới đây để phân biệt từng chất ?
A. H2O	B. HCl	C. NaOH	D. H2SO4
Câu 4. Nguyên tử nào sau đây có hai electron độc thân ở trạng thái cơ bản?
A. Ne (Z = 10)	B. Ca (Z = 20)	C. O (Z = 8)	D. N (Z = 7)
Câu 5. Cho một mẩu kim loại Na nhỏ bằng hạt đỗ xanh vào các dung dịch Fe2(SO4)3, FeCl2, AlCl3, sau đó thêm dung dịch NaOH đến dư thì có hiện tượng gì giống nhau xảy ra ở các cốc?
A. có kết tủa	B. có khí thoát ra
C. có kết tủa rồi tan	D. kết tủa trắng xanh, hóa nâu trong không khí.
Câu 6. Để điều chế Na người ta dùng phương pháp nào sau đây?
A. Nhiệt phân NaNO	B. Điện phân dung dịch NaCl
C. Điện phân NaCl nóng chảy	D. Cho K phản ứng với dung dịch NaCl.
Câu 7. Hòa tan hoàn toàn hợp kim Li, Na và K vào nước thu được 4,48 lít H2 (đktc) và dung dịch X. Cô cạn X thu được 16,2 gam chất rắn. Khối lượng hợp kim đã dùng là:
A. 9,4 gam	B. 12,8 gam	C. 16,2 gam	D. 12,6 gam
Câu 8. Các chất NaHCO3, NaHS, Al(OH)3, Zn(OH)2 đều là:
A. axit	B. Bazơ	C. chất trung tính	D. chất lưỡng tính.
Câu 9. Cho dung dịch HCl vừa đủ, khí CO2, dung dịch AlCl3 lần lượt vào 3 cốc đựng dung dịch NaAlO2 đều thấy:
A. có khí thoát ra, 	B. dung dịch trong suốt,
C. có kết tủa trắng,	D. có kết tủa sau đó tan dần.
Câu 10. Cho 5,1 gam Mg và Al vào dung dịch X gồm HCl dư 5,6 lít H2 ở đktc. Phần trăm (%) của Mg và Al theo số mol trong hỗn hợp lần lượt là:
A. 75% và 25%	B. 50% và 50%
C. 25% và 75%	D. 45% và 55%
Câu 11. Chất lỏng nào sau đây không dẫn điện?
A. Dung dịch NaCl	B. Axit axetic	C. Axit sunfuric	D. Etanol
Câu 12. Một cốc nước có chứa a mol Ca2+, c mol Cl–, d mol HCl–. Hệ thức liên hệ giữa a, b, c, d là:
A. 2a + 2b = c – d	B. 2a + 2b = c + d
C. a + b = c + d	D. a + b = 2c + 2d
Câu 13. Để đề phòng bị nhiễm độc cacbon monoxit, người ta sử dụng mặt nạ với chất hấp phụ là:
A. đồng (II) oxit và mangan đioxit	B. đồng (II) oxit và magie oxit
C. đồng (II) oxit và than hoạt tính	D. than hoạt tính
Câu 14. Trong thí nghiệm điều chế metan, người ta sử dụng các hóa chất là CH3COONa, NaOH, CaO. Vai trò của CaO trong thí nghiệm này là gì?
A. là chất tham gia phản ứng.
B. là chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng.
C. là chất bảo vệ ống nghiệm thủy tinh, tránh bị nóng chảy.
D. là chất hút ẩm.
Câu 15. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 đồng thời khuấy đều, thu được V lít khí (đktc) và dung dịch X. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Biểu thức liên hệ giữa V với a, b là:
A. V = 22,4(a–b).	B. v = 11,2(a–b).
C. V = 11,2(a+b).	D. V = 22,4(a+b).
Câu 16. Trộn 500 ml dung dịch HNO3 0,2M với 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M. Nếu bỏ qua hiệu ứng thể tích, pH của dung dịch thu được là:
A. 13	B. 12	C. 7	D. 1
Câu 17. Để đánh giá độ mạnh, yếu của axit, bazơ, người ta dựa vào:
A. độ điện li	B. khả năng điện li ra ion H+, OH–
C. giá trị pH	D. hằng số điện li axit, bazơ (Ka, Kb).
Câu 18. Các ion nào sau không thể cùng tồn tại trong một dung dịch?
