Đề thi Violympic Toán Lớp 5 - Vòng 1 đến 17

doc12 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 265 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic Toán Lớp 5 - Vòng 1 đến 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
VIOLIMPIC TOÁN LỚP 5
 VÒNG 1 – BÀI 3
Tìm 1 p/s biết tổng của tử số và mẫu số của p/ s đó bằng 198 và biết p/s có giá trị bằng 4/5.ĐS :88/110 
Tìm 1 p/s biết rằng hiệu giữa mẫu số và tử số của p/ s là 86 và biết p/s có giá trị là 3/5.ĐS :129/215
Tìm số tự nhiên bé nhất có tổng các chữ số bằng 15? ĐS :69
Tìm 2 số chẵn liên tiếp biết tổng của chúng bằng 694. ĐS :346 ;348
Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2009và biết giữa chúng có 20 số tự nhiên khác . ĐS :994; 1015
Tìm 2 p/s biết tổng của chúng bằng 2009và hiệu bằng 163.ĐS :923;1086
Tìm 2 p/s biết tổng của chúng bằng 5/6 và hiệu của chúng bằng 1/6.ĐS :1/3;1/2
Tìm số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 20.(389)
Cho 1 HCN có chu vi là 120cm biết chiều dài hơn chiều rộng là 8 cm. Tính số đo mỗi cạnh ?ĐS26 ;34
 Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 2008. ĐS : 1003 ;1005
 Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có 9 số chẵn.ĐS :996 ; 1015
 VÒNG 2 – BÀI 3
Hiện nay tổng số tuổi của 2 cha con là 56, biết cha hơn con 28 tuổi . Tính tuổi mỗi người .ĐS :42; 14
 Tìm 1 p/s biết MS hơn TS là 45 đơn vị ,và biết p/s có giá trị bằng 2/5.ĐS:30/75
Mẹ hơn con 27 tuổi , biết hiện nay tổng số tuổi 2 mẹ con là 45 tuổi . Tính tuổi 2 mẹ con hiện nay ? ĐS :36 ;9
Tìm 2 số chẵn biết tổng của chúng bằng 210và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn khác .ĐS :86 ;124
 Tìm 2 số lẻ biết tổng của chúng bằng 474 và giữa chúng có 37 số lẻ khác .(199;275)
 Tìm 1 p/s biết MS hơn TS là 36 đơn vị và biết p/s có giá trị bằng 3/5 .(54/90)
 Tìm 1 p/s và biết MS hơn TS 15 đơn vị và biết p/s có giá trị bằng 51/68.(45/60)
 Tìm 1 p/s biết tổng của tử số và MS bằng 215 và biết p/s có giá trị bằng 38/57. (86/129)
 Hai kho thóc chứa tất cả là 216 tấn ,nếu chuyển từ kho thóc thứ nhất sang kh thứ 2 là 15 tấn thì số thóc ở 2 kho bằng nhau . Hỏi lúc đầu mỗi kho chứa bao nhiêu tấn thóc ?(KHO THỨ NHẤT 123; THỨ HAI :93)
 Tìm 2 số lẻ biết tổng của chúng bằng 1142 và biết giữa chúng có tất cả 53 số lẻ khác .(517 ; 625)
 Tìm 2 số chẵn biết tổng của chúng bằng 810và biết giữa chúng có tất cả 20 số chẵn. (384 ;426)
 Tìm 2 số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 571 và biết giữa chúng có tất cả 18 số chẵn .(267 ;304)
 Tìm 2 số lẻ biết tổng của chúng bằng 406 và biết giữa chúng có 11 số lẻ.(191; 215)
 VÒNG 3 BÀI 3 
25 .Bạn An mua 2 tá bút chì hết 30 000 nghìn đồng . Hỏi bạn Minh mua 8 bút chì hết bao nhiêu tiền ? (10 000)
26. Theo dự định 1 xưởng phải làm trong 24 ngày , mỗi ngày đóng được 15 bộ bàn ghế thì sẽ hoàn thành kế hoạch . Do cải tiến kĩ thuật mỗi ngày xưởng đóng được 20 bộ . Hỏi xưởng làm được trong bao nhiêu ngày ? (18)
27 . Một bếp ăn dự trữ số gạo đủ cho 200 người ăn trong 12 ngày , thực tế chỉ có 150 người ăn . Hỏi số gạo dự trữ đó ăn trong bao nhiêu ngày ? (16)
28 . Hiệu của 2 số bằng 186, số bé bằng 3/5 số lớn . Tìm số lớn ? (465)
29. Một bếp ăn dự trữ gạo cho 120 người ăn trong 20 ngày . Sau khi ăn 5 ngày bếp ăn nhận thêm 30 người nữa . Hỏi số gạo đủ ăn trong bao nhiêu ngày ?(12)
30 . Tổng của 2 số bằng 2010. Số bé bằng 2/3 số lớn . Tìm số lớn ? (1206)
 VÒNG 4 – BÀI 3 
