Đề văn Cảm thụ văn học Lớp 5 - Đề 1 - Trường Tiểu học số 2 Triệu Trạch

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 165 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề văn Cảm thụ văn học Lớp 5 - Đề 1 - Trường Tiểu học số 2 Triệu Trạch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Âãö 11:
“ Quã hæång laì caïnh diãöu biãúc
 Tuäøi thå con thaí trãn âäöng
Quã hæång laì con âoì nhoí
 Ãm âãöm khua næåïc ven säng.”
 	(Quã hæång- Âäù Trung Quán)
 Âoüc âoaûn thå trãn, em tháúy âæåüc nhæîng yï nghé vaì tçnh caím cuía nhaì thå âäúi våïi quã hæång nhæ thãú naìo?
BAÌI LAÌM:
 Âoüc âoaûn thå trãn, em tháúy nhæîng yï nghé, tçnh caím cuía nhaì thå ráút chán thaình vaì cuû thãø: Âáy laì “caïnh diãöu biãúc” thaí trãn âäöng âaî tæìng in âáûm dáúu áún cuía tuäøi thå âeûp âeî, thuï vë trãn quã hæång. Kia laì “con âoì nhoí” khua næåïc trãn doìng säng quã hæång våïi ám thanh nheû nhaìng, ãm âãöm maì làõng âoüng. Coï thãø noïi: nhæîng sæû váût âån så, daín dë trãn quã hæång luän coï sæû gàõn boï bàòng tçnh caím con ngæåìi vaì âaî tråí thaình nhæîng kyí niãûm khäng thãø naìo quãn. Nghé vãö quã hæång nhæ váûy, ta tháúy tçnh caím cuía nhaì thå âäúi våïi quã hæång tháût âeûp âeî vaì sáu sàõc.
 Âãö 12: Haîy ghi laûi vaìi doìng caím nháûn cuía em vãö veí âeûp cuía ræìng må Hæång Sån âæåüc gåüi taí qua âoaûn thå sau:
	“Ræìng må äm láúy nuïi
	 Máy tràõng âoüng thaình hoa
	 Gioï chiãöu âäng gåìn gåün
	 Hæång bay gáön bay xa...”
	( Ræìng må - Tráön Lã Vàn)
 Bàòng biãûn phaïp nghãû thuáût nhán hoïa, taïc giaí Tráön Lã Vàn âaî veî ra træåïc màõt chuïng ta mäüt bæïc tranh thiãn nhiãn tuyãût âeûp. Hçnh aính “ræìng må” bao quanh nuïi nhæ mäüt sæû gàõn boï gáön guîi, thán thiãút vaì thàõm âæåüm tçnh caím cuía caính váût thiãn nhiãn. Hoa må nåí tràõng ræìng nhæ nhæîng âaïm máy trãn tråìi kãút laûi vaì kheî âung âæa træåïc nhæîng cån gioï nheû cuía chiãöu âäng laìm lan toía khàõp khäng gian muìi hæång hoa må ngoüt ngaìo quyãún ruî. Coï thãø noïi: âoaûn thå âaî veî ra bæïc tranh mang veí âeûp cuía âáút tråìi hoìa quyãûn trong ræìng må Hæång Sån.
 Âãö 13: Trong baìi Tiãúng haït muìa gàût, nhaì thå Nguyãùn Duy coï viãút:
“gioï náng tiãúng haït choïi chang
Long lanh læåîi haïi liãúm ngang chán tråìi”
 Taïc giaí âaî sæí duûng biãûn phaïp nghãû thuáût gç näøi báût åí hai cáu thå trãn? Nhåì biãûn phaïp nghãû thuáût näøi báût âoï, em caím nháûn âæåüc näüi dung, yï nghéa gç âeûp?
BAÌI LAÌM:
 Trong hai cáu thå trãn, biãûn phaïp nghãû thuáût näøi báût maì taïc giaí âaî sæí duûng laì biãûn phaïp nghãû thuáût nhán hoïa. Nhåì biãûn phaïp nghãû thuáût nhán hoïa âoï maì em caím nháûn âæåüc näüi dung, yï nghéa vä cuìng âeûp âeî cuía hai cáu thå: Caính muìa gàût åí näng thän Viãût Nam tháût tæåi, vui naïo næïc...(gioï náng tiãúng haït choïi chang); caïnh âäöng luïa mãnh mäng tréu haût, hæïa heûn mäüt cuäüc säúng áúm no, âáöy âuí ( long lanh læåîi haïi liãúm ngang chán tråìi) Nhæîng caính âoï gåüi cho ta tháúy khäng khê âáöm áúm, thanh bçnh nåi thän quã khi muìa gàût âãún
Âãö 14: “Xa quaï khoíi Hoìn mäüt âäùi laì baîi Tre. Tháúp thoaïng nhæîng cáy tre âàòng ngaì cao vuït, vaìng oïng, nhæîng cáy tre láu nay váùn âæïng âáúy, bçnh yãn vaì thanh thaín, màûc cho bao nhiãu nàm thaïng âaî qua âi, màûc cho bao nhiãu goïi mæa âaî thäøi tåïi. Sau ràûng tre áúy, biãøn caí coìn láu âåìi hån, váùn âang giåîn soïng, mang mäüt maìu xanh luûc”
 Theo em, ngoaìi veí âeûp cuía caính váût (tre âàòng ngaì, biãøn caí), âoaûn vàn coìn cho ta tháúy veí âeûp gç cuía cuäüc säúng quã hæång? Biãûn phaïp nghãû thuáût naìo giuïp em nháûn biãút âæåüc âiãöu âoï?.
BAÌI LAÌM:
 Trong âoaûn vàn trãn, nhaì vàn Anh Âæïc âaî cho chuïng ta tháúy veí âeûp truì phuï, tæåi täút cuía xæï Hoìn qua hçnh aính cáy tre âàòng ngaì vaì biãøn caí. Âäöng thåìi våïi biãûn phaïp nghãû thuáût nhán hoïa, thäng qua hçnh tæåüng cáy tre “váùn âæïng âáúy bçnh yãn thanh thaín”, “biãøn caí váùn giåîn soïng”, taïc giaí muäún ca ngåüi sæû bãön bè, anh duîng, kiãn cæåìng cuía ngæåìi dán xæï Hoìn træåïc moüi aïp bæïc cuía keí thuì, træåïc moüi thaïch thæïc cuía thåìi gian “màûc cho bao nhiãu nàm thaïng âaî qua âi, màûc cho bao nhiãu gioï mæa âaî thäøi tåïi”.

File đính kèm:

  • docCam thu van hoc 01.doc