Đề kiểm tra giữa học kì II Đọc thành tiếng, Chính tả cấp Tiểu học - Năm học 2009-2010- Trường Tiểu học Mỹ Hòa C

doc8 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 24 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì II Đọc thành tiếng, Chính tả cấp Tiểu học - Năm học 2009-2010- Trường Tiểu học Mỹ Hòa C, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC MYÕ HOAØ C
KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT (Ñoïc thaønh tieáng)– LÔÙP 2
GIÖÕA KYØ 2 – NH: 2009-2010
ÑOÏC THAØNH TIEÁNG: Moãi hoïc sinh boác thaêm 1 ñeà, ñoïc theo yeâu caàu cuûa ñeà vaø traû lôøi caâu hoûi. Thôøi gian ñoïc 1 phuùt 30 giaây.
Traû lôøi caâu hoûi (1 ñieåm). Traû lôøi ñuû yù cuûa caâu hoûi ñaït: 1 ñieåm.
Ñaùp aùn phaàn TLCH:
Ñeà 1. Ñeå Thaàn Gioù trôû thaønh baïn cuûa mình, oâng Maïnh ñaõ : OÂng Maïnh ñaõ an uûi vaø môùi Thaàn Gioù thænh thoaûng tôùi chôi.
Ñeà 2. Nhöõng caâu noùi leân thaùi ñoä cuûa Choàn coi thöôøng Gaø Röøng laø: Choàn vaãn ngaàm coi thöôøng baïn ; Ít theá sao? Mình thì coù haøng traêm.
Ñeà 3. Khi gaëp naïn, Choàn: raát sôï haõi vaø chaúng nghó ra ñöôïc ñieàu gì.
Ñeà 4. Gaø Röøng nghó ra meïo ñeå caû hai thoaùt naïn laø: Gaø Röøng giaû cheát roài vuøng chaïy ñeå ñaùnh laïc höôùng ngöôøi thôï saên, taïo thôøi cô cho Choàn voït ra khoûi hang.
Ñeà 5. Choàn thay ñoåi haún thaùi ñoä: Noù töï thaáy moät trí khoân cuûa baïn coøn hôn caû traêm trí khoân cuûa mình.
Ñeà 6. Khæ ñoái xöû vôùi Caù Saáu: Thaáy Caù Saáu khoùc vì khoâng coù baïn, Khæ môùi Caù Saáu keát baïn. Töø ñoù, ngaøy naøo Khæ cuõng haùi hoa quaû cho Caù Saáu aên.
Baøi vieát chính taû – lôùp 2: (KT.GK2)
Coø vaø Cuoác
Coø ñang loäi ruoäng baét teùp, Cuoác thaáy vaäy töø trong buïi raäm laàn ra, hoûi:
- Chò baét teùp vaát vaû theá, chaúng sôï buøn baén baån heát aùo traéng sao?
Coø vui veû traû lôøi:
- Khi laøm vieäc, ngaïi gì baån hôû chò?
Theo Nguyeãn Ñình Quaûng
LÔÙP 2
ÑEÀ 1. Em haõy ñoïc ñoaïn 5 cuûa baøi taäp ñoïc OÂng Maïnh thaéng Thaàn Gioù (saùch Tieáng Vieät 2, taäp 2, trang 13, 14).
Caâu hoûi: OÂng Maïnh ñaõ laøm gì ñeå thaàn gioù trôû thaønh baïn cuûa mình?
ÑEÀ 2. Em haõy ñoïc ñoaïn 1 cuûa baøi taäp ñoïc Moät trí khoân hôn traêm trí khoân (saùch Tieáng Vieät 2, taäp 2, trang 31, 32).
Caâu hoûi: Tìm nhöõng caâu noùi leân thaùi ñoä cuûa Choàn coi thöôøng Gaø Röøng?
ÑEÀ 3. Em haõy ñoïc ñoaïn 2 cuûa baøi taäp ñoïc Moät trí khoân hôn traêm trí khoân (saùch Tieáng Vieät 2, taäp 2, trang 31, 32).
