Giáo án Vật lí 6 - Tiết 1: Ôn tập kiến thức cơ bản chương I

doc7 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 17/10/2019 | Lượt xem: 18 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật lí 6 - Tiết 1: Ôn tập kiến thức cơ bản chương I, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò c­¬ng khung ch­¬ng tr×nh gi¶ng d¹y 
m«n vËT Lý LíP 6 KỲ II 
Thêi gian
Tªn chñ ®Ò
Sè tiÕt
Néi dung chñ ®Ò gi¶ng d¹y
Sè tiÕt 
Th¸ng 1
«n tËp ch­¬ng I
3
+«n tËp vÒ ®o :-®o thÓ tÝch -®o ®é dµi
 -®o lùc 
+«n tËp vÒ khèi l­îng riªng träng l­îng riªng 
+¤n tËp c¸c m¸y c¬ ®¬n gi¶n 
1
1
1
Th¸ng2
«n tËp ch­¬ng I
3
+c¸c lo¹i bµi tËp tô luËn vÒ c¬ hoc 
 -bµi tËp khèi l­îng ;träng l­îng 
 -bµi tËp khèi l­îng riªng ;träng l­îngriªng 
 - bµi tËp vÒ c¸c lo¹i lùc 
1
1
1
Th¸ng3
sù në v× nhiÖt cña mét sè chÊt 
4
-sù në v× nhiÖt cña chÊt r¾n 
- sù në v× nhiÖt cña chÊt láng 
-sù në v× nhiÖt cña chÊt khÝ 
-mét sè øng dông cña sù në v× nhiÖt 
1
1
1
1
Th¸ng4
sù chuyÓn ho¸ c¸c chÊt 
4
-Sù nãng ch¶y sù ®«ng ®Æc 
-Sù bay h¬i sù ng­ng tô 
- sù s«i 
2
2
Th¸ng5
 «n tËp cuèi n¨m 
3
-«n tËp ch­¬ng I
-«n tËp ch­¬ng II
- «n d¹ng ®Ò kiÓm tra cuèi kú cÊc n¨m 
1
1
1
TiÕt 1: «n tËp kiÕn thøc c¬ b¶n ch­¬ng I 
Ngày soạn:11-1-2010
Ngày dạy: 12;13tháng 1 n¨m 2010 Líp d¹y 6C- 6B và 6A 
I. MỤC TIÊU:
1/Kieán thöùc Nắm vững định nghĩa khối lượng riêng, trọng lượng riêng của một chất.
-Vận dụng công thức m = D.V và P = d.V để tính khối lượng và trọng lượng của một vật.
2/Kó naêng :-Biết sử dụng bảng số liệu để tra cứu tìm khối lượng riêng, trọng lượng riêng của các chẩt.
-Đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân.
3/Thaùi ñoä : -Nghieâm tuùc, caån thaän.
II. CHUẨN BỊ:
HS Cho ôn tập lại kiến thức ôn tập trong chương I 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
GV: sử dụng các câun hỏi cho học sinh lần lượt làm các câu hỏi và bài tập sau 
câu hỏi 
A. Traéc nghieäm: (Khoanh troøn 1 ñaùp aùn ñuùng maø em choïn)
Duøng bình chia ñoä coù chöùa moät löôïng nöôùc coù theå tích 95cm3, thaû vieân bi saét vaøo bình thì möïc nöôùc trong bình daâng leân ñeán vaïch 250cm3. Vaäy theå tích vieân bi laø :
A. 250cm3	B. 346cm3 	C. 95cm3	D. 155cm3
Treân thuøng boät giaët ghi 10Kg. Soá ñoù chæ :
A. Khoái löôïng cuûa thuøng boät giaët.	B. Theå tích cuûa thuøng boät giaët.
C. Söùc naëng cuûa thuøng boät giaët.	D. Khoái löôïng cuûa thuøng (roãng).
Caùi tuû naèm yeân treân saøn nhaø vì noù :
A. Chòu löïc naâng cuûa saøn nhaø.	B. Khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo.	
C. Chòu taùc duïng cuûa 2 löïc caân baèng.	D. Chòu löïc huùt cuûa traùi ñaát.
4.Khi buoàmcaêng gioù, chieác thuyeàn löôùt nhanh treân maët bieån. Löïc naøo ñaõ ñaåy thuyeàn ñi ?
A. Löïc cuûa soùng bieån.	B. Löïc cuûa gioù.
C. Löïc cuûa nöôùc bieån.	D. Khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo caû.
Moät quaû caân coù khoái löôïng 500g thì troïng löôïng cuûa noù baèng bao nhieâu ?