A. Na+, Mg2+, NO, SO	B. Ba2+, Al3+, Cl–, HSO
C. Cu2+, Fe3+, SO, Cl–	D. K+, NH, OH–, PO
Câu 19. Axit HNO3 có thể phản ứng với cả những kim loại đứng sau H trong dãy hoạt động hóa học các kim loại, bởi vì axit HNO3:
A. là một axit mạnh	B. có tính oxi hóa mạnh
C. dễ bị phân hủy	D. có tính khử mạnh.
Câu 20. Chọn khái niệm đúng nhất về dạng thù hình?
A. Thù hình là các chất có cùng công thức phân tử nhưng khác nhau về công thức cấu tạo.
B. Thù hình là các nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau số nơtron
C. Thù hình là các chất có công thức cấu tạo tương tự nhau nhưng khác nhau về thành phần phân tử
D. Thù hình là các đơn chất của cùng một nguyên tố nhưng có công thức phân tử khác nhau.
Câu 21. Cho 12g dung dịch NaOH 10% tác dụng với 5,88g dung dịch H3PO4 20% thu được dung dịch X. Dung dịch X chứa các muối sau:
A. Na3PO4	B. NaH2PO4 và Na2HPO4
C. NaH2PO4	D. Na2HPO4 và Na3PO4
Câu 22. Cho 8,8 gam hai kim loại thuộc nhóm IIA và ở hai chu kì liên tiếp tác dụng với HCl dư, thu được 6,72 lít H2 (đktc). Hai kim loại đó là:
A. Be và Mg	B. Mg và Ca	C. Mg và Zn	D. Ca và Ba
Câu 23. Điện phân dung dịch KCl bão hòa. Sau một thời gian điện phân, dung dịch thu được có môi trường:
A. axit mạnh	B. kiềm	C. trung tính	D. axit yếu
Câu 24. Lượng quặng boxit chứa 60% Al2O3 để sản xuất 1 tấn Al (hiệu suất 100%) là:
A. 3,148 tấn	B. 4,138 tấn	C. 1,667 tấn	D. 1,843 tấn
Câu 25. Đồng (Cu) tác dụng với dung dịch axit nitric đặc thì thu được khí nào sau đây?
A. H2	B. N2	C. NO2	D. NO
Câu 26. Oxit cao nhất của nguyên tố X là XO2. Hợp chất hiđrua của X có công thức là:
A. XH	B. XH2	C. XH3	D. XH4
Câu 27. Dựa vào quy luật biến đổi tính chất của bảng tuần hòan thì kim loại mạnh nhất (trừ nguyên tố phóng xạ) và phi kim mạnh nhất là:
A. franxi và iot	B. liti và flo	C. liti và iot	D. xesi và flo
Câu 28. Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, sự biến đổi tính axit–bazơ của các oxit cao nhất và các hiđroxit tương ứng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân là:
A. tính axit và bazơ đều tăng.
B. tính axit và bazơ đều giảm.
C. tính axit tăng dần, tính bazơ giảm dần.
D. tính axit giảm dần, tính bazơ tăng dần.
Câu 29. Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một nhóm A ở chu kì 2 và 3 có số đơn vị điện tích hạt nhân hơn kém nhau là:
A. 8	B. 18	C. 2	D. 10
Câu 30. Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 là của nguyên tử của nguyên tố hóa học nào sau đây?
A. Na (Z = 11)	B. Ca (Z = 20)	C. K (Z = 19)	D. Rb (Z = 37)
Câu 31. Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản (p + n + e) = 24. Biết trong nguyên tử X số hạt proton = số hạt nơtron. X là:
A. 13Al	B. 8O	C. 20Ca	D. 17Cl
Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH4, C3H6, C4H10 thu được 4,4 gam CO2 và 2,52 gam H2O. Hỏi m có giá trị bằng bao nhiêu?
A. 1,48 gam	B. 2,48 gam	C. 1,84 gam	D. Kết quả khác.
Câu 33. Chọn khái niệm đúng về hiđrocacbon no. Hiđrocacbon no là:
A. hiđrocacbon chỉ tham gia phản ứng thế, không tham gia phản ứng cộng.
B. hiđrocacbon chỉ tham gia phản ứng cộng, không tham gia phản ứng thế.
C. hiđrocacbon chỉ có các liên kết đơn trong phân tử.
D. hiđrocacbon vừa có liên kết ĩ vừa có liên kết ð trong phân tử.
Câu 34. Tính khối lượng etanol cần thiết để pha được 5,0 lít cồn 900. Biết khối lượng riêng của etanol nguyên chất là 0,8g/ml.
