Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 - Duy Kiên

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi môn Toán Lớp 2 - Duy Kiên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề 1:
Câu 1:Tính: a, 35 + 58 ; b, 67 – 25 ; c, 56 + 34 ; d, 83 – 17
 e, 9 x 7 ; g, 36 : 6 ; h, 8 x 3 ; i, 45 : 9
Câu 2:Tìm x: a, 45 - x = 27 ; b, x - 16 = 5 + 7 
 c, x - 36 = 58 ; d, 32 < x < 38
Câu 3:a, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 46 thì bằng 63
 b, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 thì được 56
Câu 4: Trong lớp có 32 học sinh, 4 bạn ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn? 
Câu 5: Hồng và Lan đi đến trường trên cùng một con đường. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 54 m, quãng đường từ nhà Hồng đến nhà lan dài 37 m. Hỏi quãng đường từ nhà Hồng đến trường dài bao nhiêu mét? 
 Đề 1:
Câu 1:Tính: a, 35 + 58 ; b, 67 – 25 ; c, 56 + 34 ; d, 83 – 17
 e, 9 x 7 ; g, 36 : 6 ; h, 8 x 3 ; i, 45 : 9
Câu 2:Tìm x: a, 45 - x = 27 ; b, x - 16 = 5 + 7 
 c, x - 36 = 58 ; d, 32 < x < 38
Câu 3:a, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 46 thì bằng 63
 b, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 thì được 56
Câu 4: Trong lớp có 32 học sinh, 4 bạn ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn? 
Câu 5: Hồng và Lan đi đến trường trên cùng một con đường. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 54 m, quãng đường từ nhà Hồng đến nhà lan dài 37 m. Hỏi quãng đường từ nhà Hồng đến trường dài bao nhiêu mét? 
 Đề 1:
Câu 1:Tính: a, 35 + 58 ; b, 67 – 25 ; c, 56 + 34 ; d, 83 – 17
 e, 9 x 7 ; g, 36 : 6 ; h, 8 x 3 ; i, 45 : 9
Câu 2:Tìm x: a, 45 - x = 27 ; b, x - 16 = 5 + 7 
 c, x - 36 = 58 ; d, 32 < x < 38
Câu 3:a, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 46 thì bằng 63
 b, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 thì được 56
Câu 4: Trong lớp có 32 học sinh, 4 bạn ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn? 
Câu 5: Hồng và Lan đi đến trường trên cùng một con đường. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 54 m, quãng đường từ nhà Hồng đến nhà lan dài 37 m. Hỏi quãng đường từ nhà Hồng đến trường dài bao nhiêu mét? 
 Đề 1:
Câu 1:Tính: a, 35 + 58 ; b, 67 – 25 ; c, 56 + 34 ; d, 83 – 17
 e, 9 x 7 ; g, 36 : 6 ; h, 8 x 3 ; i, 45 : 9
Câu 2:Tìm x: a, 45 - x = 27 ; b, x - 16 = 5 + 7 
 c, x - 36 = 58 ; d, 32 < x < 38
Câu 3:a, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 46 thì bằng 63
 b, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 thì được 56
Câu 4: Trong lớp có 32 học sinh, 4 bạn ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn? 
Câu 5: Hồng và Lan đi đến trường trên cùng một con đường. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 54 m, quãng đường từ nhà Hồng đến nhà lan dài 37 m. Hỏi quãng đường từ nhà Hồng đến trường dài bao nhiêu mét? 
 Đề 1:
Câu 1:Tính: a, 35 + 58 ; b, 67 – 25 ; c, 56 + 34 ; d, 83 – 17
 e, 9 x 7 ; g, 36 : 6 ; h, 8 x 3 ; i, 45 : 9
Câu 2:Tìm x: a, 45 - x = 27 ; b, x - 16 = 5 + 7 
 c, x - 36 = 58 ; d, 32 < x < 38
Câu 3:a, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 46 thì bằng 63
 b, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 thì được 56
Câu 4: Trong lớp có 32 học sinh, 4 bạn ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn? 
Câu 5: Hồng và Lan đi đến trường trên cùng một con đường. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 54 m, quãng đường từ nhà Hồng đến nhà lan dài 37 m. Hỏi quãng đường từ nhà Hồng đến trường dài bao nhiêu mét? 
 Đề 1:
Câu 1:Tính: a, 35 + 58 ; b, 67 – 25 ; c, 56 + 34 ; d, 83 – 17
 e, 9 x 7 ; g, 36 : 6 ; h, 8 x 3 ; i, 45 : 9
Câu 2:Tìm x: a, 45 - x = 27 ; b, x - 16 = 5 + 7 
 c, x - 36 = 58 ; d, 32 < x < 38
Câu 3:a, Tìm một số biết rằng lấy số đó cộng với 46 thì bằng 63
 b, Tìm một số biết rằng lấy số đó nhân với 7 thì được 56
Câu 4: Trong lớp có 32 học sinh, 4 bạn ngồi chung một bàn. Hỏi cần bao nhiêu bàn? 
Câu 5: Hồng và Lan đi đến trường trên cùng một con đường. Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 54 m, quãng đường từ nhà Hồng đến nhà lan dài 37 m. Hỏi quãng đường từ nhà Hồng đến trường dài bao nhiêu mét? 

File đính kèm:

  • docde thi HSG.doc