Đề thi giữa học kỳ I môn Tiếng việt Khối 2

doc5 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 31/05/2021 | Lượt xem: 94 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giữa học kỳ I môn Tiếng việt Khối 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HOÏ TEÂN:...
...
HOÏC SINH LÔÙP:.
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
SOÁ
BAÙO
DANH
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KYØ I – NAÊM HOÏC 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP HAI (Ngaøy kieåm tra: ) 
KIEÅM TRA ÑOÏC
GIAÙM THÒ
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÑIEÅM
GIAÙM KHAÛO
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
I.ÑOÏC THAØNH TIEÁNG: (thôøi gian 1 phuùt)
1. Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc thaønh tieáng moät ñoaïn vaên, thô khoaûng 40 chöõ trong saùch Tieáng Vieät lôùp Hai (taäp 1):
2. Giaùo vieân neâu 1 ñeán 2 caâu hoûi veà noäi dung trong baøi cho hoïc sinh traû lôøi :
Tieâu chuaån cho ñieåm ñoïc
Ñieåm (6 ñieåm)
1. Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø
./ 3 ñ
2. Ngaét nghæ hôi ñuùng ôû caùc daâu caâu
./ 1 ñ
3. Toác ñoä ñoïc (khoâng quaù 1 phuùt)
./ 1 ñ
4. Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu
./ 1 ñ
Coäng:
. ñieåm
Höôùng daãn kieåm tra
1/Ñoïc ñuùng tieáng, töø : 3 ñieåm
-Ñoïc sai töø 1 – 2 tieáng : 2, 5 ñ
-Ñoïc sai töø 3 – 4 tieáng : 2 ñ
-Ñoïc sai töø 5 – 6 tieáng : 1, 5 ñ
-Ñoïc sai töø 7 – 8 tieáng : 1 ñ
-Ñoïc sai töø 9 – 10 tieáng : 0, 5 ñ 
-Ñoïc sai treân 10 tieáng : 0 ñ
2/ Khoâng ngaét, nghæ hôi töø 3 – 5 daáu caâu : 0, 5 ñ
 Khoâng ngaét, nghæ hôi töø 6 daáu caâu trôû leân : 0 ñ
3/ Toác ñoä ñoïc : Vöôït 1 – 2 phuùt : 0, 5 ñ
 Toác ñoä ñoïc : Vöôït 2 phuùt (ñaùnh vaàn nhieàu) : 0 ñ
4/ Traû lôøi ñuùng yù caâu hoûi do giaùo vieân neâu : 1 ñ
Baøi ñoïc thaàm :	Baøn tay dòu daøng
 Baø cuûa An môùi maát neân An xin nghæ hoïc maáy ngaøy lieàn. Sau ñaùm tang baø, An trôû laïi lôùp, loøng naëng tróu noãi buoàn. Theá laø chaúng bao giôø An coøn ñöôïc nghe baø keå chuyeän coå tích, chaúng bao giôø An coøn ñöôïc baø aâu yeám, vuoát ve 
 Nhôù baø, An ngoài laëng leõ. Thaày giaùo böôùc vaøo lôùp. Thaày baét ñaàu kieåm tra baøi laøm ôû nhaø cuûa hoïc sinh.
 Khi thaày ñeán gaàn, An thì thaøo buoàn baõ:
 - Thöa thaày, hoâm nay em chöa laøm baøi taäp.
 Thaày nheï nhaøng xoa ñaàu An. Baøn tay thaày dòu daøng, ñaày trìu meán, thöông yeâu. An noùi tieáp:
 - Nhöng saùng mai em seõ laøm aï!
 - Toát laém! Thaày bieát em nhaát ñònh seõ laøm! – Thaày kheõ noùi vôùi An.***
 Phoûng theo XU-KHOÂM-LIN-XKI 
 (Maïnh Höôûng dòch)
Ñ 2 GHKI
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
../ 4 ñ
../ 1 ñ
../ 0,5 ñ
../ 0,5 ñ
../ 0,5 ñ
../ 0,5 ñ
../ 1 ñ
II.ÑOÏC THAÀM: ( 25 phuùt)
 Em ñoïc thaàm baøi Baøn tay dòu daøng vaø traû lôøi caùc caâu hoûi sau.
 ( Ñaùnh daáu x vaøo tröôùc yù traû lôøi ñuùng cuûa caùc caâu traû lôøi sau )
1/ Ñieàu gì ø cuûa baø laøm An nhôù nhaát ?
 a) tình thöông yeâu, trìu meán
 b) lôøi khuyeân phaûi chaêm hoïc
 c) daùng ngöôøi gaày yeáu, löng coøng 
2/ Thaày khoâng traùch An chöa laøm baøi vì : 
 a) khoâng nghe roõ lôøi An noùi
 b) nghó raèng An ñaõ laøm xong
