Các đề thi học sinh giỏi cuối kì môn Toán lớp 1

doc22 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 12/10/2018 | Lượt xem: 321 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Các đề thi học sinh giỏi cuối kì môn Toán lớp 1, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
®Ò kh¶o s¸t to¸n líp 1 - tuÇn 25
1-TÝnh:
30 cm + 20 cm =	80 cm – 60 cm =
13 cm + 2 cm =	18 cm – 6 cm =
50 cm + 10 cm =	90 cm – 70 cm =
15 cm + 1 cm =	19 cm – 17 cm =
2-Khoanh vµo kÕt qu¶ ®óng:
19 – 9 + 60 =
90 – 60 – 10 =
16 – 6 + 30 =
A. 67
A. 30
A. 40
B. 70
B. 40
B. 50
C. 80
C. 20
C. 60
3-VÏ ®iÓm A vµ E ë trong h×nh tam gi¸c
 VÏ ®iÓm O vµ P ë ngoµi h×nh tam gi¸c
 . A . B
 . O
 . D . C
. M
4-C¸c ®iÓm ë trong h×nh trßn lµ: . N
C¸c ®iÓm ë ngoµi h×nh vu«ng lµ: . K
5-	Cã: 	1 chôc qu¶ cam
thªm: 	20 qu¶ cam
TÊt c¶:.qu¶ cam ?
Bµi gi¶i:
®Ò kh¶o s¸t to¸n líp 1 - tuÇn 26
1-§äc sè:
5:.
50:.
44:.
15:.
55:.
61:.
27:.
74:.
98:.
2-Khoanh vµo c¸c sè cã 2 ch÷ sè:
 9 ; 52 ; 14 ; 10 ; 6	 ; 7 ; 74
3-Khoanh vµo c¸c sè trßn chôc:
15 ; 20	; 45	 ;	7 ;	 10 ; 90	;	60
4-XÕp c¸c sè: 5 , 52 , 64 , 45 , 9 , 7 theo thø tù:
a, Tõ bÐ ®Õn lín:
b, Tõ lín ®Õn bÐ:
5- Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc ý ®óng: . S
 . E
 . U
. K
A. C¸c ®iÓm E, T, S ë trong h×nh trßn. .
B. C¸c ®iÓm E, U, K ë trong h×nh trßn.
C. C¸c ®iÓm T, S ë ngoµi h×nh trßn. . T
D. C¸c ®iÓm T, S, U ë ngoµi h×nh trßn.
6- Gi¶i bµi to¸n theo tãm t¾t sau:
	Gµ: 60 con
	VÞt: 30 con
	TÊt c¶:.chôc con ?
Bµi gi¶i:
®Ò kh¶o s¸t to¸n líp 1 - tuÇn 27
1-Sè:
5
10
15
25
45
90
80
0
2-§iÒn vµo « trèng (theo mÉu):
75
63
7
b¶y m­¬i l¨m
chÝn m­¬i
mét tr¨m
3-§óng ghi ®, sai ghi s:
Sè liÒn sau sè 15 lµ sè: 16
Sè liÒn sau sè 99 lµ sè: 98
Sè liÒn sau sè 12 lµ sè: 13
Sè 14 liÒn sau sè: 15
Sè 16 liÒn sau sè 15
Sè 100 liÒn sau sè 99
4-§Æt tÝnh råi tÝnh:
16 – 5	 	 12 + 7	 60 + 20	 90 – 40	 70 + 10
5-H×nh vÏ bªn cã.®o¹n th¼ng
 tam gi¸c
6-Tù ®Æt mét bµi to¸n cã lêi v¨n råi gi¶i:
7-Sè:	-	= 30
®Ò kh¶o s¸t to¸n líp 1 - tuÇn 29
1-§Æt tÝnh råi tÝnh:
34 + 24	45 + 14	7 + 71	96 – 6	75 – 12
2-Sè ?
	15 -	= 12	50 =	- 10
	 95 -	 = 42	15 =	- 10
	 66 - = 60	65 =	- 10
3- Sè?
32
7
17
25
4
39
64
86
4-§iÒn ®, s:
	36 ®äc lµ: ba m­¬i s¸u	b¶y m­¬i t­ viÕt lµ 704
	45 ®äc lµ: bèn m­¬i n¨m	s¸u m­¬i s¸u viÕt lµ 66
	55 ®äc lµ: n¨m m­¬i l¨m	Bèn m­¬i t­ viÕt lµ: 44
5-H×nh vÏ cã..®o¹n th¼ng. A B C D
	§ã lµ:
6a, bãng xanh: 	40 qu¶
 bãng ®á: 	32 qu¶
 TÊt c¶:...qu¶
6b, Cã: 55 c©y
Trong ®ã: Chuèi: 	30 c©y
Hái: æi:.c©y ?
