Đề cương ôn tập Giáo dục công dân lớp 8 – học kì II

doc3 trang | Chia sẻ: huu1989 | Ngày: 26/08/2016 | Lượt xem: 955 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề cương ôn tập Giáo dục công dân lớp 8 – học kì II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS HOÀI ĐỨC
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8 – HỌC KÌ II
A. Trắc nghiệm:
Câu 1: Tệ nạn xã hội là hiện tượng xã hội bao gồm những hành vì sai lệch:
a. chuẩn mực xã hội	b. Dẫn đến tệ nanï xã hội
c. dẫn đến phạm tội 	d. dẫn đến vi phạm pháp luật
Câu 2: Những hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật:
a. Đánh bạc dưới bất kì hình thức nào	b. Chơi game
c. Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và mua bán ma túy.	d. Mua, bán dâm.
Câu 3: HIV/AIDS có liên hệ chặt chẽ với nhóm tệ nạn xã hội nào sau đây:
a. Uống rượu, hút thuốc 	b. Đánh bạc, cá độ bóng đá.
c. Ma túy, mại dâm 	d. Đua xe trái phép, mê tín dị đoan
Câu 4: Pháp luật nước ta nghiêm cấm những hành vi nào sau đây?
a. Mua dâm, bán dâm 	b. Tiêm chích ma túy
c. Quan hệ tình dục 	d. Phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS.
Câu 5: Trong cuộc sống, con người luôn phải đối mặt với những.. do vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại gây ra.
a. tình huống 	b. bệnh tật 	c. tai nạn 	d. nguy cơ
Câu 6: Quyền trực tiếp nắm giữ, quản lí tai sản là quyền:
a. chiếm hữu 	b. chiếm đoạt 	c. chiếm dụng 	d. định đoạt
Câu 7: Theo em , phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của ai ? 
A. Gia đình	 B. Nhà trường	 C. Xã hội	 D. Người lớn	
Câu 8: Trong các tệ nạn sau , tệ nạn nào là tệ nạn nguy hiểm nhất ?
A. Cờ bạc	B. Quay cốp , gian lận trong thi cử .
C. Nghiện rượu	D. Tiêm chích ma tuý.
 Câu 9: HIV / AIDS có tác hại gì ?
A. Ảnh hưởng đến kinh tế – xã hội	B. Aûnh hưởng đến tương lai nòi giống
C. Trào lưu của giới trẻ	D. Cả A; B đúng
Câu 10: Nếu thấy có người phá hoại tài sản chung của nhà trường em sẽ :
A. Tìm cách báo cho bảo vệ nhà trường	B. Làm như không thấy và bỏ đi
D. Cùng tham gia vào việc làm của người đó	C. Sợ hãi bỏ đi 
 Câu 11: Hãy nối kiến thức cột A với cột B cho phù hợp ? ( 1.0 điểm)
Cột A
Cột B
A + B
1. Đất đai , rừng , khoáng sản .
2. Cổ vật mà cá nhân tìm thấy khi đào được trong khu vực nhà mình.
3. Công viên , bệnh viện .
4. Xe máy do cá nhân trúng thưởng.
a . Lợi ích công cộng .
b . Tài sản công dân .
c . Tài sản Nhà nước .
1 +
2 +
3 +
4 +
 Câu 12 : Điền vào chỗ trống cho đúng với nội dung lợi ích công cộng ? ( 1.0 điểm)
- Lợi ích công cộnglà
- Tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng là cơ sở vật chất 
kinh tế của ., nâng cao
của nhân dân.
Câu 13 : Ý kiến nào thể hiện đúng trách nhiệm quản lí tài sản của Nhà nước?
A.Tuyên truyền giáo dục, bảo vệ lợi ích công cộng , chống tham ô, tham nhũng.
B.Xử lí nghiêm những vụ việc vi phạm.
C.Chống tham ô tham nhũng.
Câu 14 : Theo em phòng chống tệ nạn xã hội là trách nhiệm của ai?
A.Gia đình, nhà trường, xã hội, bản thân.
B.Xã hội.
C.Nhà trường.
Câu 15 : Ý kiến nào nêu dưới đây là đúng về quyền khiếu nại của công dân?
A. Công dân được sử dụng quyền khiếu nại khi thấy có hành vi gây hại cho lợi ích công cộng.
B. Công dân có quyền khiếu nại những hành vi gây hại cho nhà nước.
C. Công dân được quyền khiếu nại khi thấy những hành vi gây hại cho tài sản của người khác.
D. Công dân được khiếu nại các quyết định, việc làm của công chức nhà nước khi thực hiện công vụ đã xâm phạm quyền , lợi ích hợp pháp của mình.
Câu 16 : Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền ban hành Luật bảo vệ , chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam? 
A.Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em.	B.Quốc hội.
C.Bộ giáo dục và Đào tạo.	D.Bộ y tế.
