Giáo án buổi chiều Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 31 - Năm học 2009-2010 - Lưu Văn Đởu

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 472 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án buổi chiều Tổng hợp Lớp 5 - Tuần 31 - Năm học 2009-2010 - Lưu Văn Đởu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHAÂN PHOÁI CHÖÔNG TRÌNH TUAÀN 31
Töø ngaøy 12 thaùng 4 ñeán ngaøy 17 thaùng 4 naêm 2010
TNT
Tieát
Moân
Teân baøi daïy
414/4
Daïy baøi saùng thöù tö
6
16 / 4
1
2
3
4
Aâm nhaïc
Khoa hoïc
Toaùn
Toaùn
Oân taäp 
OÂn taäp thöïc vaät vaø ñoäng vaät
Pheùp chia 
Oân taäp
7
17 / 4
1
2
3
4
5
Kó thuaät 
Khoa hoïc
 Ñòa lyù
Tieáng Vieät
HÑTT
Laép roâ boát (t2)
 Moâi tröôøng
Nhöõng hieåu bieát cuûa em veà ñòa lyù xaõ Ñaïi Sôn
Oân taäp
Sinh hoaït lôùp.
Thöù tö ngaøy 16 thaùng 4 naêm 2010
AÂM NHAÏC: Coâ Thuyeát daïy 
KHOA HOÏC:
OÂN TAÄP: THÖÏC VAÄT, ÑOÄNG VAÄT. 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- OÂn taäp veà moät soá hoa thuï phaán nhôø gioù, moät soá hoa thuï phaán nhôø coân truøng.
	- Moät soá loaøi ñoäng vaät ñeû tröùng, moät soá loaøi ñoäng vaät ñeû con.
	- Heä thoáng laïi moät soá hình thöùc sinh saûn cuûa thöïc vaät vaø ñoäng vaät.
- Lieân heä giaùo duïc hoïc sinh baûo veä moâi tröôøng.
II. CHUAÅN BÒ: Phieáu hoïc taäp.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi:	
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi phieáu hoïc taäp.
Soá thöù töï
Teân con vaät
Ñeû tröùng
Ñeû con
Tröùng traûi qua nhieàu giai ñoaïn
Tröùng nôû ra gioáng vaät tröôûng thaønh
1
Thoû 
x
2
Caù voi
x
3
Chaâu chaáu
x
4
Muoãi 
x
5
Chim 
x
6
EÁch
x
Giaùo vieân yeâu caàu töøng caù nhaân hoïc sinh laøm baøi thöïc haønh 
® Giaùo vieân keát luaän:
Thöïc vaät vaø ñoäng vaät coù nhöõng hình thöùc sinh saûn khaùc nhau.
v Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän.
Giaùo vieân yeâu caàu caû lôùp thaûo luaän caâu hoûi
® Giaùo vieân keát luaän:
Nhôø coù söï sinh saûn maø thöïc vaät vaø ñoäng vaät môùi baûo toàn ñöôïc noøi gioáng cuûa mình.
 5. Toång keát - daën doø: 
Thi ñua keå teân caùc con vaät ñeû tröøng, ñeû con.
Nhaän xeùt tieát hoïc .
Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi, môøi hoïc sinh khaùc traû lôøi.
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp.
Hoïc sinh trình baøy baøi laøm.
Hoïc sinh khaùc nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
Neâu yù nghóa cuûa söï sinh saûn cuûa thöïc vaät vaø ñoäng vaät.
Hoïc sinh trình baøy.
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
TOAÙN:
PHEÙP CHIA. 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Giuùp hoïc sinh cuûng coá caùc kó naêng thöïc hieän pheùp chia caùc soá töï nhieân, caùc soá thaâp phaân, phaân soá vaø öùng duïng trong tính nhaåm, trong giaûi baøi toaùn.
- Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc, caån thaän.
II. CHUAÅN BÒ: Theû töø ñeå hoïc sinh thi ñua.Baûng con.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Luyeän taäp.
Giaùo vieân chaám moät soá vôû.
GV nhaän xeùt baøi cuõ.
