Đề thi học sinh giỏi Tiếng việt Khối 2 (Kèm đáp án) - Năm học 2011-2012

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 40 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi Tiếng việt Khối 2 (Kèm đáp án) - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TH .........
§Ò thi HS Giái líp 2
M«n: tiÕng viÖt 
Thêi gian 60 phót
I.PhÇn tr¾c nghiÖm
C©u1: C©u: " B¹n Lan lµ häc sinh líp 2A." ®­îc cÊu t¹o theo mÉu nµo trong 3 mÉu d­íi ®©y?
Ai lµ g×? b. Ai lµm g×? c. Ai thÕ nµo?
C©u 2: Nh÷ng cÆp tõ nµo d­íi ®©y tr¸i nghÜa víi nhau?
 A. leo – ch¹y B. chÞu ®ùng – rÌn luyÖn C. luyÖn tËp - rÌn luyÖn 
C©u 3: Bé phËn in ®Ëm trong c©u : "Líp 2B ®ang tËp thÓ dôc." tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
Lµm g×? B. Lµ g×? C. Nh­ thÕ nµo?
C©u 4: Bé phËn in ®Ëm trong c©u:" Nh÷ng h«m m­a phïn giã bÊc, trêi rÐt cãng tay. " tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
A. V× sao? B. §Ó lµm g×? C. Khi nµo ?
C©u 5 : Nh÷ng cÆp tõ ng÷ nµo d­íi ®©y lµ cÆp tõ cïng nghÜa
A. nh­êng nhÞn – th­¬ng yªu B. ch¨m chØ - cÇn cï C. yªu quý - gióp ®ì
C©u6: Tõ nµo d­íi ®©y viÕt ®óng chÝnh t¶?
A. hoa xen. B. hoa sen C. xuÊt s¾c . D. xuÊt x¾c
C©u 7: V× sao c¸c b¹n nhá ph¶i cÊt thÇm ¶nh B¸c ?
 A. V× muèn ng¾m ¶nh B¸c mét m×nh.
 B. V× muèn gi÷ ¶nh B¸c bÒn l©u.
 C. V× sèng trong vïng ®Þch t¹m chiÕm. 
Câu 8. Khoanh tròn vào chữ cái trước ý sai :
a) Kêu như vạc 	 b) Gầy như cò hương 
c) Lủi như cuốc 	 d) Đen như khướu e) Hôi như cú 
 II.PhÇn tù luËn
Câu 1:
 a) Điền gi, d, hay r vào chỗ chấm:
 ......a đình tôi có bốn người. bố mẹ tôi thường .....ậy lúc hơn 5 ......ờ sáng. Tôi .....ậy muộn hơn và ......a đánh ......ăng, ......ửa mặt, ....ồi đi học. 
 b) Điền ng hay ngh vào ....
 ......oài kia, mấy chú gà con ............iêng đầu nhìn. Chúng ..........ơ ........ác, ...........ểnh dài cổ tìm thức ăn.
Câu 2: Điền dấu chấm dấu phảy vào ô trống:
 Một hôm Trâu đi ăn về thì nghe phía trước có tiếng cười đùa ầm ĩ Trâu dừng lại vểnh tai nghe ngóng Bỗng một con Nai hớt hải chạy đến báo tin có Hổ đến Nghĩ là Hổ đuổi thật Trâu cuống cuồng phóng thẳng đâm vào gốc cây không sao chạy được nữa. 
 Câu 3: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm:
Mỗi mùa hè tới, hoa phượng vĩ nở đỏ rực hai bên bờ sông.
Ngày hôm sau, Sơn Tinh mang lễ vật đến trước và đón được dâu về.
Câu 4: -Em hãy viết đoạn văn (5-7 câu) tả cây ăn quả mà ở nhà em?
§¸p ¸n
I.PhÇn tù luËn: (4 ®iÓm) *Mçi ý ®óng ®­îc 0.5 ®iÓm 
C©u 1: (A) Ai lµm g×?
C©u 2: (A) leo- ch¹y (B) chÞu ®ùng - rÌn luyÖn
C©u 3: (A) Ai lµm g×?
C©u 4: (C) khi nµo ?
C©u 5: (B) ch¨m chØ - cÇn cï 
C©u 6: (B) hoa sen (C) xuÊt s¾c
C©u 7: (C) V× sèng trong vïng ®Þch t¹m chiÕm
C©u 8: (A) kªu nh­ v¹c
II.PhÇn tù luËn ( 6.®iÓm)
Câu 1: (2 đ)
 a) Điền gi, d, hay r vào chỗ chấm:
 ...Gia. đình tôi có bốn người. bố mẹ tôi thường dậy lúc hơn 5 .giờ sáng. Tôi dậy muộn hơn và ra đánh răng, rửa mặt, rồi đi học. 
 b) Điền ng hay ngh vào ....
 ...ngoài kia, mấy chú gà con nghiêng đầu nhìn. Chúng ngơ ngác, nghểnh dài cổ tìm thức ăn.
Câu 2(0.5 đ): Điền dấu chấm dấu phảy vào ô trống:
 Một hôm,Trâu đi ăn về thì nghe phía trước có tiếng cười đùa ầm ĩ. Trâu dừng lại ,vểnh tai nghe ngóng . Bỗng một con Nai hớt hải chạy đến báo tin có Hổ đến. Nghĩ là Hổ đuổi thật,Trâu cuống cuồng phóng thẳng, đâm vào gốc cây không sao chạy được nữa. 
 Câu 3: (0.5) Mỗi phần cho 0.25 ®iÓm
Câu 4: (3 đ) Đảm bảo các ý sau:
Giới thiệu cây tả là cây gì?
Đặc điểm của cây: thân cành, lá, hoa,..
Một vài đặc điểm của quả
Ích lợi của cây?
§Ò to¸n líp 2

File đính kèm:

  • docde HS gioi lop 22012.doc
Đề thi liên quan