Câu 17 : : Haõy noái moãi thoâng tin ôû coät A vôùi nhöõng thoâng tin töông öùng ôû coät B sao cho phuø hôïp.
A
Noái
B
1. Vuõ khí
a. Thuoác tröø saâu, thuoác dieät chuoät...
2. Chaát chaùy
b. Daàu aên
3. Chaát noå
c. Caùc loaïi suùng
4. Chaát ñoäc haïi
d. Xaêng
e. Caùc loaïi suùng
g. Chaát phoùng xaï
h. Bom, mìn, löïu ñaïn,...
Câu 18 : Phân biệt những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 1992 bằng cách đánh dấu X vào ô tương ứng (1 điểm)
Nội dung
Quyền
Nghĩa vụ
1. Lao động.
2. Học tập
3.Tự do ngôn luận.
4.Bình đẳng trước pháp luật.
5. Tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
6. Bảo vệ Tổ quốc.
7. Đóng thuế và lao động công ích.
B. Lý thuyết:
Cụm câu hỏi 1 điểm
Câu 1: Tệ nạn xã hội là gì? Lấy ví dụ?
Câu 2: Nêu ảnh hưởng của tệ nạn xã hội đến cuộc sông? 
Câu 3: HIV là gì? AIDS là gì? 
Câu 4: Pháp luật là gì? Đặc điểm của pháp luật? 
Câu 5: Nêu quyền khiếu nại và tố cáo của công dân?
Cụm câu hỏi 2 điểm:
Câu 1: Để phòng, chống tệ nạn xã hội pháp luật nước ta có những quy định như thế nào?
Câu 2: Mỗi chúng ta cần có và làm gì để phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS?
Câu 3: Để phòng, chống HIV/AIDS pháp luật nước ta có những quy định như thế nào?
Câu 4: Nhà nước ta đã ban hành Luật phòng cháy và chữa cháy như thế nào?
Câu 5: Thế nào là quyền tự do ngôn luận? Nêu điều 2 trong luật báo chí?
Câu 6: Bản chất của pháp luật? Vai trò của pháp luật?
Cụm câu hỏi 3 điểm:
Câu 1: Quyền sở hữu của công dân bao gồm những quyền nào? Công dân có nghĩa vụ gì trong việc tôn trọng quyền sở hữu của người khác?
Câu 2: Tài sản của Nhà nước bao gồm những tài sản nào? Lợi ích công cộng là gì? Công dân có nghĩa vụ tôn trọng và bảo vệ tài sản của Nhà nước như thế nào?
Câu 3: Hiến pháp là gì? Nêu một số nội dung cơ bản Hiến pháp 1992? Nội dung Hiến pháp nêu lên những vấn đề và nguyên tắc như thế nào?
Câu 4: Nêu tác hại của tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại? Là công dân, học sinh em phải làm gì để hạn chế, loại trừ những tai nạn đó?
C. Caâu hoûi tình huoáng:
Caâu 1: Löïc löôïng daân phoøng xaõ A ñaõ phaùt hieän vaø baét quaû tang Huøng, Huy vaø Tuaán ( hoïc sinh lôùp 8) ñang thaùo troäm oác vít taø veït treân ñoaïn ñöôøng saét Baéc- Nam ñi qua ñòa baøn xaõ. Tröôùc vuï vieäc naøy, coù 3 tình luoàng yù kieán khaùc nhau:
a. Haønh vi cuûa 3 baïn noùi treân laø xaâm phaïm taøi saûn nhaø nöôùc.
b. Haønh vi cuûa 3 baïn noùi treân laø xaâm phaïm lôïi ích coâng coäng.
c. Haønh vi cuûa 3 baïn noùi treân laø xaâm phaïm taøi saûn nhaø nöôùc vaø lôïi ích coâng coäng.
- Em ñoàng yù vôùi yù kieán naøo neâu treân? Taïi sao?
- Theo em, haønh vi cuûa 3 baïn Huøng, Huy vaø Tuaán coù bò phaùp luaät xöû lí hay khoâng taïi sao?
 Caâu 2: Baïn A laø con nhaø khaù giaû, coù ñaày ñuû tieän nghi vaät chaát, nhöng khoâng lo hoïc taäp maø laïi nghe lôøi baïn beø xaáu ruû reâ, vì vaäy A ñaõ nghieän ma tuùy, Boá meï A raát ñau khoå khi bieát tin naøy. Theo em, boá meï A phaûi laøm gì ñeå giuùp con cai nghieän toát? Ngoaøi boá me, A coøn caàn söï giuùp ñôõ cuûa ai nöõa? Neáu laø baïn cuûa A, em seõ laøm gì? 
Caâu 3: Nhaø anh Thaønh gaàn moät cô sôû giöõ treû. Anh thöôøng xuyeân chöùng kieán caûnh baûo maãu coù nhöõng haønh vi baïo haønh ñoái vôùi caùc chaùu beù ñöôïc troâng giöõ taïi cô sôû ñoù. Anh Thaønh ñang phaân vaân khoâng bieát neân söû duïng quyeàn khieáu naïi hay quyeàn toá caùo ñeå ngaên chaën haønh vi baïo haønh cuûa baûo maãu ñoái vôùi caùc chaùu nhoû. Theo em, anh Thaønh neân söû duïng quyeàn naøo? Taïi sao?
Caâu 4: Beänh nhaân M maéc beänh hieåm ngheøo nhöng caùc baùc só ñieàu trò vaø ngöôøi nhaø ñaõ coá giaáu khoâng cho ngöôøi beänh bieát tình traïng söùc khoûe cuûa anh ta. Haønh vi noùi treân coù vi phaïm quyeàn töï do ngoân luaän khoâng? Taïi sao?

File đính kèm:

  • docCN 8 - ANH.doc