Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 218 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án)

pdf4 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 12/07/2023 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 218 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B0 crAo DUC vA DAo rAo
DETHI CHiNH THUC
@i rhi c6 04 trang)
KT THI TRTING HQc PH6 THONG QU6C GIA NAM 2OI?
Bii thi: KrroA HeC Tr/NHrtN
MOn thi thirnh phdn: HOA HQC
Thdi gian ldm bdi: 50 philt, kh6ng kii thdi gian phat di
Hg
Si6
, t6n thi sinh: ..............................
b6o danh: .............
Me d6 thi 218
Cho bi6t nguy6n tu kht5i cta c6c nguyOn t6:
H = 1; Li = 7;C:12; N: l4; O : 16; Na: 23;Mg-- 24; Al:27;S = 32; Cl = 35,5; K:39;
Ca= 40; Cr: 52; Fe : 56; Cu = 64; Zn-- 65; Rb = 85,5; Ag : 108.
Ciu 41. Crom(VI) oxit (CIo, c6 mAu gi?
A. Miu tl6 th6m. B. Mdu vang. C. Miu da cam. D. Miu xanh hJc.
CAu 42. Kim loai Fe b! thU dQng boi dung dlch
A. HNO: d[c, nguQi. B. HCI lodng. C. HzSOa lodng. D. HCI cl[c, nguQi.
CAu 43. C6ng thric phAn tu cta tlimetylamin li
A. CcHrrN. B. CzHNz. C. CzHzN. D. CHeNz.
Ciu 44. d ntrigt aO muong, dung dich Ba(HCO:)z loang tic dpng du-o. c voi dung dich nio sau day?
A. KCl. B. KNOr. C. NaCl. D. NauCOr.
C6u 45. Qu{ng ndo sau ddy c6 thinh phAn chinh li AlzO:?
A. Boxit. B. Manhetit. C. Hematit tl6. D. Criolit.
CAu 46. MOt m6u khi thii c6ng nghiQp c6 chria c6c khi: COz, SOz, NOz, IIzS. D6 logi b6 c6c khi tl6
mQt c6ch hiQu qua nh6r, c6 thii dung dung dich nio sau il6y?
A. Ca(OH)2. B. HCl. C. CaClz. D. NaCl.
CAu 47. Xi phdng h6a CtLCOOCzHs trong dung dich NaOH <lun n6ng, thu du<r. c mu6i c6 c6ng
thric li
A. CzHsCOONa. B. HCOONa. C. CH:COONa. D. CzHsONa.
Ciu 48. To nio sau ddy thuQc logi to thiOn nhiOn?
A. To nilon-6,6. B. To nilon-6. C. To tim. D. To nitron.
CAu 49. Hda tan hoin toin m gam Fe b6ng dung dlch HCI du, thu tluo. c 2,24littJtilHrz (dktc). Gi6
ui cua m ld
A.5,6. 8.8,4. C.2,8. D. 11,2.
CAu 50. Kim loai ain aicn t6t ntr6t U
A. Cu. B.Ag. C. Au. D. Al.
CAU 51, Dung dich nio sau d6y c6 phan ung tr6ng b4c?
A. Glyxin. B. Fructozo. C. Metyl axetat. D. Saccarozo.
Ciu 52. Dung dlch nio sau cl6y kic dgng <lugc vdi kim lo4i Cu?
A. HNOr lodng. B. HzSOr lo6ng. C. HCl. D. KOH.
Ciu 53. Thi nghiQm ndo sau diy kh6ng xAy ra phin img ho6 hgc?
A. Cho CaO vio dung dich HCl. B. Cho kim loai Fe vdo dung dlch FeCb.
C. Cho AlzO: vio dung dich NaOH. D. Cho BaSOq vdo dung dich HCI lo6ng.
Ciu 54. Cho c6c ch6t sau: saccarozo, glucozo, etyl fomat, Ala-Gly-Ala. Si5 chdt tham gia phan rmg
thriy phAn li
A.3. B.4. C.2. D. l.
Ciu 55. H5n hqp X gdm axit axetic vi metyl fomat. Cho m gam X tric dung vira dt voi 300 ml dung
dich NaOH lM. Gi6 tri cria m ld
A.27. 8.9. C. 18. D. 12.