31 . Tổng của 2 số bằng 315 . Số thứ nhất bằng 4/5 số thứ 2. Tìm 2 số ?(140; 175)
32 Một HCN có chu vi là 150 cm , biết chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Tính chiều dài , chiều rộng ? (57 ;38)
33 . Hiện nay tổng số tuổi của 2 ông cháu là 78 tuổi . Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi ông có bấy nhiêu năm . Tính tuổi cháu , tuổi ông ?(72;6)
34. Hiện nay tổng số tuổi của 2 bố con là 48 tuổi . Biết tuổi con có bao nhiêu ngày thì tuổi bố có bấy nhiêu tuần . Tính tuổi 2 bố con hiện nay ?(6 ;42)
35 . Hiện nay tổng số tuổi của 2 bà cháu là 65 tuổi . Biết tuổi cháu có bao nhiêu tháng thì tuổi bà có bấy nhiêu năm . Tính tuổi 2 bà cháu hiện nay ?(60 ;5)
36 . Hiệu của 2 số bằng 216. Tỉ số của 2 số bằng 3/5. Tìm 2 số đó ?(324 ;540)
37 . Một đơn vị bộ đội chuẩn bị một số lương thực đủ cho 100 người ăn trong 30 ngày . Hỏi số lương thực đó đủ cho 60 người ăn trong bao nhiêu ngày ?(50)
38 . Hiện nay tuổi 2 mẹ cn là 42 tuổi . Biết sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con . Tính tuổi 2 mẹ con hiên nay ? (36; 6)
39 . Cho 1 HCN có chu vi là 172 cm , biết nếu giảm chiều dài đi 5 cm và tăng chiều rộng 5 cm thì nó trở thành hình vuông Tìm chiều dài chiều rộng ?(48; 38)
40 . Hiệu của 2 số bằng 402 Số thứ nhất bằng 1và ¾ số thứ 2 tìm 2 số đó?(938;536)
 VÒNG 5 – BÀI 3
41 . Tìm 2 số biết TB cộng của chúng bằng 125 và biết hiệu cả chúng bằng 32 (109;141)
42 Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho cả 2 và 5 ?(1620)
43 . Tìm số 1a2b biết số đó chia hết cho 5 và 9mà không chia hết cho2 ? (1125)
44 . Tìm số 1a7b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn cha cho 5 dư 4 ?(1674)
45 . Trong 1 phép chia 2 số TN biết thương bằng 3 số dư bằng 24 và biết hiệu giữa số bị chia và số chia bằng 218 . Tìm số chia và số bị chia?(97 ;315)
46 . Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho cả 5 và 9 ?(3870)
47. Số nhỏ nhất khác 0 mà chia hết cho cả 2;3;4;5;6 là số nào ?(60)
48 . Tìm 2 số TN biết số lớn chia cho số bé được thương là 2 dư 21 và biết tổng 2 số bằng 258 . (79 ;179)
 VÒNG 6 ,7– BÀI 3 
49 . Tìm số 8a3b biết số đó chia hết cho 2 và 5 còn chia 9 dư 8 ?(8630)
50 . Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 390 và biét giữa chúng có 3 số lẻ khác (191; 199)
51 . Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 1000 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5 , số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 tích bằng nhau .(375;625)
52 . Tìm số 4a8b biết số đó chia hết cho 2 còn chia cho 5 và 9 dư 1. (4168)
53. Tìm số 3a7b biết số đó chia hết cho 2 và 9 còn chia 5 dư 4 . (3474)
54 . Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 195 và biết đem số thứ nhất nhân với 2 , số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 tích bằng nhau .(117; 78)
55. Trong 1 phép chia 2 số TN biết thương bằng 3 và số dư bằng 7 và biết tổng của sốbị chia và số chia bằng 114. Tìm số chia và số bị chia ?(25; 82)
56 .. Tìm 2 số chẵn biết tổng của chúng bằng 340 và biết giữa chúng có 1 số chẵn khác .(168; 172)
57 . Tìm 2 số TN biết giữa chúng có tất cả 74số TN khác và biết số bé bằng3/4 số lớn . (225; 300)
58 . Tìm 2 số TN biết giữa chúng có 131 số TN khác và biết số bé bằng 2/5 số lớn .(88; 220)
59 . Trong 1 phép chia 2 số TN biết thương bằng 3 số dư bằng 5 và biết hiệu giữa 2 số TN bằng 145. (70 ;215)
60 . Tìm 1 p/s biết nếu thêm 19 đơn vị vào TS ta được p/s mới có giá trị bằng 1 và biết tổng của TS và MS bằng 121. (51/70)