A. 500N	B. 50N	C. 5N	D. 5000N
Ngoïn ñeøn treo treân traàn nhaø ñöùng yeân vì :
Khoâng chòu taùc duïng cuûa löïc naøo.
Chòu taùc duïng cuûa löïc keùo cuûa daây treo.
Chòu taùc duïng cuûa troïng löïc.
Chòu taùc duïng cuûa löïc keùo cuûa daây treo vaø troïng löïc.
Trong soá caùc thöôùc döôùi ñaây,thöôùc naøo thích hôïp nhaát ñeå ño chieàu roäng baøn hoïc cuûa em?
Thöôùc thaúng coù GHÑ 1 m vaø ÑCNN 1 mm. 	B. Thöôùc cuoän coù GHÑ 5 m vaø ÑCNN 1 cm.
C. Thöôùc daây coù GHÑ 150 cm vaø ÑCNN 1 mm.	D.Thöôùc thaúng coù GHÑ 1 m vaø ÑCNN 5 mm.
Treo 1 vaät naëng coù troïng löôïng 3N thì loø xo xoaén giaõn ra 2 cm.Ñeå loø xo giaõn 5 cm thì phaûi treo vaät coù troïng löôïng bao nhieâu?
8N	B. 12,5N	C. 6N	D. 7,5N
Phaùt bieåu naøo sau ñaây khoâng ñuùng ?
A,Ñôn vò cuûa khoái löôïng laø Kilogam. B.Theå tích cuûa moät vaät chæ löôïng chaát taïo thaønh vaät ñoù.
C. 	Moïi vaät ñeàu coù khoái löôïng.	D.Ngöôøi ta duøng caân ñeå ño khoái löôïng.
Vaät naøo sau ñaây khoâng chòu taùc duïng cuûa 2 löïc caân baèng?
Cuoán saùch ôû giöõa choàng saùch naèm yeân treân baøn. 	C. Caùi gheá ñaët treân neàn nhaø.
Quaû caân ñaët treân ñóa caân naèm ngang.	 D. Con chim ñöùng treân caønh caây.
10 -Ñeå keùo tröïc tieáp 1bao ximaêng coù khoái löôïng 50kg ngöôøi ta duønglöïc naøo trong caùclöïcsau?
F = 50N	B. F = 500N	C. 50N < F < 500N	D. F < 50N
BÀI TẬP :
C. Töï luaän (laøm ra vôû baøi taäp)
Baøi 1. Lan duøng bình chia ñoä ñeå ño theå tích cuûa hoøn soûi. Theå tích nöôùc ban ñaàu ñoïc treân bình laø V1=80cm3, sau khi thaû hoøn soûi ñoïc ñöôïc theå tích laø V2=95cm3. Theå tích cuûa hoøn soûi laø bao nhieâu?
Baøi 2. Hoäp quaû caân cuûa caân Robecvan coù caùc quaû caân sau: 2 quaû 5g, 3 quaû 10g, 2 quaû 20g, 1 quaû 50g, 1 quaû 100g. Tính GHÑ vaø ÑCNN cuûa caân?
Baøi 3. Tröôùc moät chieác caàu coù moät bieån baùo giao thoâng treân coù ghi 5T. Soá 5T coù yù nghóa gì?
Baøi 4. Neâu 3 ví duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät.
Baøi 5. Neâu 3 ví duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät laøm vaät bieán daïng.
Baøi 6. Neâu 1 ví duï veà löïc taùc duïng leân moät vaät coù theå gaây ra ñoàng thôøi hai keát quaû noùi treân.
Baøi 7. Moät xe taûi coù khoái löôïng 3,2 taán seõ coù troïng löôïng bao nhieâu Niutôn? 
Baøi 8. Bieát 20 vieân bi naëng 18,4 N. Moãi vieân bi seõ coù khoái löôïng laø bao nhieâu gam?
Baøi 9. Moät hoøn gaïch coù khoái löôïng 1600 gam. Moät ñoáng gaïch 10000 vieân seõ naëng bao nhieâu Niutôn? 
TiÕt 2 «n tËp kiÕn thøc c¬ b¶n ch­¬ng I 
Ngày soạn: 18- 1 -2010
Ngày dạy : 19; 20 tháng 1 n¨m 2010 Líp d¹y 6C- 6B và 6A 
I. MỤC TIÊU:
1/Kieán thöùc Nắm vững định nghĩa khối lượng riêng, trọng lượng riêng của một chất.