A. 3,6g	B. 6,3kg	C. 4,5kg	D. 5,625kg
Câu 35. Công thức đơn giản nhất của axit hữu cơ E là CH2O. Khi đốt cháy 1 mol E thì thu được 4 mol khí cacbonic. E có CTPT là:
A. C2H4O2	B. C4H4O2	C. C4H8O2	D. C4H8O4
Câu 36. Hợp chất A1 có CTPT C3H6O2 thỏa mãn sơ đồ:
Công thức cấu tạo hóa học thỏa mãn của A1 là:
A. HO–CH2–CH2–CHO	B. CH3–CH2–COOH
C. HCOO–CH2–CH3	D. CH3–CO–CH2–OH
Câu 37. Trung hòa 12,0 gam hỗn hợp đồng số mol gồm axit fomic và một số axit hữu cơ đơn chức X bằng NaOH thu được 16,4 gam hai muối. Công thức của axit là:
A. C2H5OOH	B. CH3COOH	C. C2H3COOH	D. C3H7COOH
Câu 38. Một axit hợp chất hữu cơ có tỉ lệ khối lượng có nguyên tố:
mc : mH : mO = 3 : 0,5 : 4
A. Công thức đơn giản nhất của X là CH2O
B. Công thức phân tử của X là C2H4O
C. Công thức cấu tạo của X: CH3COOH
D. Cả A, B, C
Câu 39. Muối Na+, K+ của các aixt béo cao như panmitic, stearic... được dùng:
A. làm xà phòng	B. chất dẫn điện
C. sản xuất Na2CO3	D. chất xúc tác
Câu 40. Nhiệt độ sôi của các chất CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO, C2H6, tăng theo thứ tự là:
A. C2H6 < CH3CHO < CH3COOH < C2H5OH
B. CH3COOH < C2H5OH < CH3CHO < C2H6
C. C2H6 < C2H5OH < CH3CHO < CH3COOH
D. C2H6 < CH3CHO < C2H5OH < CH3COOH
Câu 41. Cho hợp chất (CH3)2CHCH2COOH, tên gọi đúng theo danh pháp quốc tế ứng với cấu tạo trên là:
A. Axit 3–metylbutanoic	B. Axit 3–metylbutan–1–oic
C. Axit isobutiric	D. Axit 3–metylpentanoic
Câu 42. Số nguyên tử C trong 2 phân tử isobutiric là:
A. 4	B. 6	C. 7	D. 8
Câu 43. Người ta sản xuất khí nitơ trong công nghiệp bằng cách nào dưới đây?
A. Chưng cất phân đoạn không khí lỏng.
B. Nhiệt phân dung dịch NH4NO2 bão hòa.
C. Dùng photpho để đốt cháy hết oxi không khí.
D. Cho không khí đi qua bột đồng nung nóng.
Câu 44. Phản ứng giữa nhiều phân tử nhỏ tạo thành phân tử lớn, sau phản ứng có giải phóng phân tử nhỏ, gọi là phản ứng:
A. trùng hợp	B. trùng ngưng
C. cộng hợp	D. tách nước
Phần riêng: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần I hoặc Phần II)
Phần I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50)
Câu 45. Liên kết ba là liên kết gồm:
A. 3 liên kết ĩ	B. 3 liên kết ð
C. 2 liên kết ĩ và 1 liên kết ð	D. 1 liên kết ĩ và 2 liên kết ð.
Câu 46. Dung dịch nào dưới đây không hòa tan được Cu kim loại?
A. Dung dịch Fe(NO3)3	B. Dung dịch NaHSO4
C. Dung dịch hỗn hợp NaNO3 và HCl	D. Dung dịch HNO3.
Câu 47. Phản ứng cộng giữa đivinyl với HBr theo tỉ kệ mol 1 : 1 thu được tối đa mấy sản phẩm?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 48. Ankađien liên hợp là tên gọi của các hợp chất:
A. trong phân tử có 2 liên kết đôi
B. trong phân tử có 2 liên kết đôi cách nhau 1 liên kết đơn
C. trong phân tử có 2 liên kết đôi cách nhau 2 liên kết đơn trở lên
D. trong phân tử có 2 liên kết đôi kề nhau
Câu 49. Nilon–7 được điều chế bằng phản ứng ngưng tụ amino axit nào sau:
A. H2N(CH2)6NH2	B. H2N–(CH2)6COOH
C. H2N(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)6COOH	D. CH3CH(NH2)COOH
Câu 50. Polistiren là sản phẩm của phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?