3. Giôùi thieäu baøi: “OÂn taäp veà pheùp chia”.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.
 Baøi 1:
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi teân goïi caùc thaønh phaàn vaø keát quaû cuûa pheùp chia.
Neâu caùc tính chaát cô baûn cuûa pheùp chia ? Cho ví duï.
Neâu caùc ñaëc tính vaø thöïc hieän pheùp tính chia (Soá töï nhieân, soá thaäp phaân)
Neâu caùch thöïc hieän pheùp chia phaân soá?
Yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo baûng con
 Baøi 2:
Giaùo vieân toå chöùc cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi caùch laøm.
ÔÛ baøi naøy caùc em ñaõ vaän duïng quy taéc naøo ñeå tính nhanh?
Yeâu caàu hoïc sinh giaûi vaøo vôû
 Baøi 3:
Neâu caùch laøm.
Yeâu caàu hoïc sinh neâu tính chaát ñaõ vaän duïng?
	Baøi 5:
Neâu caùch laøm.
Yeâu caàu hoïc sinh giaûi vaøo vôû.
1 hoïc sinh laøm nhanh nhaát söûa baûng lôùp.
- Neâu laïi caùc kieán thöùc vöøa oân?
-	Thi ñua ai nhanh hôn?
	5. Cuûng coá daën doø
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh söûa baøi.
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân, nhoùm ñoâi.
Hoïc sinh ñoïc ñeà vaø xaùc ñònh yeâu caàu.
Hoïc sinh nhaéc laïi
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh laøm.
Nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh yeâu caàu.
Hoïc sinh thaûo luaän, neâu höôùng giaûi töøng baøi.
Hoïc sinh traû lôøi, nhaân nhaåm, chia nhaåm.
Hoïc sinh giaûi + söûa baøi.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh yeâu caàu ñeà.
Moät toång chia cho 1 soá.
Moät hieäu chia cho 1 soá.
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh giaûi vôû + söûa baøi.
	Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh duøng boä theû a, b, c, d löïa choïn ñaùp aùn ñuùng nhaát.
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
TOAÙN:
OÂN TAÄP. 
I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Giuùp học sinh củng cố kỹ năng thöïc haønh pheùp chia; tìm tæ soá phaàn traêm cuûa hai soá, coäng ,tröø caùc tæ soá phaàn traêm, öùng duïng trong giaûi baøi toaùn.
- Giaùo duïc hoïc sinh tính chinh xaùc, caån thaän.
II. CHUAÅN BÒ: Baûng phu. ïBaûng con.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: 
- Giaùo vieân neâu caâu hoûi yeâu caàu Hs traû lôøi.
3. Giôùi thieäu baøi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp.
 Baøi 1: (Vôû baøi taäp naâng cao trang 101)
Giaùo vieân yeâu caàu nhaéc laïi qui taéc chia phaân soá cho soá töï nhieân; soá töï nhieân chia soá töï nhieân; soá thaäp phaân chi soá töï nhieân; soá thaäp phaân chia soá thaäp phaân
 Baøi 2: (Vôû baøi taäp naâng cao trang 101)
Giaùo vieân cho hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi caùch laøm
Yeâu caàu hoïc sinh söûa mieäng
 Baøi 3:(Vôû baøi taäp naâng cao trang 101)
Giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùch tìm tæ soá phaàn traêm.
Yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo vôû.
Giaùo vieân nhaän xaùt, choát caùch laøm
 Baøi 4:(Vôû baøi taäp naâng cao trang 102)
Neâu caùch laøm.
Yeâu caàu hoïc sinh laøm vaøo vôû, hoïc sinh laøm nhanh nhaát söûa baûng lôùp
5. Cuûng coá daën doø:
Thi ñua ai nhanh hôn? Ai chính xaùc hôn? 
Giaùo vieân nhaän xeùt giôø hoïc.
- Häc sinh tr×nh bµy theo yªu cÇu cña gi¸o viªn. Líp nhËn xÐt bæ sung.
Hoaït ñoäng lôùp, caù nhaân.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh yeâu caàu.
Hoïc nhaéc laïi.
Hoïc sinh laøm baøi vaø nhaän xeùt.