Trangll4 - Ma dA thi 218
Ciu 56. Cho 26,8 gam h6n hqp KHCO: vd NaHCO: t6c dpng v6i dung dlch HCI du, thu dugc
6,721it141i (dktc) va dung dich chria m gam mu5i. Gi6 tri cria m li
4.20,75. 8.24,55. C.30,10. D. 19,15.
Ciu 57. Ph6t bi6u nio sau tl6y sai?
A. Amino axit ld hqp ch6t hiru co t4p chric.
B. Dung dlch glyxin kh6ng ldm d6i miLu phenolphtalein.
C. Anilin t6c dung voi nu6c brom tAo thanh ki5t tua miu vdng.
D. Dung dich axit glutamic lim quj' tim chuy6n miu hdng.
Ciu 58. Trong phdng thi nghiQm, khi X iluoc <lidu ch6 vi thu vio binh tam
gi6c nhu hinh vE b€n. Khi X duo. c t4o ra ttr phdn img h6a hgc nAo sau d6y?
A. Cu + 4HNO:(dio ---' Cu(NO3)2 + 2NQz6y + 2HzO
B. CH:COONq.; + NaOH6y CaO,to CH+rtl + NazCOr
C. CzHsOH SOad!c,l CzH+tt) + HzO
D. 2Al + 2NaOH + 2HzO ---+ 2NaAlOz + 3Huo.t
Ciu 59. Otit ctuly hodn todn m gam h5n hqp Mg vi Al cAn vrla dri 2,8 lit khi Oz (ttktc), thu tlugc
9,1 gam h5n hqp hai oxit. Gi6' tri cta m li
A. s,l. 8.6,7. C.3,9. D.1,t.
Ciu 60. Cho 30 gam h5n hqp hai amin don chrtc t6c dlmg vta dt voi V ml dung dich HCI 1,5M,
thu dugc dung dich chria 47,52 gam h6n hqp 
-u5i. Cia t4 cua V li4.329. 8.320. C. 160. D.720.
Cf,u 61. Cho 2,24lit khi CO (dktc) phnn img vira thi voi l0 gam h6n hqp X gdm CuO vi MgO.
phan tram ttr6i luong cta MgO trong X ld
4.40%. 8.20%. C.60%. D.80%.
CAu 62. Saccarozo vi glucozo tldu c6 phan img
A. tr6ng bec. B. thty phin. C. cQng Hz (Ni, t'). D. voi Cu(OH)u.
CAu 63. Hitlro h6a hoan toan 17,68 gam triolein can vria dri V lit khi II2 (dktc). Gi6 tri cria V H
A. 1,344. B. 2,688. C. 0,448. D.4,032.
Ciu 64. Cho h6n hqp Zn, Mg vi Ag vAo dung dich CuClz, sau khi cAc phin img xiy ra hoin toin,
thu clugc h5n hqp ba kim lopi. Ba kim loai tl6 ld
A. Zn,AgviCu. B. Mg, CuviAg. C. Zn, MgviCu. D. Zn, MgviAg.
Ciu 65. Thgc hiQn c6c thi nghi6m sau:
(a) Cho Fe:O+ vio dung dich HCl.
(b) Cho Fe:O+ vAo dung dich HNO: du, tao san phAm khir duy nh6t li NO.
(c) Spc khi SOz tliin du vio dung dich NaOH.
(d) Cho Fe vio dung dich FeCl: du.
(e) Cho h6n hqp Cu vi FeCh (ti 19 mol I : 1) vio HzO du.
(g) Cho Al vdo dung dich HNO: loEng (khdng c6 khi thoit ra).
Sau khi c6c phdn img xdy ra hoen toen, si5 thi nghiQm thu duo. c dung dlch chira hai mutii li
A.4. B. 3. C.2. D. 5.