61 . Tìm số 1a2b biết số đó chia cho cả 2;5 và 9 cùng dư 1 .(1621)
62 . Tìm 2 số lẻ liên tiếp biết tổng của chúng bằng 272 .(135 ;137)
63 . Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 86 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3 , số thứ 2 nhân với 5 thì được 2 kết quả bằng nhau .(215; 129)
64. Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3 , số thứ 2 nhân với 2 thì được 2 kết quả bằng nhau .(68 ;102)
65 . Tìm 2 số chẵn biết tổng của chúng bằng 340và biết giữa 2 số dó còn có 1 số chẵn khác .(168; 172)
66. Tìm 2 số TN biết giữa chúng có tất cả 119 số TN khác và biết số bé bằng 3/5 số lớn .(180 ;300)
67 . Trong 1 phép chia 2 số TN biết thương bằng 3 và số dư bằng 5 và biết hiệu giữa số chia và số bị chia bằng 145 .(70 ;215)
 VÒNG 8 – BÀI 3 
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 19,6 và biết số bé bằng 1/3 số lớn .(9,8và 29,4)
Tìm 2số biết hiệu của chúng bằng 4,5 và số bé bằng 4/5 số lớn .(18và22,5)
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 12,4 và biết số bé bằng 3/5 số lớn .(18,6và31)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 0,75và biết tổng của chúng bằng 25,2 (10,8 và14,4).
 Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 0,4 và biết hiệu của chúng bằng 23,4 .(15,6và39)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 0,5 và hiệu bằng 8,75. (8,7và17,5)
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 2,5và số bé bằng 2/5 số lớn .
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 8,7và biết khi nhân số bé với 4 , nhân số lớn với 3 thì được 2 kết quả bằng nhau .(26,1và34,8)
 Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 1,25 và biết tổng của chúng bằng 27,54(12,24và15,3) 
 Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 0,8 và tổng bằng 40,95.(18,2 và22,75)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 0,8 và biết hiệu của chúng bằng 8,25.(33và41,25)
Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 10,5 và biết số bé bằng 1/5 số lớn .(1,75và8,75)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 1,5 và biết hiệu của chúng băng 6,25.(12,5và18,75)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 1,25 và biết hiệu của chúng bằng 3,45 .(13,8và17,25)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 1,5 và biết tổng của chúng bằng 62,5.(25và37,5)
Tìm 2 số biết thương của chúng bằng 0,6 và biết tổng của chúng bằng 28.(10,5và17,5)
 VÒNG 9 –BÀI 3 
Tìm 2 số biết hiệu của chúng bằng 95và biết nếu đem số thứ nhất chia cho 4 , số thứ 2 chia cho 5 thì được 2 kết quả bằng nhau .(475)
Hỏi nếu chiều dài của HCN tăng thêm 60% thì chiều rộng giảm đi bao nhiêu % để diện tích không thay đổi .(37,5)
Hỏi nếu chiều dài của HCN tăng thêm 25 % thì chiều rộng giảm đi bao nhiêu % để diện tích không thay đổi .(20)
Một cửa hàng bán lãi 60% giá vốn . Hỏi cửa hàng đó lãi bao nhiêu % giá bán ?(37,5)
Số HS khá giỏi của trường Kim Đồng là 1140 em , chiếm 95% số HS toàn trường . Hỏi trường Kim Đồng có tất cả bao nhiêu HS? (1200)
Tìm 2 số biết hiều của chúng bằng 68 và biết nếu đem số thứ nhất chia cho ¼ , số thứ 2 chia cho 1/5 thì được 2 kết quả bằng nhau .(340;272)
Hỏi nếu chiều dài của 1 HCN giảm đi 37 % thì chiều rộng phải tăng thêm bao nhiêu % để diện tích không thay đổi .(60%)
Một cửa hàng bán được 225kg gạo và số gạo đó đúng bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán .Hỏi trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu tấn gạo ? (5 tấn)