Caâu hoûi: Khi gaëp naïn, Choàn nhö theá naøo?
ÑEÀ 4. Em haõy ñoïc ñoaïn 3, 4 cuûa baøi taäp ñoïc Moät trí khoân hôn traêm trí khoân (saùch Tieáng Vieät 2, taäp 2, trang 31, 32).
Caâu hoûi: Gaø Röøng nghó ra meïo gì ñeå caû hai thoaùt naïn?
ÑEÀ 5. Em haõy ñoïc ñoaïn 3, 4 cuûa baøi taäp ñoïc Moät trí khoân hôn traêm trí khoân (saùch Tieáng Vieät 2, taäp 2, trang 31, 32).
Caâu hoûi: Thaùi ñoä cuûa Choàn ñoái vôùi Gaø Röøng thay ñoåi theá naøo?
ÑEÀ 6. Em haõy ñoïc 1 cuûa baøi taäp ñoïc Quaû tim khæ (saùch Tieáng Vieät 2, taäp 2, trang 50, 51).
Caâu hoûi: Khæ ñoái xöû vôùi Caù Saáu nhö theá naøo?
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC MYÕ HOAØ C
KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT (Ñoïc thaønh tieáng)– LÔÙP 3
GIÖÕA KYØ 2 – NH: 2009-2010
ÑOÏC THAØNH TIEÁNG: Moãi hoïc sinh boác thaêm 1 ñeà, ñoïc theo yeâu caàu cuûa ñeà vaø traû lôøi caâu hoûi. Thôøi gian ñoïc 1 phuùt.
-------------------------------------------------------------------------
Traû lôøi caâu hoûi (1 ñieåm). Traû lôøi ñuû yù cuûa caâu hoûi ñaït: 1 ñieåm.
Ñaùp aùn phaàn TLCH:
Ñeà 1. Chò em Xoâ-phi khoâng ñi xem aûo thuaät, vì: boá ñang naèm vieän, meï raát caàn tieàn ñeå chöõa beänh cho boá, caùc em khoâng daùm xin tieàn meï mua veù.
Ñeà 2. Hai chò em Xoâ-phi: tình côø gaëp chuù Lí ôû saân ga, hai chò em ñaõ giuùp chuù mang ñoà ñaïc linh tinh ñeán raïp xieác.
Ñeà 3. Chò em Xoâ-phi ñaõ ñöôïc xem aûo thuaät ngay taïi nhaø.
Ñeà 4. Ñeå ñöôïc nhìn roõ maët vua, Cao Baù Quaùt ñaõ: Côûi heát quaàn aùo, nhaûy xuoáng hoà taém ñeå quaân lính xuùm vaøo baét troùi caäu. Caäu la heùt, vuøng vaãy, gaây naùo ñoäng ôû hoà neân nhaø vua truyeàn leänh daãn caäu tôùi gaëp vua.
Ñeà 5. Vua ra leänh cho caäu ñoái ñöôïc môùi tha, vì: Nghe caäu töï xöng laø hoïc troø neân muoán thöû taøi caäu, cho caäu cô hoäi chuoäc toäi.
Ñeà 6. Cao Baù Quaùt ñaõ ñoái laïi: “Trôøi naéng chang chang ngöôøi troùi ngöôøi”.
Baøi vieát chính taû – lôùp 3: (KT.GK2)
Hoäi vaät
Tieáng troáng doàn leân, gaáp ruùt, giuïc giaõ. OÂng Caûn Nguõ vaãn chöa ngaõ. OÂng vaãn ñöùng nhö caây troàng giöõa sôùi. Coøn Quaém Ñen thì ñang loay hoay, goø löng laïi, khoâng sao beâ noåi chaân oâng leân. Caùi chaân töïa nhö baèng coät saét chöù khoâng phaûi laø chaân ngöôøi nöõa.
OÂng Caûn Nguõ vaãn ñöùng nghieâng mình nhìn Quaém Ñen moà hoâi moà keâ nheã nhaïi döôùi chaân.
