Giáo án Các môn Lớp 5 - Tuần 23 - Năm học 2012-2013

doc40 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Các môn Lớp 5 - Tuần 23 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 23
Thöù hai ngaøy 28 thaùng 01 naêm 2013
Chào cờ
Tiết 23: TẬP TRUNG DƯỚI CỜ
To¸n
Tiết 111: x¨ng-ti-mÐt khèi. ®Ò xi mÐt khèi
I.Môc tiªu 
Gióp HS:
-Cã biÓu t­îng vÒ x¨ng ti mÐt khèi,®Ò xi mÐt khèi.
-Nh©n biÕt vÒ mèi quan hÖ g÷a x¨ng- ti- mÐt khèi,®Ò- xi- mÐt khèi.
-§äc,viÕt ®óng c¸c sè ®o thÓ tÝch,thùc hiÖn chuyÓn ®æi ®óng ®¬n vÞ ®o.
-VËn dông ®Ó gi¶i to¸n cã liªn quan.
II.C¸c ®å dïng d¹y häc 
- M« h×nh lËp ph­¬ng 1dm3 vµ 1dm3 
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu
 Giíi thiÖu bµi:
 Ho¹t ®éng 1:H×nh thµnh biÓu t­îng x¨ng-ti-mÐt khèi,®Ò-xi-mÐt khèi vµ quan hÖ gi÷a 2 ®¬n vÞ ®o thÓ tÝch
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
a)X¨ng-ti-mÐt khèi 
- GV tr×nh bµy vËt mÉu h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh 1 cm,gäi 1 HS x¸c ®Þnh kÝch cña vËt thÓ.
- §©y lµ h×nh khèi g×?Cã kÝch th­íc lµ bao nhiªu?
- Giíi thiÖu:ThÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng nµy lµ x¨ng-ti-mÐt khèi.
- Hái:Em hiÓu x¨ng-ti-mÐt khèi lµ g×?
-X¨ng-ti-mÐt khèi viÕt t¾t lµ cm3
-Yªu cÇu HS nh¾c l¹i 
b)§Ò-xi-mÐt khèi.
- GV tr×nh bµy vËt mÉu h×nh lËp c¹nh 1 dm gäi 1 HS x¸c ®Þnh kÝch cña vËt thÓ.
- §©y lµ h×nh khèi g×? Cã kÝch th­íc lµ bao nhiªu?
- Giíi thiÖu: H×nh lËp ph­¬ng nµy thÓ tÝch lµ ®Ò-xi-mÐt khèi.VËy ®Ò-xi-mÐt khèi lµ g×?
- §Ò- xi-mÐt khèi viÕt t¾t lµ dm3.
C)quan hÖ gi÷a x¨ng-xi-mÐt khèi vµ ®Ò-xi-mÐt khèi
- GV tr×nh bµy minh ho¹.
- Cã mét h×nh l©p ph­¬ng cã c¹nh dµi 1 dm.VËy thÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng ®ã lµ bao nhiªu/
- Gi¶ sö chia c¸c c¹nh cña h×nh lËp ph­¬ng thµnh 10 phÇn b»ng nhau,mçi phÇn cã kÝch th­íc lµ bao nhiªu?
- Gi¶ sö s¾p xÕp c¸c h×nh lËp ph­¬ng nhá c¹nh 1cm vµo h×nh lËp ph­¬ng 1dm th× cÇn bao nhiªu h×nh sÏ ®Çy?
-H·y t×m c¸ch x¸c ®Þnh sè l­îng h×nh lËp ph­¬ng c¹nh 1cm?
-VËy 1dm3 b»ng bao nhiªu cm3?
-GV x¸c nhËn:
 1dm3= 1000cm3
 Hay 1000cm3= 1dm3
C¸c HS quan s¸t.
-1 HS thao t¸c.
-§©y lµ h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh dµi 1cm.
-HS chó quan s¸t vËt mÉu.
- X¨ng-ti-mÐt khèi lµ thÓ tÝch cña mét h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh dµi lµ 1cm.
- HS nh¾c l¹i x¨ng-ti-mÐt khèi viÕt t¾t lµ 1 cm3 .
- HS thao t¸c.
- §©y lµ h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh dµi1 ®Ò-xi-mÐt.
- §Ò- xi-mÐt khèi lµ thÓ tÝch cña h×nh lËp ph­¬ng cã c¹nh dµi 1 dm.
- 1 ®Ò-xi-mÐt khèi.
- 1 x¨ng-ti-mÐt.
- XÕp mçi hµng 10 h×nh lËp ph­¬ng 
- xÕp 10 hµng th× ®­îc mét líp.
- XÕp 10 líp th× ®Çy h×nh lËp ph­¬ng c¹nh 1dm.
- 10 x10 x10 = 1000 h×nh lËp ph­¬ng c¹nh 1cm.
- 1 cm3 .
- 1 dm3 = 1000 cm3
 Ho¹t ®éng 2:Thùc hµnh ®äc viÕt vµ chuyÓn ®æi ®¬n vÞ ®o thª tÝch 
Bµi 1:
Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
Gv treo b¶ng phô.
B¶ng phô gåm mÊy cét,lµ nh÷ng cét nµo?