 VÒNG 10 –BÀI 3
Một cửa hàng mua vào 30 000đồng 1 hộp bánh . Hỏi cửa hàng đó phảibán ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% vốn ?(36 nghìn)
MMột cửa hàng mua vào 30 000 đồng 1 hộp bánh . Hỏi cửa hàng đóa phải bán ra với gí bao nhiêu để được lãi 20%giá bá mỗi hộp ?(37500đ)
Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 89,5 và biết khi nhân số thứ nhất với 2 , số thứ 2 với 3 thì được 2 tích bằng nhau .(53,7;35,8)
Tìm số TN lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 15? (543210)
Tìm số TN lớn nhất có ccá chữ số khác nhau mà tích các chữ số bằng 42.(7321)
Tìm số TN nếu xóa chữ số 6 ở hàng đơn vị và chữ số 3 ở hàng chục thì ta được số mới kém số phải tìm 1917 đơn vị .(1936)
Một lớp học có số HS trong đó có 50% số HS xếp loại giỏi , 1/3 xếp loại khá còn lại 7 em xếp loại trung bình . Hỏi lớp có bao nhiêu HS?(42 em)
Một cửa hàng mua vào 36 000 đồng 1 hộp bánh . Hỏi cửa hàng đó bán ra với giá bao nhiêu để được lãi 25%giá bán mỗi hộp ?(48000đ)
. Tìm 2 số biết tổng của chúng bằng 36,45 và biết khi nhân số thứ nhất với 5 , số thứ 2 với 4 ta được 2 tích bằng nhau.(16,2;25)
. Môtrj lớp học trong đó có 60% xếp loại giỏi , 30%x xếp loại khá , 4 em xếp loại trung bình . Hỏi có bao nhiêu HS giỏi ?(24em)
Tìm số TN bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 45? (59)
Tìm một số TN biết nếu xóa chữ số 0 ở hàng đơn vị và chữ số 1 ở hàng chục thì ta được số mới kém số phải tìm 1990 đơn vị ?(2010)
 VÒNG 11 – BÀI 3 
Một HCN có chu vi 184 cm , biết số đo chiều dài gấp 3 lần chiều rộng . Tìm số đo chiều rộng ?(69và 23)
Tính chu vi hình tròn có bán kính là 7,5 dm?(47,1)
. Tính chu vi hình tròn có diện tích bằng 200,96dm2.(50,24)
Tính diện tích hình tròn biết chu vi bằng 62,8 dm .(314)
Tính diện tích hình tròn biết chu vi bằng 94,2 dm .(706,5)
Hỏi nếu bán kính hình tròn tăng thêm 40%thì diện tích hình tròn tăng thêm bao nhiêu %?(96)
 Một người mua 5 hộp bánh phải trả 125 000đồng . Hỏi nếu người đó mua 9 hộp bánh như thế phải trả bao nhiêu tiền ?(225000đ)
Tính diện tích hình tam giác biết độ dài đáy là 5m và chiều cao là 247dm .(600)
Tính chu vi hình tròn biết diện tích hình tròn đó bằng 200,96dm2.(50,24)
 VÒNG 12- BÀI 3
để a/207 =19/57 thì a=.
để 95/a =65/78 thì a = .
Rút gọn p/s : 191919/292929 =
Rút gọn p/s: 272727/454545 = .
 Rút gọn p/s : 222222/ 323232 = .
Ch tam giác có diện tích bằng 250 kéo dài đáy BC lấy điêm Dsao choAB= BD . Tính diên tích tam giác ABD ?(500)
Cho p/s 53/59. Hỏi phảichuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được p/s mới có giá trị bằng 3/5.(11)
Cho p/s 53/63. Hỏi phải chuyển từ tử số xuống mẫu số bao nhiêu đơn vị thì ta được p/s mới có giá trị bằng 1/3.(24)
BÀI 2
120%của một số bằng 9,6 thì số đó là bao nhiêu ?(8)
 20%của một số bằng 17,5 thì số đó là bao nhiêu ?(87,5)
 0,25% của nột số bằng 0,05 thì số đó là bao nhiêu ?(20)
 Hai số có hiệu bằng 222,3 . Biết ½ số thứ nhất bằng 1/5 số thứ 2. Tìm số lớn ?(370,5)
Cho 2 số có hiệu bằng 48,6 và biết đem số thứ nhất nhân với 5 , số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 kết quả bằng nhau .(72,9)
Hai số có hiệu bằng 86,5. Biết 1/3 số thứ nhất bằng ¼ số thứ 2. Tìm số bé?(259,5)
Cho 2 số có tổng bằng 57,6và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5 số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 kết quả bằng nhau .(36)
 40% của một số bằng 37,2 thì số đó là .(93).