-Vận dụng công thức m = D.V và P = d.V để tính khối lượng và trọng lượng của một vật.
các máy cơ đơn giản 
2/Kó naêng :-Biết sử dụng bảng số liệu để tra cứu tìm khối lượng riêng, trọng lượng riêng của các chẩt. nhận biết các ứng dụng của máy cơ vào cuộc sống 
-Đo được trọng lượng riêng của chất làm quả cân.
3/Thaùi ñoä : -Nghieâm tuùc, caån thaän.
II. CHUẨN BỊ:
HS Cho ôn tập lại kiến thức ôn tập trong chương I 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
GV: sử dụng các câu hỏi cho học sinh lần lượt làm các câu hỏi và bài tập sau 
A-câu hỏi 
A. Traéc nghieäm: 
13. Taïi sao noùi: saét naëng hôn nhoâm?
A. Vì khoái löôïng rieâng cuûa saét lôùn hôn khoái löôïng rieâng cuûa nhoâm.
B. Vì khoái löôïng (troïng löôïng) cuûa saét lôùn hôn khoái löôïng (troïng löôïng) cuûa nhoâm.
C. Vì khoái löôïng cuûa saét lôùn hôn khoái löôïng cuûa nhoâm.
D. Vì troïng löôïng cuûa saét lôùn hôn troïng löôïng cuûa nhoâm.
14. Tröôøng hôïp naøo sau ñaây khoâng söû duïng maùy cô ñôn giaûn?
A. Ngöôøi ñöùng döôùi ñaát keùo thuøng vöõa leân taàng cao ñeå xaây nhaø.
B. Duøng buùa ñeå nhoå ñinh.
C. Laên 1 thuøng phuy naëng treân taám vaùn töø maët ñöôøng leân saøn xe taûi.
D. Laên thuøng phuy naëng treân maët ñöôøng naèm ngang.
15. Choïn caâu phaùt bieåu ñuùng.
A. Löïc laø nguyeân nhaân laøm cho vaät chuyeån ñoäng.
B. Löïc laø nguyeân nhaân laøm cho vaät thay ñoåi chuyeån ñoäng.
C. Khi khoâng coù löïc taùc duïng leân vaät thì vaät ñöùng yeân.
D. Löïc khoâng laøm cho vaät bò bieán daïng.
B. Ñieàn khuyeát (Ñieàn töø thích hôïp vaøo choõ troáng )
16. Ñeå ño theå tích vaät raén khoâng thaám nöôùc coù theå duøng ..............................
17. Ñôn vò ño löïc laø ....................Ñeå ño löïc ngöôøi ta duøng duïng cuï ..............................
18. Löïc taùc duïng leân moät vaät coù theå laøm vaät ..................................... hoaëc ...........................
19. Troïng löïc taùc duïng leân moät vaät goïi laø ..................................
20. Khoái löôïng rieâng cuûa moät chaát ñöôïc xaùc ñònh baèng ............................cuûa moät ........................... theå tích chaát ñoù.
21. Caùc maùy cô ñôn giaûn thöôøng duøng laø ..............................................................
22. Hai löïc caân baèng laø 2 löïc 	, coù cuøng 	 nhöng	
23. Ñoåi ñôn vò:
a) 2,5lít = cm3 = m3. b) 850g = kg =.laïng.
c) 15,4m = mm=km. d) 7,52lít = cc = m3.
e) 0,75kg = taán = g.
C. Töï luaän
Baøi 10. Khoái löôïng rieâng cuûa daàu aên khoaûng 800 kg/m3 coù yù nghóa gì?
Baøi 11. Khi troän laãn daàu aên vôùi nöôùc, coù hieän töôïng gì xaûy ra? Giaûi thích?
Baøi 12. Haõy tính khoái löôïng vaø troïng löôïng cuûa chieác daàm saét coù theå tích 40 dm3. Bieát 1 m3 saét coù khoái löôïng laø 7800kg.
Baøi 13. Moät hoäp söõa oâng thoï coù khoái löôïng 397 g vaø coù theå tích 320 cm3. Haõy tính khoái löôïng rieâng cuûa söõa trong hoäp theo ñôn vò kg/m3.
Baøi 14 a) Tính khoái löôïng rieâng cuûa moät vaät bieát vaät coù khoái löôïng 3200kg
 vaø coù theå tích 4m3? Cho bieát chaát vöøa tìm ñöôïc laø 
chaát gì? (Bieát khoái löôïng rieâng cuûa: chì:11300 kg/m3, ñaù: 2600kg/m3, goã: 800kg/m3)
b) Tính troïng löôïng rieâng cuûa moät vaät bieát khoái löôïng cuûa vaät
 ñoù baèng160kg, theå tích baèng 1m3
c) Moät coät saét coù khoái löôïng rieâng 7800kg/m3 ngöôøi ta ño ñöôïc
theå tích chieác coät ñoù baèng 0.9 m3. Tính khoái löôïng cuûa chieác coät saét treân.