GV ®äc mÉu:76cm3.Ta ®äc sè ®o thÓ tÝch nh­ ®äc sè tù nhiªn 
Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.
GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 2:
- Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi.
- Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë.
- Gäi 4 HS ®äc bµi lµm 
- Yªu cÇu HS nhËn xÐt
- GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
4. Cñng cè- dÆn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc
- ChuÈn bÞ tiÕt sau
-ViÕt vµo « trèng theo mÉu.
- b¶ng phô gåm 2 cét:mét cét hgi sè ®o thÓ tÝch,mét cét hgi c¸ch ®äc.
- HS ®äc theo.
-HS lµm bµi vµo vë.
-HS lªn bang,HS d­íi líp theo dâi.
-ViÕt sè thÝch hîp vµo chç chÊm.
- HS d­íi líp ®æi vë kiÓm tra chÐo.
..
Tập đọc
Tiết 45: PHÂN XỬ TÀI TÌNH
I . Muïc ñích yeâu caàu :
- Biết đọc diễn cảm bài văn; giọng đọc phù hợp với tính cách của nhân vật.
- Hiểu được quan án là người thông minh, có tài sử kiện. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK ).
II. Chuaån bò : 
GV : Tranh minh hoaï trong SGK. Baûng phuï vieát saün ñoaïn vaên höôùng daãn luyeän ñoïc.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 
1. OÅn ñònh 
2. Baøi cuõ : Cao Baèng. ( 3-5 phuùt )
Yeâu caàu caù nhaân ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi:
H. Chi tieát naøo noùi leân ñòa theá ñaëc bieät cuûa Cao Baèng ? 
H. Neâu ñaïi yù cuûa baøi? 
Giaùo vieân nhaän xeùt, ghi ñieåm 
3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà ( 1-2 phuùt)
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
 HÑ1: Luyeän ñoïc ( 8-10 phuùt )
- Goïi 1 HS khaù ñoïc caû baøi tröôùc lôùp.
- GV chia ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: Töø ñaàu ñeán  baø naøy laáy troäm.
+ Ñoaïn 2: Tieáp ñeán  keû kia phaûi cuùi ñaàu nhaän toäi.
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
- Yeâu caàu HS luyeän ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
+ Laàn1:Theo doõi, söûa phaùt aâm sai cho HS. Keát hôïp reøn ñoïc töø khoù :
+Laàn 2: Giuùp HS hieåu caùc töø ngöõ môùi vaø khoù trong phaàn giaûi nghóa töø: quaùn aùn, vaên caûnh, sö vaõi, chaïy ñaøn	
+ Laàn 3 : ñoïc ñuùng lôøi nhaân vaät, taâm traïng nhaân vaät.
- GV ñoïc maãu caû baøi.
HÑ2 : Tìm hieåu baøi. ( 10-12 phuùt )
 H. Baøi vaên coù nhöõng nhaân vaät naøo?
-Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 1 vaø traû lôøi caâu hoûi. 
H. Hai ngöôøi ñaøn baø ñeán coâng ñöôøng nhôø quan phaân xöû vieäc gì?
-Yeâu caàu HS ñoïc thaønh tieáng ñoaïn 2 vaø traû lôøi caâu hoûi. 
 H: Quan aùn ñaõ duøng nhöõng bieän phaùp naøo ñeå tìm ra ngöôøi laáy caép taám vaûi?
H: Vì sao quan cho raèng ngöôøi khoâng khoùc chính laø ngöôøi laáy caép? 
-Yeâu caàu HS ñoïc thaàm ñoaïn 3 vaø traû lôøi caâu hoûi. 
H: Haõy keå laïi caùch quan aùn tìm keû laáy troäm tieàn nhaø chuøa ?
H: Vì sao quan aùn laïi duøng caùch treân? Choïn yù traû lôøi ñuùng? 
H: Quan aùn phaù ñöôïc caùc vuï aùn nhôø ñaâu? 
 - Yeâu caàu HS thaûo luaän nhanh nhoùm baøn : YÙ nghóa cuûa baøi
- Yeâu caàu vaøi nhoùm trình baøy, GV choát :
YÙ nghóa:
Ca ngôïi trí thoâng minh, taøi xöû kieän cuûa vò quan aùn.
 HÑ 3: Luyeän ñoïc dieãn caûm .( 8-10 phuùt)
- Yeâu caàu HS neâu caùch ñoïc toaøn baøi 
- GV choát caùch ñoïc ( Theo muïc I)
- Toå chöùc HS ñoïc dieãn caûm theo ñoaïn
- Goïi 4 HS ñoïc phaân vai tröôùc lôùp theo toáp .
- Yeâu caàu bình choïn baïn ñoïc hay.GV nhaän xeùt vaø tuyeân döông - Ghi ñieåm cho HS.
- 1 em ñoïc, caû lôùp laéng nghe, ñoïc thaàm theo SGK.
- 3 HS noái tieáp ñoïc baøi, lôùp theo doõi ñoïc thaàm theo.
- 3 HS noái tieáp ñoïc baøi vaø giaûi nghóa töø, lôùp theo doõi ñoïc thaàm theo.
- 3 em ñoïc vaø thöïc hieän ngaét nghæ
- Laéng nghe.