 c) thoâng caûm noãi buoàn cuûa An.
3/ Töø in ñaäm trong caâu : “ Thaày nheï nhaøng xoa ñaàu An.” chæ gì ?
 a) baøn tay
 b) hoaït ñoäng
 c) tình thöông
4/ Caâu naøo caáu taïo theo maãu Ai laø gì ?
 a) Chuù Khaùnh ñi laøm veà.
 b) Nam mua hai quaû boùng.
 c) Baùc Huøng laø boá Duõng.
5/ “ An coù vui ñaâu ! ” coù nghóa gioáng caâu naøo ?
 a) An khoâng vui ñaâu ! 
 b) An vui khi naøo ? 
 c) An ñang raát vui !
6/ Ñaët caâu hoûi cho phaàn in ñaäm cuûa caâu : An laø hoïc sinh lôùp Hai.
HOÏ TEÂN:..
.
HOÏC SINH LÔÙP:
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
SOÁ
BAÙO
DANH
ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KYØ I – NAÊM HOÏC 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT – LÔÙP HAI (Ngaøy kieåm tra: )
KIEÅM TRA VIEÁT
GIAÙM THÒ
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ÑIEÅM
GIAÙM KHAÛO
SOÁ MAÄT MAÕ
SOÁ THÖÙ TÖÏ
.	
I/../ 5 ñ
 I. CHÍNH TAÛ : ( nghe - vieát ) (15 phuùt)
 Baøi “Caùi troáng tröôøng em ” (Ñaàu baøi vaø 2 khoå thô cuoái “Caùi troáng töng böøng” – Saùch Tieáng Vieät lôùp Hai / taäp 1, trang 45 )
.
Höôùng daãn chaám chính taû
- Sai 1 loãi tröø 0, 5 ñieåm (sai laãn phuï aâm ñaàu, vaàn, thanh hoaëc khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh.)
- Chöõ vieát khoâng roõ raøng, sai veà ñoä cao, khoaûng caùch kieåu chöõ hoaëc trình baøy khoâng saïch seõ. Tröø 1 ñieåm.
V2 GHKI
THÍ SINH KHOÂNG ÑÖÔÏC VIEÁT
VAØO KHUNG NAØY
VÌ ÑAÂY LAØ PHAÙCH, SEÕ ROÏC ÑI MAÁT
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
II/../ 5 ñ
 II. TAÄP LAØM VAÊN : (25 phuùt)
Ñeà baøi: Em haõy vieát moät ñoaïn vaên ngaén ( töø 4 – 5 caâu ) keå veà moät ngöôøi baïn thaân cuûa em . 
Gôïi yù:
1/ Baïn em teân gì ? Hoïc lôùp maáy ?
 2/ Em laøm quen vôùi baïn khi naøo ? 
 3/ Em ñaõ laøm ñieàu toát gì cho baïn ?
 4/ Tình caûm cuûa em ñoái vôùi baïn ?
Baøi laøm
PHOØNG GIAÙO DUÏC 
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC 
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM ÑEÀ KIEÅM TRA GIÖÕA HOÏC KYØ I – NAÊM HOÏC 
MOÂN TIEÁNG VIEÄT LÔÙP HAI
I. ÑOÏC THAÀM : ( 5 ñieåm )
Bieåu ñieåm
Noäi dung caàn ñaït
1/ ./ 1 ñ
Hoïc sinh ñaùnh daáu x vaøo oâ ñuùng ñöôïc ñuû soá ñieåm
x a) 
2/ ./ 0,5 ñ
Nhö caâu 1
x c) 
3/ ./ 0,5 ñ
Nhö caâu 1
x b) 
4/ ./ 0,5 ñ
Nhö caâu 1
x c)
5/ ./ 0,5 ñ
Nhö caâu 1
x a) 
6/ ./ 1 ñ
 Ñaët caâu ñuùng, coù vieát hoa ñaàu caâu, chaám hoûi cuoái caâu.
 Khoâng vieát hoa hoaëc thieáu daáu ( ? ) moãi loãi tröø 0,25 ñ
Gôïi yù : Ai laø hoïc sinh lôùp Hai. 
II. TAÄP LAØM VAÊN : ( 5 ñieåm )
Hoïc sinh ñaûm baûo ñöôïc caùc yeâu caàu sau, ñöôïc 5 ñieåm:
1/Vieát moät ñoaïn vaên ngaén töø 4 - 5 caâu trôû leân ñeå keå theo gôïi yù cuûa ñeà baøi.
2/Dieãn ñaït roõ raøng, vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, duøng töø ñuùng, khoâng maéc loãi chính taû.
3/Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch seõ.
GV caên cöù vaøo yeâu caàu ñeå ñaùnh giaù ñuùng möùc, coâng baèng baøi laøm cuûa hoïc sinh. Tuøy theo möùc ñoä sai soùt cuï theå veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát coù theå cho caùc möùc ñieåm: 4, 5 ñ ; 4 ñ ; 3, 5 ñ ; vv.

File đính kèm:

  • docde-GHKI-TIENGVIET2.doc