23 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 5

doc49 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 173 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu 23 Đề kiểm tra cuối năm môn Toán Lớp 5, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Ò 1
Baøi 1 (3 ñieåm)
Tính:
a) 	;	b) 	
Ñaët tính roài tính:
a) 24,5 x 3,8	;	b) 16 giôø 15 phuùt : 15
Baøi 2 (2 ñieåm)
1. Tính giaù trò bieåu thöùc sau:	2. Tìm, bieát:
 14,7 + 0,25 x 3,72 – 10,8	1,995 : x = 7,98
Baøi 3 (4 ñieåm)
Moät thöûa ruoäng hình thang coù ñaùy lôùn 62,5m, ñaùy beù baèng ñaùy lôùn. Ngöôøi ta môû roäng thöûa ruoäng baèng caùch keùo daøi ñaùy beù theâm 12,4m vaø ñaùy lôùn theâm 8m neân dieän tích thöûa ruoäng taêng theâm 367,2m2. Tính dieän tích thöûa ruoäng hình thang ban ñaàu.
Baøi 4 (1 ñieåm)
 	Moät ca noâ khi xuoâi doøng coù vaän toác 34,8 m/giôøvaø khi ngöôïc doøng coù vaän toác 28,2 km/giôø. Haõy tính vaän toác thöïc cuûa ca noâ vaø vaän toác doøng soâng.
§Ò 2
Baøi 1 (3 ñieåm)
Tính:
a) 	;	b) 	
Ñaët tính roài tính:
a) 537 : 25	;	b) 23 phuùt 18 giaây x 5
Baøi 2 (2 ñieåm)
Tính giaù trò bieåu thöùc sau:	2. Tìm , bieát:	
16 x 2,51 – 18 : 1,5	 : = 
§Ò 1
A/. PhÇn tr¾c nghiÖm(2 ®iÓm) :Khoanh vµo ch÷ ®Æt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:
1/D·y sè nµo d­íi ®©y ®­îc viÕt theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ:
A. ; ; B. ;; C. ; ; D. ;;
2/Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm : 45 ha 50 dam2 =.................... m2
A. 4550 m2 B. 455000 m2 C. 450000 m2 D.4550000 m2
3/Mét ®éi trång rõng 5 ngµy trång ®­îc 300 c©y keo. Hái ®éi ®ã trång trong 6 ngµy ®­îc bao nhiªu c©y keo (møc trång nh­ nhau)?
A. 240 c©y B. 9000 c©y C. 360 c©y D.10 c©y
4/ Sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç chÊm : 1 giê = .........................phót
A. 60 phót B. 100 phót C. 15 phót D. 90 phót
B/. PhÇn vËn dông vµ tù luËn(8 ®iÓm):
5/TÝnh(1 ®iÓm)
 a) b) 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
6/(2 ®iÓm)ViÕt thµnh sè thËp ph©n?
; ; ; 
7/ (1 ®iÓm) sè häc sinh cña tr­êng TiÓu häc Kim §ång lµ 240 em. Hái tr­êng ®ã cã bao nhiªu em?
.............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................................................. 8/ (1 ®iÓm) ViÕt c¸c sè thËp ph©n sau theo thø tù tõ lín ®Õn bÐ: 12,3 ; 1,23 ; 12,4 ; 12,356 ; 13,1 ; 14,76.
..............................................................................................................................................9/ (1 ®iÓm) T×m sè tù nhiªn x biÕt :
a) 0,23 < x < 1,34 b) 35,67 < x < 36,05
..................................................................................................................................................... .....................................................................................................................................
...........................................................................................................................................10/ Baøi 3 (2 ñieåm)
Moät neàn nhaø hình chöõ nhaät coù nöûa chu vi laø 22,5m, chieàu roäng 4,5m. Ngöôøi ta laùt neàn nhaø baèng loaïi gaïch men hình vuoâng coù caïnh 3dm.
Tính dieän tích neàn nhaø.
Tím soá vieân gaïch caàn duøng ñeå laùt neàn nhaø ñoù. (Coi dieän tích khe giöõa caùc vieân gaïch khoâng ñaùng keå).
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Ò 2
PHAÀN 1 (3 ñieåm) Khoanh troøn vaøo chöõ röôùc caâu traû lôøi ñuùng
Baøi 1: Hỗn soá 1 ñöôïc chuyển thành soá thaäp phaân laø
A. 1,2	 	B. 1,4	 C. 1,5	D. 0,14
Baøi 2: soá thaäp phaân 3,015 được chuyển thành phân số 
A.	 	B. 	 C. 	D. 
Baøi 3: Tỉ số phần trăm của 2,8 và 80 là :
A. 35% 	B. 350%	 
C. 0,35%	D. 3,5%
Baøi 4: 27 chia cho 4 ñöôïc 
A. 6	 B.6,7	C. 6,75	D. 0,675 
Baøi 5: Hình chöõ nhaät coù caùc soá ño nhö hình veõ thì dieän tích laø
A. 12 ha
B. 6,7 ha
C. 1,2 ha
D. 0,675 ha
80m
150m
PHAÀN 2(7 ñieåm) 
Baøi 1: Ñaët tính roài tính
a/ 4,08 :1.2-2,03	b/ 2,15+0,763:0,7
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Baøi 2: Tìm Y ( chuù yù daáu x laø “nhaân”)
a/2,4 x Y = 	x 0,4	b/ : Y = 0,5
