Đề thi đề xuất cho học sinh giỏi - Môn thi: Hóa học 9

doc6 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi đề xuất cho học sinh giỏi - Môn thi: Hóa học 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
Kỳ thi: HSG
Mụn thi: Húa học 9 	; Thời gian làm bài: 150 phỳt
Họ và tờn: Nguyễn Tuấn Giao 	; Chức vụ: Giỏo viờn
Đơn vị: Trường THCS Chõn Lý
Nội dung đề thi:
 Câu 1 ( 4,0 đ):
1. Khí nào cho dưới đây có tỉ khối so với Hiđrô là nhỏ nhất: 
 a. Clo b. Neon c. Flo d. Nitơ
2. Một hỗn hợp khí gồm CO, CO2, SO2 và SO3. Cần dùng các phản ứng hoá học nào để nhận ra từng chất có mặt trong hỗn hợp?
Câu 2 ( 3,0 đ ):
 E là oxít kim loại M, trong đó o xi chiếm 20% khối lượng. Cho dòng khí CO thiếu đi qua óng sứ chứa x gam chất E đốt nóng. Sau phản ứng khối lượng chất rắn còn lại trong ống sứ là Y gam. Hoà tan hết Y gam này vào lượng dư dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch F và khí NO duy nhất bay ra. Cô cạn dung dịch F thu được 3,7.x gam muối G. Giả thiết các phản ứng là 100%.
 Xác định công thức của E , G. Tính thể tích NO ( đktc) theo x,y.
Câu 3 ( 2,5 đ)
Lấy ví dụ bằng phương trình phản ứng cho các trường hợp sau.
Khi cho 1 kim loại vào dung dịch muối sản phẩm tạo thành là:
Muối và kim loại
Muối + bazơ và khí
2 muối
Duy nhất 1 muối
Khi cho 1 Oxít vào:
Nước tạo ra A xít và Oxít.
A xít tạo ra 2 muối + 
Kiềm tạo ra 2 muối + 
 Câu 4 ( 3,0đ):
 Khử m g hỗn hợp (X) gồm FeO, Fe2O3 , Fe3O4 và CuO bằng khí CO dư ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng thu được 40g hỗn hợp chất rắn (Y) và hỗn hợp khớ ( Z). Cho hỗn hợp khớ (Z) lội từ từ qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì thu được 59,1 g kết tủa. Tính m.
Câu 5 ( 3,5 đ):
Từ tinh bột, các chất vô cơ và điều kiện đầy đủ hãy viết các phản ứng điều chế Axít axêtíc.
a) Phản ứng quang hợp là gì? Phản ứng đó xảy ra ở đâu?
b) Viết phương trình phản ứng quang hợp và ghi rõ điều kiện.
c) Nêu các ý nghĩa quan trọng của phản ứng quang hợp.
 Câu 6 ( 4,0 đ): 
 Một hỗn hợp A gồm 1 ankan và 1 anken. Dẫn A vào bình đựng 500g dung dịch Brôm 4% sau khi brôm phản ứng hết thấy khối lượng bình brôm tăng 3,50g và thu được khí bay ra khỏi bình có khối lượng 7,30g. Đốt cháy hoàn toàn khí bay ra thu được 21,56 gam CO2. Xác định công thức phân tử của 2 chất ban đầu.
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT
Kỳ thi: HSG
Mụn thi: Húa học 9 	; Thời gian làm bài: 150 phỳt
Họ và tờn: Nguyễn Tuấn Giao 	; Chức vụ: Giỏo viờn
Đơn vị: Trường THCS Chõn Lý
Câu 1( 4,0 đ):
 1. ( 1,5 đ)
Tỉ khối của H2 so với Cl2 là 35,5 (0,25)
Tỉ khối của H2 so với Ne là 10 (0,25)
Tỉ khối của H2 so với F2 là 19 (0,25)
Tỉ khối của H2 so với N2 là 14 (0,25)
 Vậy tỉ khối của Neon so với Hiđrô là nhỏ nhất. (0,5)
 2. ( 2,5đ):
 Cho hỗn hợp các khí qua bình đựng lượng dư dung dịch BaCl2 pha trong dung dịch HCl dư, nếu có kết tủa trắng không tan trong axít chứng tỏ có BaSO4 . 0,25 
 SO3 + H2O + BaCl2 -> BaSO4 + 2HCl 0,25 
 Khí đi ra khỏi bình cho tiếp qua bình đựng lượng dư dung dịch nước Brôm, chỉ có SO2 bị giữ lại phản ứng làm mất màu dung dịch Brom. 0,25 
 SO2 + Br2 + 2H2O -> 2HBr + H2SO4 0,5 
 đỏ nâu không màu
 Hỗn hợp CO và CO2 đi ra khỏi bình nước Brôm cho đi qua bình đựng nước vôi trong CO2 bị giữ lại, làm vẩn đục nước vôi trong. 0,5 
 CO2 + Ca(OH)2 -> CaCO3 + H2O 0,25 