 75%của 2009là ..(1506,75)
 1,25% của một số bằng 4,5 thì số đó là .(360)
 Hai số có tổng bằng 101,5 . Biết 1/3 số thứ nhất bằng 1/5 số thứ 2 . Tìm số thứ nhất ?(43,5)
Cho 2 số có tổng bằng 124,5và biết nếu đem số thứ nhất nhân với 2 , số thứ 2 nhân với 3 thì được 2 kết quả bằng nhau.(74,7)
Hai số có tổng bằng 12,5 . Biết ½ số thứ nhất bằng 1/3 số thứ 2. Tìm số thứ nhất ?(45)
Hai số có tổng bằng 156,8. Biết ½ số thứ nhất bằng 1/5 số thứ 2.Tìm số thứ 2?
(112)
 VÒNG 13 – BÀI 3
Người ta xếp những HLP nhỏ cạnh 1cm thành HHCN có kích thước 1,6dm ;1,1dm ; và 8cm.. Sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp được . Tính số HLP nhỏ sơn 1 mặt ?(528)
Người ta xếp những HLP nhỏ cạnh 1 cm thành 1 HLP cạnh 1,5 dm . Sau đó nguwì ta sơn 6 mặt của HLP vừa xếp được . Tính số HLP nhỏ sơn một mặt?(1014)
Cho tam giác ABC có diện tích 300dm2. Trên cạnh AB ; AC lấy điểm M:N sao cho MA; NA bằng NC . Tính diện tích tam giác AMN ?(75)
Cho tam giác ABC có diện tích 400cm2 .Trên cạnh BC ; CA lấy điểm M:N sao cho BM=NC ; CN = NA. Tính diện tích tam giác CMN?(100)
Cho tam giác ABC có diện tích bằng 450 cm2. Trên cạnh AB ;AC lấy điểm M:Nsao cho MB = 2 NA ; MC= 2NC. Tính diện tích tam giác AMN?(50)
 Cho tam giác ABC có diện tích bằng 360 cm2. Trên cạnh AB; AC lấy điểm M;n sao choMA= MB; MC=2NA. Tính diện tích tam giác AMN?(60)
Cho tam giác ABC có diện tích bằng 175,5 cm2 . Trên đáy BClấy điểm Msao cho BM=2MC. Tính diện tích tam giác ABM và ACM ?(117)
 Cho số t/p A, chuyển dấu phẩy sang phải 1 hàng ta được số B. Biết B- A= 222,12. Tìm A= .(24,68)
 Người ta xếp những HLP nhỏ cạnh 1cm thành 1 HHCN có kích thước 1,5dm; 1,1dm và 9 cm . Sau đó người ta sơn 6 mặt của hình vừa xếp được . Tính số HLP nhỏ không sơn mặt nào?(819)
 Người ta xếp những HLP nhỏ cạnh 1cm thành 1 HLP cạnh 1,2dm . Hỏi số HLP nhỏ dùng để xếp là bao nhiêu ?(1728)
Người ta xếp HLP nhỏ cạnh 1 cm thành 1 HHCN có kích thước bằng 15cm ; 10cm ; 8cm. Hỏi số HLP nhỏ dùng để xếp là bao nhiêu ?(1200)
 Cho tam giác ABC có diện tích bằng 600cm2. Trên cạnh BC; AB; AC lấy điểm D; M;Nsao cho BD =BC;MA=NC. Tính diện tích tam giác DMN?(150)
 Cho số t/p A, chuyển dấu phẩy của số t/p A sang trái 1 hàng ta được số B. Biết A-B =123,75. Tìm A= ..(137,5)
 Cho số t/p A , chuyển dấu phẩy sang phải 1 hàng ta được số B. Biết B-A= 619,75. Tìm A=(68,86)
 Người ta xếp những HLP nhỏ cạnh 1cm thành một HHCN có kích thước bằng 1,6d m ;1,2dm và 8cm. Sau đó người ta sơn 6 mặt . Tính số HLP nhỏ sơn 2 mặt ?(120)
 Người ta xếp những HLP nhỏ cạnh 1cm thành một HHCHN có kích thước 1,6dm ; 1,2 dm ;và 8cm. Sau đó ngưới ta sơn 6 mặt . Tính số HLP nhỏ không sơn mặt nào?(840)
 Cho hình tam giác ABC có diện tích bằng 450cm2. Trên cạnh BC ; CA lấy điểm M;N sao cho MC=2MB; NA=NC . Tính diên tích tam giác CMN?(150)
 Cho số t/p A, chuyển dấu phẩy của số t/p Ấng trái 2 hàng ta được số B. Biết A- B=244,332. Tìm số A= (246,8)
 VÒNG 14-BÀI 2
Cho 2 số có thương bằng 0,5 và có hiệu bằng 135,7 . Tìm số lớn ?(271,4)
. Hai số có tổng bằng 5,95. Biết 20% số thứ nhất bằng 50% số thứ 2. Tìm số thứ 2?(1,7)
. Cho 2 số có thương bằng 0,6 và có hiệu bằng 86,6. Tìm số bé ?(130,2)
 Cho 2 số có tổng bằng 361,6. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 5 , số thứ 2 nhân với 3thì được 2 tích có kết quả bằng nhau. Tìm số bé ?135,6)