A. CH2=CH2	B. CH2=CHCl
C. C6H5CH=CH2	D. CH2=CH–CH=CH2
Phần II. Theo chương trình phân ban (6 câu, từ câu 51 đến 56)
Câu 51. Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta gắn các tấm Zn ở ngoài vỏ tàu (phần chìm dưới nước biển). Người ta đã bảo vệ kim loại khỏi bị ăn mòn bằng cách nào sau đây?
A. Cách li kim loại với môi trường	B. Dùng phương pháp điện hóa
C. Dùng Zn làm chất chống ăn mòn	D. Dùng Zn là kim loại không gỉ.
Câu 52. Điện phân dung dịch muối CuSO4 dư, điện cực trơ trong thời gian 1930 giây, thu được 1,92 gam Cu ở catot. Cường độ dòng điện trong quá trình điện phân là:
A. 3,0 A	B. 4,5 A	C. 1,5 A	D. 6,0 A
Câu 53. Cho 0,05 mol ancol X tác dụng với Na dư sinh ra 1,68 lít H2 ở đktc. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X sinh ra cacbonic và nước có tỉ lệ số mol . Công thức cấu tạo của X là:
A. CH3–CH2–CH2OH	B. CH3–CH(OH)–CH3
C. CH3–CH(OH)–CH2OH	D. CH2(OH)–CH(OH)–CH2OH.
Câu 54. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O. Khi hóa hơi 18,0 g X thu được thể tích hơi bằng với thể tích của 9,6 g O2 đo ở cùng t0, p. Mặt khác, X có thể phản ứng với Na2CO3. Công thức phân tử của X là:
A. C2H4(OH)2	B. CH3COOH	C. C2H5CH2OH	D. C3H5(OH)3
Câu 55. Đốt cháy một hỗn hợp các đồng đẳng anđehit, ta thu được số mol CO2 bằng số mol H2O thì đó là dãy đồng đẳng:
A. anđehit no đơn chức	B. anđehit no hai chức
C. anđehit vòng no	D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 56. Chất hữu cơ X có thành phần gồm C, H, O trong đó oxi chiếm 53,33% về khối lượng. Khi thực hiện phản ứng tráng gương từ 0,25 mol X cho 1 mol Ag. Công thức phân tử của X là:
A. (CHO)2	B. CH2(CHO)2	C. C2H4(CHO)2	D. HCHO.
ĐỀ SỐ 2
Thời gian làm bài 90 phút
Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
Câu 1. Trong phòng thí nghiệm người ta cho Cu kim loại tác dụng với HNO3 đặc. Biện pháp xử lí khí thải tốt nhất là:
A. nút ống nghiệm bằng bông khô.
B. nút ống nghiệm bằng bông tẩm nước.
C. nút ống nghiệm bằng bông tẩm cồn.
D. nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch NaOH.
Câu 2. Loại quặng có thành phần chủ yếu là Fe2O3 gọi là:
A. manhêtit	B. xiđêrit	C. pirit	D. hemantit
Câu 3. Trong các phản ứng hóa học sắt kim loại luôn thể hiện tính chất gì?
A. Tính oxi hóa	B. Tính khử
C. Vừa có tính oxi hóa vừa có tính khử	D. Tự oxi hóa–khử
Câu 4. Để nhận ra các chất rắn: Na2O, Al2O3, Al, Fe, CaC2, chỉ cần dùng
A. H2O	B. dung dịch HCl
C. dung dịch NaOH	D. dung dịch H2SO4
Câu 5. Từ muối ăn, nước và điều kiện cần thiết không thể điều chế được:
A. nước Giaven	B. axit HCl
C. dung dịch NaOH	D. dung dịch NaHCO3
Câu 6. Khi cho NaHCO3 phản ứng với các dung dịch H2SO4 loãng và Ba(OH)2, để chứng minh rằng:
A. NaHCO3 có tính axit	B. NaHCO3 có tính bazơ
C. NaHCO3 có tính lưỡng tính	D. NaHCO3 có thể tạo muối
Câu 7. Phản ứng giữa: Cl2 + 2NaOH NaClO + NaCl + H2O thuộc loại phản ứng hóa học nào sau đây?
A. Clo có tính tẩy màu	B. Tính bazơ mạnh của NaOH
C. Phản ứng oxi hóa–khử nội phân tử	D. Phản ứng tự oxi hóa–khử
Câu 8. Một hỗn hợp gồm hai bột kim loại Mg và Al được chia thành hai phần bằng nhau.
