Đề thi học sinh giỏi Tiếng anh Lớp 4 - Trường Tiểu học Kim Tân

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 19/06/2021 | Lượt xem: 34 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi Tiếng anh Lớp 4 - Trường Tiểu học Kim Tân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kim Tân primary school
WRitten english book 2 for good pupils
Bài 1: Khoanh tròn từ khác loại
1.
Thirty
Second
Twenty
Milion
2.
October
September
Worker
March
3.
cake
ice – cream
banana
kite
4.
Read
Eat
Stamp
write
5.
Pen
notebook
classroom
pencil box
Bài 2: Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác với các từ còn lại
1.
Who
Where
What
When
2.
subject
music
student
during
3.
write
fine
thirty
science
4.
door
football
school
noon
Bài 3: Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hợp lý
___ You’re welcome.
___ And you, when’s your birthday,Hoa?
_1_ Hello, Mai
___ It’s in June.
___ Happy birthday Mai. This hat is for you.
___ Hello,Hoa. Come in, please.
___ Thank you very much.
Bài 4: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi đánh (T ) vào trước thông tin đúng; (F ) vào trước thông tin sai.
Minh is my friend. He is from Australia. He is a student. He is at school now. He is with his classmates in the classroom. They have a birthday party. They are very happy. Today, Minh is ten years old.
___ 1. He is a student .
___ 2. He is from America.
___ 3. He is eight years old.
___ 4. He is in his classroom now.
___ 5. He isn’t happy today.
Bài 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh 
1. birthday / is/ August/ our/ in/./...
2. desk / her/ is / the/ on/ schoolbag/./
3. you / can/ ride/ and/ your/ a bike/ ?/ brother/.....
4. would/ some/ I / mineral water/ like/ and/ a cake/./...
5. does/ class/ when/ have/ your/ Maths/?/.
Bài 6: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng
1. What subject do you like the most ?.................................................................................
2. Mai can dances and sing English songs ?........................................................................
3. How many pencilboxs are there on the table ?................................................................
4. She is Mary. She is from English
5. We learn about animals and plants during Art lessons. .. 
Answer:
 Bài 1: Khoanh tròn vào từ khcá loại:
 1.Second
 2.Worker
 3.Kite
 4.Stamp
 Bài 2: Khoanh tròn vào từ có cách phát âm khác với từ còn lại
;
 1.Who
 2. Subject
 3.Science
 4.Door
 Bài 3. Sắp xếp các câu sau thành đoạn hội thoại hợp lý:
__6_ You’re welcome.
__4_ And you, when’s your birthday,Hoa?
_1_ Hello, Mai
__5_ It’s in June.
__3_ Happy birthday Mai. This hat is for you.
__2_ Hello,Hoa. Come in, please.
__7_ Thank you very much.
 Bài 4: Đọc kỹ đoạn văn sau rồi đánh (T ) vào trước thông tin đúng; (F ) vào trước thông tin sai.
__T_ 1. He is a student .
__F_ 2. He is from America.
__F_ 3. He is eight years old.
__T_ 4. He is in his classroom now.
__F_ 5. He isn’t happy today
 Bài 5: Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh:
1.Our birthday is in August.
2.Her schoolbag is on the desk.
3. Can you ride your brother and a bike
4.Would you like some mineral water and a cake.
5. When does your class have Maths?
Bài 6: Tìm lỗi sai và sửa lại cho đúng
1. What subject do you like most ?
2. Mai can dance and sing English songs ?
3. How many pencilbox are there on the table ?.
4. She is Mary. She from English
5. We learn about animals and plants during Sience lessons 

File đính kèm:

  • docde HSG TAnh 4.doc