Hóa hữu cơ 11

docx2 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 2016 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hóa hữu cơ 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 MỞ ĐẦU VỀ HểA HỌC HỮU CƠ	


Cõu 1. Oxi húa hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ A thu được 0,672 lớt CO2 (đktc) và 0,72 gam H2O. Tớnh % khối lượng cỏc nguyờn tố trong phõn tử chất A.
ĐS:%C=60%; %H =13,33% ; % O=26,67%.
Cõu 2. Oxi húa hoàn toàn 0,67 gam β-caroten rồi dẫn sản phẩm oxi húa qua bỡnh 1 đựng dung dịch H2SO4 đặc, sau đú qua bỡnh 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư. Kết quả cho thấy khối lượng bỡnh 1 tăng 0,63 gam; bỡnh 2 cú 5 gam kết tủa. Tớnh % khối lượng cỏc nguyờn tố trong phõn tử β-caroten.
ĐS: %C = 89,55% ; % H = 10,45%.
Cõu 3. Tớnh khối lượng mol phõn tử của cỏc chất sau:
Chất A cú tỉ khối hơi so với khụng khớ bằng 2,07.
Thể tớch hơi của 3,3 gam chất X bằng thể tớch của 1,76 gam khớ oxi (đo ở cựng điều kiện).
ĐS: a) MA = 60 ; b)MX= 60.
Cõu 4. Đốt chỏy hoàn toàn 2,46 gam chất hữu cơ (A) thu được 5,28 gam CO2, 0,9 gam H2O và 224ml N2 (đo ở đktc). Tỡm % về khối lượng của cỏc nguyờn tố trong A.
ĐS:% C =58,54% ; % H = 4,07% ; % O =26,01% ; % N = 11,38 %.

Cõu 5. Đốt chỏy hoàn toàn 0,1 mol hợp chất hữu cơ (D) cần vừa đủ 14,4 gam oxi, thấy sinh ra 13,2 gam CO2 và 7,2 gam nước.Tỡm phõn tử khối của (D).
ĐS : MD = 60.

Cõu 6. Đốt a gam chất (X) cần 0,3 mol O2 thu được 0,2 mol CO2, 0,3 mol H2O. Hóy xỏc định a .
ĐS: a = 4,6g.
Cõu 7. Đốt chỏy hoàn toàn 9,9 gam chất hữu cơ (A) gồm 3 nguyờn tố C, H và Cl. Thu được 3,6 g nước và 8,8g khớ cacbonic.Tớnh % về khối lượng của cỏc nguyờn tố trong chất A.
ĐS:% C = 24,24 % ; % H = 4,04% ; % Cl =71,72 %.
Cõu 8. Đốt chỏy hết 12 g chất hữu cơ Z chỉ thu được khớ CO2 và hơi nước.Dẫn sản phẩm chỏy lần lượt lội qua bỡnh 1 chứa CaCl2 khan,bỡnh 2 chứa nước vụi trong dư thỡ thấy khối lượng bỡnh 1 tăng 7,2 g và bỡnh 2 xuất hiện 40g kết tủa.Tớnh khối lượng của cỏc nguyờn tố trong Z và % về khối lượng của cỏc nguyờn tố trong Z.
ĐS: mC = 4,8 g , % C = 40 %; mH =0,8 g , % H = 6,67% ; mO = 6,4 g , % O = 53,33 %.
Cõu 9.Oxi húa hết 6,9 g chất hữu cơ B chỉ thu được khớ CO2 và hơi nước.Dẫn sản phẩm chỏy lần lượt lội qua bỡnh 1 chứa CuSO4 khan,bỡnh 2 chứa nước vụi trong thấy khối lượng bỡnh 1 tăng 8,1 g và bỡnh 2 thu được hai muối với khối lượng tương ứng 20 g CaCO3 và 8,1 g Ca(HCO3)2 .Tớnh % khối lượng cỏc nguyờn tố C,H,O trong chất B.
ĐS: %C =52,17% ; % H =13,04% ; % O = 34,79%.
Cõu 10.Oxi húa hoàn toàn 4,92 mg một hợp chất hữu cơ A chứa C,H,O,N, cho sản phẩm lần lượt qua bỡnh 1 chứa H2SO4 đặc và bỡnh 2 chứa dung dịch KOH thấy khối lượng bỡnh 1 tăng 1,8 mg ,bỡnh 2 tăng 10,56 mg.Mặt khỏc nung 6,15 mg A với CuO thu được 0,56 ml (đktc) N2 .Tớnh % về khối lượng mỗi nguyờn tố trong A.
ĐS: % C =58,54% ; % H =4,07% ;% N =11,38% ,% O = 26,01%.


	Trắc nghiệm.
Hãy chọn phát biểu đúng nhất về hoá học hữu cơ trong số các phát biểu sau :
	A. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon.
B. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit, muối cacbonat, xianua, cacbua.
C. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon, trừ cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.
D. Hoá học hữu cơ là ngành hoá học chuyên nghiên cứu các hợp chất của cacbon trừ muối cacbonat.
Thành phần các nguyên tố trong hợp chất hữu cơ :
	A. Bao gồm tất cả các nguyên tố trong bảng tuần hoàn.
	B. Nhất thiết phải có cacbon, thường có H, hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P... 
	C. Gồm có C, H và các nguyên tố khác.
	D. Thường có C, H hay gặp O, N sau đó đến halogen, S, P.
Trong phân tử các hợp chất hữu cơ, các nguyên tử cacbon liên kết trực tiếp với nhau theo cách nào ?
A. Mạch hở không nhánh 	
B. Mạch hở có nhánh
C. Mạch vòng	
D. Theo cả 3 cách A, B, C
Cặp hợp chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ ?
A. CO2, CaCO3	B. CH3Cl, C6H5Br.
C. NaHCO3, NaCN	D. CO, CaC2
5. Đốt chỏy hoàn toàn a(g) chất hữu cơ X (C, H, N) thu được 20,16 lớt CO2 (đktc); 9,45g H2O và 1,68 lớt N2 (đktc). Giỏ trị a là:
A. 11,95.	B. 12,95.	C. 14,95.	D. 13,95.


1B
2B
3D
4B
5D

File đính kèm:

  • docxMo dau ve hoa huu co.docx