- HS ñoïc, lôùp ñoïc thaàm, caû lôùp theo doõi vaø traû lôøi caâu hoûi
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu. 
 Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu, lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- Nhoùm baøn thaûo luaän vaø trình baøy 
- Laéng nghe vaø nhaéc laïi.
- HS neâu
- 4 em ñoïc noái tieáp theo ñoaïn.
- 4 em thi ñoïc dieãn caûm theo vai, lôùp theo doõi bình choïn 
4. Cuûng coá - Daën doø : ( 2-3 phuùt )
 - Yeâu caàu HS nhaéc laïi yù nghóa cuûa baøi - GV giaùo duïc HS. 
- Daën veà nhaø ñoïc baøi, chuaån bò : Chuù ñi tuaàn
Địa lý
Tiết 23: MỘT SỐ NƯỚC CHÂU ÂU 
I. Muïc tieâu:
- Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm noåi baät cuûa hai quoác gia Phaùp vaø Lieân bang Nga:
+ Lieân bang Nga naèm ôû caû chaâu AÙ vaø chaâu AÂu, coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi vaø daân soá khaù ñoâng. Taøi nguyeân thieân nhieân giaøu coù taïo ñieàu kieän thuaän lôïi ñeå Nga phaùt trieån kinh teá.
+ Nöôùc Phaùp naèm ôû taây AÂu, la nöôùc phaùt trieån coâng nghieäp, noâng nghieäp vaø du lòch.
- Chæ vò trí vaø thuû ñoâ cuûa Nga, Phaùp treân baûn ñoà.
II. Ñoà duøng daïy hoïc: 
+ GV: Baûn ñoà chaâu AÂu. Moät soá aûnh veà Nga, Phaùp.
+ HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc :
1. OÅn ñònh: 
2. Baøi cuõ: 
H. Chaâu AÂu naèm trong vuøng khí haäu naøo ?
H. Chaâu AÂu chuû yeáu coù ñòa hình gì ? Neàn kinh teá chaâu AÂu nhö theá naøo ?
- Nhaän xeùt, ghi ñieåm cho HS.
3. Baøi môùi: - Giôùi thieäu baøi- Ghi ñeà .
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
HÑ1: Laøm vieäc theo nhoùm:
1-Lieân bang Nga: - GV giôùi thieäu laõnh thoå Lieân Bang Nga treân baûn ñoà caùc nöôùc chaâu AÂu.
- GV yeâu caàu HS söû duïng tö lieäu trong baøi ñeå ñieàn vaøo baûng nhö maãu sau ñaây :
Caùc yeáu toá
Ñòa ñieåm – saûn xuaát chính cuûa caùc ngaønh saûn xuaát.
-Vò trí ñòa lí
-Naèm ôû Ñoâng AÂu, Baéc AÙ.
-Dieän tích.
-Lôùn nhaát theá giôùi, 17 trieäu km2
-Daân soá
-144, 1 trieäu ngöôøi.
-Khí haäu
-OÂn ñôùi luïc ñòa (chuû yeáu LB. Nga)
-Taøi nguyeân, khoaùng saûn.
-Röøng Tai – ga, daàu moû, khí töï nhieân, than ñaù, quaëng saét.
-Saûn phaåm coâng nghieäp.
-Maùy moùc, thieát bò, phöông tieän giao thoâng.
-Saûn phaåm noâng nghieäp.
-Luùa mì, ngoâ, khoai taây, lôïn, boø, gia caàm.
=>Keát luaän: LB Nga naèm ôû Ñoâng AÂu, Baéc AÙ, coù dieän tích lôùn nhaát theá giôùi, coù nhieàu taøi nguyeân thieân nhieân vaø phaùt trieån nhieàu ngaønh kinh teá.
Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc theo nhoùm.
2-Phaùp: - HS söû duïng hình moät ñeå xaùc ñònh vò trí nöôùc Phaùp: Nöôùc Phaùp ôû phía naøo cuûa Chaâu Aâu? Giaùp vôùi nhöõng nöôùc naøo, ñaïi döông naøo?
H. So saùnh vò trí ñaïi lí, khí haäu nöôùc Phaùp so vôùi vò trí ñòa lí khí haäu LB Nga?
(LB Nga Ñoâng AÂu, phía Baéc giaùp Baéc Baêng Döông neân coù khí haäu laïnh hôn, nöôùc Phaùp Taây aâu, giaùp Ñaïi Taây Döông, bieån aám aùp, khoâng ñoùng baêng)
=>Keát luaän: Nöôùc Phaùp naèm ôû Taây Aâu, giaùp bieån, khí haäu oân hoaø
Hoaït ñoäng 3: Hoaït ñoäng theo nhoùm.
H. Keå moät soá saûn phaåm coâng nghieäp, noâng nghieäp cuûa nöôùc Phaùp vaø LB Nga?
-Saûn phaåm coâng nghieäp: Maùy moùc, thieát bò, phöông tieän giao thoâng, vaûi, quaàn aùo, mó phaåm, thöïc phaåm.
-Noâng phaåm: Khoai taây, cuû caûi ñöôøng, lua mì, nho, chaên nuoâi gia suùc lôùn.