 Cuối cùng còn lại cho CO qua ống thuỷ tinh đựng lượng dư CuO màu đen , đun nóng, CO phản ứng tạo thành Cu màu đỏ 0,25 
 CuO + CO -> Cu + CO2 0,25 
Câu 2 ( 3,0đ):
 Đặt oxít là M2On ta có %O xi = 16n: ( 2M + 16n).100 = 20 => M = 32n (0,5)
Thấy n = 2 => M = 64 thoả mãn. Vậy o xít là CuO.
 PT: CuO + CO -> Cu + CO2 (1) 
Hoà tan chất rắn vào HNO3:
 CuO + 2HNO3 -> Cu(NO3)2 + H2O (2) (0,5)
3Cu + 8HNO3 -> 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (3) (0,5)
Theo PT (1): nCu = (x-y) : 16. Theo PT (3) : nNO = 2n.Cu: 3 = 2(x - y) : 3.16
 Vậy VNO = 22,4 . 2( x - y) : 48 = 2,8(x - y) : 3 hay 0,93( x - y). (0,5)
Theo ( 1,2,3) khi cô cạn dung dịch thu được Cu(NO3)2. Số mol Cu(NO3)2 bằng số mol CuO ban đầu = x: 80.
 => mCu(NO3)2 = 188x: 80 = 2,35x < 3,7x bài cho. (0,5)
Vậy muối là muối ngậm nước có CT: Cu(NO3)2.nH2O
 Số gam muối = ( 188 + 18n).x: 80 = 3,7 x => n = 6 
 Vậy muối là muối ngậm nước có CT là Cu(NO3)26H2O (0,5)
Câu 3 ( 2,5đ)
 1. +) Fe + CuSO4 -> FeSO4 + Cu (0,25) 
 +) Na + CuCl2 + 2H2O -> NaCl + Cu(OH)2 + H2 (0,5) 
 +) Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + 2FeCl2 (0,25) 
 +) Fe + 2FeCl3 -> 3FeCl2 (0,25) 
 2. +) 3NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO (0,5)
 +) Fe3O4 + 8HCl -> FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O (0,5) 
 +) 2CO2 + 3NaOH -> Na2CO3 + NaHCO3 + H2O (0,25) 
Câu 4 ( 3,0 đ ):
 Hỗn hợp khớ (Z) gồm CO và CO2, khi cho hỗn hợp (Z) qua dung dịch Ba(OH)2 dư thì chỉ có phản ứng : (0,5)
 CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O (0,25) 
 Có nCO2 = nCaCO3 = 59,1: 197 = 0,3 (mol). (0,5)
 Ta thấy: nCO phản ứng = nCO2 => nCO = 0,3 mol (0,5)
 Theo định luật bảo toàn khối lượng ta cú:
 mhỗn hợp (X) + mCO phản ứng = m hỗn hợp ( Y) + m CO2 (0,75)
 => m + 0,3x 28 = 40 + 0,3 x 44 => m = 44,8g. (0,5)
 Câu 5 ( 3,5 đ ): 
 1. ( 1,0đ) +) ( C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6 (0,5) 
 +) C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2 ( men rượu) (0,25)
 +) C2H5OH + O2 -> CH3COOH + H2O ( men giấm) (0,25) 
2. (2,5 đ) a) Phản ứng quang hợp là phản ứng tổng hợp tinh bột từ CO2 và dưới tác dụng, của ánh sáng mặt trời và chất diệp lục. Phản ứng đó xẩy ra trong cây xanh. Lá cây hấp thụ CO2, rễ cây hút nước từ đất. ( 1,0)
 b) 6nCO2 + 5 H2O -> ( C6H10O5)n + 6nO2 (0,5)
 ý nghĩa: - Tạo ra tinh bột, nguồn thức ăn chính của người.
Tạo ra Oxi cho người và động vật thở , đảm bảo thành phần Oxi của không khí không đổi, giữ cân bằng sinh thái. (1,0)
Câu 6 ( 4,0đ):
Gọi công thức của An kan là: CnH2n + 2 
Gọi công thức của An ken là: CmH2m (0,5)
 Khi dẫn hỗn hợp qua dd Brôm mà Brôm tham gia phản ứng hết => an ken co thể đủ hoặc dư. (0,5)
CmH2m + Br2 -> CmH2mBr2 
Theo phương trình số mol CmH2m = số mol Br2 = 0,125 mol (0,5)
 => Khối lượng mol của an ken = 28g => m = 2 => CTPT là C2H4 (0,5)
 Xột khí bay ra khỏi bỡnh
 Trường hợp 1: chỉ cú an kan.
 CnH2n + 2 -> n CO2 => n = 2,227 ( loại) (0,5)
 Trường hợp 2 : Hỗn hợp gồm an kan: CnH2n + 2 với số mol là a mol. Và C2H4 với số mol là b mol. (0,5)
Ta cú (14n + 2).a + 28 b = 7,3 (I) 
 Số mol CO2 = an + 2b = 0,49 (II)
 Từ (II) v à (III) => n = 1 hoặc n = 2 (0,5)
 Vậy hỗn hợp ban đầu gồm CH4 và C2H4 hoặc C2H6 và C2H4 . (0,5)

File đính kèm:

  • docDe thi HSG hoa 9.doc
Đề thi liên quan