Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 215 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án)

pdf4 trang | Chia sẻ: thienbinh2k | Ngày: 12/07/2023 | Lượt xem: 187 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Trung học phổ thông Quốc gia môn Hóa học năm 2017 - Mã đề thi: 215 - Bộ Giáo dục và Đào tạo (Kèm đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BQ GIAO DUC VA DAO T4O
DE THI CHiNH THUC
@A thi cd 04 trang)
KY THI TRUNG HQC PHO THONG QU6C GIA NAM 2OT?
Biri thi: KHOA HQC TLTNHItN
MOn thi thinh phin: HOA HQC
Thdi gian ldm bdi: 50 philt, kh6ng kd thdi gian phdt tti
Hq
s5
, tOn thi sinh: ....
b6o danh
Cho biiit nguy€n tu kh6i cta c6c nguy€n ti5:
H = l; C = l2; N = 14; O = l6; Na = 23; Mg = 24; Al = 27 : S = 32; Cl : 35,5; K = 39; Ca = 40i
Fe = 56; Cu:64; Ba: 137.
CAu 41. Polime nAo sau diy dugc dieu ch6 bang phan ung trtng ngmg?
A. Poli(etylen terephtalat). B. Poliacrilonitrin.
C. Poli(metyl metacrylat). D. Polistiren.
Cia 42. Hqp chit HzNCHzCOOH c6 ten le
A. valin. B. alanin. C. lysin. D. glyxin.
Ciu 43. 6 niriEm kh6ng khi c6 th6 tao ra mua axit, gdy ratirc h?i r'5t l6n voi m6i tnrdng. Hai khi
nio sau diy <llu lA nguy6n nhnn giy ra mua axit?
A. NH: vi HCl. B. COz vi Oz. C. HzS vi Nz. D. SG: vi NOz.
Ciu 44. Ch6t nio sau <tdy tric dung v6i dung dich Ba(OH)2 t4o ra kiit tua?
A. Ca(HCOr)2. B. KCl. C. NaCl. D. KNO:.
Ciu 45. Cho Fe t6c dqng voi dung dlch HNOr il{c, n6ng, thu duo. c khi X c6 miru nAu d6. Khi X H
A. NOz. B. Nz. C. N2O. D. NO.
Ciu 46. Dung dich nio sau tliy ldm quj, tim chuyAn sang miu xanh?
A. Anilin. B. Glyxin. C. Metylamin. D. Glucozo.
Ciu 47. C6ng thtc h6a hgc cria nafri dicromat li
A. NazCrOq. B. NazCrzOz. C. NazSOa. D. NaCrOr.
C0u 48. Dung dlch nio sau d6y phAn img voi dung dich HCI du t4o ra ch6t khi?
A. KzSO+. B. Ca(NO:)2. C. NauCOr. D. Ba(OH)2.
Ciu 49. C6ng thric nio sau ddy c6 thi! ld c6ng thirc cta chdt b6o?
A. Cr:H:TCOOCH:. B. (CrzHrsCOO)rCrHs.
C. CH:COOCHzCoHs. D. (CrzHr:COO)zCzH+.
Ciu 50. Khri hoin todn 32 gam CuO bing lJri CO du, thu dugc m gam kim loai. Gi6 tri cta m li
A.25,6. B. 19,2. C.6,4. D. 12,8.
Ciu 51. Trong c6ng nghiQp, kim lo4i ndo sau dAy chi ttuqc di6u ctr.i Uang phuong phip tliQn phin
n6ng chiy?
A.Cu. B.Fe. C.Mg. D.Ag.
Ciu 52. TrQn bQt kim loai X v6i bQt sit oxit (gqi ld h6n hqp tecmit) di5 thgc hiQn phen rimg nhiQt
nh6m dtrng d6 hin ttudng ray tau hda. Kim loai X lA
A.Cu. B.Ag. C.Fe. D.Al.
Ciu 53. Ph6t bitiu niro sau dAy sai?
A. Kim lo4i c6 khi5i luqng ri6ng nh6 nh6t le Li.
B. Kim loai Cu kht dugc ion Fe2* trong dung d!ch.
C. Kim loai cimg nhAt Id Cr.
D. Kim loai Al tdc dgng dugc v6i dung dich NaOH.
t- d;tthras-l
Trang l/4 - Ma da thi 215
Ciu 54. Cho 19,1 gam h5n hqp CH:COOCzHs vi HzNCH:COOCzHs t6c dgng vira dt voi 200 ml
dung dich NaOH lM, thu du-o. c dung dich chira m gam mu6i. Gi6 t4 cta m li
A.9,2. B. 17,9. C. 16,6. D. 19,4.