®Ò kh¶o s¸t to¸n líp 1 - tuÇn 28
1-TÝnh:
	16 – 5 + 4 =	10 + 10 + 10 =
	19 – 9 + 40 =	20 + 20 + 20 =
 > , < , =
2-
	40	20 + 10	60 + 30 100
	 6 30 + 30	50 + 20 70
	 70 40 + 10	90 - 90 10
3- Sè:
	90 = 60 +	15 = - 2
	50 = 40 + 	16 = 19 – 
4-Bµi to¸n:
	Tæ em cã 9 b¹n. Trong ®ã cã 5 b¹n trai. Hái tæ em cã mÊy b¹n g¸i ?
	* Khoanh vµo lêi gi¶i ®óng :
TÊt c¶ sè b¹n g¸i lµ:
Tæ em cã sè b¹n g¸i lµ:
Tæ em cã mÊy b¹n g¸i:
Cßn l¹i sè b¹n g¸i lµ:
*Tr×nh bµy bµi gi¶i cña bµi to¸n trªn:
5-H×nh vÏ cã.h×nh vu«ng.
7-Sè: 
 + = 90	
 90 - = 
§Ò KIÓM TRA HäC K× II 
M«n :To¸n – Líp 1
Thêi gian lµm bµi: 40 phót.
PhÇn thi tr¾c nghiÖm:(4 ®iÓm ) H·y khoanh vµo ch÷ dÆt tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng.
Bµi 1: (1 ®iÓm)
ViÕt sè gåm cã:
A. 9 chôc 8 ®¬n vÞ: 98	C. 3 chôc: 30
B. 5 chôc 7 ®¬n vÞ: 75	D. 7 chôc 7 ®¬n vÞ: 70
C¸c sè sau ®äc lµ:
55: N¨m nh¨m	C. 74: B¶y t­
45: Bèn m­¬i l¨m	D. 86: T¸m m­¬i s¸u
Bµi 2: (1 ®iÓm)
	a. Cho c¸c sè 	89;	98;	79;	87;	97
	Sè lín nhÊt trong c¸c sè ®ã lµ:
	A. 98	B. 89	C. 97	D. 79
	b. A. Sè lín nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ 90	C. Sè liÒn sau sè 69 lµ: 70
	 B. Sè ë gi÷a sè 95 vµ 96 lµ 95	D. Sè liÒn tr­íc sè 50 lµ: 49
Bµi 3: §ång hå chØ mÊy giê? ( 1®iÓm)
Bµi 4: (1 ®iÓm)
 H×nh bªn cã:
2 h×nh vu«ng
3 h×nh vu«ng
12 h×nh tam gi¸c 
16 h×nh tam gi¸c 
PhÇn vËn dông vµ tù luËn: (6 ®iÓm)
Bµi 5: §Æt tÝnh, tÝnh kÕt qu¶	(2 ®iÓm)
15 + 4
.......
...
...
23 + 36
.......
...
...
42 + 15
.......
...
...
27 – 5
.......
...
...
49 – 16
.......
...
...
87 – 52
.......
...
...
Bµi 6: §o vµ ®Æt tªn ®o¹n th¼ng (1 ®iÓm)
.
Bµi 7: (2 ®iÓm)
§Æt ®Ò, gi¶i bµi to¸n dùa vµo phÇn tãm t¾t sau:
Cã: 16 b«ng hoa
Cho b¹n: 4 b«ng hoa
Cßn l¹i: ? b«ng hoa
....
Cuèi n¨m líp 1, em ®¹t danh hiÖu häc sinh giái ®­îc th­ëng mét chôc quyÓn vë. MÑ còng th­ëng cho em 5 quyÓn vë. Hái em cã tÊt c¶ bao nhiªu quyÓn vë?
Bµi 8: (1 ®iÓm)
§iÒn sè, ®iÒn dÊu phÐp tÝnh +, - vµo « trèng
	 + 52 = 79
 - = 15
 + = -
Đề thi học sinh học sinh giỏi lớp 1
Môn toán
(thời gian 40 phút)
Bài 1: Tính: (4 điểm)
5 – 0 + 1 - 6 =	6 - 3 + 3 + 0 = 
4 - 4 + 4 - 2 =	5 + 1 - 2 + 2 = 
Bài 2: Điền số vào ô trống cho thích hợp: (6 điểm)
5 - 2 = 	+ 2 	+ 4 > 5
 6 - +	 = 4 + 2	 	- 5 > 2
4 + 5 = + 1	 	 3 -	 < 2 +
Bài 3: Hoà 6 tuổi, Bình ít hơn Hoà 2 tuổi Nga nhiều hơn Bình1 tuổi. Hỏi bạn Nga bao nhiêu tuổi? (4 điểm)
.