Hoïc sinh ñoïc ñeà, xaùc ñònh yeâu caàu,
Hoïc sinh thaûo luaän, neâu höôùng laøm
Hoïc sinh söûa baøi.
Hoïc sinh nhaän xeùt
Hoïc sinh ñoïc ñeà vaø xaùc ñònh yeâu caàu.
Hoïc sinh nhaéc laïi.
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû.
Nhaän xeùt, söûa baøi
Hoïc sinh ñoïc ñeà.
Hoïc sinh neâu.
Hoïc sinh giaûi vôû vaø söûa baøi.
Hoïc sinh neâu
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
Thöù baûy ngaøy 17 thaùng 4 naêm 2010
KÜ thuËt:
L¾p r« bèt (T2)
 I. YEÂU CAÀU CAÀN ÑAÏT: 
	- Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p r« bèt
	- L¾p tõng bé phËn vµ l¾p r¸p ®óng kÜ thuËt , ®óng qui tr×nh
	- RÌn tÝnh cÈn thËn khi thao t¸c l¾p th¸o c¸c chi tiÕt 
II. CHUAÅN BÒ: Boä ñoà duøng, vaät maãu.
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC: 
1. æn ®Þnh:
2. KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh.
* Ho¹t ®éng1: HS thùc hµnh l¾p 
a) Chän c¸c chi tiÕt
- Yªu cÇu HS chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt vµ xÕp tõng lo¹i vµo n¾p hép
- Gv kiÓm tra 
b) L¾p tõng bé phËn
- Gäi 1 HS ®äc ghi nhí
- Yªu cÇu HS ph¶i quan s¸t kÜ h×nh vµ ®äc néi dung tõng b­íc l¾p
- GV quan s¸t gióp ®ì HS 
c) L¾p r¸p 
- HS l¾p theo c¸c b­íc trong SGK
* Ho¹t ®éng 2: §¸nh gÝa s¶n phÈm
- GV tæ chøc HS tr×nh bµy s¶n phÈm theo nhãm bµn
- GV nªu tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ s¶n phÈm theo môc III SGK
- Gäi 2 HS ®¸nh gi¸ bµi cña c¸c nhãm
- GV ®¸nh gi¸ theo 2 møc: HTT, CHT
- Nh¾c HS th¸o rêi c¸c chi tiÕt 
 3. Cñng cè dÆn dß: 3'
- NhËn xÐt 
- DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
Hs chuÈn bÞ 
- HS chän
- HS ®äc ghi nhí
- HS thùc hµnh l¾p 
- HS tr×nh bµy s¶n phÈm theo nhãm
- 2 HS ®¸nh gi¸ 
TiÕng viÖt : 
 «n tËp vÒ dÊu c©u
 I,Môc tiªu: 
- Cñng cè vÒ dÊu c©u
- RÌn luyÖn kÜ n¨ng viÕt v¨n cho häc sinh.
II,Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng d¹y
 Ho¹t ®éng häc
H§ 1:H­íng dÉn häc sinh luyÖn tËp
Bµi 1: (Néi dung bµi tËp 1 cã trong vë ®¸nh gi¸ tiÕng viÖt trang 61)
Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp
Gv cho H s th¶o luËn bµi
Gv cho H s lµm bµi
Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi 
Bµi 2: (Néi dung bµi tËp 2 cã trong vë ®¸nh gi¸ tiÕng viÖt trang 61)
Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp
Gv cho H s th¶o luËn bµi
Gv cho H s lµm bµi
Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi 
Bµi 3: (Néi dung bµi tËp 3 cã trong vë ®¸nh gi¸ tiÕng viÖt trang 62) 
Gv cho H s nªu n«i dung bµi tËp
Gv cho H s th¶o luËn bµi
Gv cho H s lµm bµi
Gv cho hs tr×nh bµy kÕt qu¶ bµi 
H§ 2: ChÊm vµ ch÷a bµi
*ViÕt mét ®o¹n v¨n nãi vÒ líp em ,cã sö dông dÊu phÈy, dÊu
* Cñng cè:
Gv nhËn xÐt tiÕt häc
H s lµm bµi
H s nªu kÕt qu¶
H s lµm bµi
H s nªu kÕt qu¶
H s lµm bµi
H s nªu kÕt qu¶
Hs viÕt bµi
- Hs laéng nghe – ghi nhaän.