=>Keát luaän:Nöôùc Phaùp coù noâng nghieäp, coâng nghieäp phaùt trieån, coù nhieàu nhaø haøng noûi tieáng, coù ngaønh du lòch raát phaùt trieån.
-Ruùt baøi hoïc :
-HS chuù yù theo doõi.
-HS thaûo luaän nhoùm baøn hoaøn thaønh phieáu.
-Ñaïi dieän nhoùm daùn leân baûng trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt boå sung.
 -Hoïc sinh laéng nghe
-Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâ trình traû lôøi caâu hoûi.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt boå sung.
-Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâ trình traû lôøi caâu hoûi.
-Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
-Lôùp nhaän xeùt boå sung.
-Hai HS ñoïc baøi hoïc SGK.
4. Cuûng coá - daën doø - Yeâu caàu 2 HS ñoïc phaàn ghi nhôù trong SGK.
- Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën HS veà nhaø hoïc baøi vaø chuaån bò baøi tieáp theo.
..
Luyện từ và câu
Tiết 45: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I.Môc tiªu :
 - Cñng cè cho HS nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸ch nèi c¸c vÕ c©u ghÐp b»ng quan hÖ tõ..
 - RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lµm bµi tËp thµnh th¹o.
 - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n.
II.ChuÈn bÞ : 
Néi dung «n tËp.
III.Ho¹t ®éng d¹y häc :
1.KiÓm tra bµi cò : 
Gi¸o viªn kiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
2.D¹y bµi míi : 
 - Híng dÉn häc sinh lµm bµi tËp.
Bµi tËp 1 : Häc sinh lµm bµi vµo vë.
a/ §Æt mét c©u. trong ®ã cã cÆp quan hÖ tõ kh«ng nh÷ng..mµ cßn.
Kh«ng nh÷ng b¹n Hoa giái to¸n mµ b¹n Hoa cßn giái c¶ tiÕng ViÖt.
b/ §Æt mét c©u. trong ®ã cã cÆp quan hÖ tõ ch¼ng nh÷ng..mµ cßn.
Ch¼ng nh÷ng Dòng thÝch ®¸ bãng mµ Dòng cßn rÊt thÝch b¬i léi.
Bµi tËp 2 ; Häc sinh ®äc ®Çu bµi 
Ph©n tÝch cÊu t¹o cña c©u ghÐp chØ quan hÖ t¨ng tiÕn trong c¸c vÝ dô sau :
a/ B¹n Lan kh«ng chØ häc giái tiÕng ViÖt mµ b¹n cßn häc giái c¶ to¸n n÷a.
b/ Ch¼ng nh÷ng c©y tre ®îc dïng lµm ®å dïng mµ c©y tre cßn tưîng trng cho nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ngưêi ViÖt Nam.
Bµi lµm
a/ Chñ ng÷ ë vÕ 1 : Lan ; vÞ ng÷ ë vÕ 1 : häc giái tiÕng ViÖt.
Chñ ng÷ ë vÕ 2 : b¹n ; vÞ ng÷ ë vÕ 2 : giái c¶ to¸n n÷a.
b/ Chñ ng÷ ë vÕ 1 : C©y tre ; vÞ ng÷ ë vÕ 1 : ®îc dïng lµm ®å dïng.
Chñ ng÷ ë vÕ 2 : c©y tre; vÞ ng÷ ë vÕ 2 : tîng trng cho nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña ngêi ViÖt Nam.
Bµi tËp 3 : ViÕt mét ®o¹n v¨n, trong ®ã cã mét c©u em ®· ®Æt ë bµi tËp 1.
Bµi lµm
Trong líp em, ban Lan lµ mét häc sinh ngoan, gư¬ng mÉu. B¹n rÊt lÔ phÐp víi thÊy c« vµ người lín tuæi. B¹n häc rÊt giái. Kh«ng nh÷ng b¹n Lan häc giái to¸n mµ b¹n Lan cßn häc giái tiÕng ViÖt. 
3.Cñng cè, dÆn dß : NhËn xÐt giê häc. 
DÆn dß häc sinh vÒ nhµ hoµn thµnh phÇn bµi tËp chưa hoµn chỉnh
.
Thể dục
Tiết 45: NHẢY DÂY-BẬT CAO. TRÒ CHƠI: QUA CẦU TIẾP SỨC
I Môc tiªu 
1. KiÕn thøc: -¤n di chuyÓn tung vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi, nh¶y d©y kiÓu ch©n tr­íc ch©n sau
	 - ¤n ®éng t¸c bËt cao, tËp phèi hîp ch¹y mang v¸c
	 - Ch¬i víi trß ch¬i“ Qua cÊu tiÕp søc”
2. Kü n¨ng: - BiÕt c¸ch tung bãng vµ b¾t bãng chÝnh x¸c. biÕt c¸ch bËt cao.Phèi hîp ch¹y mang v¸c. BiÕt c¸ch ch¬i vµ ch¬i t­¬ng ®èi chñ ®éng.