 Hai số có hiệu bằng 13,8. Biết 40% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ hai . Tìm số thứ 2?(82,8)
Cho 2 số có hiệu bằng 27,8. Biết nếu đem số thứ nhất nhân với 3, số thứ 2 nhân với 4 thì được 2 tích bằng nhau. Tìm số thứ nhất ?(111,2)
 Hai số có hiệu bằng 26,8. Biết 20% số thứ nhất bằng 1/3 số thứ 2. Tìm số bé ?(40,2)
Hai số có hiệu bằng 19.5 .Biết 75% số thứ 1 bằng 60% số thứ 2.Tìm số lớn(97,5)
2 số có thương bằng 0,75 và có hiệu bằng 47,5 .Tìm số bé (142,5)
Cho 2 số có tổng bằng 202,5 .Nếu đem số thứ 1 nhân với 2,5 số thứ 2 nhân với 2 thì được hai tích có kết quả bằng nhau.(90)
Cho 2 số có hiệu bằng 81,6 .Biết nếu đem số thứ nhất nhan với số 3 ,số thứ 2 nhân với 3,5 thì được hai kết quả bằng nhau .Tìm số thứ nhất (408)
Hai số biết hiệu bằng 186,3 .Biết 40% số thứ nhất bằng 25% số thứ hai .Tìm số thứ nhất(310,5)
 Vòng 15
Tìm số aba biết abc + 1133= abc8 125)
Tìm số abc biết 3abc = abc x 9(375)
Khi đặt tình thực hiện một phép nhân một sô tự nhiên với 208,1 Học sinh đã dặt các tích riêng thẳng cột vơií nhau rồi cộng các tích riêng như cộng tích riêng như cộng các số tự nhiên nên cộng được các số sai là 1860 .Em hãy tìm các tích đúng(59448)
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu phân số mà giữa tử số và mẫu số là 2010
Tìm số abc biết abc + 1111=abc4 (123)
Tìm số abc biết abc =abc x 9(125)
Tìm số abc biết 3abc = abc +5 (750)
Khi đặt tính một phép nhân số tự nhiên với 145 một học sinh sơ ý đặt các tích riêng với nhau rồi cộng các tích riêng như cộng các số tự nhiên số riêng nên cộng được các số là 5120.Em hãy tìm các tích đúng (74240)
Tìm Diện tích hình vuông biết nếu tăng cạnh của nó thêm 50% thì được hình vuông mới có diện tích là 193,5 cm2 thì được hình vuông mới có diện tích bằng 1936cm2(154,8)
Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số chia hết cho 5(900)
Một người mua sản phẩm thì mất 42 phút 45 giây tính thời gian trung bình người đó làm một sản phẩm (8p33s)
Tìm số nhỏ nhất có 3 chữ số chia hết cho 2,3,4,5,6 (120)
Tính diện tích hình chữ nhật biết chiều dài tăng thêm 20% thì diện tích tăng thêm 45cm2 (225)
Cuối năm học một cửa hàng bán SGK báo đã giảm đi 20% .Hỏi với số tiền như trước đây thì khi giảm giá sẽ mua đươc số hằng tăng thêm bao nhiêu phần trăm so vói số hàng mua được từ số tiền đó sau khi giảm giá(16)
Tìm số có 3 chữ số nhỏ nhất mà khi chia cho 2,3,4,5,6 có số dư lần lượt là 1,2,3,4,5(119)
Hỏi nếu giảm chiều rông hình chữ nhật đi 20% số đo của nó thì phải tăng chiều dài thêm bao nhiêu phần trăm của nó để diện tích hình chữ nhật không thay dổi (25)
Một người đi từ a đến b mất 2giờ 45 phút .Người đó xuất phát từ a đến b là 7 giờ 15phút .Người đó nghỉ 20 phút Hỏi người đó đến b lúc mấy giờ (10h20p)
Một người đi từ a đến b mất 3 giờ 40 phút .Người đó đi liên tục để đến b lúc 10 giờ 15 phút .Hỏi người đó xuất phát từ a lúc mấy giờ(6h35p)
Một người đi từ a đến b mất 3 giờ 15 phút Trên đường đi người đó phải nghỉ 20 phút và đến b lúc 10 giờ 15phút .Hỏi người đó xuất phát từ a lúc mấy giờ(6h40p)
