Đề thi học kỳ II môn: tiếng anh khối : 6

doc2 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 2933 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học kỳ II môn: tiếng anh khối : 6, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS Tây Sơn	ĐỀ THI HỌC KỲ II
Người ra đề: Nguyễn Thị Hải Vân	Môn: Tiếng Anh	Khối : 6
I.Chọn câu trả lời đúng nhất (2.5)
1. How ......... Lan fell ?
a. do	b. does	c. is	d. are
2. What ....... you like ? I’d like some noodles
a. will	b. would	c. do	d. are
3. ......... is he doing? He’s listening to music
a. where	b. who	c.what	d. when
4. ......... beef does she want ?
a. How much	b. how many	c. how	d. how long
5. Mai needs ........ chocolates
a. a bar of	b. a packet of	c. a box of	d. a bottle of
6. Nam is ........... He’d like to sit down.
a. tired	b. hungry	c. thirsty	d. cold
7. He ......... his bicycle at the moment
a. rides	b.is riding	c. ride	d. to ride
8. Phanxipang is the .......... mountain in Viet nam
a. high	b. higher	c. highest	d. the highest
9. I’d like....... orange, please
a. an	b. a	c. any	d. some 
II. Hoàn thành đoạn văn sau,sử dụng các từ in nghiêng dưới đây:
Overnight, wear, mountain, camping, weekend, clothes
	Minh like walking. On the........ , he often goes waiking infhe ........ He usually goes wih two friends. Minh and hisfriends always .......... strong boots and warm .......... Theyalways take food and water and a ........ stove. Sometimes, they camp ..............
III. Sắp xếp những từ sau đây thành câu hoàn chỉnh
1, would / like / breakfast/ what / for /you ?
2, Some / would /bread /like/ I/ milk/ some/ and
3. weather/ in/ what/ the/ summer/ is/ like/ the?/
4. going/ the/ she/ to/ is/ citadal/ visit/
5. don’t/ like/ I/ coffee.
IV. Nghe và chọn đúng hoạt động với mỗi người:
	Tan	1. watch TV
Minh and Nam	2. Listen to music
Lien	3. Going fishing
Lan and Mai	4. Go to the movie
	5. play video gamse
	6. read books
ANSWER KEY:
I, chọn đúng 1 từ : (0.25)
	1b	2b	3c	4a	5c	6a	7b	8c	9b	10c
II, điền đúng 1 từ : (0.5)
	1. weekend	2. Mountain 	3. Wear 	4. Clothes	
5. Camping	6. Overnight
III,Sắp xếp đúng 1 câu: (0.5)
What would you like for breakfast?
 I would like some bread and some milk
What is the weather like in the summer ?
 She is going to visit the citadel.
I don’t like coffee
IV,chọn đúng 1 hoạt động : (0.5)
	Tan-6	Minh and Nam-5	lien-1	Lan and Mai-2
Tape script:
Tan reads
Minh and Nam play video games
Lien watches TV
Lan and Mai listen to music

File đính kèm:

  • docthi k2 a6.doc