3. Th¸i ®é: -Gi¸o dôc ý thøc tæ chøc kû luËt , rÌn luyÖn t­ thÕ t¸c phong, sù nhanh nhÑn khÐo lÐo.
II. §Þa ®iÓm – Ph­¬ng tiÖn
1. §Þa ®iÓm: Trªn s©n tr­êng, dän vÖ sinh n¬i tËp
2. Ph­¬ng tiÖn: GV chuÈn bÞ 1 cßi, gi¸o ¸n.
III. Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p tæ chøc
Néi dung
Ph­¬ng ph¸p tæ chøc
1. PhÇn më ®Çu
- NhËn líp: Phæ biÕn néi dung yªu cÇu giê häc
+ ¤n di chuyÓn tung vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi
-¤n bËt cao, phèi hîp ch¹y mang v¸c
- ¤n trß ch¬i Qua cÇu tiÕp søc”
* Khëi ®éng:-Ch¹y trªn ®Þa h×nh tù nhiªn
- Xoay c¸c khíp cæ tay, cæ ch©n, ®Çu gèi,h«ng,vai
- ¤n c¸c ®éng t¸c nghiªm nghØ, quay ph¶i, tr¸i, ®iÓm sè trªn c¬ së ®éi h×nh ®ang tËp
C¸n sù tËp hîp b¸o c¸o sÜ sè, chóc GV KhoÎ
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €€€€€€ 
 €
 ( Gv) 
C¸n sù ®iÒu khiÓn GV quan s¸t gióp ®ì uèn n¾n
2. PhÇn c¬ b¶n
* ¤n di chuyÓn tung vµ b¾t bãng theo nhãm 2 ng­êi
* ¤n ®éng t¸c bËt cao, Phèi hîp ch¹y mang v¸c
* ¤n nh¶y d©y
* ¤n trß ch¬i“ Qua cÇu tiÕp søc”
GV nªu yªu cÇu sau ®ã h­íng dÈn HS võa di chuyÓn nhÑ nhµng võa tung bãng theo nhãm tæ do c¸n sù ®iÒu khiÓn theo khu vùc tæ
- TËp luyÖn theo nhãm mçi nhãm 2 ng­êi GV quan s¸t uèn n¾n 
Tæ 1 Tæ 2
€€€€€€ €€€€€€
 ( GV)
 Tæ 3 Tæ 4 €€€€€€ €€€€€€ 
- GV nªu tªn ®éng t¸c lµm mÈu vµ ph©n tÝch kü thuËt ®éng t¸c kÕt hîp chØ ®Én trªn tranh, sau ®ã cho HS bËt t¹i chç theo tõng cö ®éng khi HS thuÇn thôc th× míi kÕt hîp c¶ ®/ t¸c
- Líp tËp theo kiÓu n­íc ch¶y
GV chó ý gióp ®ì c¸c HS yÕu kÐm
€€€€€€ 
€€€€€€ 
 €€€€€€ „
 (GV)
- C¸c em HS thùc hiÖn theo nhãm t¹i khu vùc quy ®Þnh GV quan s¸t uèn n¾n
GV nªu tªn trß ch¬i, h­íng dÉn c¸ch ch¬i, luËt ch¬i.. Sau ®ã cho HS ch¬i thö vµ ch¬i chÝnh thøc
€€€€€€ HO
€€€€€€ HO
€€€€€€ HO
 CBXP(GV)
Trong qu¸ tr×nh ch¬i GV quan s¸t nh¾c nhë HS thùc hiÖn ®óng luËt trß ch¬i vµ chñ ®éng tham gia ch¬i. Sau mçi lÇn ch¬i GV nh¾c nhë tuyªn d­¬ng. 
3. PhÇn kÕt thóc
Ch¹y chËm th¶ láng
- §i theo vßng trßn hÝt thë s©u
-GV cïng HS hÖ thèng bµi häc
-NhËn xÐt giê häc
-BTVN: Tung vµ b¾t bãng, bËt cao
 € € 
 € € 
 € € 
 € € 
 € € 
 (GV)
..
Thöù ba ngaøy 29 thaùng 01 naêm 2013
Toán
Tiết 112: MÉT KHỐI 
I. Muïc tieâu :
-Biết tên gọi kí hiệu , độ lớn của đơn vị đo thể tích: mét khối
-Biết mối quan hệ giữa mét khối, xăng- ti- mét khối, đề –xi-mét khối.
HS làm bài 1, bài 2. HSG làm bài 3
II. Chuaån bò : Tranh veõ veà meùt khoái vaø moái quan heä giöõa meùt khoái, ñeà xi meùt khoái, xaêng ti meùt khoái .
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc :
 1. OÅn ñònh : 
 2. Baøi cuõ : 3 em leân baûng 
 Vieát soá thích hôïp vaøo choã troáng :
 12dm3 =  cm3 12000cm3 = ..dm3
 13,5 dm3 =  cm3 14500 cm3 = ..dm3 
 2,75 dm3 =  cm3 1230 cm3 = ..dm3 
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm. 
 3. Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi, ghi ñeà.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng1 : Hình thaønh bieåu töôïng veà meùt khoái vaø moái quan heä giöõa m3 , dm3, cm3
-Toå chöùc cho HS quan saùt hình veõ vaø moái quan heä giöõa meùt khoái, ñeà xi meùt khoái, xaêng ti meùt khoái, nhaän xeùt. Töøø ñoù giôùi thieäu meùt khoái. 