Bài 4: Cho bốn số 2,4,6, 0. Hãy dùng dấu + , - , = để viết thành các phép tính đúng (4 điểm).
...
Bài 5: Hãy điền dấu + , - vào dấu chấm cho thích hợp để phép tính có kết quả đúng (2 điểm)
1..	1		1.11 = 1
1.	1		1..	1	1 = 3
thi kh¶o s¸t chÊt l­îng häc sinh giái- Líp 1
M«n: To¸n
 Thêi gian lµm bµi: 60 phót (Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Bµi 1: §iÒn sè thÝch hîp vµo « trèng:	( 4 ®iÓm)	
 -
 7
 6 
 5 2
 4
 3 
 7 6
+
 	17 + 	 = 28
	 - 14 = 35
	33 + 51 < < 99 - 13
Bµi 2: §iÒn dÊu ( + , - ) thÝch hîp vµo chç ...........	(3 ®iÓm)
	40 ..... 32 ..... 7 = 89
	75 ..... 12 ...... 2 = 61
	88 ..... 23 ...... 4 = 69
Bµi 3: (6 ®iÓm)
	a) NÕu thªm 13 viªn bi th× Hïng sÏ cã 58 viªn bi. Hái Hïng cã bao nhiªu viªn bi? (3 ®iÓm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
	b) Lan nghÜ ra mét sè, lÊy sè ®ã trõ 23 céng 32 b»ng 77. Hái sè Lan nghÜ lµ bao nhiªu? (3 ®iÓm)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bµi 4: Sè? (3 ®iÓm)	 
33
 - 14 + 36 - 45 + 12
Bµi 5: 	( 4 ®iÓm)
 H×nh bªn cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng?
..........................................................................
KÓ tªn c¸c ®o¹n th¼ng: ....................................
..........................................................................
..........................................................................
 A B
0
 D C 
..........................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II KHỐI 1
Môn: Toán
Bài 1: (1 điểm) Viết các số 56, 45, 93, 65
Theo thứ tự từ bé đến lớn: 
Theo thứ tự từ lớn đến bé: 
Bài 2: (4 điểm)
a) Đặt tính rồi tính:
 6 + 72 35 + 30 99 – 8 87 – 57
. . .. 
 . . .. 
. . .. 
b) Tính:
 63 + 36 =  78 – 6 = .
 55 + 4 =  95 - 30 = .
Bài 3: (2 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
Bài 4: (2 điểm)
Vừa gà vừa chó có tất cả 56 con, trong đó có 26 con gà. Hỏi có bao nhiêu con chó?
Bài giải
Bài 5: (1 điểm)
bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèii kú II
M«n : To¸n (líp 1)
Thêi gian lµm bµi 40 phót: (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)
Bµi 1 : a/ ViÕt sè:
N¨m m­¬i hai:.....................................
Bèn m­¬i l¨m:.......................................
b/ §äc sè
54:..................................................................................................................................................................................
67...............................................................................................................................................................................
Bµi 2:
a/ Khoanh vµo sè bÐ nhÊt:
20 ; 13 ; 55 ; 38
	b/ Khoanh vµo sè lín nhÊt:
	40 ; 54 ; 63 ; 25
Bµi 3: §óng ghi ®, sai ghi s vµo « 
	 60 em - 10 em = 50 
	 60 em - 10 em = 50 em
 Bµi 4:
	a. §Æt tÝnh råi tÝnh:
12 + 3	30 + 50 
................................................. .................................................
................................................ . ...............................................
................................................ . ...............................................
80 - 40 17 - 4
.................................................. ..........................................................
 ..................................................	 .... . ... ................................................
.................................................. ..........................................................
	b. TÝnh nhÈm:
	 17 - 7 = 15 + 0 =
	 	 50 - 20 = 16 - 3 - 3 =
Bµi 5:
	Líp 1A cã 11 häc sinh giái, líp 1B cã 8 häc sinh giái. Hái c¶ hai líp cã bao nhiªu häc sinh giái?