SINH HOAÏT TUAÀN 31
I. MUÏC TIEÂU :
-Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng tuaàn 31 neâu phöông höôùng, keá hoaïch tuaàn 32
-Reøn kyõ naêng sinh hoaït taäp theå. 
-Giaùo duïc HS tinh thaàn ñoaøn keát, giuùp ñôõ baïn vaø coù yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn taäp theå cao.
Nhaän ra nhöõng sai phaïm cuûa mình vaø cuûa baïn ñeå giuùp nhau cuøng tieán boä.
II. CHUAÅN BÒ :Noäi dung sinh hoaït
III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC:
A .NHAÄN XEÙT, ÑAÙNH GIAÙ HOAÏT ÑOÄNG TRONG TUAÀN:
	Lôùp tröôûng ñieàu khieån cho lôùp sinh hoaït.
 	Caùc toå tröôûng baùo caùo tình hình trong toå.Nhaän xeùt öu khuyeát cuûa töøng caù nhaân.
	Chi ñoäi tröôûng baùo caùo tình chung cuûa chi ñoäi.
 	Caùc thaønh vieân coù yù kieán. Giaùo vieân toång keát chung .
a)Haïnh kieåm : Leã pheùp vôùi thaày coâ giaùo, hoaø ñoàng cuøng baïn beø.
	Thöïc hieän toát moïi neà neáp cuûa tröôøng, lôùp.
	Nghieâm tuùc thöïc hieän giöõ veä sinh thaân theå, veä sinh lôùp hoïc saïch seõ.
	Ñi hoïc chuyeân caàn, coù yù thöùc ñoaøn keát, giuùp ñôõ laãn nhau.
	Thöïc hieän toát an toaøn giao thoâng.
b)Hoïc taäp :Chuaån bò ñaày ñuû saùch vôû, duïng cuï hoïc taäp .
	Coù tinh thaàn thi ñua giaønh hoa ñieåm 10.
	Hoïc taäp chaêm chæ. Duy trì phong traøo “ Ñoâi baïn cuøng tieán ““ Nhoùm baïn cuøng tieán “
 Caùc em coù yù thöùc hoïc taäp toát, hoaøn thaønh baøi tröôùc khi ñeán lôùp.:
 	* Beân caïnh ñoù vaãn coøn moät soá em chöa chuaån bò toát baøi tröôùc khi ñeán lôùp: 
c)Hoaït ñoäng khaùc :Thöïc hieän theå duïc giöõa giôø nghieâm tuùc.
	Tham gia caùc hoaït ñoäng cuûa tröôøng.Thöïc hieän tröïc sao ñoû, 
B. NEÂU PHÖÔNG HÖÔÙNG TUAÀN 32:
 - Duy trì nhöõng keát quaû ñaït ñöôïc trong tuaàn 31 coá gaéng phaùt huy ôû tuaàn 32.
	-Tieáp tuïc thöïc hieän toát caùc quy ñònh cuûa tröôøng, cuûa lôùp.
	-Thöïc hieän ñi hoïc chuyeân caàn.
	-Duy trì phong traøo hoa ñieåm 10 vaø phong traøo “Ñoâi baïn cuøng tieán”“Nhoùm baïn cuøng tieán”
	-Thöïc hieän toát An toaøn giao thoâng.
	-Tham gia toát caùc phong traøo cuûa nhaø tröôøng, sinh hoaït Ñoäi- Sao ñuùng lòch 
 IV. SINH HOAÏT TAÄP THEÅ: Chuû ñieåm :“Hoaø bình vaø höõu nghò”
 	 - Toå chöùc cho hs chôiTroø chôi daân gian .
	- Haùt moät soá baøi haùt daân ca vaø baøi haùt veà ngaøy 30 -4; 1-5

File đính kèm:

  • docTUAN 31 CHIEU L5.doc