- GV ñöa hình veõ ñeå hoïc sinh quan saùt, nhaän xeùt vaø hoïc sinh töï ruùt ra ñöôïc moái quan heä giöõa meùt khoái, ñeà xi meùt khoái vaø xaêng ti meùt khoái.
- GV keát luaän :
 a. Meùt khoái laø theå tích cuûa moät hình laäp phöông coù caïnh daøi 1m. Meùt khoái vieát taét laø m3.
b. Hình laäp phöông caïnh 1m goàm 10 x 10 x 10 = 1000 hình laäp phöông caïnh 1dm. Ta coù: 1m3 = 1000dm3
 1m3 = 1 000 000cm3
 - Moãi ñôn vò ño theå tích gaáp 1000 laàn ñôn vò beù hôn tieáp lieàn.
 - Moãi ñôn vò ño theå tích baèng laàn ñôn vò lôùn hôn tieáp lieàn.
 Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh.
 Baøi 1
- Goïi 1 HS ñoïc ñeà, lôùp theo doõi, ñoïc soá. GV nhaän xeùt. 
Baøi 2: Goïi HS ñoïc ñeà baøi vaø neâu yeâu caàu baøi taäp.
- GV löu yù hoïc sinh ñoåi.
- GV ñaùnh giaù baøi laøm cuûa hoïc sinh theo ñaùp aùn.
a, 1dm3 = 1000 cm3 ; 375dm3 = 375000 cm3
5, 8dm3 = 5800 cm3 ; dm3 = 800 cm3
b, 2000cm3 = 2dm3 ; 154000cm3 = 154dm3
490 000cm3 = 490 dm3 ; 5100cm3 = 5, 1dm3
Baøi 3: (HSG) Goïi HS ñoïc ñeà baøi vaø neâu yeâu caàu baøi taäp.
- Yeâu caàu hoïc sinh nhaän xeùt sau khi xeáp ñaày hoäp ta ñöôïc hai lôùp hình laäp phöông 1dm3
 Moãi lôùp coù soá hình laäp phöông 1dm3 :
 5x3 = 15 ( hình)
 Soá hình laäp phöông 1dm3 ñeå xeáp ñaày hoäp:
 15x 2 = 30( hình)
GV söûa baøi, chaát caùch laøm ñuùng.
4.Cuûng coá - Daën doø : 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Veà hoïc laïi baøi, chuaån bò baøi : Luyeän taäp.
- HS quan saùt, nhaän xeùt moái quan heä giöõa meùt khoái, ñeà xi meùt khoái vaø xaêng ti meùt khoái.
- HS nhaéc laïi.
- HS thöïc hieän theo yeâu caàu.
- 1 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp, nhaän xeùt, söûa baøi.
- Theo doõi vaø söûa baøi.
- 4 hoïc sinh laàn löôït laøm treân baûng, lôùp laøm vaøo vôû.
- 1 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp, nhaän xeùt, söûa baøi.
Tập làm văn
Tiết 45: LẬP CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
I. Muïc ñích yeâu caàu : 
-Lập được một chương trìng hoat động tập thể góp phần giữ gìn trật tư, an ninh ( theo gọi ý trong SGK)
II. Chuaån bò :
 - GV: Baûng phuï vieát saün caáu truùc 3 phaàn cuûa CTHÑ, 5, 6 tôø giaáy khoå to.
 - HS: Xem baøi vaø chuaån bò baøi, buùt daï.
III. Hoaït ñoäng daïy vaø hoïc : 
 1. OÅn ñònh.
 2. Baøi cuõ : Nhaéc laïi caáu truùc 3 phaàn cuûa CTHÑ. 
- GV nhaän xeùt. 
 3.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi - ghi ñeà .
Hoaït ñoäng daïy cuûa GV
Hoaït ñoäng hoïc cuûa HS
HÑ1: Höôùng daãn laäp chöông trình hoaït ñoäng .
-Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi.
- GV löu yù:
+ Ñaây laø nhöõng hoaït ñoäng do ban chæ huy lieân ñoäi cuûa tröôøng toå chöùc. Khi laäp 1 CTHÑ em caàn töôûng töôïng mình laø lieân ñoäi tröôûng hoaëc lieân ñoäi phoù cuûa lieân ñoäi.
+ Khi choïn hoaït ñoäng ñeå laäp chöông trình neân choïn HÑ em ñaõ bieát, ñaõ tham gia.
- GV treo baûng phuï ñaõ vieát caáu truùc 3 phaàn cuûa 1 CTHÑ.
HÑ2 : HS thöïc haønh laäp chöông trình hoaït ñoäng .
- Toå chöùc cho hoïc sinh laøm vieäc theo töøng nhoùm laäp chöông trình hoaït ñoäng : GV chia lôùp thaønh 5, 6 nhoùm phaùt giaáy khoå to cho hoïc sinh laøm baøi treân giaáy.
-Yeâu caàu moãi nhoùm coù theå cuøng laäp CTHÑ vôùi ñuû 3 phaàn . 
Toå chöùc cho caùc nhoùm trình baøy ( Daùn treân baûng lôùp)
Giaùo vieân vaø caû lôùp nhaän xeùt, söûa chöõa, giuùp HS hoaøn chænh töøng baûn chöông trình hoaït ñoäng.