Phần 1: cho tác dụng với HCl dư thu được 3,36 lít H2.
Phần 2: hòa tan hết trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí không màu, hóa nâu trong không khí (các thể tích khí đều đo ở đktc). Giá trị của V là:
A. 2,24 lít	B. 3,36 lít	C. 4,48 lít	D. 5,6 lít
Câu 9. Để phân biệt Al, Al2O3, Mg có thể dùng:
A. dung dịch KOH	B. dung dịch HCl
C. dung dịch H2SO4	D. Cu(OH)2
Câu 10. Tổng số hạt trong ion M3+ là 37. Vị trí của M trong bảng tuần hòa là:
A. chu kì 3, nhóm IIIA	B. chu kì 3, nhóm IIA
C. chu kì 3, nhóm VIA	D. chu kì 4, nhóm IA
Câu 11. Dãy chất nào sau đây là các chất điện li mạnh?
A. NaCl, CuSO4, Fe(OH)3, HBr	B. KNO3, H2SO4, CH3COOH, NaOH
C. CuSO4, HNO3, NaOH, MgCl2	D. KNO3, NaOH, C2H5OH, HCl
Câu 12. Khi thay đổi nhiệt độ của dung dịch chất điện li thì:
A. độ điện li và hằng số điện li đều thay đổi
B. độ điện li và hằng số điện li đều không đổi
C. độ điện li thay đổi và hằng số điện li không đổi
D. độ điện li không đổi và hằng số điện li thay đổi
Câu 13. Dung dịch nhôm sunfat có nồng độ Al3+ là 0,09M. Nồng độ của ion SO là:
A. 0,09M	B. 0,06M	C. 0,45M	D. 0,135M
Câu 14. Dãy chất ion nào sau đây là axit?
A. HCOOH, HS–, NH, Al3+	B. Al(OH)3, HSO, HCO, S2–
C. HSO, H2S, NH, Fe3+	D. Mg2+, ZnO, HCOOH, H2SO4
Câu 15. Dung dịch HCOOH 0,01 mol/L có pH ở khoảng nào sau đây?
A. pH = 7	B. pH > 7	C. 2 < pH < 7	D. pH = 2
Câu 16. Dung dịch HNO3 có pH = 2. Cần pha loãng dung dịch trên bao nhiêu lần để thu được dung dịch có pH = 3
A. 1,5 lần	B. 10 lần	C. 2 lần	D. 5 lần
Câu 17. Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktc) vào 200ml dung dịch NaOH 1M. Hỏi dung dịch thu được có chứa chất tan nào?
A. Na2SO3	B. NaHSO3, Na2CO3
C. NaHSO3	D. Na2CO3, NaOH
Câu 18. Sự thủy phân muối amoni cacbonat sẽ tạo ra:
A. axit yếu và bazơ mạnh	B. axit yếu và bazơ yếu
C. axit mạnh và bazơ yếu	D. axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 19. Điều nào sau đây không đúng?
A. Đi từ nitơ đến bitmut, tính axit của các oxit giảm dần, tính bazơ tăng dần
B. Hợp chất với hiđro của các nguyên tố nhóm nitơ có công thức chung là RH3
C. Trong hợp chất, các nguyên tố nhóm nitơ có số oxi hóa cao nhất là +7
D. Cấu hình eelctron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm nitơ là ns2np3
Câu 20. Có thể dùng dãy chất nào sau đây để làm khô khí amoniac?
A. CaCl2 khan, P2O5, CuSO4 khan
B. H2SO4 đặc, CaO khan, P2O5
C. NaOH rắn, Na, CaO khan
D. CaCl2 khan, CaO khan, NaOH rắn
Câu 21. Điện phân dung dịch chứa HCl và KCl với màng ngăn xốp, sau một thời gian thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan và có pH = 12. Vậy:
A. chỉ có HCl bị điện phân
B. chỉ có KCl bị điện phân
C. HCl bị điện phân hết, KCl bị điện phân một phần
D. HCl và KCl đều bị điện phân hết
Câu 22. Có 2 bình điện phân mắc nối tiếp bình 1 chứa CuCl2, bình 2 chứa AgNO3. Khi ở anot của bình 1 thoát ra 22,4 lít một khí duy nhất thì ở anot của bình 2 thoát ra bao nhiêu lít khí? (Biết các thể tích đo ở cùng điều kiện).