Cffu 66. DiQn phdn 100 ml dung dich h6n hqp g6m CuSO+ a moVl vi NaCl 2M (tli€n cuc tro, mang
- 
i i. ,.^
ngdn xdp, hiQu sudt tli€n phdn 100%, b6 qua sg hda tan cria khi trong nu6c vA sg bay hoi cta nu6c)
voi cudng dQ ddng diQn kh6ng d6i 1,25,{ trong 193 phrit. Dung dlch sau diQn phdn c6 khtii luqng
giim 9,195 gam so voi dung dich ban tliu. Gi6 tri cria a li
A. 0,s0. 8.0,40. c.0,45. D.0,60.
CAru 67. Cho 0,3 mol h5n hqp X gdm hai este don chric tic d.ung vta dri voi 250 nrl drmg dlch KOH 2M,
thu duo. c chAt htu co Y (no, don chric, m4ch hd c6 tham gia phan img tning bgc) vi 53 gam h5n hqp
mui5i. D6t ch6y toan b0 Y cin vria du 5,6 lit khi oz (dktc). Kh6i luqng cua 0,3 mol X li
A. 41,0 gam. B. 31,0 gam. C. 33,0 gam. D.29,4 gam.
Kt{ x
€
Khr x
Trang2l4 - Ma dA thi 218
CAu 68, Cho c6c phrit bi6u sau:
(a) Crom bAn trong kh6ng khi do c6 l6p mang oxit bio v6.
@) d didu kipn ttrulng, crom(tlD oxit li chAt rin, mdu lgc thim.
(c) Crom(III) hidroxit c6 tinh ludng tinh, tan tlugc trong dung dich axit manh vi kiAm.
(d) Trong dung dich HzSOr lodng, ion cromat chuy6n thanh ion dicromat.
56 ph6t bi€u dung li
4.2. B.4. C.3. D. 1.
Ciu 69. Thlrc hiQn c6c phdn img sau:
(1)X+COz ------+ Y (2)2X+Cb-------> Z+HzO
(3)Y+T -----r Q+x+II2O (4)2Y+T ------+ Q +Z+2Hzo
Hai ch6t X, T tusng rmg li:
A. Ca(OH)2, NaOH. B. Ca(OH)u, NazCOr. C. NaOH, NaHCOr. D. NaOH, Ca(OH)2.
C0u 70. Cho m gam h5n hqp X g6m axit glutamic vi valin t6c dgng v6i dung dich HCI du, thu
tlugc (m + 9,125) gam muiii. MAt kh6c, cho m gam X t6c dung v6i dung dich NaOH du, thu dugc
(m + 7,7) gam mu5i. Bii5t c6c phin img xdy ra hodn toin. Gi6 tri cta m li
4.33,75. 8.39,60. C.26,40. D.32,25.
Ciu 71. Ch6t x t6c dung v6i dung dich NaOH vira dt, thu tluqc hai chitY vit Z. Cho Z Lic dgng
vni dung dich AgNOr trong NHr thu <lugc ch6t htu cs T. Cho T t6c dlmg voi dung dich NaOH lai
thu duo. c Y. Ch6t X li
A.HCOOCH:. B.HCOOCH=CHz.
C. CHTCOOCH=CII:. D. CTLCOOCH:CH-CHr.
Cilu72. Kiit quA thi nghiQm cta c6c dung dich X, Y, Z, T voi thuiic thri tluqc ghi d bang sau:
C6c dung dich X, Y, Z, T I lurvt li:
A. Etyl fomat, anilin, glucozo, lysin. B. Anilin, glucozo, lysin, etyl fomat.
C. Glucozo, lysin, etyl fomat, anilin. D. Etyl fomat, lysin, glucoz<r, anilin.
CAu 73. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Dung Ba(OH)z c6 thii phAn biQt hai dung dich AlCl: vi NazSO+.
(b) Cho dung dich NaOH vdo dung dich AlClr du, thu ilugc k6t tua.
(c) Nh6m ld kim loai nh9, miu trdng b4c, d6n tliQn t6t, d6n nhiQt t6t.
(d) Kim lo4i Al tan trong dung dich HzSO+ d6c, ngu0i.
(e) O nhiQt d0 cao, NaOH vn AI(OH): ddu kh6ng bi phAn hiry.
56 ph6t bii3u dtng ld
A.2. 8.4. C. 3. D. 1.
Ciu 74. Hda tan hodn toin a gam h5n hqp X
gdm ALOr vd NauO vio nu6c, thu dugc dung
dich Y. Cho tt tu dung dlch HCl lM vdo Y,
luong ktit tua AI(OH): (m gam) phu thuQc vio
th6 tich alung dich HCI (V ml) duqc bi6u diSn
fang ad tni UCn.
Gi6 tri cta a li
A.24,60. B. 14,40.
m
v
D.29,25.