Baøi 15 Một vật có khối lượng 600 g treo trên một sợi dây đứng yên.
a. Giải thích vì sao vật đứng yên.b. Cắt sợi dây, vật rơi xuống. Giải thích vì sao vật đang đứng yên lại chuyển động
TiÕt 3 «n tËp VÒ C¸C M¸Y C¥ §¥N GI¶N 
Ngày soạn:25- -2010
Ngày dạy : 26;27 tháng 1 n¨m 2010 Líp d¹y 6C- 6B và 6A 
I. MỤC TI£U
1-KiÕn thøc : - n¾m v÷ng ®­îc c¸c lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n 
-ph©n biÖt ®­îc c¸c loaÞ rßng räc 
- ph©n biÖt ®­îc c¸c ®iÓm ®Æt trong ®ßn bÈy
2-Kü n¨ng : b¾m ®­îc c¸c øng dông cña c¸c m¸y c¬ ®¬n gi¶n ; ph©n biÖt ®­îc c¸c lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n 
3- T­ t­ëng:biÕt vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tÕ cuéc sèng 
II. CHUẨN BỊ:
HS Cho ôn tập lại kiến thức ôn tập trong chương I 
III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
A- Bµi míi:
GV: sử dụng các câu hỏi cho học sinh lần lượt làm các câu hỏi và bài tập sau 
A-câu hỏi 
C©u1: kÓ tªn c¸c m¸y c¬ ®¬n gi¶n ? nªu cÊu t¹o cña tïng lo¹i ?
C©u2: nªu cÊu t¹o cña rßng räc ?cã mÊy lo¹i rßng räc ? ®Æc ®iÓm vµ lîi Ých cña tõng lo¹i ?
C©u3: Nªu thÝ dô thùc tÕ øng dông cña tõng lo¹i rßng räc ? Em thÊy tõng lo¹i rßng räc Êy ë ®©u ?
C©u4: ta cã mét vËt cã träng l­îng lµ 20N muèn ®­a lªn cao nÕu sö dông 
a) Rßng räc cè ®Þnh th× cÇn mét lùc thÕ nµo so víi träng l­îng cña vËt ? chiÒu cña nã cã quan hÖ g× víi chiÒu cña lùc kÐo trùc tiÕp ?
b )Rßng räc cè ®éng cÇn mét lùc thÕ nµo so víi träng l­îng cña vËt ?chiÒu cña nã cã quan hÖ g× víi chiÒu cña lùc kÐo trùc tiÕp ?
c) Nªu lîi Ých cña tõng lo¹i rßng räc ?
C©u5: a)dïng mÆt ph¶ng nghiªng cã lîi Ých g× ?
 b) khi kÐo mét vËt lªn cao ®Ó cho nhÑ ta ph¶i dïng mÆt ph¶ng nghiªng cã ®Æc ®iÎm g×?
C©u6:a) T¹i sao khi lªn ng­êi ®i xe ®¹p l¹i kh«ng ®i th¼ng lªn dãc mµ l¹i ®i ngo»n ngoÌo tõ mÐp ®­êng bªn nµy sang ®­êng bªn kia ?
b) T¹i sao ®­êng « t« qua ®Ìo th­êng lµg ®­êng ng»n ngoÌo rÊt dµi ?
C©u7: 
a)khi nãi ®Õn ®ßn bÈy kh«ng thÓ thiÕu ®­îc c¸c yÕu tè nµo ?
b) ®Ó n¨ng mét vËt lªn b»ng mét lùc nhÑ h¬n th× quan hÖ gi÷a kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm tùa ®Õn ®Õn lùc t¸c dông vµ gi÷a ®iÓm tùa ®Õn ®iÓm t¸c dông cña vËt nh­ thÕ nµo víi nhau ?
C©u8: bµi 15.2 s¸ch bµi tËp vËt lý líp 6
C©u9: bµi tËp 15.3 s¸ch bµi tËp vËt lý líp 6
C©u10: vÏ chiÒu cña lùc t¸c dông trong tr­êng hîp sau 
 O2
 O 
 O1
h×nh 
C©u11: Nªu lîi Ých cña tõng lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n ?
B-H­íng dÉn chuÈn bÞ bµi ë nhµ : 
xem l¹i kiÕn thøc ®É häc trong tiÕt 
quan x¸t vfµ liªn hÖ øng dông cña m¸y c¬ ®¬n gi¶n trong thùc tÕ 
 - ¤n l¹i sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt 

File đính kèm:

  • docbai 1.doc
Đề thi liên quan