A. 11,2 lít	B. 22,4 lít	C. 33,6 lít	D. 44,8 lít
Câu 23. Cho một số nguyên tố sau 10Ne, 11Na, 8O, 16S. Cấu hình e sau: 1s22s22p6 không phải là của hạt nào trong số các hạt dưới đây?
A. Nguyên tử Ne	B. Ion Na+	C. Ion S2–	D. Ion O2–
Câu 24. Những điều khẳng định nào sau đây không phải bao giờ cũng đúng?
A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân
B. Trong nguyên tử số proton bằng số nơtron
C. Số proton trong hạt nhân bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử
D. Chỉ có hạt nhân nguyên tử Na mới có 11 proton
Câu 25. Tính phi kim của các nguyên tố trong nhóm VIA theo thứ tự: 8O, 16S, 34Se, 52Te, biến đổi theo chiều:
A. Tăng	B. Giảm	C. Không thay đổi	D. Vừa tăng vừa giảm
Câu 26. Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn có tính chất nào sau đây?
A. Dễ dàng cho 2e để đạt cấu hình bền vững.
B. Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững.
C. Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững.
D. Là các phi kim hoạt động mạnh.
Câu 27. Ion Y– có cấu hình e: 1s22s22p63s23p6. Vị trí của Y trong bảng tuần hoàn là:
A. chu kì 3, nhóm VIIA	B. chu kì 3, nhóm VIIIA
C. chu kì 4, nhóm IA	D. chu kì 4, nhóm VIA
Câu 28. Cho 5,4 gam một kim loại tác dụng hết với clo, thu được 26,7 gam muối clorua. Kim loại đã dùng là:
A. Fe	B. Al	C. Zn	D. Mg
Câu 29. Cho hỗn hợp A gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch CuCl2. Khuấy đều hỗn hợp, lọc rửa kết tủa, thu được dung dịch B và chất rắn C. Thêm vào B một lượng dung dịch NaOH loãng, lọc rửa kết tủa mới tạo thành. Nung kết tủa đó trong không khí ở nhiệt độ cao thu được chất rắn D gồm hai oxit kim loại. Tất cả các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Hai oxit kim loại đó là:
A. Al2O3, Fe2O3	B. Al2O3, CuO	C. Fe2O3, CuO	D. Al2O3, Fe3O4
Câu 30. Khí amoniac làm giấy quỳ tím ẩm:
A. chuyển thành màu đỏ	B. chuyển thành màu xanh
C. không đổi màu	D. mất màu
Câu 31. Cho biết trong phản ứng sau
4HNO3đặc nóng + Cu Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
HNO3 đóng vai trò là:
A. chất oxi hóa	B. axit	C. môi trường	D. Cả A và C
Câu 32. Hòa tan hoàn toàn 16,8g muối cacbonat của kim loại hóa trị II trong HCl dư thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Muối cacbonat đólà:
A. MgCO3	B. CaCO3	C. BaCO3	D. ZnCO3
Câu 33. Cho V lít CO2 (đktc) phản ứng hoàn toàn với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10,0g kết tủa. V có giá trị là:
A. 3,36 lít	B. 22,4 lít	C. 15,68 lít	D. 2,24 lít
Câu 34. Hòa tan hoàn toàn 15,9g hỗn hợp gồm 3 kim loại Al, Mg và Cu bằng dung dịch HNO3 thu được 6,72 lít khí NO và dung dịch X. Sau phản ứng thì thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 71,7g	B. 77,1g	C. 17,7g	D. 53,1g.
Câu 35. Công thức tổng quát của este tạo bởi axit X đơn chức và ancol Y đa chức là:
A. R(COOR1)	B. R(COO)nR1
C. (RCOO)nR1(COOR)m	D. (RCOO)nR1
Câu 36. Hai este X, Y là đồng phân của nhau. 17,6 gam hỗn hợp này chiếm thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện. Hai este X, Y là:
A. CH3COOCH3 và HCOOC2H5	B. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7
C. HCOOC3H7 và C3H7COOH	D. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5
Câu 37. Hai chất là đồng phân cấu tạo của nhau thì:
A. có cùng khối lượng phân tử
B. có công thức cấu tạo tương tự nhau
C. có cùng công thức phân tử
D. có cùng công thức đơn giản nhất
Câu 38. C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức?