HiQn tuqngMiu tht Thu6c thri
x Dung dich AgNO: trong NHr Ket tua Ag
Y Qu! tim Chuyiin miu xanh
Z Cu(OH)z
Ket rua trang
c. 19,95
Trurg3l4 - Ma dd thi 218
0 150 3s0 750
T Nu6c brom
Miu xanh lam
Ciu 75. Thriy phin kh6ng hoan toan peptit Y mach h4 thu duo.c h6n hqp san phim trong d6 c6
chria c6c dipeptit Gly-Gly vi Ala-Ala. D6 thty phin hodn todn I mol Y cAn 4 mol NaOH, thu duoc
mutli vd nu6c. 56 c6ng thric cdu t4o phi hqp cria Y ld
A. 1. 8.2. C.3. D.4.
Ciu 76. Cho c6c ph6t bir5u sau:
(a) Trong dung d!ch, glyxin t6n t4i cht yi5u d dang ion ludng cuc.
(b) Amino axit le ch6t rin ktit tinh, d6 tan trong nu6c.
(c) Glucozo vd saccarozs ddu c6 phan img tr6ng bgc.
(d) Hitlro h6a hoin todn triolein (xric tac Ni, t"), thu tluoc tripanmitin.
(e) Triolein vi protein c6 ctng thanh phAn nguy0n ti5.
(g) Xenlulozo trinitrat tluo. c dirng lim thuiic sring kh6ng kh6i.
^t . , ,.r. -,50 pnat breu dung la
A.5. 8.4. C.6. D.3.
Ciu77. Hda tan htit 8,16 gam h5n hqp E giim Fe vi hai oxit sit t ong dung dich HCI du, thu tlu-o. c
dung dich X. Suc khi Clz d6n du vdo X, thu duo. c dung dlch Y chira 19,5 gam mu5i. Met khec, cho
8,16 gam E tan hiit trong 340 ml dung dich HNO: lM, thu dugc V lit kti NO (san phAm kht duy
nh6t cria N*5, e dktc). Gie tr! cria V li
A.0,672. B. r,792. C.0,896. D.2,688.
Ciu 78. Diit ch6y hoan toan 9,84 gam h5n hqp X g6m mQt ancol vi mQt este (dAu don chrtc, mach hd),
thu cluo. c 7,168 lit khi CO2 (dktc) vd 7,92 gam IIzO. Mit kh6c, cho 9,84 gam X tric dgng hoan toi,n voi
96 ml dung dch NaOH 2M, c6 c4n dung dlch thu ctugc m gam chAt rin khan. Gi6 tri cua m ld
A. 6,80. B. 13,12. C. 10,48. D.14,24.
Ciu 79. Thlrc hiQn phnn rmg nhiQt nh6m h6n hqp Al vi FezO: (trong di6u kiQn kh6ng c6 lJr6ng ktri),
thu duo. c 36,15 gam h6n hqp X. Nghidn nhd, trOn ddu vi chia X thnnh hai phan. Cho phin mQt tic
d\mg v6i dung dlch NaOH du, thu duo. c 1,68 lit khi fL (dktc) vd 5,6 gam ctr6t rin kh6ng tan. Hda
tan triit phan hai trong 850 ml dung dich HNOr 2M, thu clugc 3,36 lit khi NO (dktc) vn dung dlch
chi chrta m gam h5n hqp mutii. ni6t cac phan img xiy ra hoAn toin. Gi6 tri cria m gin ntr6t v6i gi6
fi nio sau tlAy?
A.95. B. 113. C. 110. D. 103.
Ciu 80. Chia m gam h5n hqp T gdm c6c peptit mpch hdthinh hai phAn bing nhau. D6t ch6y hoin
toan phdn m6t, thu duo. c Nz, COz vA 7 ,02 gam HzO. Thriy phdn hoin toin pmn nai, thu tluoc h6n
hqp X gdm alanin, glyxin, valin. Cho X vio 200 ml dung dich chria NaOH 0,5M vi KOH 0,6M,
thu dugc dung dlch Y chria 20,66 gam chdt tan. D6 t6c dpng vta thi vdi Y cin 360 ml dung dich
HCI 1M. Bii5t c6c phdn img xAy ra hoirn tonn. Gi6 tri cua m li
A. 19,88. 8.21,32. C.24,20. D.24,92.
HET
Trang4/4 -MedAthi 218

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2017_ma.pdf
  • pdfDap_an_hoahoc.pdf