+ Gôïi yù HS nhaän xeùt :
 H.Chöông trình hoaït ñoäng cuûa baïn laäp ra coù roõ muïc ñích khoâng? Nhöõng coâng vieäc baïn neâu ñaõ ñaày ñuû chöa? phaân coâng vieäc roõ raøng chöa?
 H. Baïn ñaõ trình baøy ñuû caùc ñeà muïc cuûa moät chöông trình hoaït ñoäng chöa?
-GV giöõ laïi treân baûng lôùp CTHÑ vieùt toát hôn cho caû lôùp boå sung hoaøn chænh, ñeå HS töï ñieàu chænh baøi cuûa mình.
- 1 em nhaéc ñaàu baøi.
- 1 HS ñoïc ñeà, lôùp ñoïc thaàm theo. 
- HS löïa choïn 1 trong 5 hoaït ñoäng ñaõ neâu.
- HS laàn löôït noùi teânhoaït ñoäng caùc em choïn ñeå laäp chöông trình.
- HS ñoïc laïi.
- HS laäp CTHÑ vaøo vôû hoaëc VBT.
- Caùc nhoùm laäp CTHÑ khaùc nhau.
- 1 soá HS ñoïc KQ baøi laøm, nhöõng HS laøm baøi treân giaáy trình baøy. 
- Nhaän xeùt boå sung.
- Caû lôùp bình choïn ngöôøi laäp ñöôïc baûng CTHÑ toát nhaát, khen ngôïi.
 4. Cuûng coá - daën doø : - Yeâu caàu HS nhaéc laïi caáu taïo 3 phaàn vaø ích lôïi cuûa CTHÑ.
- Veà nhaø hoaøn chænh baûn chöông trình hoaït ñoäng, vieát laïi vaøo vôû. Chuaån bò: baøi tieáp.
.
Khoa học
Tiết 45: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN
Muïc tieâu:
 Kể tên một số đồ dùng, máy móc sử dụng năng lượng điện
Nêu một số ví dụ chứng tỏ dòng điện mang năng lượng
II. Chuaån bò : Thoâng tin vaø hình trang 92, 93 SGK. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc :
 1. OÅn ñònh: 
 2. Baøi cuõ: Söû duïng naêng löôïng gioù vaø nöôùc chaûy.
H. Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng gioù vaøo nhöõng vieäc gì ? 
H.Neâu moät soá taùc duïng cuûa naêng löôïng nöôùc chaûy trong töï nhieân ? 
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm.
 3. Baøi môùi: Giôùi thieäu baøi, ghi ñeà.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng1 : Thaûo luaän veà doøng ñieän mang naêng löôïng ñieän
- Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm 2, hai baøn quay laïi vôùi nhau nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình ñoïc thoâng tin, quan saùt keânh hình ñeå traû lôøi caùc caâu hoûi sau :
H. Keå teân moät soá ñoà duøng maùy moùc söû duïng ñieän? Loaïi naøo duøng naêng löôïng ñieän ñeå thaép saùng? Loaïi naøo duøng naêng löôïng ñieän ñeå ñoát noùng? Loaïi naøo duøng naêng löôïng ñieän ñeå chaïy maùy? 
H. Ñieän maø caùc ñoà duøng ñoù söû duïng ñöôïc laáy töø ñaâu?
-Goïi töøng nhoùm baùo caùo keát quûa tröôùc lôùp.
Keát luaän: Ñieän do nhaø maùy ñieän, pin  cung caáp.
Hoaït ñoäng2 : Tìm hieåu veà öùng duïng cuûa doøng ñieän
- Yeâu caàu HS laøm vieäc theo nhoùm 6, hai baøn quay laïi vôùi nhau nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm mình ñeå caùc tranh hoaëc vaät thaät ñaõ söu taàm ñöôïc, thaûo luaän, traû lôøi caâu hoûi: 
 H. Haõy keå moät soá öùng duïng cuûa doøng ñieän? Tìm moät soá ví duï chöùng toû ñieàu ñoù ?
 - Keå teân chuùng ?
 - Neâu nguoàn ñieän chuùng caàn söû duïng ?
 - Neâu taùc duïng cuûa doøng ñieän trong caùc ñoà duøng, maùy moùc ñoù?
- Goïi töøng nhoùm baùo caùo keát quûa tröôùc lôùp.
Ví duï: Ñeøn pin : duøng ñeå thaép saùng, naêng löôïng cuûa noù laáy töø pin
- GV nhaän xeùt tuyeân döông nhoùm thöïc hieän toát.
Hoaït ñoäng3: Tìm hieåu veà vai troø cuûa ñieän trong cuoäc soáng
 Toå chöùc cho hoïc sinh chôi troø chôi: Ai nhanh, ai ñuùng
 - Chia lôùp thaønh hai ñoäi, moãi ñoäi 5 thaønh vieân ñöùng xeáp thaønh hai haøng . 
 - Giaùo vieân treo 2 baûng coù ghi caùc noäi dung troø chôi nhö sau:
 H: Haõy tìm loaïi hoaït ñoäng vaø caùc phöông tieän söû duïng ñieän vaø caùc phöông tieän khoâng söû duïng ñieän töông öùng cuøng thöïc hieän hoaït ñoäng ñoù.