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baøi 3: Moät thöûa ruoäng hình bình haønh coù soá ño caïnh ñaùy 120m vaø chieàu cao baèng caïnh ñaùy. Ngöôøi ta caáy luùa treân thöûa ruoäng ñoù, cöù 500 m2 thu ñöôïc 1250 kg luùa. Hoûi thöûa ruoäng ñoù thu ñöôïc bao nhieâu taán luùa.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baøi 4: Moät ngöôøi baùn haøng ñöôïc laõi 60 000 ñoàng vaø soá tieàn laõi baèng 8% soá tieàn voán boû ra. Tìm soá tieàn voán ngöôøi ñoù ñaõ boû ra.
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Ò 3
PHAÀN 1 (3 ñieåm) Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Baøi 1: Chuyeån 3 thành phaân soá ta coù:
A. 	B. 	 	C. 	D. 
Baøi 2: Moät ngöøoi baùn haøng bò loã 50 000 ñoàng vaø soá tieàn ñoù baèng 8% soá tieøn voán boû ra. Ta tính soá tieàn voán ñaõ boû ra cuûa nguôøi ñoù nhö sau :
A. 50 000 : 8 	B. 50 000 x 100 :8	 
C. 50 000 x 8 : 100	D. 50 000 x 8
Baøi 3: Chuyeån 1 thành phaân soá thaäp phaân thì ta ñöôïc:
A.	 	B. 	 	C. 	D. 
PHAÀN 2(7 ñieåm) 
Baøi 1: Ñaët tính roài tính
a/ 325,2 + 48,95	b/ 517,3 – 245,08
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................
Baøi 2: Vieát soá thaäp phaân thích hôïp vaøo choã chaám chaám 
a/4km75m = ..m	b/ 5kg102g= kg
c/ 8m24dm2 =...m2	d/ 2ha145m2 =.a
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baøi 3: Moät thöûa ruoäng coù chieàu daøi 42m, chieàu roäng keùm chieàu daøi 16m. Ngöôøi ta giaûm chieàu daøi vaø taêng chieàu roäng ñeå taïo thaønh moät hình vuoâng. Tính dieän tích khu ñaát hình vuoâng.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baøi 4: Xếp hai hình bình haønh baèng nhau, chieàu cao 12cm thaønh moät hình thoi. Bieát toång chu vi hai hình bình haønh hôn chu vi hình thoi laø 60 cm. Tính dieän tích hình bình haønh.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Ò 1
PHAÀN 1 (3 ñieåm) Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Baøi 1: Số 5408 có thể viết thành
A. 5000+400+8	B. 5000+40+8	 C. 5000+400+40+8	D. 5000+800+40+8
Baøi 2: số thích hợp điền vào chỗ chấm chấm 9 tấn 48kg = ..kg
A. 94800	B. 948 C. 9048	D. 94800
Baøi 3: Kết quả của phép cộng + 
A.	 	B. .	 	C. 	D. 
Baøi 4: Hình chữ nhật có chiều dài dm vaø chiều rộng dm thì dieän tích laø
A.m2 	B.dm2 	 	C. dm2 	D.dm2 
PHAÀN 2(4 ñieåm) 
Baøi 1: Tìm X
a/ 8,96:X = 2,3 + 0,5	b/ 0,54 – 1,2 x X =0,06
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Baøi 2: Vieát soá thaäp phaân sau theo thöù töï töø beù ñeán lôùn 
3,496; 3,694; 3,946; 3,469;3,964
Vieát : ........................<.................<...................<....................<...................
PHAÀN 3(3 ñieåm) 
Baøi 1: Moät coâng ty chôû 395 taï gaïo treân 5 xe. Xe thöù nhaát chôû 93 taï gaïo, xe thöù hai chôû soá gaïo baèng xe thöù nhaát. Hoûi ba xe sau trung bình moãi xe chôû bao nhieâu gaïo?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baøi 2: Döïa vaøo hình veõ haõy tính dieän tích hình chöõ nhaät ABCD
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
N
120 m2
A
B
C
D
M
 12m
 5m
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Ò 2
PHAÀN 1 (3 ñieåm) Khoanh troøn vaøo chöõ tröôùc caâu traû lôøi ñuùng
Baøi 1: Cho caùc soá thaäp phaân: 3,794;	3,749;3,709;3,8;3,781
A. 3,709	B. 3,749	 C. 3,8	D. 3,781	
Baøi 2: số dö trong pheùp chia 32:5
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
Baøi 3: gía trò cuûa soá 7 trong soá thaäp phaân 3,1875 laø
A.0,7 	B.0,007	 	C. 0,07	D0,0007
Baøi 4: Ngöôøi ta laáy 2l nöôùc maém trong bình chöù 5l nöôùc maém thì tæ soá nöôùc maém laáy ra vaø soá nöôùc naém chöù trong bình laù :
A. 	B.	 	C. 	D.
Baøi 5:Keát quaû cuûa pheùp chia . :2 laø:
A. 	B.	 	C. 	D.
PHAÀN 2(4 ñieåm) 
Baøi 1: Ñaët tÝnh roài tính
a/ 3,15x2,7	b/13,44:3,2	c/ . x d/ :
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
. Baøi 2: Tính giaù trò bieåu thöùc
a/ : = ..
b/ 0,45+ 0,32 x 0,5 = ..
PHAÀN 3(3 ñieåm) 
Baøi 1: Moät taám bìa hình chöõ nhaät coù chieàu daøi 3,2 dm vaø chieàu roäng baèng chieàu daøi.Tính chu vi vaø dieän tích taám bìa hình chöõ nhaät ñoù.
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Baøi 2: Moät cöûa haøng baùn 118,4kg gaïo baèng 18,5% soá gaïo cuûa cửa haøng. Hoûi sau khi baùn cửa haøng coøn laïi bao nhieâu kg gaïo?
.............................................................................

File đính kèm:

  • doc23 de thi toan cuoi nam rat thiet thuc.doc