Đề kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học 6 - Trường THCS Hùng Vương

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 10 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học 6 - Trường THCS Hùng Vương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD KRÔNG BÔNG 
TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG 
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT
Môn: Sinh Học 6
Năm học 2007-2008
I/ Phần trắc nghiệm: (3 điểm) 	Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng nhất.
Câu 1: Miền hút là phần quan trọng nhất của rễ là vì:
 A.Có 2 phần: Vỏ và trụ giữa;
 B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.
 C. Có ruột chứa chất dự trữ.
 D. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan.
Câu 2:Thân dài ra do: 
Sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.
Sự lớn lên và phân chia tế bào.
Mô phân sinh ngọn. 
Chồi ngọn.
 Câu 3: Cấu tạo trong vỏ của thân non.
Vỏ gồm thịt vỏ và mạch rây.
Vỏ gồm biểu bì ,thịt vỏ và ruột.
Vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ.
Vỏ gồm thịt vỏ và ruột.
Câu 4: Chức năng vỏ của thân non:
Vỏ chứa chất dự trữ.
Vỏ vận vhuyển chất hữu cơ.
Vỏ vận chuyển nước và muối khoáng.
Vỏ bảo vệ các bộ phận bên trong, dự trữ và tham gia quang hợp.
Câu 5: Cấu tạo trong trụ giữa của thân non:
trụ giữa gồm thịt vỏ và mạch rây.
Trụ giữa gồm thịt vỏ và ruột.
Trụ giữa gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.
Trụ giữa gồm vỏ và mạch gỗ.
Câu 6: Chức năng trụ giữa của thân non:
Trụ giữa vận chuyển chất hữu cơ, muối khoáng và chứa chất dự trữ.
Trụ giữa vận chuyển nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ
Trụ giữa vận chuyển chất hữu cơ, muối khoáng.
Trụ giữa chứa chất dự trữ và tham gia quang hợp.
II/ Phần tự luận: 	(7 điểm)
Câu 1: (1,5 đ) Đặc điểm chung của thực vật là gì?. 
Câu 2: (1,5 đ) Tế bào thực vật gồm những thành phần chủ yếu nào? 
Câu 3: (2 đ) Rễ gồm mấy miền. Chức năng của mỗi miền? 
Câu 4: (2 đ ) Bấm ngọn ,tỉa cành có lợi gì? Những loại cây nào thì bấm ngọn, cây nào thì tỉa cành? Ví dụ?
-------------------------------------------------Hết---------------------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT
MÔN SINH HỌC 6
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 3 Đ )
Ch ọn đ úng m ỗi c âu đ ược 0,5 đ 
Câu 1: D
Câu 2: A
Câu 3: C
Câu 4: D
Câu 5: C
Câu 6: B
B/ PHẦN TỰ LUẬN ( 7 Đ)
Câu 1: Nêu đúng mỗi đặc điểm được 0,5 điểm.
+ Có khả năng tự tạo ra chất hữu cơ.
+ Phần lớn không có khả năng di chuyển.
+ Phản ứng chậm với các kích thích của môi trường.
Câu 2: Nêu mỗi thành phần được 0,25 điểm.
*Tế bào thực vật gồm:
+ Vách tế bào.
+ Màng sinh chất
+ Chất tế bào
+ Nhân
+ Không bào
+ Lục lạp
Câu 3: Trình bày mỗi miền được 0,5 điểm.
+ Miền trưởng thành: Dẫn truyền.
+ Miền hút: Hút nước và muối khoáng hoà tan.
+ Miền sinh trưởng: Làm cho rễ dài ra.
+ Miền chóp rễ: che chở chop đầu rễ.
Câu 4: - Bấm ngọn tỉa cành nhằm tăng năng suất cây trồng. ( 1 điểm)
Những loại cây thường bấm ngọn: Cây lấy quả, Cây lá, 
 Ví dụ: Cây đậu , Càphê, bông..0,5 đ)
Những loại cây thường tỉa cành: Cây lấy gỗ, cây lấy sợi.
 Ví dụ: Cây bạch đàn, cây đay.( 0,5 đ)
H ết..

File đính kèm:

  • doc0708_Sinh hoc 6_1Tiet_HV.doc.doc
Đề thi liên quan