Ciu 55. Cho kim loei Fe l6n luqt phan (mg voi c6c dung dich: FeCl:, Cu(NOr)2, AgNOr, MgClz.
Sti tnrong hqp xiy ra phan img h6a hgc li
A. 1. 8.2. C.3. D.4.
Ciu 56. Cho c6c chAt sau: fructozo, glucozo, etyl axetat, Val-Gly-Ala. 56 ch6t phdn img voi
Cu(OH)z trong m6i trutmg kidm, t3o dung dlch miu xanh lam ld
A. 3. 8.2. C.4. D. l.
Ciu 57. Cho 1,5 gam h6n hqp X g6m Al vi Mg phnn ung h6t v6i dung dich HCI du, thu dugc
1,68 lit khi Hz (<Iktc). Kh6i luong cta Mg trong X li
A. 0,90 gam. B. 0,60 gam. C.0,42 gam. D. 0,48 gam.
Ctu 58. Cho 19,4 gam h5n hqp hai amin (no, <lon chtc, mqch hd, k6 ti6p trong diy d6ng ddng) tic
dgng h6t voi dung dich HCl, thu dugc 34 ga- .utii. C6ng thric ph6n tu cria hai amin lA
A.CHsNviC:HN. B.C:HNvlCrHN. C.CzHzNviCrHsN. D.CrHcNviCrHrrN.
Ciu 59. Thty phin hoin todn m gam ch6t b6o bing dung dich NaOH, dun n6ng, thu ttugc 9,2 gam
glixerol vi 91,8 gam mu6i. Gi6 tri cria m ld
A. tol. B.89. C.85. D.93.
C6u 60. Hda tan hoAn toan l,l5 gam kim 1o4i X vAo nudc, thu dugc dung dich Y. DA trung hOa Y
cin vua tlt 50 gam dung dich HCI 3,65%. Kim loai X li
A.K. B.Na. C.Ca. D.Ba.
Ctu 61. Ph6t bi6u nio sau ddy sai?
A. Fructozo c6 nhidu trong m6t ong.
B. Thriy phia hoAn toin chit b6o lu6n thu tluoc glixerol.
C. Metyl acrylat, tripanmitin vi tristearin diu ld este.
D. O di6u kiQn thudng, ch6t beo (CrzH:rCOO):CrHs d tr.ang th6i rin.
Ciu 62. Hda tan hodn toin 3,2 gam mQt oxit kim loei cin vrla ttt 40 ml dung dich HCI 2M. C0ng
thric cria oxit ld
A. FezOr. B. CuO. C. Fe:O+. D. MgO.
COu 63. Trong phdng thi nghiQm, khi X duo. c diAu chii vh thu vAo
blnh tam giic theo hinh vE b€n. Khi X <luo. c t4o ra ttr phdn ung h6a
hgc nlro sau <ldy?
A. CaCOr + 2HCl 
-+ 
CaClz + COzrrr + HzO
B.2Fe + 6HzSOoraa"l 
--i-> Fez(SOe):+ 3Soarl + 6HzO
C. NHrCI + NaOH --5 NH:r*l + NaCl + HzO
D. 3Cu + 8HNOrooang 
------+ 3Cu(NOr)z + 2Norrl+ 4HzO
Ctu 64, Thriy phin hoan toin I mol peptit m4ch hd X chi thu dugc 3 mol Gly vi I mol Ala. Si5 liCn
k5t peptit hong phan tu X h
A. l. B.4. C.2. D.3.
Ctu 65. DiQn ph6n 200 ml dung dich gdm CuSOr 1,25M vi NaCl a mol/l (ttiQn cyc tro, mang ngan
xtip, hiQu su6t diQn ph6n 100%, b6 qua sg hda tan cria khi trong nu6c vA qr bay hoi cua nudc) voi
cuong ilQ ddng tliQn kh6ng d6i 2A trong thdi gian 19300 gi6y. Dung dich thu duqc c6 kh6i fuqng
giim24,25 gam so voi dung dich ban dAu. Gi6 ri cria a ld
A.0,7s. B. 1,50. c.0,s0. D. 1,00.
KhI X
€
KnIX
Trang 2/4 - Me dA thi 215
CAu 66. Cho c6c ph6t biiSu sau:
(a) Cdc kim lo4i Na, K, Ba ddu phdn tug m4nh v6i nu6c.
(b) Kim loai Cu tric dsng alugc voi dung dfch h6n hqp NaNOr vi H:SOa (loing).