	Bµi gi¶i	
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
®Ò kiÓm tra chÊt l­îng häc sinh giái
M«n: To¸n líp 1 - Thêi gian lµm bµi: 60’
Bµi 1 ( 4 ®iÓm ) Cho c¸c sè 28 ; 17 ; 9 ; 8 ; 10 ; 0 ; 90 ; 55 ; 72 ; 42.
a . T×m trong d·y sè trªn : - C¸c sè cã 1 ch÷ sè ?
 - C¸c sè cã 2 ch÷ sè ? 
 - Sè nhá nhÊt cã 2 ch÷ sè lµ sè nµo?
 - Sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè lµ sè nµo?
b. XÕp c¸c sè trªn theo thø tù lín dÇn ? 
 Bµi 2 (4 ®iÓm) TÝnh : 
 40 + 14 – 3 = 36 - 26 + 20 = 
 64 + 5 - 20 = 44 - 42 + 23 = 
Bµi 3 ( 4 ®iÓm ) : Sè nµo ? 
a . 16 + 42 < 	 < 22 + 40 
79999
b. - 12 + 36 - 45	 	 	
Bµi 4 ( 5 ®iÓm ) Trong ®ît thi ®ua võa qua b¹n Hµ giµnh ®­îc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè nhá nhÊt cã hai ch÷ sè céng víi 8. B¹n H»ng giµnh ®­îc sè ®iÓm 10 ®óng b»ng sè lín nhÊt cã 1 ch÷ sè céng víi 10. Hái mçi b¹n giµnh ®­îc bao nhiªu ®iÓm 10.
Bµi 5 ( 1 ®iÓm ) Thø t­ cña mét tuÇn lµ ngµy 11 trong th¸ng. Hái thø n¨m cña tuÇn liÒn sau lµ ngµy nµo trong th¸ng ?
Bµi 6 ( 2 ®iÓm ) . H×nh vÏ d­íi ®©y cã bao nhiªu ®o¹n th¼ng ? Bao nhiªu h×nh tam gi¸c ?	
	 H
 A B
	D	C
Violympic Vßng 21
Bài 1: Chọn 2 ô có giá trị bằng nhau:
12
89-73
46+32
58-41
15+54
51+27
86-71
47+22
35+21
99-43
60+26
52+34
58-37
97-82
16
99-82
46-34
21
36
68-32
Bµi 2: Xoá liên tiếp các ô có giá trị tăng dần:
65+21
32
72
86-46
39
79-14
16
68-33
28-15
11
22
96-51
42+21
31+43
99-38
54-24
65-42
48-23
42+26
21
Bµi 3:V­ît ch­íng ng¹i vËt:
Số đem trừ đi số 42 bằng 36 là số
96 trừ đi số nào thì bằng 61?
89 trừ đi số nào thì bằng 35?
Lớp 1A có tất cả 36 học sinh, trong đó có 20 bạn nam. Hỏi lớp 1A có bao nhiêu bạn nữ?
Để số A trừ đi 34 bằng số 32 cộng với 23 thì số A phải là
Để số B trừ đi 42 bằng số 97trừ đi 73 thì số B phải là
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 68 nhưng lớn hơn 42?
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 32 nhưng nhỏ hơn 45?
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lớn hơn 16 nhưng nhỏ hơn 39?
 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số từ 25 đến 48?
Số đem trừ đi 42 bằng 36 là số
Để số A trừ đi 25 bằng số 31 cộng với 42 thì số A phải là
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 68 nhưng lớn hơn 72?
14.Trong vườn cây ăn quả nhà bác An tròng 3 loại cây vải, nhãn, hồng xiêm mỗi loại 12 cây. Hỏi trong vườn nhà bác An cả 3 loại cây đó có tất cả bao nhieu cây?
Để số A trừ đi 24 bằng 24 cộng với 31 thì số A phải là.
Để số B trừ đi 21 bằng 96 trừ đi 42 thì số B phải là
Có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 26?
ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỎI LẦN THỨ NHẤT
Môn: TNXH lớp 1
1/- Bạn sống ở đâu?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Hãy kể ra những cảnh vật nơi bạn đang sống:
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	6-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	7-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	8-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	9-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	10-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/- Hãy kể ra:
Loài vật có ích	3 Loài vật có hại:
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Laọi cây rau:	3 Loại cây hoa:
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 loaïi caây goã	3 loaïi caây aên quaû
1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	1-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	2-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	3-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3/- Neâu nhöõng bieän phaùp phoøng choáng beänh soát reùt:
1/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5/. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4/-Ñaùnh daáu ( X )vaøo  döôùi hình veõ nhöõng vaät coù theå gaây nguy hieåm.

File đính kèm:

  • docCAC DE HSG CUOI KI TOAN 1 DIB.doc