	Theo Kim Laân
LÔÙP 3
ÑEÀ 1. Em haõy ñoïc ñoaïn 1 cuûa baøi taäp ñoïc Nhaø aûo thuaät (saùch Tieáng Vieät 3, taäp 2, trang 40, 41).
Caâu hoûi: Vì sao chò em Xoâ-phi khoâng ñi xem aûo thuaät?
ÑEÀ 2. Em haõy ñoïc ñoaïn 2 cuûa baøi taäp ñoïc Nhaø aûo thuaät (saùch Tieáng Vieät 3, taäp 2, trang 40, 41).
Caâu hoûi: Hai chò em gaëp vaø giuùp ñôõ nhaø aûo thuaät nhö theá naøo 
ÑEÀ 3. Em haõy ñoïc ñoaïn 4 cuûa baøi taäp ñoïc Nhaø aûo thuaät (saùch Tieáng Vieät 3, taäp 2, trang 40, 41).
Caâu hoûi: Theo em, chò em Xoâ-phi ñaõ ñöôïc xem aûo thuaät chöa?
ÑEÀ 4. Em haõy ñoïc ñoaïn 2 cuûa baøi taäp ñoïc Ñoái ñaùp vôùi vua (saùch Tieáng Vieät 3, taäp 2, trang 49, 50).
Caâu hoûi: Caäu (Cao Baù Quaùt) ñaõ laøm gì ñeå thöïc hieän mong muoán nhìn roõ maët vua?
ÑEÀ 5. Em haõy ñoïc ñoaïn 3 cuûa baøi taäp ñoïc Ñoái ñaùp vôùi vua (saùch Tieáng Vieät 3, taäp 2, trang 49, 50).
Caâu hoûi: Vì sao vua ra leänh cho caäu phaûi ñoái ñöôïc moät veá ñoái thì vua môùi tha?
ÑEÀ 6. Em haõy ñoïc ñoaïn 3 cuûa baøi taäp ñoïc Ñoái ñaùp vôùi vua (saùch Tieáng Vieät 3, taäp 2, trang 49, 50).
Caâu hoûi: Cao Baù Quaùt ñaõ ñoái laïi nhö theá naøo?
TRÖÔØNG TH MYÕ HOAØ C	ÑEÀ KIEÅM TRA ÑOÏC THAØNH TIEÁNG – LÔÙP 4
	GIÖÕA KYØ 2, NH 2009 - 2010	
Ñoïc thaønh tieáng: GV cho HS boác thaêm (1 trong 6 ñeà)ø, ñoïc baøi trong thôøi gian 1 phuùt vaø traû lôøi 1 caâu hoûi do GV neâu (döïa vaøo caâu hoûi trong SGK).
* Löu yù: Ñoái vôùi hoïc sinh keùm, coù theå cho boác thaêm ñoåi ñeà baøi ñoïc (moät laàn duy nhaát).
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑIEÅM ÑOÏC THAØNH TIEÁNG – Lôùp 4
Ñoïc thaønh tieáng: (5 ñieåm)
Ñoïc troâi chaûy, ñuùng tieáng, ñuùng töø (khoâng sai quaù 2 tieáng) à 2 ñieåm
Ñoïc sai 3 – 6 tieáng: 0,5 ñieåm;
Ñoïc sai treân 6 tieáng: 0 ñieåm.
Ngaét hôi ñuùng ôû daáu phaåy, nghæ hôi ñuùng ôû daáu chaám (khoâng sai quaù 2 daáu caâu)à 1 ñieåm
Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng 3–4 daáu caâu: 0,75 ñieåm;
Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng treân 4 daáu caâu: 0,5 ñieåm;
Khoâng coù yù thöùc ngaét nghæ hôi: 0 ñieåm.
Thôøi gian ñoïc (khoâng quaù 1 phuùt) à 1 ñieåm
Treân 1 phuùt ñeán 1 phuùt 30 giaây: 1 ñieåm;
Treân 1 phuùt 30 giaây ñeán 2 phuùt: 0,5 ñieåm;
Treân 2 phuùt: 0 ñieåm.