(c) Crom b€n trong khdng khi vi nudc do c6 mdng oxit bio vQ.
(d) Cho bQt Cu vdo luqng du dung dich FeCb, thu dugc dung dich chria ba mu6i.
(e) H6n hgp Al vd BaO (ti l€ s5 mol tuong tng I : l) tan hoin todn trong nu6c du.
(g) Luu hulnh, photpho vi ancol etylic d6u b6c ch6y khi ti6p xric v6i CrOr.
56 phit bi€u thing li
A.4. 8.6. C.3. D.5.
CAu 67. Ki5t qui thi nghiQm cria c6c dung dich X,Y , Z, T voi thu6c thri ctugc ghi d bing sau:
Miu thfi Thu5c thr& Hien tugng
x Qultim Chuyiin mdu hdng
Y Dung dich h C6 miru xanh tim
Z Dung dich AgNO3 trong NHI Kiit tria Ag
Nu6c brom K€t tua trdng
C6c dung dich X ,Y , Z,T lan tuqt le:
A. Axit glutamic, glucozo, tinh bQt, anilin. B. Axit glutamic, tinh bQt, anilin, glucozo.
C. Anilin, tinh bQt, glucozo, axit glutamic. D. Axit glutamic, tinh bQt, glucozo, anilin.
Ciu 68. Cho a mol este X (CrHroOz) Lic dung vta dri voi 2a mol NaOH, thu clugc dung dich kh6ng
c6 phi,n img tr6ng bgc. 56 c6ng thric ciu t4o pht hqp cta X li
A. 3. B. 6. C.2. D.4.
Clu 69. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Dipn phin dung dich NaCl (tliQn cgc tro), thu dugc Na tqi catot.
(b) C6 th6 dirng Ca(OH)z lim m6t tinh c(mg cria nuoc cirng t4m thdi.
(c) Thach cao nung c6 cdng thric li CaSOr.2HzO.
(d) Trong c6ng nghiQp, Al <lugc sdn xuAt bdng cich tliQn ph6n n6ng chAy AlzO:.
(e) Dieu cnii AtlOffl: bEng c6ch cho dung dlch AlCb tric dpng voi dung dich NH:.
56 ph6t bi6u dung ld
A. 5. 8.4. C. 3. D.2.
Clu 70. Cho c6c so <tti phin img sau:
(l) Xr + HzO .lien phan
c6 mingng.n X2+X3f+Hzf
(2)Xz+Xr 
-> 
BaCO:f +NazCO:+HzO
(3) Xz + Xr 
----+ Xr + X5 + H2O
(4) X+ + Xo ------+ BaSOa] + KzSO+ + COzf + HzO
C6c ch6t )Q, Xs, Xo l6n luqt li:
A. KOH, KCIO:, HzSOr. B. NaOH, NaClO, KHSOq.
C. NaHCOr, NaClO, KHSO4. D. NaOH, NaClO, HzSOr.
CAu 71. Cho 7,3 gam lysin vi l5 gam glyxin vio dung dich chua 0,3 mol KOH, thu dugc dung dich Y.
Cho Y tric dung troan toan voi dung dich HCI du, thu dugc m gam mu6i. Cia tri cta m ld
A. 61,000. B. 33,2s0. c. 55,600. D.53,77s.
Clu 72. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Ch6t b6o li trieste cta glixerol voi axit bdo.
O) Chlit bdo nhe hon nudc vi kh6ng tan trong nudc.
(c) Glucozo thu$c lo4i monosaccarit.
(d) CAc este bi thriy phAn trong m6i trudng kiEm dAu tgo mu6i vi ancol.
(e) T6t ci cic peptit d€u c6 phan rmg voi Cu(OH)2 tao hqp ch6t mdu tim.
(e) Dung. dich saccarozo kh6ng tham gia phin tmg trang b4c.
56 ph6t bi6u dfng liA.3. B.5. c.2. D.4.
Trang3l4 - Me d€ thi 215
T
Ciu 73. Thriy phin hodn toin I mol pentapeptil X, thu duo. c 3 mol Gly, I mol Ala vi I mol Val.
Niiu thriy phdn khdng hoin todn X thi thu duqc h5n hqp snn pham trong d6 c6 Ala-Gly, Gly-Ala,
Gly-Gly-Ala nhrmg kh6ng c6 Val-Gly. Amino axit cliu N vd amino axit <tiu C cua peptit X Hn luqt h
A. Ala vd Gly. B. Gly vd Val. C. Ala vi Val. D. Gly vA Gly.
Ciu 74. Cho c6c ph6t bi6u sau:
(a) Dung dich h5n hqp FeSOr vi HzSOr lim m6t miu dung dich KMnOr.