Bạn Hà thực hiện một phép nhân số tự nhiên với 27 có kết quả đúng nhưng do sơ ý đã đã để nhòe mất một chữ của tích .hãy tìm kết quả của phép tính đó Tìm 1 phân số nếu chuyển một đơn vị từ mẫu chuyển số lên tử số thì ta được phân số mới có giá trị bằng 1 con nếu chuyển ở đơn vị từ tử số xuống mẫu số thì ta được phân số mới giá trị bằng 2/3(28296)
Nếu bể có nước ngừoi ta mở một vòi thứ nhất 3 giờ bể đầy .nếu bể có nước ngườ ta mở cả hai giờ thì đầy .Hỏi nếu bể có nước người ta mở vòi thứ 2 thì sau bao lâu bể đầy(6h)
1 người bán một chiếc quạt điện với giá 198.000đ thì được lãi 10% trên vốn 1 chiếc .Hỏi để lãi 10% giá bán thì người đó phải bán chiếc quạt đó giá?(200000đ)
Hiện nay tuổi bố bạn Mai là một số có hai chữ số mà số đó chia hết 2 và 9 còn chia cho 5 dư 4 .Em hãy cho biết số tuổi của bố bạn Mai là ?(54)
Số tự nhiên Lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số của nó là 24 (8643210)
Biết A:2009 :90(200,9)
Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các số của nó bằng 60 (6521)
Số tự nhiên bé nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 180Tìm một số tự nhiên .Biết rằng số đó cộng với một nửa của nó thì được số mới và số mới cộng với 1 nửa số mới thì được 1800(459)
Nếu bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất thì sau 30 giờ bể đầy .nếu bể không có nước người ta mở hai vòi thì sau 5 giờ bể đầy .Hỏi nếu bể không có nước người ta mở vòi thứ 2 thì sau bao nhiêu giờ bể đầy(800)
Nếu bể không có nước người ta mở một vòi thứ nhất thì sau 2 giờ sẽ đầy .Nếu bể không có nước người ta mở vòi thứ 2 thì sau 3 giờ sẽ đầy .Hỏi nếu bể không có nước người ta mở cả 2 vòi cả một lúc thì bao lâu sau bể đầy?(1,2h)
Một đơn vị bộ đội co một lượng gạo đã để cho 650 người ăn trong 40 ngày .Hỏi số lượng gạo đó đủ cho 400 người ăn trong bao nhiêu ngày (65ngày)
Nếu bể không có nước ngừoi ta mở một vòi thứ nhất 6 giờ bể đầy còn người ta mở vòi thứ hai 9 giờ bể đầy .Khi bể không có nước người ta mở vòi thứ nhất chảy 1 giờ rồi sau đó người ta mở vòi thứ hai cùng chảy .Hỏi 2 vòi cùng chảy bao lâu nữa thì bể đầy (3h)
Một đơn vị bộ đội có có 1 số lượng gạo đủ cho 500 người ăn trong 40 ngày .Sau khi ăn được 10 ngày thì đơn vị có thêm 100 người nữa .hỏi số gạo đủ cho bao nhiêu người ăn trong 1 ngày(25ngày)
Hai số có tổng là 157,5 .Biết 50% số thứ nhất bằng 2/3 số thứ hai .Tìm số thứ nhất 
 VÒNG 16
NgưỜI ta xếp 1728 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm thành 1 khối lập phương lớn . Tính diện tích toàn phần khối lập phương lớn ?(864)
Tìm 1 p/sbiết tổng của tử số và mẫu số của p/s đó bằng 252 và biết p/s có giá trị bằng 85/119.(105/147)
 Tổng của 20số lẻ liên tiếp bằng 2000. Tìm số lớn nhất trong 20 số đó?(119)
 Tìm 1 số tự nhiênbiết xóa chữ số hàng đơn vị của nó ta được số mới kém số phải tìm 1812 đơn vị.(2013)
Tổng của 33 số tự nhiên liên tiếp bằng 65901 Tìm số bé nhất trong các số đó ?(2013)
 Trường Kim Đồng dự định trồng 180cây ăn quả ,đến nay đã trồng được 45% số cây .Hỏi theodự định trường Kim Đồng còn phải trồng thêm bao nhiêu cây nữa ?(99)
 Hãy ch biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 3?(150)
 Người ta xếp 1331 khói hộp nhỏ cạnh 1cm thành 1 khối hình lập phương lớn , sau đó người ta sơn 4 mặt xung quanh và đáy trên của hình lập phương lớn . Hỏi có bao nhiêu khối lập phương nhỏ được sơn một mặt ?(441)
 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong đó đều có chữ số 8?