Traû lôøi ñuùng caâu hoûi à 1 ñieåm. Traû lôøi khoâng ñuùng: 0 ñieåm.
Baøi vieát chính taû – lôùp 4: (KT.GK2)
Saàu rieâng
	Hoa saàu rieâng troå vaøo cuoái naêm. Gioù ñöa höông thôm ngaùt nhö höông cau, höông böôûi toûa khaép khu vöôøn. Hoa ñaäu töøng chuøm, maøu traéng ngaø. Caùnh hoa nhoû nhö vaûy caù, hao hao gioáng caùnh sen con, laùc ñaùc vaøi nhuïy li ti giöõa nhöõng caùnh hoa. Moãi cuoáng hoa ra moät traùi. Nhìn traùi saàu rieâng luûng laúng döôùi caønh troâng gioáng nhöõng toå kieán. Muøa traùi roä vaøo daïo thaùng tö, thaùng naêm ta.
	Mai Vaên Taïo
LÔÙP 4
ÑEÀ 1. Em haõy ñoïc ñoaïn 1 (töø ñaàu baøi ñeán “ quyeán ruõ ñeán kì laï.”)cuûa baøi taäp ñoïc Saàu rieâng (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 2, trang 34).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 2. Em haõy ñoïc ñoaïn 2 (“Hoa saàu rieâng troå  thaùng naêm ta”)cuûa baøi taäp ñoïc Saàu rieâng (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 2, trang 34).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 3. Em haõy ñoïc ñoaïn 3 (töø “Ñöùng ngaêm caây saàu rieâng ” ñeán heát baøi) cuûa baøi taäp ñoïc Saàu rieâng (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 2, trang 34).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 4. Em haõy ñoïc ñoaïn vaên töø “Côn töùc giaän cuûa teân cöôùp ” ñeán heát baøi cuûa baøi taäp ñoïc Khuaát phuïc teân cöôùp bieån (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 2, trang 66, 67).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 5. Em haõy ñoïc ñoaïn vaên töø ñaàu baøi ñeán “ khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp” cuûa baøi taäp ñoïc Anh huøng Lao ñoäng Traàn Ñaïi Nghóa (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 2, trang 21).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 6. Em haõy ñoïc ñoaïn 3 (töø “Moät tieáng reo to ” ñeán heát baøi) cuûa baøi taäp ñoïc Thaéng bieån (saùch Tieáng Vieät 4, taäp 2, trang 76, 77).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC MYÕ HOAØ C
KIEÅM TRA TIEÁNG VIEÄT (Ñoïc thaønh tieáng)– LÔÙP 5
GIÖÕA KYØ 2 – NH: 2009-2010
Ñoïc thaønh tieáng: GV cho HS boác thaêm (1 trong 6 ñeà)ø, ñoïc baøi trong thôøi gian 1 phuùt vaø traû lôøi 1 caâu hoûi do GV neâu (döïa vaøo caâu hoûi trong SGK).
* Löu yù: Ñoái vôùi hoïc sinh keùm, coù theå cho boác thaêm ñoåi ñeà baøi ñoïc (moät laàn duy nhaát).
-----------------------------------------------------------------
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑIEÅM ÑOÏC THAØNH TIEÁNG – Lôùp 5
Ñoïc thaønh tieáng: (5 ñieåm)
Ñoïc troâi chaûy, ñuùng tieáng, ñuùng töø (khoâng sai quaù 2 tieáng) à 2 ñieåm
Ñoïc sai 3 – 6 tieáng: 0,5 ñieåm;
Ñoïc sai treân 6 tieáng: 0 ñieåm.
Ngaét hôi ñuùng ôû daáu phaåy, nghæ hôi ñuùng ôû daáu chaám (khoâng sai quaù 2 daáu caâu)à 1 ñieåm
Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng 3–4 daáu caâu: 0,75 ñieåm;
Ngaét nghæ hôi khoâng ñuùng treân 4 daáu caâu: 0,5 ñieåm;
Khoâng coù yù thöùc ngaét nghæ hôi: 0 ñieåm.