(b) Fezor c6 nong ty nhi6n du6i dpg qufng hematit.
(c) Cr(OH): tan dugc trong dung dich axit mgnh vi kidm.
(d) CrOr li oxit axit, tric dung v6i HzO chi t4o ra m$t axit.
Sri ph6t bi6u dung ld
4.2. B.4. C. l. D. 3.
Ctu 75. Este Z don chtc, mach hd, clugc tao thanh tu axit X vd ancol Y. D6t ch6y hoin toan 2,15
gam Z, thu tlugc 0,1 mol COz vA 0,075 mol HzO. Mit kh6c, cho 2,15 gam Z t6c dUng vta dri voi
dung dich KOH, thu dugc 2,75 gammutii. C6ng thric cta X vd Y l6n luot li
A. CHTCOOH vd C:HsOH. B. CzHTCOOH ve CTLOH.
C. HCOOH vir C:HrOH. D. HCOOH vi CrHsOH.
Ciu 76. Hda tan hoi,n todn h6n hqp Al vA AlzOr trong 200 ml m
dung dlch HCI n6ng dQ a moVl, thu dugc dung dich X. Cho tir tu
dung dich NaOH lM vdo X, luqng k6t tua Al(OHb (m gam) php
thuQc vAo thti tich dung dich NaOH (V ml) dugc biiSu di6n bing 0 100 2s0 4s0
A6 tni Uen. Gid tri cua a li
A. 1,5. B. 1,0. C.2,0. D.0,5.
Clu 77. Hdn hqp E gdm ba peptit mSch h0: dipeptit X, tripeptit Y, tetrapeptit Z c6 ti lQ mol tuong
img lA 2 : I : 1. Cho mQt lugng E phin ung hoin toin voi dung dich NaOH du, thu dugc 0,25 mol
mui5i cua glyxin, 0,2 mol mui5i cria alanin vd 0,1 mol muiii cria valin. M{t kh6c, d6t ch6y hoin toin
m gam E, thu duo. c t6ng ktr6i lugng cta COz vi HrO li 39,14 gam. Gi6 tri cria m li
A.20,17. 8.25,08. C. 16,78. D.22,64.
Clu 78. Hda tan hi5t 32 gam h5n hqp X g6m Fe, FeO vi Fe:Or vio I lit dung dich HNOr 1,7M, thu
<luqc V lit khi NO (sdn phim khri duy nh6t cta N*5, d tlktc) vi dung dich Y. Bi6t Y hda tan t6i da
12,8 gam Cu vi khdng c6 khi tho6t ra. Ci6 tri cta V lA
A.9,52. 8.4,48. C.3,92. D.6,72.
Ciu 79. Cho 9,2 gam h6n hqp X g6m Mg vA Fe vio dung dich h5n hqtp AgNOr vi Cu(NOr)2, thu
duqc ch6t iin Y (gdm 3 kim lo4i) vA dung dich Z. Hda tan hiit Y bang dung dich HzSOr (<l{c, n6ng,
du), thu tlugc 6,384 lit khi SO: (san phAm khri duy nh6t cua 5-6, & dktc). Cho dung dich NaOH du
vdo Z, thu cluo. c kiit tua T. Nung T trong kh6ng khi a6n m5i luqng kh6ng d6i, thu dugc 8,4 gam h5n
hqp rin. ni6t cac phrin img xiy ra hoAn toin. phAn tram ttr6i luqng cta Fe trong X li
A.',19,13%. 8.70,00%. C.28,00%. D.60,87%.
C0u 80. H6n hqp E g6m este tlon chric X vd este hai chrtc Y (X, Y ddu no, mqch hd). Xi phdng h6a
hoin todn 40,48 gam E c6n vta <fii 560 ml dung dich NaOH lM, thu dugc hai mu6i c6 htr6i luqng
a gam vi h6n hqp T gdm hai ancol c6 ctng s6 nguy€n h.r cacbon. Oi5t ch6y toan b0 T, thu clugc
16,128 lit khi Coz (dktc) vA 19,44 gam H:O. Gi6 tri cua a gAn nhit vdi gi6 tri nAo sau dAy?
A. 13,5. B. 40,s. C.43,0. D. 37,0.
v
HET
Trang4l4 - Me d0 thi 215

File đính kèm:

  • pdfde_thi_trung_hoc_pho_thong_quoc_gia_mon_hoa_hoc_nam_2017_ma.pdf
  • pdfDap_an_hoahoc.pdf