 Cho biết A x 9 =178b9. Tìm A?(1981)
 Một nhà máy theo kế hoạch quý 1 phải sản xuất được 8000 sản phẩm , nhưng nhà máy đã sản xuất được 10 000sản phẩm . Như vậy quý 1 nhà máy đã sản xuất vượt kế hoạch %.(25)
 Số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tích các chữ số của nó bằng 288.(86321)
 Đẻ đánh số trâng của một quyển truyện người ta phải dùng tất cả 1242 chữ số . Hỏi quyển truyện đó có bao nhiêu trang ?(450)
 Để đánh số trang của một cuốn sách người ta phải dùng 792 chữ số . Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ?(300)
Một bể nước dạng HHCN có kích thước số đo trong lòng bể dài 4m , rộng 3m ,cao 2,5 m. Biết bể đang chứa 18 000 lít nước . Hỏi lượng nước trong bể cao bao nhiêu mét ?(1,5)
 MMột huyện có 320 ha đất trồng cà phê và 480ha đất trồng cao su .Hỏi diện tích đất trồng cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cà phê ?(150)
 Biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A và các số 1986 ; 1999 ;và 2013 là 32 đơn vị . Tìm số A?(2042)
Người ta vẽ xung quanh hình vuông một hình tròn . Tính diện tích hình vuông ? .Biết diện tích hình tròn bằng 415,265cm2.(264,5)
 Một bể nước dạng HHCN có kích thước trong lòng bể4m ;3m ; 2,5 m. Biết 80 %thể tích đang chứa nước . Hỏi trong bể có bao nhiêu lít nước ?(24 000)
 Khi thực hiện phép cộng một số tự nhiên với một số thập phân một bạn đã sơ ý quên viết dấu phẩy của số thập phân nên tìm được kết quả bằng 3993. Tìm số thập phân đó biết tổng đúng bằng 2013,81.(19,81)
 Tính T= 1/2 + 1/6 + 1/12 + 1/20 +1/30 ++ 1/9702 +1/9900. Tìm T?(99/100)
 Một khu vườn tròng cây ăn quả có chiều dài 120m ,chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . tính diện tích khu vườn đó ra mét vuông , ra héc ta ?(9600; 0,96)
 Người ta vẽ xung quanh hình tròn một hình vuông . tính diện tích hình vuông . Biết diện tích hình tròn bằng 226,865cm2?(289)
 Vòng 17
Tính tổng các số lẻ nhỏ hơn 100?(2500)
 Giá của một chiếc điện thoại sau khi hạ giá 2 lần , mỗi lần 10%so với giá lần trước là 9 720 000 đồng . Hỏi giá bán ban đầu của chiếc điện thoại là bao nhiêu ?(12 000 000)
Trung bình cộng của số A và B là 432,5. Ttrung bình cộng của số A và C là 368; trung bình cộng cúaố B và Clà 421,5. Vậy số B là (486)
Một người đi từ A đến Bmất 3 giờ với vận tốc 40 km / giờ . Lúc từ B về A, người đó đi mất 2 giờ . Tính vận tốc trung bình của người đó đi trên cả quãng đường cả đi lẫn về ?(48)
Một HCN có diện tích bằng 588cm2. Biết chiều rộng bằng ¾ chiều dài . Tính chu vi HCN đó ?(98)
Tổng của một số tự nhiênvà một số thập phân bằng 2025,13. Bỏ dấu phẩy của số thập phân đithì tổng s

File đính kèm:

  • doctoan violimpic.doc