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 39. Cho quỳ tím vào dung dịch axit glutamic (axit –amino pentađioic), quỳ tím chuyển sang màu:
A. đỏ	B. xanh
C. mất màu	D. chuyển sang đỏ sau đó mất màu
Câu 40. Phản ứng cộng hợp nhiều phân tử amino axit thành một phân tử lớn, giải phóng nhiều phân tử nước được gọi là phản ứng:
A. trùng hợp	B. trùng ngưng	C. axit – bazơ	D. este hóa
Câu 41. Trong công nghiệp người ta điều chế axit axetic theo phương pháp nào sau đây?
A. Lên men giấm	B. Oxi hóa anđehit axetic
C. Cho metanol tác dụng với cacbon oxit	D. Cả 3 phương pháp trên
Câu 42. Cho 2 phương trình hóa học
(1) 2CH3COOH + Na2CO3 2CH3COONa + H2O + CO2
(2) C6H5OH + Na2CO3 C6H5ONa + NaHCO3
Hai phản ứng trên chứng tỏ lực axit theo thứ tự CH3COOH, H2CO3, C6H5OH, HCO là:
A. tăng dần	B. giảm dần
C. không thay đổi	D. vừa tăng vừa giảm
Câu 43. Sắp xếp các chất sau theo thứ tự lực axit giảm dần: etanol (X), phenol (Y), axit benzoic (Z), p–nitrobenzoic (T), axit axetic (P)
A. X > Y > Z > T > P	B. X > Y > P > Z > T
C. T > Z > P > Y > X	D. T > P > Z > Y > X
Câu 44. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai ancol đơn chức kế tiếp trong dãy đồng đẳng thu được CO2 và hơi nước có tỉ lệ thể tích VCO: VHO = 7 : 10. Công thức phân tử của 2 ancol đó là:
A. CH3OH, C2H5OH	B. C2H5OH và C3H7OH
C. C2H5OH và C3H5OH	D. C3H5OH và C4H7OH
Phần riêng: Thí sinh chỉ được chọn làm 1 trong 2 phần (Phần 1 hoặc Phần II)
Phần I. Theo chương trình không phân ban (6 câu, từ câu 45 đến câu 50)
Câu 45. Cho 0,1 mol một ancol X tác dụng với kali cho 3,36 lít khí (đktc). Hỏi X có mấy nhóm chức?
A. 2	B. 3	C. 4	D. 1
Câu 46. Để điều chế anđehit người ta dùng phương pháp:
A. oxi hóa ancol đơn chức
B. oxi hóa ancol bậc 1
C. thủy phân dẫn xuất 1,1–đihalogen trong dung dịch kiềm, đun nóng.
D. cả B, C.
Câu 47. Anđehit no X có công thức (C3H5O)n. Giá trị n thỏa mãn là:
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Câu 48. Nhựa Bakêlit được điều chế từ:
A. phenol và anđehit axetic	B. phenol và anđehit fomic
C. axit benzoic và etanol	D. glixerol và axit axetic
Câu 49. Thực hiện phản ứng tráng gương 0,75 gam một anđehit đơn chức X, thu được 10,8 gam Ag. Công thức phân tử của X là:
A. CH3CHO	B. HCHO	C. C2H3CHO	D. C2H5CHO
Câu 50. Để trung hòa một dung dịch axit đơn chức cần 30 ml dung dịch NaOH 0,5M. Sau khi trung hòa thu được 1,44g muối khan. Công thức của axit là:
A. C2H4COOH	B. C2H5COOH	C. C2H3COOH	D. CH3COOH
Phần II. Theo chương trình phân ban
Câu 51. Etylbenzen tác dụng với brom theo tỉ lệ 1 : 1 khi có ánh sáng tạo ra sản phẩm chính có công thức cấu tạo là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 52. Đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon X cho CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1,75 : 1 về thể tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06 g X thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76 g oxi trong cùng điều kiện. Ở nhiệt độ phòng X không làm mất màu nước brom, nhưng làm mất màu dung dịch KMnO4 khi đun nóng. CTCT của Y là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 53. Khi đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon liên tiếp trong dãy đồng đẳng thu được 2,24 lít CO2 (đktc) và 0,9 gam nước. Hai hiđrocacbon đó thuộc dãy đồng đẳng nào?