Thôøi gian ñoïc (khoâng quaù 1 phuùt) à 1 ñieåm
Treân 1 phuùt ñeán 1 phuùt 30 giaây: 1 ñieåm;
Treân 1 phuùt 30 giaây ñeán 2 phuùt: 0,5 ñieåm;
Treân 2 phuùt: 0 ñieåm.
Traû lôøi ñuùng caâu hoûi à 1 ñieåm. Traû lôøi khoâng ñuùng: 0 ñieåm.
&==================================================================
Baøi vieát chính taû – lôùp 5: (KT.GK2)
Lòch söû Ngaøy Quoác teá Lao ñoäng
	Ngaøy 1 – 5 – 1886, coâng nhaân thaønh phoá Chi-ca-goâ, nöôùc Myõ, xuoáng ñöôøng bieåu tình ñoøi laøm vieäc theo cheá ñoä 8 giôø moät ngaøy. Töø Chi-ca-goâ, laøn soùng baõi coâng lan nhanh ra caùc thaønh phoá Niu Y-ooùc, Ban-ti-mo, Pit-sbô-nô, ... Caùc cuoäc bieåu tình bò ñaøn aùp naëng neà, laøm nhieàu ngöôøi cheát vaø bò thöông. Nhöng cuoái cuøng, giôùi chuû phaûi chaáp nhaän yeâu saùch cuûa coâng nhaân. Ñeå nhôù söï kieän naøy, ngaøy 1 – 5 haøng naêm ñaõ ñöôïc choïn laøm ngaøy bieåu döông löïc löôïng cuûa giai caáp coâng nhaân toaøn theá giôùi.
Theo Nhöõng maãu chuyeän lòch söû toaøn theá giôùi
GV coi thi löu yù: Sau khi ñoïc toaøn baøi 1 laàn (tröôùc khi cho HS vieát), GV caàn löu yù HS maáy töø caàn vieát cho ñuùng: 1 – 5 – 1886, Chi-ca-goâ, Nui Y-ooùc, Ban-ti-mo, Pit-sbô-nô; cuïm danh töø: Ngaøy Quoác teá Lao ñoäng. 
LÔÙP 5
ÑEÀ 1. Em haõy ñoïc ñoaïn vaên töø “Moïi ngöôøi khieâng ngöôøi ñaøn oâng ra xa ” ñeán heát baøi cuûa baøi taäp ñoïc Tieáng rao ñeâm (saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 30, 31).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 2. Em haõy ñoïc ñoaïn töø ñaàu baøi ñeán “ keû kia phaûi cuoái ñaàu nhaän toäi” cuûa baøi taäp ñoïc Phaân xöû taøi tình (saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 46, 47).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 3. Em haõy ñoïc ñoaïn töø “Laàn khaùc, quan tôùi vaõn caûnh ” ñeán heát baøi) cuûa baøi taäp ñoïc Phaân xöû taøi tình (saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 46, 47).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 4. Em haõy ñoïc ñoaïn vaên töø “Laêng cuûa caùc vua Huøng keà beân ” ñeán “cho ñoàng baèng xanh maùt.” cuûa baøi taäp ñoïc Phong caûnh ñeàn Huøng (saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 68, 69).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 5. Em haõy ñoïc ñoaïn vaên töø “Tröôùc ñeàn thöôïng coù moät coät ñaù ” ñeán heát baøi cuûa baøi taäp ñoïc Phong caûnh ñeàn Huøng (saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 68, 69).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)
ÑEÀ 6. Em haõy ñoïc ñoaïn töø “Cuï giaùo Chu daãn hoïc troø ” ñeán heát baøi cuûa baøi taäp ñoïc Nghóa thaày troø (saùch Tieáng Vieät 5, taäp 2, trang 79, 80).
Caâu hoûi: (do giaùo vieân neâu)

File đính kèm:

  • doc09-10_GK2_Bai doc thanh tieng-Bai viet chinh ta_2 3 4 5_HD cham Doc thanh tieng_4 5.doc
  • doc09-10_GKI_DE_Doc tham TLCH_2 3 4 5.doc