Ví duï
Hoaït ñoäng
Caùc duïng cuï, phöông tieän khoâng söû duïng ñieän
Caùc duïng cuï, phöông tieän söû duïng ñieän
Thaép saùng
Ñeøn, daàu, neán, ñoùm
Boùng ñeøn ñieän, ñeøn pin
Truyeàn tin
Ngöïa, boà caâu truyeàn tin
Ñieän thoaïi
Saûn xuaát
Giaõ gaïo, ñaäp luùa, giaõ caø pheâ
Maùy xaùt gaïo, maùy tuoát luùa, maùy xay caø pheâ
 - Giaùo vieân qui ñònh trong thôøi gian 4 phuùt, laàn löôït töøng hoïc sinh trong nhoùm leân tìm vaø ñieàn, ñieàn xong hoïc sinh khaùc môùi ñöôïc leân tieáp neáu heát thôøi gian ñoäi naøo tìm ñöôïc nhieàu hôn laø ñoäi ñoù thaéng.
- Giaùo vieân nhaän xeùt, coâng boá ñoäi thaéng cuoäc
-Tieán haønh laøm theo höôùng daãn cuûa Giaùo vieân. 
-Töøng nhoùm thaûo luaän, ruùt ra keát luaän, baùo caùo tröôùc lôùp, lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- Vaøi em nhaéc laïi.
-Töøng nhoùm thaûo luaän, ruùt ra keát luaän, traûlôøi tröôùc lôùp, lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- Vaøi em nhaéc laïi.
- 6 hoïc sinh ñöùng thaønh hai ñoäi, moãi ñoäi 3 thaønh vieân ñöùng xeáp thaønh hai haøng . 
- Laàn löôït töøng hoïc sinh trong nhoùm leân tìm vaø ñieàn.
 4.Cuûng coá - Daën do ø: 
- Giaùo vieân nhaän xeùt tieát hoïc.
- Hoïc laïi baøi, chuaån bò tröôùc baøi: Laép maïch ñieän ñôn giaûn.
Chính tả (Nhôù – vieát)
Tiết 23: CAO BẰNG
I. Muïc ñích yeâu caàu :
-Nhớ viết đúng bài Chính tả ; trình bày đúng hình thức bài văn.
-Nắm vững quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam và viết hoa đúng tên người, tên địa lí VN (BT2,3)
II. Chuaån bò : GV : Baûng phuï vieát saün baøi taäp 2 ( coù chöøa khoaûng troáng ñuû ñeå hoïc sinh ñieàn chöõ)
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc 
1. OÅn ñònh : 
2. Baøi cuõ : 2 HS leân baûng 
- Cho hoïc sinh leân vieát teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam : Haûi Phoøng, Nha Trang, Leâ Thò Hoàng Gaám, Hoaøng Quoác Vieät.
- Cho hoïc sinh nhaän xeùt, söûa chöõ coøn vieát sai. 
3.Baøi môùi : Giôùi thieäu baøi- Ghi ñeà.
Hoaït ñoäng cuûa GV 
Hoaït ñoäng cuûa HS
Hoaït ñoäng1 :Höôùng daãn nhôù - vieát.
- Goïi 1 HS ñoïc thuoäc loøng baøi vieát chính taû : 1 löôït. (4 khoå thô ñaàu)
H. Khi vieát ta caàn trình baøy baøi nhö theá naøo ?
 - Caùch trình baøy khoå thô 5 chöõ. Caùch vieát teân rieâng, vieát caùc chöõ hay sai ?
 - Caùc tieáng ôû ñaàu doøng..
- GV höôùng daãn caùch vieát vaø trình baøy.
- Hoïc sinh töï nhôù vaø vieát vaøo vôû.
- HS töï soaùt baøi, töï söûa baøi.
- Giaùo vieân chaám 4-5 baøi - yeâu caàu HS söûa loãi. 
- Nhaän xeùt chung.
 Hoïat ñoäng 2 : Luyeän taäp.
 - Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp 2. GV nhaéc hoïc sinh löu yù ñeán yeâu caàu cuûa ñeà baøi. GV daùn 2 tôø giaáy to leân baûng yeâu caàu ñaïi dieän 2 nhoùm leân thi ñua tieáp söùc. HS coøn laïi laøm vaøo vôû baøi taäp.
GV daùn 2 tôø phieáu leân baûng lôùp môøi 2 hoïc sinh leân baûng thi ñua laøm baøi nhanh.
Goïi HS nhaän xeùt, söûa baøi.
- GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng, 
Caùc teân rieâng trong :
Caâu a laø: Coân ñaûo, Voõ Thò Saùu.
Caâu b laø: Ñieän Bieân Phuû, Beá Vaên Ñaøn.
Caâu c laø: Coâng Lyù, Nguyeãn Vaên Troãi.
- Khi vieát hoa caùc teân rieâng vaø teân ñòa lí Vieät Nam ta vieát hoa caùc chöõ caùi ôû ñaàu moãi tieáng.
Baøi 3:
GV neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp, cho hoïc sinh bieát Cöûa Gioù Tuøng Chinh laø ñòa danh thuoäc huyeän Quan Hoaù, tænh Thanh Hoaù.
Yeâu caàu hoïc sinh laø

File đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 23 day du.doc