A. Ankan	B. Anken	C. Ankin	D. Aren
Câu 54. Cột sắt ở Newdheli, Ấn Độ đã có tuổi trên 1500 năm. Tại sao cột sắt đó không bị ăn mòn? Cột sắt bền do được chế tạo bởi:
A. một loại hợp kim bền của sắt	B. sắt tinh khiết
C. có lớp oxit bền vững	D. Chưa có lời giải thích.
Câu 55. Ngâm một thanh Zn vào 100ml dung dịch AgNO3 0,1M đến khi AgNO3 tác dụng hết, thì khối lượng thanh Zn sau phản ứng so với thanh Zn ban đầu là:
A. giảm 0,755 gam	B. tăng 1,88 gam
C. tăng 0,755 gam	D. tăng 7,55 gam
Câu 56. So sánh độ dẫn điện của hai dây dẫn bằng đồng tinh khiết, có tiết diện bằng nhau. Dây thứ nhất chỉ có một sợi, dây thứ hai gồm một bó hàng trăm sợi nhỏ. Độ dẫn điện của hai dây dẫn là:
A. bằng nhau.
B. dây thứ hai dẫn điện tốt hơn dây thứ nhất.
C. dây thứ hai dẫn điện kém hơn dây thứ nhất.
D. không so sánh được.
ĐỀ SỐ 3
Thời gian làm bài 90 phút
Phần chung cho tất cả thí sinh (44 câu, từ câu 1 đến câu 44)
Câu 1. Nguyên tử X có cấu hình e là: 1s22s22p5 thì ion tạo ra từ nguyên tử X có cấu hình e nào sau đây?
A. 1s22s22p4	B. 1s22s22p6	C. 1s22s22p63s2	D. 1s2
Câu 2. Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 82. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:
A. chu kì 4, nhóm VIB	B. chu kì 4, nhóm VIIIB
C. chu kì 4, nhóm IIA	D. chu kì 3, nhóm IIB
Câu 3. Nguyên tử của nguyên tố X được xếp ở chu kì 5 có số lớp electron là:
A. 3	B. 4	C. 5	D. 6
Câu 4. Một nguyên tố thuộc nhóm VA có hóa trị cao nhất với oxi và hóa trị trong hợp chất với hiđro lần lượt là:
A. III và V	B. V và V	C. III và III	D. V và III
Câu 5. Cho 3 kim loại thuộc chu kì 3: 11Na, 12Mg, 13Al. Tính khử của chúng giảm theo thứ tự sau:
A. Na > Mg > Al	B. Al > Mg > Na
C. Mg > Al > Na	D. Mg > Na > Al
Câu 6. Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng axit–bazơ?
A. H2SO4 + 2NaOH Na2SO4 + 2H2O
B. 6HCl + Fe2O3 2FeCl3 + 3H2O
C. H2SO4 + BaCl2 BaSO4 + 2HCl
D. Ca(OH)2 + CO2 CaCO3 + H2O
Câu 7. Dung dịch H2SO4 có pH = 2 thì nồng độ của H2SO4 là:
A. 0,01M	B. 0,1M	C. 0,005M	D. 0,05M
Câu 8. Sục V lít CO2 (đktc) vào 300ml dung dịch Ba(OH)2 1,5M thấy xuất hiện 59,1g kết tủa trắng. Tính V?
A. 6,72 lít	B. 3,36 lít	C. 13,44 lít	D. 6,72 lít hoặc 13,44 lít
Câu 9. Loại muối nào sau đây không bị thủy phân?
A. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu
B. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh
C. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ yếu
D. Muối tạo bởi axit mạnh và bazơ mạnh
Câu 10. Điện phân nóng chảy một oxit kim loại thu được 10,8g kim loại ở catot và 6,72 lít khí (đktc) ở anot. Công thức của oxit trên là:
A. Fe2O3	B. Al2O3	C. Na2O	D. CaO
Câu 11. Muốn mạ đồng lên một thanh sắt bằng phương pháp điện hóa thì phải tiến hành điện phân với điện cực gì và dung dịch nào sau đây?
A. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối sắt
B. Cực âm là đồng, cực dương là sắt, dung dịch muối đồng
C. Cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối sắt
D. Cực âm là sắt, cực dương là đồng, dung dịch muối đồng
Câu 12. Cho oxit sắt từ (Fe3O4) phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được:
A. muối sắt (II)	B. muối sắt (III)
C. hỗn hợp cả muối sắt (II) và (III)	D. chất rắn không tan
Câu 13. Tên gang xám là do:
A. chứa nhiều Fe3C, Si	B. chứa nhiều FeO, Si
C. chứa nhiều C, Si	D. do có màu xám
Câu 14. Điện ph

File đính kèm:

  • doc5 de thi dai hoc.doc